METODOLÓGIA A METÓDY SOCIÁLNEHO VÝSKUMU 
práca drogová závislosť !!!!! napísať

Vyučujúci: Doc. PhDr. Miroslav FRANKOVSKÝ, PhD.mim.Prof.

 

tel.: 0915 960 763

e-mail: franky@unipo.sk

 

Úvod do problematiky sociálneho výskumu

 

Predmet má dať ako si pripraviť projekt

Predmet končíme písomnou prácou – témou ako si zvolíme, z oblasti „sociálnych vzťahov“, práca bude z dvoch základných častí - teoretické rozpracovanie zvolenej témy a projekt empirického výskumu.

        Teória - spracovať tému na základe poznatkov z literatúry, rozsah cca. 10 strán, ocitovať 5 domácich a 5 zahraničných zdrojov literatúry, bude spracovaná podľa noriem bakalárskych prác (www.unipo.sk-popis spracovania prác - Katušťak).

        Empirická časťpostupne sformulovaný výskumný zámer, cieľ, výskumný problém a výskumné hypotézy, zadefinované premenné, ktoré budú sledované vo výskume, uvedený spôsob výberu výskumnej vzorky , návrh štatistického spracovania údajov, prílohou metodika – dotazník (20 otáziek), ktorým sa bude výskum realizovať, koniec – návrh metodiky, prácu odovzdať do konca skúškového na Konštatínovú

 

Vymedzenie pojmov:

- výskum

- vedecké poznávanie

- sociálny výskum

- typy výskumov

- uplatnenie sociálneho výskumu v manažérskej praxi  

Projekt výskumu

- členenie výskumného procesu

- štruktúra výskumného projektu

- charakteristika jednotlivých častí výskumného projektu

- chyby pri spracovaní výskumného projektu

- výhody výskumného projektu

Výskumná otázka

- námety na výskum a ich možné zdroje

- konceptualizácia a operacionalizácia kľúčových pojmov

- formulácia výskumnej otázky

- chyby pri formulácii výskumnej otázky

Práca s literatúrou

- zdroje informácií

- postup spracovania zdrojov

- prehľadová štúdia

Výskumné hypotézy

- formulácia hypotéz

- hypotézy a teoretická analýza

- overiteľnosť hypotéz

- štruktúra hypotéz

- typy hypotéz

 Premenné

- typy premenných

- postavenie premenných vo výskume

- typ premennej a analýza údajov

Výskumná vzorka

- rozlíšenie základného súboru a výberového súboru

- typy výberov – nenáhodné a náhodné výbery

- rozsah výberov – veľkosť výskumnej vzorky

- chyby a problémy pri tvorbe výberov

 Meranie v sociálnom výskume

- definícia merania, špecifickosť merania v sociálnych vedách

- úrovne merania – nominálna, poradová, intervalová a pomerová

- validita a reliabilita merania

Metódy a techniky sociálneho výskumu

- spôsoby získavania údajov v sociálnom výskume

- základné kategórie metód – dotazovanie, pozorovanie, experiment

Dotazník

- charakteristika metódy

- štruktúra dotazníka

- konštruovanie dotazníka

Položky dotazníka

- formulácia položiek

- chyby pri konštrukcii a používaní dotazníka

- výhody a nevýhody dotazníka

- anketa

Využitie dotazníka v sociálnom výskume

- príklady aplikácie dotazníkov pri riešení problémov v sociálnom výskume

 

METODOLÓGIA A METÓDY SOCIÁLNEHO VÝSKUMU V PRÁCI  MANAŽÉRA

Hospodárske organizácie

 

Systém vzťahov:

Ekonomických sú presne určené a zadefinované

Technologickýchsú presne určené a zadefinované

Sociálnych- závisia od počtu ľudí v podniku,

 

Sociálne vzťahy v organizácii

Členenie:

- vertikálne:  nadriadený - podriadený

- horizontálne: spolupracovníci na rovnakej úrovni riadenia