Pedagogika

 

- grécky termín z dvoch slov – PAIS – dieťa , AGOGE- viesť

Pojem prešiel do antickej latinčiny ako názov PAEDAGOGUS- učiteľ a vychovávateľ, kládla sa požiadavka na jeho kvalifikáciu,

 

Socializácia – proces začleňovania sa do spoločnosti

 

Pedagogika-  veda o výchove, je to spoločensko-vedná disciplína,  je to veda o vzdelávaní, o socializácií, a o psychickom dozrievaní. Pedagogika bola súčasťou filozofie, neskôr sa z nej vyčlenila (keď nastal rozmach vedných disciplín a rozvoj školstva.

 

Pedagogika pôsobí na: rozum, cit a vôľu

Rozum sa rozvíja získavaním nových vedomostí.

Cit sa rozvíja vznikom vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, k učivu, navzájom medzi žiakmi.

Vôľa– chcem poznať nové , chcem vedieť viac, niečo dosiahnuť.

 

Pedagogika nie je samostatná veda, spolupracuje aj s psychológiou(vôľa, city, rozum), biológiou(vekové osobitosti, hygiena, zdravotný stav) a sociológiou( spoločenské vzťahy).

 

Predmet skúmania

– je zisťovať alebo skúmať za akých podmienok, a akými prostriedkami, sa dosahujú ciele výchovy v súlade so spoločenskými požiadavkami, ako aj vekovými a individuálnymi osobitosťami detí , mládeže a dospelých.

Predmet pedagogiky skúma javy organické, ktoré neskúma žiadna iná vedná disciplína a zaoberá sa aj organizačnými podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu (výučba na základných a stredných školách, a vzdelávanie dospelých ako napr. VŠ), dôležité sú osobnostné kvality pedagóga- mal by zaujať, pochopiť, byť ľudský, vedieť riadiť, učiť.

-zaoberá sa organizačnými podmienkami VVP – výchovno-vzdelávacím procesom

 

Organizačné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  - ZŠ, SŠ - vzdelávanie, VŠ- výučba

- či je miestnosť je dobre zariadená

- či je tu dosť študentov

- či sú mat. pomôcky

- či je dobré vybavenie učební

- výzdoba učebne

 

V pedagogike prebiehajú diferenciačné procesy (deliace) a integračné procesy (spájacie).

 

 

Členenie pedagogických disciplín:

-   hierarchia disciplín – matematika, fyzika, informatika, biológia, ....

-   psychológia, pedagogika formuje vnútro človeka

- pedagogika nie je základnou vedou, spolupracuje s psychológiou (rozum, vôľa, city), biológiou (vek, zdravotný stav, hygiena) a sociológiou- vzťahy ... (hore uvedené)

 

Výchova je zložitý stav, rozsiahle pedagogické problémy sa nedajú riešiť len v rámci jednej disciplíny, preto spolupracuje aj s inými vednými disciplínami. Počas svojho vývoja sa pedagogika diferencovala na ďalšie vedné odbory, niektoré patria do pedagogických a iné stoja na hranici pedagogiky s inom vedou, hovoríme im hraničné odbory. Patrí tu napr. pedagogická štatistika, pedagogická psychológia.

 

 

 

 

Pedagogické disciplíny môžeme rozčleniť:

 

1, hľadisko: podľa predmetu skúmania

2, hľadisko: podľa vekového stupňa vývoja človeka

 

1, hľadisko:

 

1, všeobecná pedagogikaskúma podstatu spoločenskej funkcie výchovy, cieľ výchovy a objasňuje základné pedagogické pojmy.

2, didaktika – teória vzdelávania a vyučovania – jej úlohou je riešiť ciele a obsah vzdelávania a vyučovania, ďalej skúma vyučovacie metódy a zásady.

3, teória výchovyzaoberá sa teóriou jednotlivých zložiek výchovy, napr. TV,VV,NV,EV, HV, tie sa delia na teoretickú a praktickú časť. (teórie- ako dejiny, stupnice, ..)

4, dejiny pedagogiky – skúmajú a objasňujú historické zákonitosti, utváranie názorov na výchovu, vývoj pedagogických názorov a koncepcií,

5, porovnávacia pedagogika – zaoberá sa porovnávaním školských sústav v jednotlivých krajinách sveta,

6, špeciálna pedagogika – je to pedagogika defektných problémov, skúma výchovných jedincov postihnutých somatickými(telesné), alebo psychickými defektmi.

 

Psychopédia- mentálne retardovaní jedinci,

Surdopédia – sluchovo postihnutý jedinci

Tyfopédia – zrakové postihnutie

Logopédia – rečové postihnutie

Somatopédia – telesné postihnutie

Etopédia – ťažko vychovávateľní jedinci, s poruchami správania

 

 

2,hľadisko:

 

1, predškolská pedagogika – od 3-6 rokov,

2, školská – od 6-18 rokov

3, vysokoškolská – od 19 – 25

4, vojenská oddiely

5, Pedagogika dospelých(Andragogika)Ané – muž, Agóge – viesť, 25 -

6, Geragogika – starší ľudia, univerzity tretieho veku

 

 

V pedagogike prebiehajú diferenciačné(delí sa na ďalšie vedné odbory) a integračné(spája sa s inými vednými disciplínami) procesy.

 

Súvisí so psychológiou a biológiou, ďalej so sociológiou (náuka o spoločnosti), etikou (náuka o morálke), estetikou (náuka o krásne), logika (veda o zákonitostiach správneho myslenia), kybernetika (veda o riadení).

 

Pedagogická psychológia sa až v roku 1913 sa osamostatnila, je utriedená do systému vied, tvrdí že je potrebné riešiť vzťah medzi teóriou a praxou, zaoberá sa teóriu učenia sa, 75-80 % by sa mali naučiť žiaci v školách, inak sa musia učiť 4-5 hodín doma, potom sa študenti preťažujú, pedagogická psychológia  určuje mieru tejto preťaženosti, potrebná je vlastná aktivita – samoštúdium, sebarealizácia, podpora talentovaných študentov.

Pedagógia a psychológia vychádzajú z experimentálnej pedagógie a veci postavila na humánnom prístupe k učeniu.

Prax tvorí školská prax, kde ide o vývoj schopností, myslenia a záujmov. (Ped. psychológ)