Sociálna rolasúbor očakávaní, ktoré sú spojené s vykonávaním sociálnej spoločenskej pozície alebo funkcie (muž–žena, matka, lekár, vodič, žiak,). 

Pohlavie – je jedna z dvoch základných biologicko-sociálnych charakteristík každého človeka. Biologický je najpodstatnejší rozdiel medzi mužom a ženou v 23. chromozóme (XX – žena, XY – muž), pohlavné znaky. Biologické pohlavie jedinca sa určuje podľa prítomnosti pohlavných chromozómov. Sociálne pohlavie – čo má človek úradne zapísané.

Gendery (džendery) – sociálny konštrukt, ktorý vyjadruje, že vlastnosti a správanie spojené s obrazom muža  a ženy sú formované kultúrou a spoločnosťou. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení sa podľa času a miesta podobou, gender určuje, že určenie noriem správania je menné na základe kultúry, sociálnych pravidiel atď.

Spoločnosť – sociálny agregát osôb oboch pohlaví a všetkých vekových skupín, ktorý si vytvoril vlastné inštitúcie, ktoré rešpektuje a kultúru, ktorú zdieľa.