P R E D N Á Š K Y – C E N A   V    M A R K E T I N G U

 

1.     prednáška – 22. 9. 2004

Cenová politika, cenový systém, význam ceny

 

CP       -     súbor opatrení štátu alebo firmy v oblasti cien;

-     je súčasťou HP štátu alebo firemnej obchodnej politiky;

K uvedenému súboru opatrení patria zásady pre uplatňovanie cenovej sústavy a ovplyvňova-nie úrovne cien, využívanie cien pri realizácii zámerov hosp.politiky štátu alebo obch.politiky firmy (vyrovnávanie P a D, ovplyvňovanie reál.príjmov a pod.).

 

Základným predpokladom existencie trh.ekonomiky je  liberálna tvorba cien.

Cena je zákl.nositeľom infor.pre rozhodovanie (čo, ako a pre koho vyrábať).

V podmienkach SR sa cena chápe v prevaž.miere ako (zo zákona) peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru.

 

Cenový systémtrh.ek.je hlavným, nie však jediným prostriedkom realizácie funkcií ek.sys.

Je to sys.ek.organizácie, ktorého podstata spočíva v tom, že každý jednotlivec, vrátane práv.subjektov sa samostatne rozhoduje, čím prispieva k rozvoju hospodárstva krajiny, každý subjekt pri tom sám vie, že svoj produkt môže predať len za takú cenu, kt.vyhovuje aj kupujúcemu a že on môže získať produkty poskytované inými subjektami len za cenu, kt.je prijateľná pre neho.

 

Cenový systém plní niekoľko funkcií:

 

→ zabezpečuje prenos inf.o potrebách, disponib.zdrojoch, výr.možnostiach,

→ vytvára podnety pre výrobcu i SPTR,

→ distribuuje dôchodky.