Národohospodárstvo 29. 9. 2007

 

SKÚŠKA – má 3 časti

1.časť – seminárna práca 20 bodov zo 100, min. 51 bodov aby sme prešli, prácu odovzdať do poslednej prednášky  (30. 11. 2007)

Úvod – formulácia problému, cieľ SP (čo pomocou čoho), použité metódy (praktická analýza, pozorovanie, rozbory) a zdroje spracovania, štruktúra SP, návrhy (abstrakt a kľúčové slová 4 – 5 najdôležitejších slov v práci, odborných termínov)

1.kapitola – Teoretická časť a prehľad názorov v literatúre na problematiku (2 strany)

2.kapitola – Analytická časť: sociálno-ekonomický profil vybraného regiónu s dôrazom na oblasť vyplývajúcu s názvu SP (popísať zvolený región, ako na tom je, skúmanie štruktúru odvetví a porovnávanie so Slovenskom, alebo svetom

3.kapitola – Návrhová časť: návrhy a odporúčania na riešenie zistených problémov v kontexte s poznatkov 1.a 2. kapitoly (na základe zistenia 1.a2. kapitoly navrhnúť spôsob riešenia daného problému, dotazníky, výskum, námety pre daný problém)

Záver – zhrnutie najdôležitejších poznatkov SP (2/3 A4)

Použitá literatúra (pozor na správne definovanie literatúry), v texte buď pod čiarou alebo v hranatej zátvorke, štatistický údaj uviesť presne odkiaľ je

- maximálne 10 strán A4, vždy špecifikovať oblasť (Rožňavský okres, Prešovský kraj atď.,

- je možná aj elektronická konzultácia k práci pred odovzdaním

2.časť – počítačový test pred písomným testom – 30 bodov, príjemná záležitosť, roluje 120 otázok, náhodným výberom dostaneme 30 otázok, 5 možných odpovedí, 30 sekúnd na odpoveď, po dopísaní hneď aj výsledky

3.časť – písomný test 50 bodov – zhruba 7 otázok – rôzne, dopisovať, niečo zo štatistiky, možnosť výberu

 

- 3., 4 časť zo syláb je nosná, záver svetové hospodárstvo, použitá literatúra č.3 je dôležitá – z toho je jedna otázka na teste hodnotená 15 bodmi – stiahnuť a ako prvé naštudovať

 

Skúška

Návrhová časť  - toto nie je dobré, toto  chýba, okres alebo kraj sa vybral týmto smerom, návrh na úpravu stavu, udržanie stavu

Skúška – test na krížikovanie a doplňovanie, NSRR  - 3. – 4. kapitola

Hospodársky rast sa zvýšil? Znížil? Nie je potrebné vedieť čísla len smer

Súčasná analýza, vízia a stratégia ďalšieho rozvoja, čo je to NSRR, kto ho spracoval

 

Regióny – NUTS II, III

EU – 1.5.2004

NUTS I – na úrovní krajín – SR

NUTS II – agregované kraje = východné, západné, stredné Slovensko a Bratislavský kraj

NUTS III – súčasné kraje (8)

 

LAU – lokálne kraje 

LAU I – úroveň okresov = 79 okresov

LAU II – úroveň miest a obcí

 

 

 

 

 

  1. téma           

Vývoj foriem hospodárenia

Vznik národného hospodárstva a rozvoj ekonomických systémov

 

Ekonomický a sociálny rozvoj:

-         vecná stránka – súhrn problémov (napr. rozvoj stavebníctva, efektivita hospodárskej politiky)

-         systémová stránka – hospodárska politika, podnikové prostredie  

 

Vo vývoji celého NH rozlišujeme etapy

1.etapa – (cca 10 000 – 4 000 pr.n.l)

- aktívne ovplyvňovanie prírody ľuďmi

- stupeň uspokojovania, ako ovládame nástroje, boj z prírodou (dominovali lov a zber)

- išlo o najužšiu existenciu človeka s prírodou

- nástup poľnohospodárstva

 

2.etapa ( od 2.-3. tis. pr. n .l. do 16 stor. n.l)

- spoločenská deľba práce (dominuje poľnohospodárstvo)

- spoločenská vrstva  - správa spoločnosti – je impulzom pre rozvoj vzdelania, kultúry, atď.

- dochádza k oddeľovaniu jednotlivých skupín činností

3.etapa (od 17. stor. do pol. 20.stor.)

- vznik civilizácie založenej na strojovej výrobe

- je spoločensky spojená s renesanciou

- je spojená s technologikou hospodárstva – nástupom parného stroja

 

4.etapa (od pol. 20 stor. do súčasnosti, po 2.svetovej vojne)

- vznik novej civilizácie

            - súvisí s nástupom - vedecko–technického rozvoja

                                           - automatizácie

                                            - nástupom revolúcie v oblasti spracovania informácií

- náraz na bariéry ekologickej udržateľnosti vlastnej existencie

- TUR – trvalo udržateľný rozvoj

 

Záver:

  1. koncentrácia obyvateľstva do oblasti veľkých riek
  2. centrum osídlenia -  vznik miest
  3. zavedenie kovov – najmä med a bronz
  4. nástup keramických materiálov

5.   vznik zložitých ekonomických systémov

           

Predindustriálne ekonomické systémy (1. a 2. etapu)

- do 15. stor. – určujúca podmienka zvládnutia prírodných podmienok

- jednoduchá kooperácia – základný moment ekonomického vývoja

- postupný vznik sociálnej nerovnosti (prístup k tvorbe a rozdeľovaniu zdrojov bohatstva)

- využívanie neekonomických prostriedkov (ekonomické vojny)

- rozvoj deľby práce – vznik výmenných statkov a rozvoj trhu (deľba má za následok špecializáciu)

- štát v 2.etape vážnejší hráč na poli – tvorí pravidlá fungovania NH – základnej legislatívy

- štát ako významný faktor ekonomických vzťahov

- vznik miest - umožnil väčší rozvoj ekonomiky, kultúry, vedy)

Nástup súčasných ekonomických systémov (3. a 4. etapa)

- transformácia stredovekých spoločnosti v Európe

­- formovanie koloniálnych systémov a rozvoj manufaktúry (zdroje začali pre koloniálne štáty významný ekonomický faktor)

- peniaze plnia funkciu všeobecného ekvivalentu

- obdobia po 15. stor. – začína dominovať Taliansko

- Taliansko upadá na svojom význame od 17. stor.

- začína dominovať – Španielsko, Portugalsko, Francúzsko

- postupne začalo dominovať Holandsko a vystriedalo Port.

- nastali presuny obyvateľstva z Afriky, najmä do Ameriky

- manufaktúra sa stáva novou výrobnou základňou

- rozvoj baníctva, lodnej dopravy, rozširuje sa kníhtlač

 

Industriálna spoločnosť a ekonomický rozvoj

1. Fáza - Počiatky priemyselnej revolúcie (1770 – 1870)

Faktory diferenciácie ekonomík v 19. stor.:

- rozvoj trhu,

- voľný pohyb výrobných faktorov

- podpora progresívnych technológií

- rast kvalifikácie pracovných síl

 

2.Fáza priem. revolúcie (1870 – 1910)

- kvalitatívna zmena, zmena v technológii, základňou ktorá odôvodňovala označenie priem. revolúcie je nástup továrenskej veľkovýroby, nástup kovov, nové technológie v poľnohospodárstve, dominovali Veľká Británia, Holandsko, Taliansko, Španielsko, objavujú sa Spojené Štáty, Austrália a Kanada, využívajú poznatky VB a profitujú zo zavádzania strojovej výroby, kto je prvý pri vývoji ten má náskok pred konkurenciou

- diferenciácia a územný rozvoj

- nástup spaľovacieho motora 

- nové technológie v chemickom priemysle, v hromadnej výrobe, vznik uceleného manažérskeho systému (Taylorizmus)

- tempo rastu HDP od 1,4% - 2,3% ročne

 

Industriálna spoločnosť – zhrnutie

- nárast významu trhu

- rast úlohy štátu v NH

- sociálne zmeny

- základy vedy ako súčasti rozvoja ekonomiky

- formovanie bankovej a finančnej sústavy

- vznik odborov

 

Ekonomika v období formovania „novej „ spoločnosti

- obdobie od 2. svetovej vojny – 1950 – 1973

                                                  - 1974 do súčasnosti

- nástup VTR (premena vedy na výrobnú silu)

- nástup japonskej a nemeckej ekonomiky

- vzostup nadnárodných korporácii (tvoria zhruba polovicu hrubého svetového produktu)

- vznik globálnych produkčných a predajných sietí (s včlenením MSP – malých a stredných podnikateľov -  do nich) – nové spôsoby prístupu k zákazníkovi, spojenie realizačných sietí, hľadanie zdrojov rozvoja, potenciál MSP vykrýva medzeru medzi zdrojmi ako subdodávateľ