Právne formy podnikateľských vzťahov                                                                                               3. prednáška

Obchodné záväzkové vzťahy

Obchodné zmluvy

Pojem obchod

   Vo svojej podstate ekonomický pojem

   Činnosť , ktorej finálnym produktom je obchodný záväzok

   Špecifická ekonomická činnosť pri ktorej dochádza k predaju a kúpe tovaru, služieb a ďaľších statkov    prostredníctvom peňazí 

   Uskutočňuje sa v právnych formách - obchodných záväzkových vzťahoch

 

Obchodný záväzkový vzťah

   Obchodný záväzok - synonymum

   Patrí medzi právne vzťahy-spoločenské vzťahy upravené právom

   Spoločenské vzťahy súvisiace s obchodovaním

   Úprava v ObZ nie je komplexná, niektoré otázky je potrebné riešiť podľa ustanovení Občianského zákonníka        / právne úkony, uzatváranie zmlúv/

 

Relatívne  a absolútne obchody

2 diferenciačné kritéria:            Povaha subjektov zúčastňujúcich sa obchodov

                                               Samotná povaha obchodov

 

Relatívne obchody

§  261 ods. 1 a ods. 2 ObZ

1. - vzťah medzi podnikateľmi

     - súvisí s ich podnikateľskou činnosťou

2. - vzťah  a) podnikateľ   b) štát, územná samospráva, verejnoprávna inštitúcia

                        a)podnikateľ realizuje svoju podnikateľskú činnosť

                        b) zabezpečuje verejné potreby alebo vlastnú prevádzku

 

Absolútne obchody

Bez ohľadu na subjekty týchto vzťahov                                              § 261 ods. 3 ObZ

1. vzťahy medzi zakladateľmi obchodných spoločností,medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou ako     aj medzi spoločníkmi navzájom  atď.

2. medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z člen. vzťahu v družstve atď.

3. z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa CP

4. zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho častí (§ 476), zmluvy o úvere (§ 497), zmluvy o kontrolnej             činnosti    (§ 591), zasielateľskej zmluvy (§ 601), zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638), zmluvy o tichom    spoločenstve (§ 673), zmluvy o otvorení akreditívu (§ 682), zmluvy o inkase (§ 692), zmluvy o bank.uložení           veci (§ 700), zmluvy o bežnom účte(§ 708) a zmluvy o vklad. účte(§ 716)

5. z bankovej záruky (§ 313), z cestovného šeku (§ 720) a sľubu odškodnenia (§ 725).

 

Absolútne neobchody

Nikdy sa nebudú spravovať ustanoveniami ObZ

Kúpne zmluvy k nehnuteľnostiam;        Nájomné zmluvy;         Darovacie zmluvy;        Zmluvy o pôžičke

 

Rozšírenie pôsobnosti obchodného zákonníka

Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v §  261, sa spravuje týmto zákonom.

Dohoda vyžaduje písomnú formu.

 

Ochrana poctivého obchodovania                                       § 265 ObZ

Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

Ochrana pred šikanovaním a nekalými praktikami v obchodovaní

Súd neuzná takéto ustanovenie zmluvy

 

Kogentné a dispozitívne ustanovenia

Pri tvorbe obchodných zmlúv   § 263 ObZ

Strany sa môžu odchýliť od ustanovení  zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť s výnimkou ustanovení vymedzených v § 263 ObZ

Uzatváranie obchodných zmlúv

Návrh

Prejav vôle ktorý je určený jednej alebo viacerým osobám a z ktorého vyplýva, že smeruje k uzavretiu zmluvy, je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby ním bol viazaný v prípade jeho prijatia

Návrh pôsobí od doby keď dôjde osobe, ktorej je určený

Prijatie návrhu

Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej je návrh určený alebo iné jej včasné konanie z ktroého možno vyvodiť jej súhlas

 

Obchodné zmluvy

Zmluvné typy upravené v obchodnom zákonníku

Neupravené zmluvy - § 269 ods. 2

Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy

Písomná forma – podmienka platnosti len ak to vyžaduje ObZ alebo keď sa dohodnú zmluvné strany

 

Verejný návrh na uzavretie zmluvy                         § 276 a nasl ObZ

Prejav vôle, ktorým sa navrhovateľ obracia na neurčité osoby za účelom uzavretia zmluvy

Zmluvná technika oslovujúca širokú komunitu

Výhody- konkurečné prostredie

Na základe verejného návrhu je zmluva uzavretá s osobou, ktorá v súlade s obsahom verejného návrhu a v     lehote v ňom určenej, inak v primeranej lehote, najskôr navrhovateľovi oznámi, že návrh prijíma, a   navrhovateľ jej uzavretie zmluvy potvrdí

 

Obchodná verejná súťaž                                          § 281 ObZ

súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy;           výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Na rozdiel od verejného návrhu vyhlasovateľ dáva len podnet , aby jemu boli predkladané návrhy

   písomne všeobecným spôsobom vymedziť predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu       zamýšľanej zmluvy, na ktorom navrhovateľ trvá, určiť spôsob podávania návrhov, určiť lehotu, do ktorej možno návrhy podávať, a lehotu na oznámenie vybraného návrhu

 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy sa zaväzuje jedna alebo obe zmluvné strany uzavrieť v určenej dobe         budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom

Zmluva vyžaduje písomnú formu.

Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju na to vyzvala oprávnená strana v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy.

Ak zaviazaná strana nesplní záväzok uzavrieť zmluvu môže oprávnená strana požadovať, aby obsah zmluvy    určil súd alebo osoba určená v zmluve, alebo môže požadovať náhradu škody

 

Zabezpečenie záväzku

   Zabezpečenie splnenia záväzku k nemu pristupujúcim právnym vzťahom

   Vo všeobecnosti splnenie záväzku zabazpečujú ustanovenia obchodného zákonníka a súdy

Špeciálne zabezpečovacie inštitúty práva majú dve základné funkcie:

1. do splatnosti záväzku-zabezpečovacia funkcia

2. po splatnosti v niektorých prípadoch aj uhradzovacia funkcia

Zabezpečovací právny vzťah je vedľajším právnym vzťahom- akcesorickým

Čo do svojho vzniku - predpokladá existenciu hlavného záväzku

Čo do svojho zániku - väčšinou závisí od hlavných vzťahov

Čo do obsahu

 

Formy zabezpečenia záväzkov:

Zmluvná pokuta § 300 ObZ                                                    Záložné právo §§ 151a,  552 Obč. Zákonníka

Ručenie § 303 ObZ                                                                Banková záruka § 313 ObZ

Uznanie záväzku § 323 ObZ                                                   Zabezpečenie prevodom práva § 553 Obč. Zák.

Zabezpečenie postúpením pohľadávky § 554 Obč. Zák.         Zmenka

 

Premlčanie

Právo sa premlčí uplynutím premlčacej doby ustanovenej zákonom

Premlčaniu podliehajú všetky práva zo záv.vzťahov okrem práva vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú