INFLÁCIA

 

CHARAKTERISTIKA INFLÁCIE

·        inflácia je makroekonomický problém, ktorý sa prejavuje trvalým rastom agregátnej cenovej hladiny (úrovne) výrobkov a služieb

·        inflácia zvyšuje aj ceny výrobných činiteľov, tj. mzdu, rentu a úrokovú mieru,

·        trvale znižuje kúpnu silu  peňazí, ale nie kúpnu silu ľudí

 

MIERA INFLÁCIE

·        miera inflácie charakterizuje mieru zmeny cenovej hladiny

·       

mieru zmeny cenovej hladiny vyjadrujú cenové indexy

 

·        najvýznamnejšími cenovými indexmi sú

Ø       index spotrebiteľských cien, CPI

Ø       index cien výrobcov, PPI

Ø       implicitný cenový deflátor, IPD

 

INDEX SPOTREBITREĽSKÝCH CIEN - CPI

·      meria náklady na obstarávanie vybraných skupín tovarov a služieb, tzv. cenový kôš,   kde každý statok má svoju váhu, čo odráža jeho postavenie v spotrebe

·     

nedostatkom je, že nezohľadňuje zmeny     v preferenciách spotrebiteľov a zmeny        v kvalite


INDEX CIEN VÝROBCOV - PPI

·      meria pohyb hladiny cien na úrovni výrobcov a veľkoobchodu

·      východiskom je cenový kôš, ktorý zahŕňa široké spektrum tovarov a služieb rôznych odvetví

·      vypočíta sa podľa rovnakého vzorca ako CPI

 

IMPLICITNÝ CENOVÝ DEFLÁTOR - IPD

·      vyjadruje pomer nominálneho a reálneho národného produktu

·      je súhrnným cenovým indexom, najúplnejšie odráža vývoj cenovej hladiny

·      implicitný preto, že je vypočítaný z pomeru medzi nominálnym a reálnym produktom

 

DEFLÁCIA

- stav ekonomiky, ku ktorej dochádza vtedy, keď celková (agregátna) cenová hladina klesá

 

DEZINFLÁCIA

- proces znižovania inflácie (opatrenia hospodárskej politiky)

 

FORMY INFLÁCIE

 

·        kvalitatívne hľadisko

Ø       dopytová (inflácia ťahaná dopytom, prvotným zdrojom je nadmerný rast agregátneho dopytu)

Ø       ponuková (nákladová inflácia) inflácia tlačená ponukou, prvotným zdrojom je nadmerný rast cien na strane ponuky   v dôsledku rastu nákladov firiem, vyvolaný rastom cien vstupov (inputov)

 

·        kvantitatívne hľadisko

Ø       mierna - tempo rastu cenovej hladiny neprekročí ročne jednociferné číslo, rastie nominálny aj reálny produkt, je prijateľná

Ø       cválajúca - tempo rastu cenovej hladiny charakterizuje dvoj alebo trojciferná miera ročného rastu, v ekonomike nastávajú poruchy

Ø       hyperinflácia - charakterizovaná štvor a viacciferným ročným rastom cenovej hľadiny, rozpadá sa peňažný obeh

 

·        hľadisko prejavov

Ø       otvorená (zjavná) - je prejavom ekonomickej nerovnováhy,      v ekonomike sa prejavuje znehodnotením aktív a deformáciou relatívnych cien

Ø       potlačená - je vyvolaná neexistenciou absolútne pružných cien, ceny prestávajú byť rovnovážne, dochádza k nerovnováhe na čiastkových

Ø       skrytá - nie všetky zmeny cien sú zachytené v cenových indexoch

 

 

PRÍČINY INFLÁCIE

 

·             nahradenie zlatého výmenného ekvivalentu neplnohodnotnou menou

·             monopolizácia ekonomík

·             používanie veľkej časti vytvoreného národného dôchodku na neproduktívne účely

·             zvyšovanie vplyvu odborov a následné požiadavky na zvyšovanie miezd

·             emitovanie peňazí na krytie rozpočtových schodkov a štátneho dlhu

·             vplyv schodku platobnej bilancie

·             nadmerné stimulovanie efektívneho dopytu

 

INERTNÁ INFLÁCIA

·        tendencia inflácie zotrvať na určitej dosiahnutej úrovni, pokiaľ nenastane ekonomický šok na strane dopytu       alebo ponuky

·        nezmenené tempo sa zachováva aj vtedy, keď prvotné príčiny inflácie už prestali pôsobiť a nové sa ešte neprejavili

·        danému stavu sa ekonomické subjekty prispôsobujú a premietajú do svojich rozhodnutí

 

www.anti skola.eu

OČAKÁVANÁ MIERA INFLÁCIE

·        miera inflácie, ktorú hospodárske subjekty očakávajú a zabudovávajú do svojich zmlúv a dohôd, do cenovej politiky a do mzdových rozhodnutí

·        hovoríme o tzv. efekte z očakávania

·        býva tiež označovaná ako základná, do systému zabudovaná inflácia, alebo ako inertná inflácia

 

INFLAČNÁ MEDZERA

-         makroekonomická nerovnováha v krátkom období, ktorá je výsledkom zvýšenia agregátneho dopytu a nasledujúcim posunom reálneho produktu za úroveň potenciálneho produktu

www.anti skola.eu

DOPYTOVÁ INFLÁCIA

 

PONUKOVÁ INFLÁCIA

 CENOVO-MZDOVÁ ŠPIRÁLA

 


 

 

 

 

 


STAGFLÁCIA