12. Podstata finančných modelov

 

Finančné modely poskytujú manažérom jedinečný, efektný a súčasne relatívne jednoduchý spôsob ako riadiť a plánovať pomocou finančných informácií. Umožňujú manažérom vyskúšať dôsledky ich plánov skôr, ako sa pustia do skutočnej práce. Takýto postup umožňuje manažérom sledovať vplyv možných plánov na zisky a prebytky, aktíva a pasíva, toky peňazí, rozpočty, nulové body.

Finančný model pozostávajúci z faktov, predpokladov a hodnôt, pričom tieto sú navzájom prepojené spôsobom, ktorý spravidla možno matematicky opísať. Údaje sú vložené do modelu, spracované na základe pokynov od manažéra a uložené do pamäte počítača.

Príklad na finančný model

Rozpočet je dobrým príkladom finančného modelu. Snaží sa reprezentovať skutočné činnosti organizácie a predpovedať dosah budúcnosti na organizáciu. Niektoré rozpočty sú riadené ručne, iné prostredníctvom strediskového počítača, ďalšie prostredníctvom osobného počítača manažéra.

 

Výhody modelovania

Finančné modely môžu poskytnúť manažérom značné výhody na pracovisku. Skúsenosti s používaním finančných modelov ukázali, že ponúkajú množstvo významných výhod, medzi inými:

- poskytnutie rámca pre riešenie problémov

- lepšie pochopenie konkrétnych problémov prostredníctvom procesu navrhovania a tvorby modelu s cieľom kontroly týchto problémov

- schopnosť overiť množstvo možných scenárov pri skúmaní situácie typu „čo ak?“

- ušetriť čas

 

Nevýhody modelovania

- riziko prílišného zjednodušenia v prípade, že sa v štádiu navrhovania modelu vynechajú kľúčové faktory

- skutočnosť, že nie všetky vzťahy možno vyjadriť matematicky

- model môže byť príliš nepružný pri zohľadnení budúcich zmien v rámci požiadaviek

- užívatelia (manažéri) zabúdajú, že pri použití modelov na plánovanie sa nevytvárajú fakty, ale len predpovede

- sklon manažérov manipulovať vstupy tak, aby sa dosiahli výstupy, na ktorých majú osobný záujem

Aby sa maximalizovali výhody a minimalizovali nevýhody, je dôležité postupovať pri navrhovaní modelov systematicky. Postup by sa mal v prvom rade zameriavať na podmienky modelovania a po tom na základe pravidla ich prípravy.

 

Podmienky modelovania

Cieľom modelov je umožniť rozvoj a overovanie predstáv teórií bez nákladov a rizík pri budovaní a testovaní príkladov v skutočných podmienkach.

Aby modely mohli viesť k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, musia byť dostatočne reálne a zabezpečiť, že výsledky vyplývajúce z modelu možno rozumne očakávať v skutočnom živote.

Prostredníctvom tvorby modelov, schopných opakovaného testovania a zdokonaľovania, sa snažíme rozširovať si poznatky a chápanie skutočného sveta. To znamená, že modelovanie je vzdelávací proces, v ktorom každý daný model predstavuje naše obmedzené chápanie a poznanie. V dôsledku toho by sme sa mali uvedomiť, že model nikdy úplne nevystihuje skutočnosť a to môže viesť k istému stupňu neistoty jeho predpovedí.

 

Základné pravidlá modelovania

Rastúca neistota v dnešnom svete a rýchlosť zmien vedú k rastúcej potrebe predpovedí a plánovania taktiky a stratégie s cieľom použitia a prosperity.

Proces tvorby finančného modelu pri plánovaní a prijímaní rozhodnutí vyžaduje značné počiatočné investície pokiaľ ide o čas, ale náš čas sa často zredukuje pod vplyvom tiesne. Čas následne skutočne získame, o tom niet pochýb, ale prvotná tvorba počítačového modelu môže zabrať trikrát toľko času ako tvorba ručného modelu. Mali by sme si všetko uvedomiť, že kým pri ručnom modeli môžu následné zmeny modelu spojené s prepočtami trvať celé hodiny, tie isté zmeny pri počítačovej verzii budú vyžadovať len niekoľko sekúnd.