OBSAH

 

ÚVOD ..............................................................................................  9

 

1        PRÍRODNÉ PROSTREDIE .....................................................................10

1.1 GRAFICKÁ POLOHA, POHORIA A RIEKY V DUBOVSKOM   

           CHOTÁRI...................................................................................................... 10 

2    POCIATKY OSÍDLENIA .......................................................................... 11

2.1 HALŠTATSKÉ OPEVNENÉ SÍDLISKO SEDLIACKA DUBOVÁ ........  12

3  zDEJÍN OBCE SEDLIACKA DUBOVÁ ........................................................  14

3.1  sEDLIACKA DUBOVÁ DO ROKU 1900 ...............................................  14

3.2  SEDLIACKA DUBOVÁ V 20. STOROČÍ...........................................  19

3.2.1 Obec v rokoch 1918-1948 ...............................................................   19

3.2.2 Obec v rokoch 1948-1989 ...............................................................   21

3.2.3 Obec po roku 1989 ...........................................................................   22

4        ZDEJÍN FARNOSTI SEDLIACKA DUBOVÁ ..........................................  24

4.1  POČIATKY FARNOSTI .............................................................................   25

4.2  REFORMÁCIA A REKATOLIZÁCIA VO FARNOSTI A JEJ OKOLÍ..  26

4.3  CIRKEVNÝ ŽIVOT PO SATUMÁRSKOM MIERI....................................    31

4.4  FARNOSŤ V 20. STOROČÍ................................................................ 37

4.4.1 Život vo farnosti do roku 1948  ........................................................... .  37

4.4.2 Farnosť v rokoch 1948-1989.........................................................  40

4.4.3 Farnosť po páde komunizmu .............................................................. .  43

5        KOSTOLY A KAPLNKY VO FARNOSTI  .................................................... .. 45

5.1  FARSKÝ KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA .............................. .. 45

5.2  KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V HORNEJ

       LEHOTE...................................................................................................... .  46

5.3  KOSTOL SV. KOZMU A DAMIÁNA........................................................ .. 47

5.3.1 Projekt „Dubova Colonorum............................................................... .. 48

5.4  KOSTOL SV.TROJICE....................................................................... 50

5.5  KAPLNKY .......................................................................................... 50

5.6  KŇAZI PôSOBIACI VO FARNOSTI........................................................ .  51

 

ZÁVER ..................................................................................................................... .  53

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV .................................................... .. 54

 

PRÍLOHY ................................................................................................................. ...59