Obsah

Predslov....................................................................................................................................................................................................... i

Poďakovanie............................................................................................................................................................................................ ii

Upozornenie........................................................................................................................................................................................... iii

Ako sa učiť............................................................................................................................................................................................... iv

Čomu neveriť........................................................................................................................................................................................... v

Obsah........................................................................................................................................................................................................... vi

1.    Operačný systém............................................................................................................................................................................. 1

1.1.     História.......................................................................................................................................................................................... 1

1.2.     Operačný systém...................................................................................................................................................................... 2

1.3.     OS pre personálne počítače............................................................................................................................................. 2

1.4.     Zložité počítačové systémy........................................................................................................................................... 2

1.4.1.      Paralelné systémy............................................................................................................................................................ 2

1.4.2.      Distribuované systémy.................................................................................................................................................. 3

1.4.2.1.       Klasické distribuované systémy......................................................................................................................................... 3

1.4.2.2.       Agentové systémy.................................................................................................................................................................. 3

2.    Architektúra počítača............................................................................................................................................................ 5

2.1.     Prerušenia.................................................................................................................................................................................... 5

2.2.     I/O zariadenia............................................................................................................................................................................. 6

2.3.     Pamäťová hierarchia.......................................................................................................................................................... 7

2.4.     Ochrana v počítači................................................................................................................................................................ 9

3.    Architektúra operačného systému............................................................................................................................ 11

3.1.     Správa procesov.................................................................................................................................................................... 11

3.2.     Správa (primárnej) pamäte............................................................................................................................................. 11

3.3.     Správa sekundárnej pamäte......................................................................................................................................... 11

3.4.     Správa periférnych zariadení.................................................................................................................................... 11

3.5.     Správa súborov...................................................................................................................................................................... 11

3.6.     Komunikačný systém (sieťová podpora).............................................................................................................. 12

3.7.     Používateľské rozhranie............................................................................................................................................... 12

4.    Správa súborov.............................................................................................................................................................................. 15

4.1.     Úvod................................................................................................................................................................................................ 15

4.2.     Prístupové práva................................................................................................................................................................... 16

4.3.     Implementácia súborového systému..................................................................................................................... 18

5.    Správa procesov........................................................................................................................................................................... 21

5.1.     Zavádzanie a vykonávanie úloh............................................................................................................................... 21

5.2.     Stav procesu............................................................................................................................................................................. 21

5.3.     Plánovanie procesov.......................................................................................................................................................... 21

5.4.     Koordinácia a plánovanie využívania procesora....................................................................................... 22

6.    Správa a plánovanie periférnych zariadení......................................................................................................... 25

6.1.     Synchronizačné úlohy a ich riešenia................................................................................................................... 25

6.2.     Uviaznutie a metódy ochrany proti nemu......................................................................................................... 26

7.    Správa primárnej pamäte...................................................................................................................................................... 29

7.1.     Adresy z hľadiska programu....................................................................................................................................... 29

7.2.     Efektívne využívanie primárnej pamäte............................................................................................................. 29

7.3.     Prideľovanie primárnej pamäte................................................................................................................................. 30

7.3.1.      Súvislá alokácia..................................................................................................................................................................... 30

7.3.2.      Stránkovanie........................................................................................................................................................................... 30

7.3.3.      Segmentácia............................................................................................................................................................................ 31

7.3.4.      Segmentované stránkovanie................................................................................................................................................ 31

7.4.     Virtuálna pamäť – odkladanie stránok na disk........................................................................................... 31

7.5.     Simulovaná vyrovnávacia pamäť disku.............................................................................................................. 32

7.6.     Praktické nastavovanie virtuálnej pamäte................................................................................................... 33

8.    Ochrana a zabezpečenie........................................................................................................................................................ 35

8.1.     Ochrana....................................................................................................................................................................................... 35

8.2.     Zabezpečenie............................................................................................................................................................................ 35

8.3.     Narušenie bezpečnosti...................................................................................................................................................... 36

9.    Počítačové siete a distribuované systémy........................................................................................................... 39

9.1.     Paralelný počítač verzus počítačová sieť....................................................................................................... 39

9.2.     LAN a WAN..................................................................................................................................................................................... 39

9.3.     Topológia siete....................................................................................................................................................................... 40

9.4.     Komunikácia v sieti počítačov................................................................................................................................... 40

9.4.1.      Adresácia v Internete............................................................................................................................................................. 40

9.4.2.      Smerovanie.............................................................................................................................................................................. 42

9.4.3.      Spojenie................................................................................................................................................................................... 42

9.5.     Zaťaženie siete....................................................................................................................................................................... 42

9.6.     Vrstvená štruktúra siete.............................................................................................................................................. 43

10.      Unix...................................................................................................................................................................................................... 45

10.1.       Úvod............................................................................................................................................................................................ 45

10.2.       Vlastnosti............................................................................................................................................................................. 45

10.3.       Základné príkazy Unixu.............................................................................................................................................. 45

10.4.       Textové editory................................................................................................................................................................ 47

10.4.1.    Editor vi................................................................................................................................................................................... 47

10.4.2.    Editor joe................................................................................................................................................................................. 48

11.      Novell NetWare....................................................................................................................................................................... 51

11.1.       Úvod............................................................................................................................................................................................ 51

11.2.       Koncepcia firmy Novell.............................................................................................................................................. 51

11.3.       Urýchlenia........................................................................................................................................................................... 51

11.4.       Prehľadávané disky....................................................................................................................................................... 52

11.5.       Prístup k zdieľaným údajom..................................................................................................................................... 52

11.6.       NetWare odolný voči chybám................................................................................................................................ 52

11.7.       Používatelia siete........................................................................................................................................................... 53

11.8.       Spustenie prístupu na sieť.......................................................................................................................................... 53

11.9.       Mapovanie zväzkov........................................................................................................................................................ 54

11.10.     Zabezpečenie........................................................................................................................................................................ 55

11.10.1.      Prihlasovacia procedúra................................................................................................................................................. 55

11.10.2.      Prístup k súborom.............................................................................................................................................................. 55

11.10.2.1.     Atribúty adresárov............................................................................................................................................................. 55

11.10.2.2.     Atribúty súborov................................................................................................................................................................ 55

11.10.2.3.     Používateľské práva súborov............................................................................................................................................. 56

11.10.2.4.     Používateľské práva adresárov........................................................................................................................................... 56

11.10.2.5.     Maska dedených práv........................................................................................................................................................ 57

11.11.     Služobné programy........................................................................................................................................................ 57

11.11.1.      SYSCON............................................................................................................................................................................... 57

11.11.2.      SETLOGIN........................................................................................................................................................................... 57

11.11.3.      FILER................................................................................................................................................................................... 58

11.12.     Riadkové príkazy............................................................................................................................................................. 58

11.12.1.      Pomoc................................................................................................................................................................................... 58

11.12.2.      Pripájanie/odpájanie....................................................................................................................................................... 58

11.12.3.      Mapovanie diskových zväzkov........................................................................................................................................ 58

11.12.4.      Práca so sieťovými adresármi......................................................................................................................................... 58

11.12.5.      Práca so súbormi............................................................................................................................................................... 58

11.12.6.      Zasielanie správ................................................................................................................................................................. 58

11.12.7.      Tlač na tlačiarni................................................................................................................................................................ 58

11.12.8.      Informácie o používateľoch............................................................................................................................................. 59

11.12.9.      Zabezpečenie v sieti........................................................................................................................................................... 59

11.12.10.    Informácie zo servera........................................................................................................................................................ 59

11.12.11.    Nastavenie počtu transakcií............................................................................................................................................ 59

Odporúčaná literatúra.................................................................................................................................................................. 61

Príloha A: Často používané skratky.................................................................................................................................... 63