Účtovníctvo 22.9.2007

Ing. Jana Hovančíková

 

Literatúra       Soukupová, Šlosárová Účtovníctvo,

- Podvojné účtovníctvo Šlosár, Šlosárová r. 2005, Zákon o účtovníctve

18.11.2007 PREDNÁŠKA

8.12.2007 – 9.00 hod., 15.12.2007 - 9.00 hod, a 11.00 hod. , 12.1.2007 – 13.00 hod., 19.1.2007 – 9.00 hod. – 100 ľudí na 2x v aule

-         časť test, časť písomka – otváranie a zatváranie účtovníctva, zaúčtovanie účtovných prípadov,

-         otázky - zo zákona o účtovníctve, podľa prednášok

-         Okruhy otázok – doklady, účtovná závierka, aké typy hospodársk. operácií poznáte

 


Účtovníctvo má verne zobraziť majetkovú a dôchodkovú situáciu podniku. Využíva metodické prostriedky – súvaha, výkaz ziskov a strát. Je prísne dokladová evidencia, žiaden záznam sa nevykonáva bez prísne podloženej dokumentácie. Zaznamenáva kolobeh pohybu majetku, fázy zabezpečenia reprodukčného procesu – nákup, výroba. Je upravené zákonom, normami, smernicami, účtovnou osnovou. Poskytuje informácie pre tých ktorý riadia firmu, prostredníctvom účtovnej závierky  (rozlišujeme účtovnú závierku a uzávierku), jednoduché a podvojné účtovníctvo

 

I. Postavenie účtovníctva v informačnom systéme firmy (podniku)

 

1.      Podstata a význam účtovníctva

2.      Cieľ, predmet a aké funkcie účtovníctvo má

3.      Štruktúra účtovného informačného systému

4.      Právna úprava a harmonizácia účtovníctva

 

1. Podstata a význam účtovníctva

Účtovníctvo je relatívne uzavretý systém informácii, ktorý je vnútorne usporiadaný a poskytuje v peňažnom vyjadrení informácie o hospodárskej činnosti podniku a výsledku dosiahnutom v tejto činnosti. Podnik ako samostatná sociálna ekonomická jednotka má za úlohu dosiahnuť ciele, a preto potrebuje informácie o jeho chode a preto tu je účtovníctvo potrebné.

Informačný systému predstavuje sústavu záznamov hospodárskych informácii, s ktorých sa vytvárajú informácie pre jeho riadenie.

Účtovníctvo je praktická podniková činnosť, ktorá sa zaoberá zberom, zaznamenávaním, triedením, interpretáciou a odovzdaním účtovných informácii jeho používateľom tak, aby na ich základe boli schopný prijímať rozhodnutia.

 

2. Cieľ, predmet a aké funkcie účtovníctvo má

Cieľom účtovníctva je verne zobraziť (poskytnúť obraz) majetkovú a dôchodkovú situáciu podniku.

Predmetom je majetok, záväzky, rozdiel medzi majetkom a záväzkami (vlastné imanie), náklady, výnosy, príjmy, výdavky a hospodársky výsledok. Všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva musia byť zaznamená a vykázané v tom období, v ktorom sa vykonali. Účtovné obdobie môže byť kalendárny alebo účtovný rok. Na dosiahnutie cieľa využíva metodické prostriedky – účtovné doklady, účet a podvojný zápis, oceňovanie, inventarizácia, účtovné výkazy – súvaha (bilančný princíp).

 

Funkcie

Dokumentačná:

Množstvo a hodnota zobrazeného majetku (stroje, zariadenia, zásoby a podobne). Zobrazenie záväzkov (dlhov – koľko komu, splatnosť apod.). Výstupy Učt dokladujú, čo sa vo fy. udialo.

Informačná:

Info všetkým záujemcom a používateľom (vlastníci / spoločníci, vedenie podniku, obchodní partneri, odberatelia, daňové orgány, zamestnanci, banky, štát, verejnosť)

Kontrolnú

Kontrola hospodárnosti a rentabilnosti. Slúži ako zdroj kontrolným úradom, auditorom, kt. zabezpečujú kontrolu vykázaných údajov.

Základňa pre rozhodovanie

Učt musí zaznamenať podnikovú činnosť v plnom rozsahu, má napomôcť užívateľom racionalizovať výrobu. Pre podnikové rozhodnutia v oblasti nákupu, skladovania, finančného objemu a sortimentu výroby.

 

3. Štruktúra účtovného informačného systému

Charakteristika účtovných informácii – presnosť, porovnateľnosť, zrozumiteľnosť, relevantnosť, pravdivosť, včasnosť

 

Účtovný informačný systém (IS):          - všetky zložky, ktoré účtovníctvo má.

 – finančné a manažérske účtovníctvo

 

Účt. IS

 


Účtovná závierka                                 Údaje plánov a rozpočtov

Bežné Účt. (zápisy)                             Nákl. účt. a kalkulácie

Finančné Účt.                        Manažérske Účt.

 

(má právne stanovený obsah a formu)     (nemá právne stanovený obsah a formu)