PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI – prednášky

 

Psychológia osobnosti

Pojem osobnosti, susedné odbory psychológie osobnosti, vývoj psychológie osobnosti

 

Nadväzuje na všeobecnú psychológiu.

www.anti skola.eu

Vymedzenie osobnosti:

Tri významy pojmu – osobnosť ako:

-         hodnotiaci pojem – osobnosť ako pozoruhodný vynikajúci jedinec. Známe z bežného života

-         Psychická individualita jedinca – Osobitosť jedinca od iných jedincov. Psychológia osobnosti ako veda o individuálnych rozdieloch

-         Štruktúra usporiadania celku psychiky – členenie psychiky na samostatné zložky a integrovaná súhra týchto zložiek (chápanie, že osobnosť je ako celok po stránke psychickej).

 

Predmetom psychológie osobnosti je chápanie osobnosti predovšetkým v druhom a treťom význame.

Významný teoretik, ktorý člení psychológiu na dve zložky (2 a 3) je PERVIN.

 

Susedné oblasti psychológie osobnosti

-         psychológia osobnosti patrí k základným (teoretickým) psychologickým disciplínam

→ problém hraníc medzi oblasťami

-         psychológia motivácie – zaoberá sa štúdium motívov, ktoré aktivizujú a organizujú ľudské správanie a prežívanie. Dávajú smer správaniu.

-         sociálna psychológia – disciplína, ktorá sa zaoberá vplyvom spoločenských faktorov na ľudskú psychiku.

-         vývinová psychológia – skúma, ako sa jednotlivec vyvíja a mení v priebehu svojho života. Od narodenia a počas celého života.

 

Susediace vedné odbory mimo psychológiu

-         filozofická antropológia – zaoberá sa človekom, osobnosťou. Poznatky sú z rôznych vied, sú všeobecnejšie ako v psychológii osobnosti

-         kultúrna antropológia  - študuje životné formy tak ako sú realizované v rôznych spoločnostiach. Zaoberá sa zmýšľaním ľudí žijúcich v rôznych spoločnostiach. Sleduje pojem modálnej osobnosti – typická osobnosť určitej kultúry (typický Číňan)

-         sociológia – do istej miery sa zaoberá osobnosťou, skôr osobnosťou spoločenských vzťahov. Zaujíma sa o roly ľudí, ako sa v nich správa, ako ich prežíva. Zaoberá sa človekom ako príslušníkom určitej skupiny

-         neurovedy – výskumy týkajúce sa mozgu a jeho fungovania

-         biologická antropológia – meranie telesných tvarov.

 

Aplikačné oblasti psychológie osobnosti

-         medicína – uplatnenie psychológie osobnosti najmä v psychiatrii. Pri liečení porúch. (psychidiagnóza, psychodiagnostika)

-         pedagogika – uplatnenie poznatkov vývinovej psychológie osobnosti v procese vzdelávania a výchovy.

-         personalistika – aplikácia do riadenia a pracovného procesu v organizáciách z hľadiska ľudského faktora.

-         bežný každodenný život – využitie aj v ňom

Historické zdroje psychológie osobnosti

-         filozofia – matka vied. Jednotlivé vedy sa od nej postupne oddelili. Psychológia osobnosti a prúdy filozofie človeka.

Existencializmus – vzťah k svetu, problém k zmyslu života

fenomenológia

Náboženstvo – určitý zdroj psychológie osobnosti, zaoberalo sa duševnom človeka

-         prírodné vedy – uplatnenie vedeckej metodológie, matematiky a štatistiky. + medicína

-         krásna literatúra – osudy románových hrdinov sú dôležitým zdrojom psychológie osobnosti.

 

Vývin psychológie osobnosti

  1. výskum individuálnych rozdielov:

-         meranie rozdielov v telesných znakoch a duševných funkciách (priekopník → Galton – 2. pol 19. storočia) Popisoval Galton aj rozdiely predstavivosti, pokúšal sa zaznamenávať určité charakteristiky. V rámci založenia laboratória Wundta sa sledovali rozdiely v rámci reakčného času, sledovali sa psychické funkcie.

-         testy rozumových schopností (Spearman, Binet – zač. 20. storočia) – objavujú sa prvé testy, ktoré zisťovali rozdiely inteligenčných schopností. Spearmna definovali všeobecný faktor inteligencie. 1904 sformuloval test rozumových schopností Binet

Yerkes – sformuloval testy na sledovanie osobnostných vlastností – využitie v priemyselných korporáciách

Projekčné testy – predpokladajú, že človek prejaví určité vlastnosti pri vyplňovaní takéhoto testu

  1. slabá stránka týchto prístupov – nedostatok teórie

 

Vývin psychológie osobnosti

Štúdium osobnosti ako funkčnej štruktúry:

-         psychoanalýza – úloha nevedomia v psychickom živote, zdôraznenie pudov v ľudskej psychike.

FREUD – položil základy psychoanalýzy. Na neho nadväzovali iní psychoanalitici - Fromm, ktorí zdôrazňujú ego – ja.

-         behaviorizmus – odmietanie osobnosti v pôvodných koncepciách tohto smeru

S – R (podnet – reakcia) analýza vzťahov medzi podnetom a reakciou.

WATSON – jeden, z prvých predstaviteľov, SKINNER – zakladá sa psych. osobnosti na teórii učenia

-         humanistická psychológia – sústredenie sa na vedomé procesy a javy, otázky sebarealizácie človeka. Je opozičná voči psychoanalýze. Kladie dôraz najmä na vedomé procesy a javy,  na indivíduum v sociálnom svete.

ALLPORT – zdôraznil ľudskú racionalitu, jedinečnosť každého jednotlivca

MASLOW, ROGERS –

 

Kognitivizmus – zdôrazňuje analýzu poznávacích procesov, od toho odvíja všetky ostatné oblasti.