PODNIKOVÁ KULTÚRA

 

FIREMNÁ KULTÚRA

- nástroj riadiaceho procesu, ktorý ovplyvňuje správanie a konanie zamestnancov

- sociálna klíma firmy – vzájomné pôsobenie všetkých stránok sociálneho systému

- vyjadruje určitý charakter – „duch podniku, resp. firmy“

- ide o vnútorné pravidlá hry, ktoré ovplyvňujú myslenie a jednanie zamestnancov, ale aj celkovú atmosféru, v ktorej prebieha celý vnútropodnikový život

- ak hovoríme o firemnej kultúre, hovoríme o „sociálnej klíme podniku“

 

- sociálna klíma podniku – vzájomné pôsobenie všetkých stránok sociálneho systému

                                         - stratégie firmy, vízie, výrobné technológie, úspešnosť firmy na trhu, vzťahy medzi

                                            zamestnancami, pracovné prostredie, vplyv manažmentu (motivácia,....)

 

DETERMINANTY VZNIKU A ZMENY PK

a) faktory okolitého prostredia

- hospodárske, technické, ekologické aspekty, činnosti firmy

- spoločenské a kultúrne podmienky rozvoja firmy

- hodnoty a vplyv iných kultúr (ak ide o nadnárodné spoločnosti)

- osobný profil konkrétnych manažérov (osobnostné črty, kvalifikácia, vnútorný zmysel pre hodnoty)

- rituály a symboly (zaužívané spôsoby správania sa a konania – ide to od manažmentu (vzor) až po spodnú

   líniu, správanie navonok – komunikácia s klientmi, konkurenciou,....)

- vonkajší obraz firmy – prvý dojem z firmy, vonkajšie symboly, ....

- prezentácia firmy – propagácia, promotion, sponzoring, benefičné akcie,...

 

b) faktory manažmentu

- firemné stratégie, koncepcie, ciele

- programy – vzdelávacie, tréningové, sociálne

- závislosť na organizačnej štruktúre a stupeň jej centralizácie (rozdelenie právomocí, typ riadenia,...)

- technológie, informačné vybavenie,....

 

Na tvorbu PK vplýva – miestne prostredie (národné)

                                    - sociálne väzby (manažment vs. zamestnanci,....)

 

PODNIKOVÁ IDENTITA

a) cieľavedome utváraná

- cieľavedome utváraný proces, strategický koncept, ktorý hovorí o vnútornej štruktúre, fungovaní firmy a o jej vonkajšej prezentácii v trhovom prostredí

 

b) elementy

»        podniková komunita – ľudia, ktorí tam pracujú, žijú,...

»        design firmy

»        podnikové jednanie

 

 

ZNAKY PK

a) jemnosť a zreteľnosť - dať jasné požiadavky a zreteľne prezentovať firemné hodnoty

b) rozšírenosť – všetci zamestnanci rovnako vnímajú kultúru a sú s ňou stotožnení

c) zakotvenosť, ukotvenosť – identifikácia so vzorcami správania sa

 

O VZNIKU SAMOSTATNÝCH KULTÚR V PK

- jedná sa o subkultúry, ktoré môžu vnikať

»        medzi rôznymi úrovňami riadenia

»        medzi jednotlivými funkčnými oblasťami (profesijné skupiny)

»        medzi regionálne vzdialenými pracoviskami

DÔVODY VZNIKU SUBKULTÚR

»        vznik pri výraznej zmene obsahu, charakteru a režimu práce (ak sa zmení výrobný plán, stratégia,...)

»        pri výraznej zmene ekonomických, spoločenských a sociálnych podmienok vo firme, zmena podmienok práce vo firme

»        pri výraznej zmene životného štýlu väčšieho počtu zamestnancov alebo manažmentu

»        pri demografickom pohybe

»        pri rýchlom a trvalom importe nových myšlienok alebo techniky, tovaru – nových a cudzích elementov

»        pri strate pôvodných sociálnych vzťahov (rozpad kolektívu, presťahovanie kancelárie,...)

»        pri náraste tlaku – nepriaznivého jednania (zamestnanci medzi sebou, manažment tlačí na zamestnancov)

»        stratou významu dôležitých symbolov a rituálov vo firme (odíde šéf, ktorý organizoval oslavy)

 

METODOLOGICKÉ PRÍSTUPY SKÚMANIA PK

- skúmanie je o tom, ako vnímame dané prostredie vo firme

 

a) systematický

– tento prístup vníma firmu ako niečo výrobné (výroba), ale na druhej strane je to aj o sociálnych väzbách a kultúrnom prežívaní

- o cieľoch, ktorým je podriadené správanie a konanie vo firme

- ide o to, že výstup jednej subkultúry je vstupom ďalšej subkultúry (vzájomné ovplyvňovanie,...)

- keď sa PK skúma cez tento prístup, tak je to, čo prispieva celkovému fungovaniu firmy

 

b) modelovanie

- keď sa konštruujú modelové situácie, návrhy jednania, správania vo vnútri firmy, ale aj navonok, aby sa presadila na trhu

- hľadanie nových modelov fungovania (čo je dobré a čo zlé)

- ak nefunguje jeden model, hľadám ďalší model

 

METÓDY SKÚMANIA PK

- metodika – súhrn prístupov a techník, ktoré sa využívajú pri zbere a systematizácii empirického materiálu

 

a) analýza

- je všeobecnou metódou skúmania jednotlivých zložiek a vlastností a keďže každá firma má vlastnú PK, tak to je to objektívne poňatie, ale každý zo zamestnancov vníma inak (po svojom) PK svojej firmy (individuálne poňatie)

- individuálne poňatie sa musí čo najviac stotožniť s objektívnym poňatím

 

b) audit

- systematické skúmanie a periodické hodnotenie správania firmy

- hodnotenie a skúmanie cieľov, stratégií

- zámerom auditu je identifikovať problémy, ktoré nastávajú a odporúčať návrhy zlepšovania, zdokonaľovania, zefektívnenia, inovácia spôsobu riadenia, odstránenie bariér v efektívnosti činností

»        interný – vychádza z vnútra, z vlastných kontrolných mechanizmov firmy

»        externý – externé subjekty

 

c) diagnostika

- rozoberá príčiny stavu vo firme

- ide o proces porozumenia fungovania všetkých mechanizmov vo firme

- cieľom je popis PK, posúdenie silných a slabých stránok, skúmanie spätných väzieb (ak sa už nastolí nová PK, aké sú reakcie)

 

- ďalšie metódy:

»        porovnávanie firmy s konkurenčnou firmou

»        napodobňovanie úspešných firiem