Ukazovaťeľ krátkodobej likvidity                                         

Priebežný ukazovateľ sa snaží v zásade odpovedať na otázku. Ak zaplatíme  naše obežné pasíva, budeme mať dosť obežných aktív na ďalšiu obchodnú činnosť. Alebo: Sme schopní zaplatiť naše obežné pasíva? Mať obežné aktíva je jedna vec, ale ak pozostávajú hlavne zo zásob a máme len veľmi málo peňažnej hotovosti resp. pohľadávok, ktoré budú čoskoro zaplatené, mohli by sme sa dostať do vážnych problémov. Táto situácia sa dá vyjadriť určením toho, čo sa bežne nazýva ukazovateľ krátkodobej likvidity /rýchly pomer/ a porovnáva lidvidnéo obežné aktíva s obežnými pasívami.

 

Získavanie prostriedkov

 

Hrubý zisk, prevádzkový zisk, čistý zisk

 

Predaj /za hotové, alebo na faktúru/ - náklady na predané zásoby = Hrubý zisk

Hrubý zisk - /prevádzkové náklady plus odpisy/ = prevádzkový zisk

Prevádzkový zisk – úroky z bankovej pôžičky = čistý vykázaný zisk

 

Návratnosť použitého kapitálu

 

Návratnosť

Použitého kapitálu        =            Prevádzkový zisk

 

___________________________________________________________________________

Finančný manažment

Vplyv právnych predpisov. Formálne predpisy. Účtovné kocepcie a konvencie. Účtovanie historických nákladov. Vplyv zákonov o spoločnostiach.

 

Cieľom firmy je....

·         Cieľom firmy je maximalizovať bohatstvo akcionára alebo

·          

 

Maximalizácia zisku

·         Dôraz na efektívne použitie kapitálových zdrojov

·         Meranie zisku nie je závislé od časového intervalu

·         Nepresné ciele, možnosť zlej interpretácie

·         Ignoruje neurčitosť a načasovanie

 

Právne formy obchodných spoločností

 

Súkromné vlastníctvo jednej osoby

 

 

 

 

Partnerstvo s obmedzením:

o         Umožňuje jednému alebo viacerým  spoločníkom obmedzené ručenie

o        Zo spoločníkov jeden musí mať neobmedzené ručenie