Environmentalistika                                                                          Vojtko

 

Konzervatívny prístup     - niečo je už staré, ale predsa aktuálne dobré,

                                   - niečo zastaralé, ale dobré.

 

Človek vo vzťahu k okoliu sa chová ako divočina a na druhej strane záhrada.

Človek je nadradený jednak živej a neživej prírode.

 

( kresťanstvo - )Konzervatívny názor od iného – človek vo vzťahu k okoliu sa chová ako človek i divočina a človek i záhrada. Treba zachovávať divočinu, formou národných parkov 5-10% územia. Závisí od rozvoja turizmu od poveternostných vplyvov, od kultúry, od civilizácie... . 

 

Trvale udržateľný rozvoj – neexistuje

Hlavnou príčinou skleníkových efektov je spaľovanie fosílnych palív.

 

5-10 % tvoria upravené záhrady – Malé Divy – turizmus.

 

Človek – biotabiota.

Vedenie vojnových konfliktov je značne proti prírode.

Každý deň vyhynie časť našej Zeme. Ak nejaký druh vyhynie to nemusí znamenať pre vyhynutý druh zlo. Je len ochudobnený človek. Trvale udržateľný rozvoj – neexistuje, sme časovo obmedzený. Ľudstvo sa pravdepodobne zničí samo. Je lepšie udržateľný rozvoj. Na rôzne názory existujú rôzne otázky.

 

Skleníkový efekt – doba ľadová – doba neľadová – Maučové ? cykly (vlnenie) – Freóny = ničenie ŽP

SR – upravené lesy predstavujú 38 %

 

 

Ekologické problémy

 

1. skupina        globálne problémy (min. 1 kontinent)

 

- ozónová diera (forma kyslíka O3 – spôsobuje silné kozmické žiarenie) – rakovina kože, očí,

zákaz freónov – sú nachlórované, nabrómované, – ničia ochrannú vrstvu z výfukov áut, špiny – ozón

 

Priaznivý ozón vytvára kryt niekoľko kilometrový, ktorý zachytáva niekoľko násobné silnejšie lúče ako rongenové ( kozmické žiarenie je najsilnejšie ) . Ozónová diera je už takmer konštantná. Freóny, vo vyšších vrstvách s halogénmi reaguje s kyslíkom a zvyšuje dieru. Zlý ozón, v smogu, v kombinácií s teplom, ozón veľmi reaktívny. Freóny vo chladničkách, klimatizáciách a v sprejoch.

 

- skleníkový efekt – otepľovanie ( otázka len štatistického rozptylu, alebo otázka trvalá ) , 15-16 str. Greenland  -

                               Grónsko, zelená krajina, dôkaz, že takéto teploty už tu boli.

 

- dezertifikácia pôd – rozširovanie púšti, spásanie tráv Mali, Niger – Sahara, mŕtve more 30% soli, môžeme to

                                    očakávať v kaspickom jazere.

 

- vyrubovanie dažďových tropických pralesov – Slovensko s 94% lesmi sme 4 v strednej Európe

 

- overfiching – závislosť na rybách, zákaz veľrýb – veľká Grónska veľryba

- strata genofondu a zánik druhov – denne 500 druhov zaniká (Panda veľká, Nosorožec ..., Tiger rusovistý,....)

- nové druhy chorôb (AIDS, choroba šialených kráv, vtáčia chrípka, ebola, objavujú sa z genetických genitácií)

- kyslé dažde (týkajú sa civilizovanejších krajín, vznikajú spaľovaním uhlia a z toho uniká oxid siričitý a oxid dusíka,   

          vzniká kyselina dusičná ), Čína; zamorovanie ovzdušia

- populačná explózia

 

 

2. skupina        - lokálne problémy (miestne, regionálne,...)

 

-          miestne znečistenie (močovka, urbanistické znečistenie, zamedzenie výhľadu)

-          lokálne divoké skládky (odpady za dedinou vysypané)

-          Odorizácia (nepríjemné zápachy – močovka, chod zvierat)

-          Hluk

-          Dopravné zápchy

-          Zvýšená radiácia (blízkosti atómovej elektrárne, nebezpečné žiarenie)

-          Nedostatok vody (nie sú obce napojené na príslušnú centrálnu vodovodnú sieť)

-          Kanalizácia

-          Susedské vzťahy

 

 

Globálne

Lokálne

Ozónová diera

Miestne znečistenie ( močovka, urbanistické znečistenie )

Skleníkový efekt

Lokálne divoké skládky

Dezertifikácia pôd

Odorizácia ( zamorovanie prostredia rôznymi pachmi )

Výrub dažďového pralesa

Hluk

Globálny ekologický problém – overfisching

( nad výlov veľrýb, rýb, krabov.. )

Dopravné zápchy

Strata genofondu a zánik druhov

Denne zaniká cez 500 druhov ( fauny & flóry )

Zvýšená radiácia ( uránové bane, jadrové elektrárne )

Nové druhy chorôb ( horúčka ebola, choroba šialených kráv, vtáčia chrípka, aids )

Nedostatočné zásobovanie vodou ( chýba centrálna vodovodná sieť, alebo závadná voda zo studní  ( 80% obcí má v SR )

Kyslé dažde ( spaľovaním fosílnych palív, hlavne uhlia s prísadou síry, Čína, ponurie, ), arzén ( lámavosť kostí ),

Kanalizácia ( 60 % obcí má v SR )

Populačná explózia ( v roku 1800 – 1 mld. Ľudí, teraz 7 mld. )

Susedské vzťahy

 

 

Ekológia a environmentalistika

 

Ekológia skúma vzťahy medzi živým a neživým prostredím a vzťahy medzi nimi. Tvorí ju:

-          prírodné prostredie, prirodzené okolie – voda, vzduch, pôda, lesy

-          pracovné prostredie – energetika, doprava, samotný priemysel, nežiadúce fyzikálne vplyvy ( hluk, vibrácie, vysoké teploty – pracovné v železiarni ach a žiarenia ( jadrové, rongenové ) , dezertifikácia, priemyselný odpad ), geológia.

- obytné prostredie – nevhodná urbanizácia, zásobovanie vodou, kanalizácia, GMO – geneticky modifikované organizmy, nežiaduce látky v potravinách, komunálny odpad, morálne znečistenie, prítomnosť zariadení, ktoré negatívne vplývajú ( napr. erotické salóny, hulákajúca krčma atď.

-          rekreačné prostredie – charakteristická urbanizácia, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené prírodné objekty, historické, jaskyne, rekonštrukcia a údržba, kultúrnych pamiatok, športoviská a ich problematika, cestovný ruch.

 

Environmentalistika – aj neživé procesy, napr. výbuch sopky, zemetrasenia,

 

 

Životné prostredie (ŽP) sa delí na 4 skupiny:

 

  1. Prírodné prostredie

-          Voda (92,7% slaná voda – nepitná ; 2,8% je pitná voda – tvorí ju ľadovce a polárny ľad; BAIKAL – najviac sladkej vody; 0,31% tvorí podzemná voda...)

Delenie: pitná, úžitková, odpadová

-          vzduch (78% dusík, 21% kyslík, 1% argón)

-          pôda,

-          lesy

 

  1. Pracovné prostredie

-          Energetika

-          doprava,

-          priemysel,

-          nežiaduce fyzikálne vplyvy – hluk, vibrácie, vysoké teploty, žiarenie (jadrové, rongenové)

-          dezertifikácia

-          priemyselný odpad,

-          geológia,

 

  1. Obytné prostredie

-          nevhodná urbanizácia,

-          zásobovanie vodou – kanalizácia,

-          GMO – geneticky modifikované organizmy,

-          nežiaduce látky v potravinách,

-          komunálny odpad,

-          susedské vzťahy,

-          morálne znečistenie – sexshop, hulákajúca krčma,...