Finančný manažment

 

Zdroje, hodnoty a účtovníctvo

Manažér riadi transformáciu materiálových a ľudských zdrojov na úsekové alebo celopodnikové výstupy a za túto transformáciu nesie zodpovednosť. Finančné prezentovanie operácie pozostáva z rôznych účtovných výkazov. Sú to prehľady a výkazy o peňažných tokoch, výkazy ziskov a strát, súvahy, prípadné iné.

 

Úlohy, ktorým čelíte ako manažér budú spojené s riadením zdrojov – vstupov výrobného procesu (personál, zariadenia, priestory a peniaze). Preto všetkých manažérov spája záujem o vyhodnotenie vstupov procesu, ktorý transformuje vstupy na výstupy a na samotné výstupy.

 

 

Aké hodnoty, čie hodnoty

Je dôležité určiť správne miesto finančným hodnotám v každej organizácii. Sú financie na prvom mieste, niekde uprostred, alebo ich môžeme ignorovať?

 

Cieľové riadenie znamená ustanoviť ciele a zámery na poslaní a hodnotách organizácie. Toto môže vychádzať z osobných cieľov zakladateľa.

 

Finančné hodnoty, ktoré spájame s cieľmi a zámermi majú zmysel len vtedy, keď chápeme účel – poslanie a hodnoty – organizácie. Ale keď raz pochopíme účel, môžeme aplikovať finančné hodnoty na vstupy a výstupy, pretože tieto hodnoty nám pomôžu plánovať a sledovať naše použitie zdrojov.

 

Hodnotenie manažéra

Výkonnosť a efektívnosť manažéra

Manažér je výkonný, keď dosahuje ciele, ktoré boli stanovené. Výkonnosť znamená vykonanie práce. Efektívnosť je spôsob, akým sa práca vykoná. Efektívnejší manažér, na rozdiel od menej efektívneho, je ten, ktorý použije menej zdrojov na dosiahnutie rovnakých výsledkov. Rozdiel medzi výkonnosťou a efektívnosťou je dobre vyjadrený vo vete: Výkonnosť znamená urobiť dobrú prácu (tú, ktorú máte podľa predpokladu urobiť) a efektívnosť znamená urobiť prácu dobre (spôsobom, keď potrebuje menej zdrojov).

 

Vstupy, výstupy a výsledky

Existuje veľa spôsobov pre hodnotenie úspešnosti transformácie vstupov na výstupy.

-          Hodnotenie vstupov sa zameriava na efektívnosť vášho použitia zdrojov. Použili ste najmenšie možné množstvo zdrojov na dosiahnutie daných výstupov?

-          Hodnotenie výstupov sa zameriava na množstvo a kvalitu výrobkov alebo služieb

-          Hodnotenie výsledku sa sústreďuje na dlhodobé výsledky transformácie. Kritériá hodnotenia výsledku počítajú s novým významom hodnotovo orientovaných organizácií, v ktorých manažéri, užívatelia a darcovia sú zainteresovaní na dlhodobých ziskoch z činností. Pre mnohé neziskové organizácie toto nové zameranie sa na výstupy a výsledky znamená veľký zmenu.

 

Transformácia a výrobný cyklus

Výrobný cyklus zobrazuje transformačný proces zo zdrojov (vstupov) na tovar a služby (výstupy) znova späť na zdroje. Peniaze sú prostriedky na získanie týchto zdrojov. Tieto peniaze pochádzajú zo zisku (prebytku), ktorý organizácia vytvorila pri svojom obchodovaní, alebo z iných zdrojov ako sú napr. dary a dotácie.

 

Bližší pohľad na vstupy

Organizácie všeobecne používajú tieto vstupy:

-          Ľudia: platení alebo dobrovoľní zamestnanci a služby, ktoré poskytujú

-          Materiály: fyzické materiály používané pri činnosti podniku

-          Zariadenia: stroje, budovy, vozidlá a iné zariadenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností.

Služby, ktorý poskytujú ľudia sú hlavným zdrojom pre mnohé organizácie -. Od sociálnej starostlivosti po finančné služby. V niektorých organizáciách sú vstupy i výstupy takmer výlučne orientované na ľudí. Aj výrobný podnik považuje za najdôležitejší zdroj zamestnancov a nie materiály či zariadenia.

 

Bližší pohľad na výstupy

Výstupy sa niekedy ťažko definujú. Niektoré výstupy sú hmotné, je jednoduché vidieť, čo ich tvorí – objem výstupu, alebo množstvo služieb. Naproti tomu niektoré výstupy sú nehmotné. Napr. služby poskytnuté zákazníkom, alebo testovacie služby kontroly kvality,

Peňažné toky a základné činnosti

Od mnohých organizácií vo verejnom a dobrovoľnom sektore sa očakáva, že vytvoria prebytok, inými slovami, granty, dary a poplatky, ktoré predstavujú ich príjmy, musia mať vyššiu finančnú hodnotu ako náklady na vstupy, použité pri ich činnosti.

Pozn.: Prebytok a deficit sú alternatívnymi pojmami pre zisk a stratu.

Ak vložíme do organizácie počiatočnú sumu peňazí, premeníme ju na zdroje a oceníme výstupy výrobného cyklu v peňažnom vyjadrení, teoreticky by malo byť jednoduché určiť či skončíme s väčšou alebo menšou sumou peňazí.