Obsah

Úvod 5

1 Trh s dlhopismi 7

1.1 Oceòovanie dlhopisov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2 Výnos do splatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Durácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Èasová ¹truktúra úrokových mier 11

3 Odhady èasovej ¹truktúry úrokových mier 16

3.1 McCullochov kubický splajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Fisherov vyhladzovací splajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.3 Nelson-Siegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.1 Svenssonove roz¹írenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4 Rich/Cheap Analýza 22

5 Vytvorenie aplikácie v MS Excel 24

5.1 Vstupné dáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.2 Výber dlhopisov na odhad èasovej ¹truktúry úrokových mier . . . . . . . . 26

5.3 Odhad parametrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.4 Rich/Cheap analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.5 Gra_cké výstupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6 Testovanie programu 30

Záver 33

Literatúra 34