VODÍK -        H     (hydrogenium, hydrogen)

 

 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI  PRVKU

 


1.skupina, 1. perióda,

• elektrónová konfigurácia: 1s1

• E = 2,15 (Pauling)

• Izotopy: 1H (prócium), 2H (deutérium, D), 3H (trícium, T; rádioaktívne)

 

Výskyt

v zemskej kôre v množstve 1,52 kg/t. Z hľadiska izotopového

  zloženia sa v 1 móle prírodného vodíka nachádza 0,999844 mol prócia, 1,56 ·10-4 mol deutéria a 1·10-17 mol trícia.

 

vo forme vody:

tuhej (ľad na póloch, ľadovce)

kvapalnej (povrchové a podzemné vody), chemicky viazanej v mineráloch (hydráty, hydroxosoli)

 v plynnom stave (vzdušná vlhkosť).

 

vo vesmíre je najrozšírenejším prvkom.

 

Väzbové možnosti

klasické dvojelektrónové - kovalentné - väzby s rôznou polaritou (H2O, CH4,   HF...)

 

iónová väzba – anión H-  (CaH2)

 

elektrónovodeficitné - väzby (atóm H je mostíkový), napr. v BeH2, B2H6...

 

mostíkový atóm vodíka v hydridokomplexoch [(CO)5Cr(µ-H)Cr(CO)5]–

 

• z hľadiska polarity väzby môže vodík okrem kovalentných väzieb tvoriť anión alebo katión:

 


 H     +       e-                                   H (hydridový anión)

 

H           e-                                   H+ (hydrón) – nevyskytuje sa samostatne

 

Vodíková väzba

.........................................