Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou,
1.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.
2.zamestnávateľ vyžiada od zamestnanca, aby na svoje náklady absolvoval odborné vyšetrenie zraku, podporného, pohybového a nervového systému. Vyjadrením lekára podmieni ďalší výkon práce so zobrazovacou jednotkou.
3.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi inú prácu, pri ktorej nie je riziko poškodenia zraku, podporného, pohybového a nervového systému.


Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?
1.zamestnávateľ nie je povinný vykonať žiadne opatrenia ,
2.zamestnávateľ dá príkaz zodpovednému zamestnancovi na zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov na ručnú manipuláciu s bremenami,
3.zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami


Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?
1.zamestnávateľ nie je povinný vykonať žiadne opatrenia ,
2.zamestnávateľ dá príkaz zodpovednému zamestnancovi na zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov na ručnú manipuláciu s bremenami,
3.zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami


Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť:
1.zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami
2.je priamy nadriadený povinný vybaviť pracovné prostredie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP), zodpovedajúcimi ohrozeniu, ktoré pre tieto osoby pri vykonávaní prác s bremenami vyplývajú
3.je jeho zamestnávateľ povinný zabezpečiť minimalizáciu možných ohrození a z nich vyplývajúcich rizík analýzou prevádzky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Aká má byť najmenšia šírka uličiek medzi regálmi a stohmi (vyhl. č. 59/1982 Zb.)
1.môže byť najmenej 0,5 m
2.môže byť najviac 0,75 m
3.musí byť najmenej 0,8 m


Aká má byť široká jednosmerná prechodová ulička pre občasný pohyb pracovníkov bez prenášania bremien. (STN 26 9010)
1.najmenšia šírka musí byť 200 mm.
2.najmenšia šírka musí byť 400 mm
3.najmenšia šírka musí byť 600 mm


Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremená prenášajú v oboch rukách po boku.
1.najmenšia šírka musí byť 500 mm
2.najmenšia šírka musí byť 1000 mm
3.najmenšia šírka môže byť 850 mm

 


Aká má byť široká prechodová ulička jednosmerná ak sa bremeno prenáša v jednej ruke po boku.
1.najmenšia šírka musí byť 200 mm
2.najmenšia šírka musí byť 850 mm
3.najmenšia šírka musí byť 550 mm


Aká musí byť šírka uličky na prechod dopravných vozíkov (vyhl. č 59/1982 Zb.)
1.musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíkov, alebo nákladov.
2.môže byť aspoň o 0,2 m väčšia ako najväčšia šírka vozíka, alebo nákladu.
3.musí byť aspoň o 0,3 m väčšia ako je náklad na vozíku.


Ako OOPP sa zamestnancom poskytujú aj
1.prostriedky na sebaobranu a na odstrašovanie
2.bežný pracovný odev, uniforma a obuv
3.pracovný odev alebo obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom obuv a odev podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov


Ako OOPP sa zamestnancom poskytujú aj
1.prostriedky na sebaobranu a na odstrašovanie
2.bežný pracovný odev, uniforma a obuv
3.pracovný odev alebo obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom obuv a odev podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov


Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik,
1.ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce
2.ktorý po absolvovaní najmenej piatich rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce
3.ktorý po absolvovaní najmenej troch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce


Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, môže o vykonanie odbornej skúšky požiadať
1.najskôr po uplynutí troch mesiacov od odobratia osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
2.najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
3.najskôr po uplynutí jedného roka od odobratia osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika


Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a :
1.poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia a lebo akustického signálu, slovnej komunikácie a lebo ručných signálov
2.používa sa na vyjadrenie pokynov a informácií pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia a lebo akustického signálu, slovnej komunikácie a lebo ručných signálov, hlavne na označenie nebezpečných látok a prípravkov
3.poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy


Bezpečnostné farby sú:
1.červená –zákazová značka, žltá – príkazová značka, modrá – výstražná značka, zelená – značka pre núdzový východ, únikové cesty, prvú pomoc
2.červená –zákazová značka, žltá alebo žlto-oranžová – výstražná značka, modrá – príkazová značka, zelená – značka pre núdzový východ, únikové cesty, prvú pomoc
3.červená –zákazová značka, žltá alebo žlto-oranžová – zariadenie na ochranu pred požiarmi, modrá – signalizácia nebezpečenstva, zelená – príkazová značka, povinnosť nosiť OOPP, núdzový východ


Do akej stohovacej výšky sa môžu palety a nadstavby stohovať
1.najviac do výšky 8 m
2.najviac do výšky 10 m
3.do neobmedzenej výšky


Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa:
1.práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno
2.práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno alebo ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach, mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo veľké hospodárske škody.
3.práca nadčas ktorú zamestnanec vykonával pri naliehavých opravárskych prácach, mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo veľké hospodárske škody.