Hrubý domáci produkt (HDP,GDP)

a

Hrubý národný produkt (HNP,GNP)

 

HDP(GDP):

-

-

 

HNP(GNP):

-          všetky výrobné faktory vlastnené krajinou

-          predstavuje hodnotu finálnych statkov a služieb vyrobených národnými výrobnými faktormi pričom nie je dôležité na území ktorého štátu tieto výrobné faktory pôsobia

 

HDP na hlavu:

-          celkový objem HDP vydelíme počtom obyvateľov danej krajiny

 

Finálne statky, hrubá produkcia, pridaná hodnota a medziprodukt:

-          taký produkt, ktorý spotrebitelia, podnikatelia, štát alebo cudzinci vyrábajú, predávajú a kupujú na konečnú spotrebu alebo investovanie

-          HDP neobsahuje medziprodukty t.j. že sú to také statky, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie alebo predaj, sú to statky, ktoré sa používajú na výrobu iných statkov

 

Medziprodukt – medzispotreba zahŕňa spotrebu materiálov, surovín, energie nakupovaných statkov

 

Viacnásobnému započítavaniu medziproduktov zabránime tak, že používame pri výpočtoch pridanú hodnotu t.j. že pri každej etape výroby sa do HDP započíta len  taká hodnota aká bola v konkrétnej výrobnej etape k hodnote daného statku pridaná

 

Pridanú hodnotu danej firmy vypočítame ako rozdiel medzi hrubou produkciou a nákladmi firmy vynaloženú na nákup surovín materiálov, energií a služieb – medziprodukt od iných firiem

 

Výrobná etapa

Tržba (hodn. výrobku)

Náklady na medziprod.

Pridaná hodnota

Pšenica

50

0

50

Múka

70

50

20

Chlieb

80

70

10

Dodaný chlieb

86

80

6

 

286

200

86

 

 

 

 

Metódy výpočtu HDP

 

Produkčná (tovarová) metóda:

 

-          je metóda kedy sa všetky finálne statky a služby, ktoré sa za určité časové obdobie vyrobili na území daného štátu vynásobia ich cenou a dané veličiny sa potom agregujú (sčítavajú).

 

Dôchodková metóda:

 

-          použitie dôchodkovej metódy znamená, že výkonnosť ekonomiky sa meria a vyjadruje pomocou dôchodkov jednotlivých subjektov, ktoré získavajú za služby výrobných faktorov

-          patria sem:

-          mzdy a zamestnanecké príjmy

-          čisté úroky, ktoré predstavujú rozdiel úrokov získaných subjektom a úrokov platených iným subjektom

-          renty, dôchodky vlastníkov pôdy

-          zisk firiem pred zdanením – hrubý zisk

-          dôchodky zo samo zamestnávania – živnostníci, roľníci

-          amortizácia a nepriame dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalencia výdajov a dôchodkov:

 

Výdaje

Dóchodky

Spotrebné T a S                            6757

Mzdy a platy                                 5638

Investície do výrobných závodov, zariadení a zásob                          1833

Podnikové zisky                             946

Vládne T a S                                  1744

Dôchodky vlastníkov                      688

Vývoz                                             1094

Dôchodky farmárov                         22

Dovoz                                          (1468)

Nájomné                                         140

Celková hodnota výstupu             9963

Úroky                                              567

 

Dane                                               770

 

Amortizácia                                   1257

 

Mínus štatistické chyby

 

Celková hodnota dôchodkov

 

Tok dôchodkov v roku 2000 v USA

 

HDP

9963

Mínus amortizácia (odpisy)

(1257)

Čistý domáci produkt (NDP – net domestic produkt)

8706

Mínus nepriame obchodné dane

(770)

Plus čistý dôchodok zahraničných faktorov

(4)

Mínus štatistická chyba

70

Národný dôchodok (NI – national income)

8002

Mínus podnikové dane

(284)

Mínus nerozdelený zisk

(244)

Mínus poplatky na sociálne zabezpečenie

(827)

Plus transferové platby

1068

Plus čistý úrok

567

Osobný dôchodok (PI – presonal income)

8282

Mínus osobné dane

(1292)

Disponibilný dôchodok (DI)

6990

 

Nepriame obežné dane

 

-          keď sa na trhu predávajú tovary a služby, ich predaj je zaťažený nejakými daňami z predaja t.j. určitá časť príjmov generovaných na trhu sa stratí skorej než má na ňu nárok ktorýkoľvek z výrobných faktorov

-          nepovažujú sa za súčasť národného dôchodku lebo nepredstavujú platby za výrobné faktory

 

Čistý dôchodok

 

-          je to časť dôchodku generovaná na výrobkových trhoch, ktorý patrí cudzincom

-          platy, úroky a zisky vyplatené cudzincom netvoria súčasť dôchodku

 

Národný dôchodok

 

-          je celkový dôchodok dosiahnutý bežnými výrobnými faktormi

 

Výdavková metóda:

 

-          na nákupe jednotlivých súčastí HDP sa podieľajú domácnosti, firmy, štát a zahraničie

-          HDP= C+I+G±NX

-          C – výdavky domácností na osobnú spotrebu T a S (consaption)

-          I – súkromné hrubé domáce investície firiem (investment)

-          G – výdavky štátu na nákup T a S, súčasťou nie sú transferové platby

-          NX – rozdiel exportu a inportu (čistý export)

 

www.anti skola.eu