Obsah

Úvod................................................................................................................................6

Cieľ diplomovej práce......................................................................................................8

I. Internet a vzdelávanie....................................................................................................9

1.1 Využívanie internetu na školách vo vyspelých západných krajinách.................10

1.2 Používanie internetu vo vyučovacom systéme u nás..........................................10

                        1.2.1 Projekt Infovek........................................................................................10

1.3 Internet - prostriedok komunikácie.....................................................................12

1.4 Internet - prezentácia...........................................................................................12

1.5 Internet - pomocník vo vyučovaní......................................................................13

 

II. Rozdelenie astronómie...............................................................................................14

III. Ako využívať internet pri vyučovaní astronómie a astrofyziky................................16

3.1.Prvý stupeň základnej školy................................................................................16

3.2.Druhý stupeň základnej školy.............................................................................18

3.3.Mimoškolské vzdelávanie a metodické materiály..............................................27

 

IV. Prehľad doporučených internetových zdrojov..........................................................28

4.1.Internetové vyhľadávače.....................................................................................28

4.2.Internetové katalógy............................................................................................28

4.3.Voľne dostupný astronomický softvér................................................................29

4.4.Stránky venované astronómii..............................................................................33

 

Záver...............................................................................................................................45

Zoznam literatúry.............................................................................................................46