CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

1.1  PODSTATA, VÝZNAM A ÚLOHY MANAŽMENTU

 

-          Manažment je teória a prax riadenia organizácií v podmienkach trhového hospodárstva. Hlavným prvkom organizácie sú ľudia, na ktorých pôsobia manažéri a ich koordináciou zabezpečujú plnenie cieľov. Výkonnosť organizácie závisí od manažmentu. Pojem manažment možno chápať v štyroch významoch:

 

o                    Proces – praktická činnosť, aktivity na dosiahnutie cieľa, dynamická činnosť začínajúca definovaním cieľov, realizácia, kontrola

o                    Profesia – existuje od 40. rokov 20 storočia, kedy sa hlavne v USA začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov od manažmentu, do manažérskych funkcií nastupovali profesionálni pracovníci

o                    Vedná disciplína – pretože spája poznatky z rôznych oblastí spoločenských disciplín, úlohou je vytvoriť metodológiu riadenia

o                    Umenie – je spojený s japonským manažmentom, snaží sa osloviť človeka ako celok, „vedieť ako hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi, motivovať a stimulovať ich.

 

Základné črty teórie manažmentu:

1.        Manažment je prierezový multi- a interdisciplinárny vedný odbor, ktorý má svoj predmet skúmania a zdroje

2.        Manažment je praxeologická vedná disciplína, čo sa prejavuje v prioritnej orientácií na konečný výsledok

3.        Internacionalizácia manažmentu ma dve príčiny:

a.        Prenikanie medzinárodných firiem do krajín

b.        Preberanie a osvojovanie know-how moderného manažmentu

 

Hlavné ciele teórie manažmentu:

o        Zdokonaľovanie manažérskej praxe

o        Výchova a vzdelávanie manažérov a budúcich manažérov

o        Identifikovanie oblastí a problémov manažmentu, ktoré vyžadujú osobitný prístup

 

Obsah teórie manažmentu:

1.        Jadro – tvoria procesy manažmentu – mechanizmy fungovania a súbory poznatkov

2.        Zdroje poznatkov manažmentu

3.        Prístupy skúmania  manažmentu

4.        Výstupy teórie manažmentu

 

Hlavné úlohy manažmentu:

Ø      Riadenie práce a organizácie

Ø      Riadenie pracovníkov

Ø      Riadenie operácií a výroby

 

Prístupy skúmania problematiky riadenia:

o        Klasická (tradičná) škola – zameraná na úlohy riadenia práce a organizácie, týkajú sa plánovania, organizovania a kontroly

o        Behavioristická škola – personalistika, vedenie pracovníkov, motivácia, komunikácia

o        Moderná (kvantitatívna) škola – metódy a techniky manažérskeho rozhodovania (sieťová analýza, heuristické metódy . . . )

 

1.2  ZÁKLADNÉ POJMY A KATEGÓRIE

 

Manažment – v slovenčine tento pojem znamená riadenie. Spoločnými znakmi takmer všetkých definícií sú tieto prvky:

o                     ľudia a ich aktivity

o                     funkcie riadenia a ciele

o                     zdroje a podnikavosť

 

Manažér – je to hlavne profesia, jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky (útvarov, kolektívov) na dosahovanie stanovených cieľov. Manažérske činnosti sa od ostatných odlišujú určitými prvkami:

§         časť ich práce je jednorazová, neopakovateľná

§         mala by dominovať tvorivá činnosť

§         ich rozhodovanie sa odlišuje od osobného rozhodovania, lebo realizátormi sú obyčajne podriadení

§         predpokladom efektívnosti ich činnosti sú špecifické zručnosti

Organizácia – tento pojem možno interpretovať rôzne:

§         ako inštitúciu

§         ako vnútorné usporiadanie inštitúcie a jej štruktúra

§         ako prebiehajúcu činnosť

 

Manažment ako proces prebieha v organizáciách, ktoré sú tvorené ľuďmi, ľudia zabezpečujú ich fungovanie a výsledky tejto činnosti slúžia na uspokojenie potrieb ľudí

 

Podnikanie –  je realizáciou podnikavosti. Podnikavosť chápeme ako schopnosť nájsť a využiť príležitosť na dosiahnutie ekonomického efektu. Vonkajšia podnikavosť – schopnosť nájsť a využiť príležitosť. Vnútorná – objavovanie a využívanie vnútro-organizačných možností zlepšovania

 

Informácie – oznámenie alebo údaj, ktorý uspokojuje subjektívne informačné potreby ľudí, sú najvýznamnejším zdrojom a podmienkou manažérskej práce, a sú aj mocenským zdrojom

                Kvantitatívna stránka informácií – usporiadanosť znakov pre potreby spracovania, úschovy a prenosu

                Kvalitatívna stránka informácií -  ich význam pri vzájomnej interakcii s ľuďmi v manažérskych procesoch

 

Systémové myslenie – rozvíja sa od polovice 20. storočia, predstavuje prístup, keď človek poznáva objekt a získané poznatky využíva pri identifikovaní jeho systému

Vstupy z vonkajšieho prostredia predstavujú:

o          zdroje – ľudské, materiálno-technické a technologické, finančné, informačné

o          ciele jednotlivých subjektov -. Akcionárov, zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, vlády, spoločností a ostatných

 

Subjekt a objekt riadenia

Každá organizácia sa skladá z dvoch vzájomne spojených podsystémov

Ø       riadiaci systém – subjekt riadenia – jeho úlohou je vypracovať cieľ a program vývoja organizácie, zabezpečiť efektívne fungovanie objektu a jeho zdokonaľovanie. Tieto úlohy plnia manažéri, vlastníci a zamestnanci

Ø       riadiaci objekt – objekt riadenia

 

1.3  OBSAH MANAŽMENTU

 

1.3.1 Podstata a vymedzenie funkcií riadenia

-          Obsahom M je súhrn činností, ktoré zabezpečujú efektívne fungovanie a rozvoj objektu

-          proces riadenia je cyklický, pomerne uzatvorený a začína sa stanovením cieľov

-          pokračovaním je realizácia cieľov a dosiahnutie určitých výsledkov

-          Funkciou riadenia je pomerne samostatná pracovná činnosť vi riadení, ktorá je účelovo vymedzená deľbou práce

-          na manažment vplýva typ ekonomiky preto:

-          ciele v direktívnej ekonomike sú plnenie cieľa stanoveného v pláne

-          ciele v trhovej ekonomike – trvalé zvyšovanie hodnoty majetku, zabezpečovanie likvidity podniku

-          tvrdenie autorov - je umenie, do ktorého vo väčšej miere preniká veda, na jeho vývoj mala veľký vplyv aj prax

-          predstavuje interdisciplinárnu oblasť – čerpá nielen z ekonómie, ale aj iných vied /matematika, psychológia, kybernetika, sociálne vedy/

-          poslanie manažmentu – riadenie podnikovej činnosti za účelom dosiahnutia stanovených podnikových cieľov

 

Existujú rozličné vymedzenia funkcií riadenia:

q       Fayol – už v roku 1916 definoval 5 funkcií riadenia:


§         Plánovanie

§         Organizovanie

§         Prikazovanie

§         Koordinácia

§         Kontrola


 

q       Drucker- (klasik svetového manažmentu) zdôraznil tieto hlavé činnosti manažéra:


§         Stanovenie cieľov

§         Spôsob ich dosiahnutia

§         Organizovanie

§         Motivácia

§         Komunikácia

§         Hodnotenie dosiahnutých výsledkov

§         Kvalifikačný rozvoj jednotlivca a kolektívu


 

q       PearceRobbinonhovoria už len o 4 funkciách (Sedlák)


§         Plánovanie

§         Organizovanie

§         Prikazovanie (vedenie ľudí)

§         Kontrola


 

q       Minervyčlenil 19 samostatných funkcií riadenia

1.3.2 Základné funkcie riadenia

 

Plánovanie

                                                                                                                                             rozhoduje o budúcnosti organizácie,

                                                                                                                                             zahrňuje stanovenie cieľov a postupov ich dosiahnutia

                                                                                                                                             stanovenie cieľov predpokladá rozhodovanie o výbere z možných variantov

                                                                                                                                             plánovanie je potrebné minimálne z týchto dôvodov:

·         identifikuje úlohy organizácie

·         koordinuje činnosť pracovníkov

·         rozhoduje o činnostiach potrebných na dosiahnutie cieľov

·         umožňuje porovnať reálne výsledky s plánovanými

 

Organizovanie

-          úlohou je vytvoriť účelnú štruktúru úloh pre pracovníkov organizácie

-          obsahuje tvorbu organizačnej štruktúry, ktorá vytvára prostredie pre pracovný výkon

 

Personalistika

-          úlohou je personálne zabezpečenie riadiacich a riadených procesov, ktoré sú vyjadrené v organizačnej štruktúre

-          dôraz sa kladie na profesijné a kvalifikačné predpoklady pracovníkov

 

Vedenie

-          činnosť manažéra, ktorá usmerňuje a motivuje pracovníkov tak, aby sa dosiahli stanovené ciele organizácie

-          efektívne vedenie je rozhodujúcim predpokladom na realizáciu všetkých ostatných manažérskych funkcií

-          hlavnou schopnosťou manažéra je motivovať a komunikovať s ľuďmi

 

Kontrola

-          monitoruje priebeh jednotlivých procesov a v prípade potreby ich usmerňuje v súlade so stanovenými cieľmi

-         porovnáva stanovené zámery s dosiahnutými výsledkami

 

1.nestor??? manažmentu vo svete: Druckerrakúšan, ktorý väčšinu svojho života prežil v USA

-          definuje M ako vedu a umenie riadiť podnikovú činnosť

-          výklad M je ťažký, pretože tento pojem je americký a označuje nielen funkcie ale aj ľudí, ktorí tieto funkcie vykonávajú, označuje nielen sociálne postavenie ale aj jeho stupeň

-          tz. M slúži na označenie praktickej činnosti manažmentu, vednej disciplíny a skupiny ľudí ktorí vykonávajú tieto funkcie

 

2.skupina názorov, ktoré kladú dôraz na vedenie ľudí: Koontz, Weihrich

-          M chápu ako vykonávanie úloh, prostredníctvom práce iných ľudí

-          M je proces vytvárania a udržiavania určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne a efektívne uskutočňujú zvolené ciele

 

3.kladú dôraz na jednotlivé špecifické funkcie vykonávané manažérmi: Chung, Muller

-          Chung: M je proces plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly. Tzv.procesný prístup v manažmente

-          Muller: M predstavuje typické činnosti, ktoré manažér vykonáva / rozhodovanie, organizovanie, kontrolovanie, plánovanie, vedenie ľudí, motivovanie, koordinovanie

 

4.kladú dôraz na predmet štúdia manažmentu: Robbins, Pearc, Robinson

-          Robbins: M predstavuje oblasť štúdia, ktoré sa venuje stanoveniu postupov ako čo najlepšie dosiahnuť ciele organizácie

-          Pearc, Robinson: M je proces optimalizácie využitie ľudských, materiálových a finančných zdrojov k dosiahnutiu cieľov organizácie

 

Manažment predstavuje teóriu a prax riadenia podnikov vo vyspelých krajinách, ktoré fungujú na princípoch trhového hospodárstva. Ako praktická činnosť zahŕňa systém princípov, metód, techník a postupov uplatňovaných v riadení firiem

 

1.4 MANAŽÉRSKE ROLY

-          funkcie riadenia a roly manažéra sa navzájom čiastočne prekrývajú, nedajú sa oddeľovať

-          funkcie riadenia odpovedajú na otázku – čo robí manažér

-          manažérska rola odpovedá na otázku – ako tieto činnosti manažér vykonáva

-          najznámejšia štúdia o činnosti manažéra je od Mintzberga – Povaha manažérskej prácektorá rozčlenila manažérske činnosti z hľadiska obsahu do troch skupín:

§         Interpersonálne roly – vyplývajú z formálnej právomoci, ktorá je manažérovi delegovaná. Ich charakter sa mení podľa poslania, ktoré manažér plní pri ich výkone. Tieto roly reprezentujú prácu s ľuďmi:

·         Manažér ako reprezentantoficiálny reprezentant ( pri niektorých podujatiach existujú legislatívno-právne dôvody pre jeho účasť . napr. podpisovanie kontraktu )

·         Manažér ako vodcausmerňuje a koordinuje činnosti podriadených pracovníkov v záujme dosiahnutia cieľov organizácie

·         Manažér ako koordinátor zahrňuje činnosti vo vzťahu k externému prostrediu – k zákazníkom, dodávateľom, vládnym inštitúciám, atď

 

§         Informačné roly – manažér predstavuje centrum toku informácií

·         Manažér ako pozorovateľ – vyhľadáva, zhromažďuje a uschováva informácie

·         Manažér ako informátor – poskytuje podriadeným informácie, ktoré nie sú schopní sami získať

·         Manažér ako hovorca – v oblasti výmeny informácií medzi organizáciou a externým prostredím

 

§         Rozhodovacie roly – pre rozhodovanie potrebuje manažér interpersonálne vzťahy a prácu s informáciami

·         Manažér ako podnikateľ – rozhoduje o získavaní a využívaní podnikateľských príležitostí, musí vedieť reagovať na zmeny

·         Manažér ako riešiteľ sporov – rieši problémy, ktoré v organizácii bežne vznikajú

·         Manažér ako alokátor zdrojov – rozhoduje o spôsobe rozdelenie zdrojov organizácie

·         Manažér ako vyjednávač, rokovateľ – rieši konflikty vznikajúce v organizácii. Vystupuje v mene organizácie a rokuje s inými organizáciami, alebo reprezentuje niektorý útvar a rokuje s iným

 

1.5 MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

-          na výkon manažérskych činností sú potrebné určité schopnosti, ktorými sú manažérske zručnosti:

o         Odborné – technické zručnosti – schopnosti uplatňovať špecifické metódy a postupy v manažérskej praxi

o         Interpersonálneschopnosť pracovať s ľuďmi vnútri i mimo organizácie, schopnosť vedenia ľudí

o         Koncepčné – schopnosť chápať organizáciu ako celok v interakcii so svojim okolím, treba hlavne:

§         rozlišovať priority

§         identifikovať významné prvky a ich vzájomné vzťahy v určitej situácií

§         identifikovať tendencie a pravdepodobnosti vývoja

o        Projekčné – schopnosť nachádzať praktické, realizovateľné riešenia s ohľadom na okolnosti, ktoré s problémom súvisia

o        Diagnostické – umožňujú manažérovi diagnostikovať existujúce problémy v organizácii na základe symptómov

o        Analytické – dopĺňajú diagnostické, umožňujú určovať faktory v konkrétnej situácii

 - Diagnostické schopnosti umožňujú pochopiť danú situáciu, analytické môžu pomôcť určiť, čo treba urobiť v tejto situácii

 - Čím väčšiu organizáciu manažér riadi, tým viac využíva koncepčné a projekčné zručnosti a menej odborné. Odborné zručnosti vo väčších organizáciách sú delegované na nižšie stupne