Pr. 5. 10. 2006

 

Organizačné správanie (organization behaviour – OB)

 

 

História organiz. správania

- do 80. rokov bola venovaná pozornosť technickým záležitostiam – ekonómia, mena, štatistika..

- koncom 80. rokov sa začína venovať pozornosť efektivite manažérskeho správania, štúdiu ľudského správania v organizáciách, motivácii, spokojnosti v práci,.........

 

Štúdium ľudského správania v organizáciách – organizačné správanie- je zamerané na to čo ľudia robia v organizáciách a ako toto správanie ovplyvňuje výkon.

OB správanie týkajúce sa práce, s produktivitou práce - zaujímajú ho témy ako pracovný výkon, fluktuácia, absencia v práci, riadenie práce,...........

Organizačné správanie – ako štúdium vplyvu jednotlivcov, skupín a rôznych štruktúr na správanie sa v organizáciách za účelom zvyšovania ich efektivity.

 

Štúdium je zamerané na 3 determinanty správania:

  1. individuálne
  2. skupiny
  3. organizačné štruktúry

 

Neexistuje zhoda ohľadom tém, ku všeobecne akceptovaným témam patria tieto:

- motivácia, vodcovské správanie, moc a sociálny vplyv, interpersonálna komunikácia, organizačná zmena, konflikty, pracovná záťaž, skupinové štruktúry, skupinové procesy, organizačné učenie, vnímanie a otváranie postojov..............

 

Miesto organizačného správania v systéme vied

 

DISCIPLÍNA             OBLASŤ POSOBNOSTI    JEDNOTKA ANALÝZY       VÝSLEDOK

                                    Učenie

                                    Motivácia

                                    Osobnosť

                                    Emócie

                                    Vnímanie

 

Psychológia               Efektivita vodcu

                                    Spokojnosť v práci

                                    Rozhodovanie

                                    Posúdenie výkonu

                                    Postoje

                                    Výber pracovníkov

                                    Pracovná záťaž                     jednotlivec

 

                                    Skupinová dynamika

                                    Tímy

                                    Komunikácia

                                    Konflikty    

                                    Medziskupinová interakcia

 

sociológia                   Teórie organizácie

                                    Organizačná zmena

                                    Organizačná kultúra               skupina                                 OB

 

 

                                    zmeny v správaní

                                    zmeny postojov

                                    komunikácia

 

sociálna psychológia skupinové procesy

                                    skupinové rozhodovanie

 

                                    medzikultúrne analýzy

                                    komparácia hodnôt

antropológia              komparácia postojov                    systém organizácie

                                    organizačná kultúra

                                    organizačné prostredie

 

                                    konflikt

politické vedy            vnútroorganizačná politika

                                    moc a vplyv

 

 

 

Úlohou OB je predvídať ľudské správanie (správanie pracovníka), nespoliehame sa na vlastnú intuíciu.

Systematické štúdium správania odhaľuje príčiny, dôsledky, pravidlá ľudského správania. Správanie ľudí je komplexné – zahŕňa veľa vecí.

 

 

 

Trendy v OB:

 

1. prejavy globalizácie: organizácie-pepsi cola, MC Donalds- šíria sa geometrickým radom

- vo všeobecnosti sa tu prejavuje lacná pracovná sila

- pre manažérov vyplývajú z toho rôzne zahraničné úlohy

- veľké kultúrne rozdiely

- problém vyplývajúci z globalizácie – rozpor medzi využívaním vlastného pracovného potenciálu a medzi cudzím pracovným potenciálom

- odliv služieb súvisiacich s pracovnými činnosťami

 

2. diverzita pracovnej sily:

- potreba čoraz viac angažovať ľudí na tom istom projekte

- rôznorodosť ľudí v rámci tej istej krajiny

- diverzita na základe veku, rasy, etnickej príslušnosti, nábožnosti, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia...

 

V rámci OB sa formujú programy, ktoré prekonávajú inakosť (diverzitu) pracovnej sily.

 

3. zvyšovanie kvality a produktivity práce

4. meniaci sa pracovný trh

5. rastúce požiadavky na zákaznícky servis

6. zvyšovanie kompetencie zamestnancov