1.  Obsah a úlohy finančného manažmentu podniku

 

Obsah finančného manažmentu

 

     Finančný manažment sa zapodieva finančnými aspektmi činnosti podniku, resp. firmy. Je to riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva. Je dominantnou súčasťou riadiaceho systému každého podniku. Je to zároveň aj umenie spojené s osobnosťou finančného manažéra. Zahŕňa teóriu podnikových financií, ale aj matematiku, štatistiku, psychológiu. Obsahuje štyri základné činnosti:

 

a)       finančné plánovanie – vychádzajúc z prognózy objemu predaja, určuje potrebu kapitálu a spôsoby jeho získania vo svojej dlhodobej zložke a sleduje zabezpečenie platobnej schopnosti podniku vo svojej krátkodobej zložke

 

b)       finančné rozhodovanie – nadväzuje na finančné plánovanie, zahŕňa strategické a operatívne rozhodnutia. Na základe poznania potrieb hľadá alternatívne riešenia, hodnotí možné alternatívy a rozhoduje o realizácii alternatív, ktoré sú najvhodnejšie na dosahovanie podnikateľských cieľov.

 

c)       organizovanie finančných procesov – každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali. Ťažiskovou zložkou tejto činnosti je organizovanie vnútropodnikovej komunikácie a motivovanie pracovníkov.

 

d)       finančná analýza a kontrola – hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov, dáva impulzy pre operatívne riadenie a je dôležitým podkladom na zostavovanie finančných plánov na ďalšie obdobia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy finančného manažmentu

 

    Uvedené 4 činnosti majú zabezpečiť dve základné úlohy finančného manažmentu:

-          získanie potrebného kapitálu

-          efektívnu alokáciu kapitálu

 

1.  Úloha získať pre podnik kapitál – proces financovania, predpokladá dôkladnú znalosť ekonomického okolia, ktoré na podnik pôsobí. Dôležitá je znalosť situácie na finančných trhoch.

 

Externé zdroje kapitálu:

-          vklady vlastníkov – forma závisí od právnej formy podniku

-          úverové zdroje – rôzne formy dlhodobých, strednodobých a krátkodobých úverov

-          v malej miere rôzne formy nenávratných dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov, účelových fondov a nadácií

 

Interné zdroje kapitálu:

-          odpisy

-          zisk po zdanení

-          v malej miere vnútorná redistribúcia kapitálu v podniku (napr. zníženie nadnormatívnych zásob)

 

     Dôležité je riadenie finančnej štruktúry podniku, t. j. rozhodovanie o zastúpení jednotlivých foriem vlastného a cudzieho kapitálu v celkovom finančnom krytí podnikového majetku.

 

 

2.  Efektívna alokácia kapitálu – proces investovania – zahŕňa vyhľadávanie a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov. Vyhľadávanie projektov je úlohou strategického plánovania, ktoré musí na základe poznávania trhu a podnikových možností určovať smery podnikových aktivít a v nadväznosti na to navrhovať zodpovedajúce projekty.

 

     Investície môžu smerovať:

-          do oblasti vecného investovania (budovy, stroje, zariadenia, zásoby, pohľadávky a pohotové peňažné prostriedkov),

-          na vklady do nehmotného majetku (výsledky výskumnej činnosti, software, know-how, licencie) a 

-          do oblasti finančného investovania (investovanie do cenných papierov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavenie finančného manažmentu vo firme

 

Firemný manažment – komplexný systém riadenia podnikateľského subjektu. Jeho úlohou je organizovať kombináciu vstupov do organizácie – materiálových, ľudských, finančných a informačných zdrojov tak, aby sa dosahoval cieľ podnikateľskej činnosti. Zabezpečuje to plnením základných manažérskych funkcií:

-          plánovania

-          organizovania

-          vedenia

-          kontrolovania

 

Subsystémy firemného manažmentu:

-          výrobný manažment

-          manažment predaja

-          finančný manažment

 

Manažéri podľa poslania:

-          všeobecní manažéri – zodpovední za komplexné riadenie organizačnej jednotky (holdingu, podniku, závodu)

-          manažéri špecialisti – zodpovední za istý subsystém

 

Manažéri podľa postavenia v riadiacej hierarchii:

-          vrcholoví (top manažéri)

-          strední

-          prvostupňoví

 

     Finanční manažéri sú funkčne špecializovaní – patria k manažérom špecialistom a sú zastúpení na všetkých úrovniach riadiacej hierarchie firmy. Finančný manažér sprostredkováva vzťah medzi finančným trhom a operáciami firmy.

 

 

                                    2                                  1

                                                                                                         peňažný trh

   Aktíva podniku                     Finančný     4b        Finančný        kapitálový trh

   (operácie firmy)                     manažér                       trh            devízový trh

                                                                          4c                            trh drahých kovov

                                    3                                                                    poistný trh

                                                                      4a                                                     

1.        získať na finančnom trhu kapitál

2.        rozhodnúť, do akých konkrétnych aktív, v akej výške a štruktúre sa bude hotovosť  investovať

3.        výstup, ktorý by mal byť väčší ako aktíva podniku po priebehu transformačného procesu

4a    záväzky vyplývajúce zo zmlúv – zaplatiť

4b – 4 c   koľko sa z výstupu investuje a koľko sa zhodnotí na finančnom trhu