Podniková ekonomika  22. 9. 2007

 

Liberko – skúška – seminárna práca – str. 6-10, ľubovoľná oblasť z prednášky, práca 30%, skúška formou testu, prácu odovzdať do 15.11.2007

 

Literatúra         Kubkovič, Podnikové hospodárstvo, vyd. Sprint Bratislava, 2002

- Liberko – Podnikové hospodárstvo (praktikum), TU Košice, 2005

- Liberko, Mihók, Eštók – Vybrané kapitoly z manažmentu, TU Košice, 2005

- Mihókkol., Podnikové hospodárstvo – ekonomika podniku, TU Košice     2005

- Sedlák, Mikuláš – Podnikové hospodárstvo, Alfa BA, 1992

 

poznámky doplniť z manažmentu

 

 I. Ekonomika – Základ rozvoja podniku

 

Popisek se šipkou dolů: Podnikateľské prostredie 
vplyv okolia na podnik
Popisek se šipkou dolů: Podnikanie
Zdroj dynamického pohybu v ekonomike
Popisek se šipkou dolů: Trhový mechanizmus
Teória zákona nedostatku
                                              

 

 

 

 

 

Popisek se šipkou dolů: Podnik a jeho ekonomika
relatívne ekonomicky samostatný, cieľovo orientovaný systém
 

 

 

 

 

 

Transformačný proces

štruktúra majetku a kapitálu podniku, výrobne činitele, stavové a tokové ekonomické veličiny

 
 

 

 

 

Popisek se šipkou nahoru: Ekonomická optimalizácia
vzťahy medzi základnými ekonomickými veličinami, Finančná a investičná činnosť, metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícii
Popisek se šipkou nahoru: Efektívnosť činnosti podniku
kombinácia vstup/výstup, výsledok hospodárenia, výnosnosť a rentabilita
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek se šipkou nahoru: Informačná       sústava        podniku
 

 

 

 

 

 

 


II. Podnik v trhovom prostredí

                              štát                                                                       obec

            (ekonomické centrum)                                           (samospráva)

 

Zkosené hrany: PODNIK
 


                   dodávatelia                                                                      odberatelia

 

 

 


                        konkurencia                                                                finančné organizácie

 

                                                                 verejnosť

                                  

Obchodný zákonník SR

Podnikanie = sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. (definícia podnikania podľa zákona)

 

Znaky podnikania (podľa obchodného zákonníka)

- sústavnosť,

- samostatnosť

- konanie vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť

- dosiahnutie zisku

 

Znaky podnikania všeobecne

- samostatnosť konania hospodárskych objektov

- odvaha a vynachádzavosť, iniciatívnosť a novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri

   dosahovaní cieľa

- schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty

- ochota preberať a znášať hospodárske riziká

- stresové rozhodovanie

poz. rozhodovanie – výsledky rozhodovanie môžu byť uspokojivé, neuspokojivé, optimálne

 

Podstata podnikaniasamostatné rozhodovanie o:

- zámere podnikania

- právnej forme podnikania

- umiestnení podniku

- organizácii podniku (vnútornej štruktúre)

- miere využitia cudzieho kapitálu

- rozdelení výsledku hospodárenia

- a pod.

 

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:

1.osoba zapísaná v obchodnom registri,

2.osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

3.osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

4.fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Fyzické osoby (FO) podnikajú ako živnostníci, ale existujú i iné formy podnikania, než podľa živnostenského zákona, na základe osobitných zákonov