I.      KAPITOLA

 

 

1.      FIRMA A PODNIKANIE

1.1.   Podstata firmy a podnikanie

Základnou jednotkou, v ktorej sa realizuje výroba alebo sa poskytujú služby, označujeme ako podnik, resp. firma.

Podnik je ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka existujúca za účelom podnikania, ktorej základnými znakmi sú:

-         Kombinácia výrobných faktorov – každá podnikateľská činnosť si vyžaduje na strane vstupov vybavenie pracovnými, hmotnými a finančnými zdrojmi, čiže výrobnými faktormi, ktoré sa kombinujú za účelom dosiahnutia požadovaného výstupu

-         Hospodárnosť podnikateľskej činnosti – predpoklady pre dlhodobé prežitie firmy v konkurenčnej trhovo orientovanej ekonomike vytvára iba taký prístup k podnikaniu:

o        ktorý je racionálne hospodárny, maximalizuje výstup pri minimalizácii vstupov

o        ktorý vytvára predpoklady pre včasné plnenie finančných záväzkov (primeraná platobná pohotovosť a platobná schopnosť)

-         Finančná rovnováha

 

Firma – je definovaná ako systém – množina prvkov, kde sú definované stavy medzi prvkami, prvky sú definované podľa skladby, sú definované ciele medzi prvkami a vzťahy.

V každej firme sú jednoznačne definované vzťahy od zamestnanca k vedúcemu, k vedúcemu závodu až po riaditeľa (podnikového, generálneho alebo prezidenta podniku).

Firma v diele II §5 obchodného zákonníka vymedzený ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.

-         Hmotné – veci (budovy, stroje, zariadenia) a majetkové práva

-         Osobné – pracovníci, vrátane ich štruktúry a kvalifikácie

-         Nehmotné – obchodné meno firmy, jej postavenie na trhu, know-how

Podľa citovaného paragrafu k firme patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a súžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

 

F.Etner - Firma je miesto, kde sa uskutočňuje výroba, kde sa rozhoduje o jej úrovni a niekedy aj o predajnej cene. Statky, ktoré treba k tomu zabezpečiť, sa nazývajú faktory, vytvorené statky – produkty.

Firma – podnikateľská jednotka, v ktorej prebieha transformácia výrobných faktorov na produkty. Transformácia vstupov na výstupy sa realizuje prostredníctvom súboru činností (zásobovanie, výroba, predaj).

Podnikanie si vyžaduje, aby firmy boli ekonomicky a majetkovo samostatne subjekty s právnou subjektivitou.

Ekonomická samostatnosť – štát nemôže priamo zasahovať do činnosti firmy. Štát určí všeobecné pravidlá, ktorými sa musí riadiť každá podnikateľská činnosť. ES – je prejavom:

-         Slobody v podnikaní

-         V plnej zodpovednosti za hospodárske výsledky

Firma rozhoduje:

-         o cieľovom zameraní svojich podnikateľských aktivít (výrobný program, sortiment, predaj)

-         získavaní a použití finančných zdrojov

ES vytvára obsah právnej samostatnosti.

 

Právna subjektivita – umožňuje firme uzatvárať vo vlastnom mene zmluvy a dohody s inými subjektmi (firmy, štát, zamestnanci) t.j. vstupovať do právnych vzťahov s ostatnými podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi. Firma je nositeľom práv a povinností v oblasti zmluvných vzťahov (občianskoprávne, majetkovoprávne).

Podnikanie – je tvorivá ľudská činnosť s určitými charakteristickými znakmi, ktorými sa liší od iných druhov ľudskej činnosti. Medzi najdôležitejšie znaky patrí:

         samostatné konanie hospodárskych subjektov

         smelosť a vynachádzavosť

         iniciatívnosť

         novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov

         schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty

         ochota preberať a znášať hospodárske riziká

 

Podľa obchodného zákonníka má podnikanie znaky:

         sústavnosť

         samostatnosť

         konanie vlastným menom

         vlastná zodpovednosť

         dosiahnutie zisku

OZ §2 – Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

 

1.2.   objektívne predpoklady podnikania

sú vytvárané najmä trhovým mechanizmom, ktorý by mal stimulovať podnikanie tým, že  umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v uvedenom odbore podnikať, poskytuje právne záruky všetkým vlastníkom a vytvára stabilné podnikateľské prostredie. Stimulujú:

         vonkajšiu podnikavosť – vedú subjekty k využívaniu toho, čo poskytuje trh

         vnútornú podnikavosť – využívanie podnikateľských príležitostí, ktoré v sebe skrýva sám podnikateľský subjekt

 

1.3.   subjektívne predpoklady podnikania

obsahujú najmä individuálne vlastnosti schopné realizovať určitý druh podnikania. Závisia od človeka, jeho schopností, pripravenosti a motivácie na podnikanie. Každý podnikateľ by sa mal vyznačovať takými osobnými charakteristikami, ako sú:

         potreba presadiť sa v kolektíve

         prirodzená autorita a prevaha

         schopnosť podstupovať riziká

         iniciatívnosť a nezávislosť

         optimistický pohľad do budúcnosti

         stanovovať si náročné ciele a mať chuť ich aj realizovať

 

Podľa OZ §2 ods. 2 sa za podnikateľa považuje osoba (PO alebo FO) ktorá:

         je zapísaná v obchodnom registri

         podniká na základe živnostenského oprávnenia

         podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

         je FO, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná