FIŠKÁLNA POLITIKA

 

CHARAKTERISTIKA FIŠKÁLNEJ POLITIKY

 

·        proces stanovovania daní a plánovania výdavkov s cieľom tlmiť cyklické výkyvy a dosahovať ekonomický rast pri vysokej zamestnanosti a prijateľnej inflácii

·        subjektom fiškálnej politiky je vláda

 


CIELE FIŠKÁLNEJ POLITIKY

 

 

POHĽADY NA ŠTÁTNY ROZPOČET

 

·        Fondový:   centralizovaný peňažný fond, ktorý vytvára, rozdeľuje a používa zdroje na základe nenávratného a neekvivaletného rozdeľovania

·        Účtovný: bilancia príjmov a výdavkov

 

ÚČTOVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

 

·           príjmy

Ø      daňové príjmy

Ø      nedaňové príjmy

Ø      kapitálové príjmy

Ø      dotácie

·           výdavky

Ø      bežné výdavky

Ø      kapitálové výdavky

Ø      vládne úvery

 

LAFFEROVA KRIVKA

 

 


ŠTÁTNY DLH

 

·        celková suma dlhov vlády, ktorá je dôsledkom schodkových rozpočtov      a ich krytia formou pôžičiek

·        financovanie štátneho dlhu pôžičkami od tuzemských subjektov vytvára vnútorný dlh

·        financovanie štátneho dlhu pôžičkami od zahraničných subjektov vytvára vonkajší dlh 

 

NÁSTROJE FIŠKÁLNEJ POLITIKY

 

·        Zabudované (automatické) stabilizátory:

Ø       progresívne zdaňovanie dôchodkov

Ø       poistenie v nezamestnanosti

Ø       subvencie k cenám

·        Zámerné opatrenia:

Ø       zmeny daňových sadzieb

Ø       verejné práce

Ø       projekty verejnej zamestnanosti

 

VÝDAVKOVÝ MULTIPLIKÁTOR

 

·        udáva, o koľko sa zvýši hrubý národný produkt ak sa vládne výdaje zvýšia o jednotku

·        účinok výdavkového multiplikátora sa na prírastku produktu prejaví podľa vzťahu

DQ = g.DG

 

 

DAŇOVÝ MULTIPLIKÁTOR

 

·        udáva, o koľko sa zmení hrubý národný produkt ak sa dane zmenia o jednotku

·        účinok daňového multiplikátora sa na zmene produktu prejaví podľa vzťahu    DQ = t.DT

 

 

MULTIPLIKÁTOR VYROVNANÉHO ROZPOČTU

 

·        udáva, o koľko sa zmení hrubý národný produkt keď sa vládne výdavky zmení      o jednotku a súčasne o tú istú peňažnú jednotku sa zmenia dane

·        príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sa menia rovnomerne, dopad na štátny rozpočet je vyrovnaný

·        pretože výdavkový multiplikátor g má vyššiu hodnotu ako daňový multiplikátor  t, tj. g > t , charakter fiškálnej politiky pretrváva

 

 

TYPY FIŠKÁLNEJ POLITIKY

§         expanzívna:  pôsobenie vlády prostredníctvom fiškálnych operácií na zvyšovanie agregátneho dopytu s cieľom zvyšovať produkt a zamestnanosť

§         reštriktívna: pôsobenie vlády prostredníctvom fiškálnych operácií na znižovanie agregátneho dopytu s cieľom znižovať produkt a zamestnanosť

EXPANZÍVNA FIŠKÁLNA POLITIKA

 

 

 


REŠTRIKTÍVNA FIŠKÁLNA POLITIKA

 


 

www.anti skola.eu
ÚČINKY EXPANZÍVNEJ FIŠKÁLNEJ POLITIKY

 

·        pri hodnotení účinkov expanzívnej fiškálnej politiky je treba brať do úvahy stav, v ktorom sa ekonomika nachádza

·       

môže sa jednať o stav, kedy sa ekonomika nachádza v stave neúplného využívania zdrojov, tj. pri existencii produkčnej medzery, alebo naopak, kedy využívanie zdrojov je úplne, ekonomika funguje na úrovni potenciálneho produktu

 

 

NEÚPLNE VYUŽÍVANÉ ZDROJE

 

 

 

ÚČINKY:

-       fiškálna expanzia sa prejaví predovšetkým v raste reálneho produktu, Q0 ® Q1 a vo zvýšení zamestnanosti

-        súčasne sa však zvyšuje aj cenová úroveň, ale relatívne menej, ako produkt, P0 ® P1

 

 

ÚPLNE VYUŽÍVANÉ ZDROJE


www.anti skola.eu

ÚČINKY:

·        produkt sa zvyšuje, Q0 ® Q1, zvyšuje sa aj zamestnanosť

·        relatívne viac rastie cenová úroveň,    P0 ® P1

 

EFEKT VYTLÁČANIA

 

·        stimulácia agregátneho dopytu v krátkom období vyvoláva rast produktu

·        rast produktu vyvoláva rast transakčného dopytu po peniazoch s následným rastom úrokovej miery

·        zvýšenie úrokovej miery „vytláča“ súkromné investície

·        pri úplnom efekte vytláčania súkromných investícií vládnymi výdavkami sa produkt ani zamestnanosť z dlhodobého hľadiska nemení, rastie len cenová úroveň

 

 

DLHODOBÉ ÚČINKY EXPANZÍVNEJ FIŠKÁLNEJ POLITIKY