OBSAH

 

ÚVOD.................................................................................................................................. 11

1   TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MARKETINGOVEJ STRATÉGIE.... 13

1.1  Marketingová stratégia....................................................... 13

1.1.1 Proces rozpracovania marketingovej stratégie.................... 13

1.1.2 Štruktúra marketingových stratégií................................... 15

1.2  Marketingové prostredie.................................................... 16

1.2.1 Makroprostredie podniku............................................... 17

1.2.2 Mikroprostredie podniku............................................... 19

1.3  SWOT analýza................................................................. 23

1.4  Marketingový mix............................................................. 26

1.4.1 Produkt...................................................................... 26

1.4.2 Cena.......................................................................... 28

1.4.3 Distribúcia.................................................................. 30

1.4.4 Podpora predaja.......................................................... 32

2   Analýza súčasného stavu podniku............................................. 35

2.1  Vznik a vývoj podniku....................................................... 35

2.2  Predmet činnosti podniku................................................... 35

2.3  Organizačná štruktúra podniku............................................ 36

2.4  Marketingová analýza podniku............................................. 36

2.4.1 Makroprostredie podniku............................................... 37

2.4.2 Mikroprostredie podniku............................................... 39

2.5  SWOT analýza................................................................. 47

2.6  Marketingový mix............................................................. 49

2.6.1 Produkt...................................................................... 49

2.6.2 Cena.......................................................................... 50

2.6.3 Distribúcia.................................................................. 51

2.6.4 Podpora predaja.......................................................... 52

3   Návrh marketingovej stratégie................................................. 55

3.1  Formulácia strategických cieľov........................................... 55

3.2  Formulácia stratégie.......................................................... 55

3.3  Návrh implementácie marketingovej stratégie.......................... 56

3.3.1 Návrhy opatrení na základe SWOT analýzy........................ 56

3.3.2 Návrhy opatrení na základe analýzy marketingového mixu..... 58

3.3.3 Analýza a interpretácia výsledkov dotazníka...................... 60

 

ZÁVER.................................................................................... 64

ZHRNUTIE......................................................................................................................... 67
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY............................................................................. 70
REGISTER......................................................................................................................... 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 Hlavné faktory podnikového mikroprostredia......................................................... 20

Obrázok 2 Najbežnejšie komunikačné nástroje ...................................................................... 33

Obrázok 3 Organizačná štruktúra firmy Rondom Z&Z s.r.o..................................................... 36

Obrázok 4 Najdôležitejší konkurenti....................................................................................... 44

 

ZOZNAM GRAFOV

Graf 1 Dodávatelia................................................................................................................. 41

Graf 2 Podiel slovenských regiónov na celkovom odbyte firmy Rondom Z&Z s.r.o.................. 42

Graf 3 Percento úspešnosti rôznych foriem propagácie............................................................ 52

Graf 4 Porovnanie počtu odberateľov vo výberovom súbore................................................... 60

Graf 5 Hodnotenie kľúčových faktorov respondentmi vo výberovom súbore............................ 61

Graf 6 Porovnanie typu odberateľov....................................................................................... 62

Graf 7 Porovnanie typu odberateľov....................................................................................... 62

 

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1 Hodnotenie nevážených konkurenčných síl............................................................. 45

Tabuľka 2 Hodnotenie vážených konkurenčných síl................................................................. 46