Bioenergetika II

 

Obsah: principiálna reakcia (H2 + ½ O2)

         Fyzikálno-chemický princíp zachytávania E v dýchacom reťazci

         Donorovo-akceptorový pár (redoxný pár, redoxný systém)

         Redoxný potenciál E° donorového páru

         Štandardný E° pri pH 7 (=E°´) vodíkového systému

         Spojenie, spriahnutie, dvoch a viac redoxných systémov do reťazca redoxných

reakcií, → ΔE°´

vzťah E°´ ku rovnovážnej konšt. K a ΔG°

bioenergetika zlučovania H2 a ½ O2 na vodu

 

Bunky živočíšneho organiznu získavajú prevažnú časť potrebnej energie, oxidoredukčnými enzýmovými reakciami, ktoré sú štruktúrne ale aj funkčne usporiadané do systému nazývaného dýchací reťazec (respiračný reťazec).

 

Základný princíp uvoľňovania a zachytávania energie v bunkách:

 

        

     

            A + B + X → C +

 

 

V princípe sa jedná o zlučovanie kyslíka a vodíka na vodu, čo je reakcia silne exergónna. Energia pri nej uvoľnená sa zachytáva do makroergickej fosfátovej väzby cestou syntézy ATP z energeticky chudobnejšej formy ADP + P (anorganicý fosfát).

 

Fyzikálny princíp zachytávania energie:

Princíp zachytávanie voľnej G energie v dýchacom reťazci spočíva v usporiadaní oxidoredukčných reakcií v slede (do reťazca) podľa ich odlišných redoxných potenciálov.

Tieto skutočnosti umožňujú tok (prenos e- vodíka medzi jednotlivými redoxnými pármi).

Poznámka: Tendencia redox. páru (napríklad NAD+/ NADH)

 

                                                            oxidovaná            redukovaná forma

Tendencia odovzdávať/ prijímať elektróny kvantitatívne vyjadruje elektrický potenciá la nazýva sa oxidoredukčný potenciál redx. potenciál a vyjadruje sa vo voltoch.