EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

 

Podnik: je súbor hmotných, nehmotných a osobnostných zložiek (Know How - vedieť ako na to, Good Will – dobré meno podniku.)

 

Na Slovensku v trhovej ekonomike je takmer 99% súkromných výrobných podnikov. V trhovej ekonomike je podnik ekonomicky a právne samostatná jednotka založená za účelom podnikania.

„ekonomická samostatnosť“ – podnik rozhoduje o všetkých príjmoch, výdavkoch

„právna subjektivita“ – každý podnik musí mať určitú právnu formu

 

Základné znaky podniku:

  1. kombinácia výrobných faktorov – podnikové výrobné alebo transformačné výrobné faktory Práca, Pôda, Kapitál
  2. hospodárnosť – hospodárne využívať faktory, maximalizovať výstupy – minimalizovať vstupy
  3. finančná rovnováha – platobná schopnosť, likvidita, byť finančne schopný

 

Subjekty podnikania:

  1. fyzické osoby (podnik jednotlivca)
  2. právnické osoby

 

Fyzické osoby:

  1. živnostníci – na Slovensku je ich okolo 380 tis.
  2. osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov (audítor, daň. poradca, lekárnik...)
  3. samostatne hospodáriace roľníci – poľnohospodári

 

Právnické osoby:

  1. obchodné spoločnosti
  1. družstvá – t.j. skupiny PO, ktoré nepatria do obchodných spoločností

 

Podnikanie upravujú 2 základné zákony:

1.         Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. z. – upravuje podnikanie v živnostiach

2.         Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. z.

 

Živnostenský zákon: definuje podnikanie ako sústavnú (opakovanú)činnosť, vykonávanú samostatne vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosahovania zisku a za podmienok stanoveným živnostenským zákonom.

 

Obchodný zákonník: upravuje podnikanie všetkých štyroch obchodných spoločností a družstva. Tiež definuje podnikanie ako sústavnú činnosť, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku ale bez stanovených podmienok.