Obsah


1Obsah..................................................................................................................................... 2

2Sprievodná správa........................................................................................................ 5

2.1Identifikačné údaje o navrhovanej verejnej práci..................................... 5

2.2Identifikačné údaje stavebníka, investora a spracovateľa ................. 5

2.3Základné údaje charakterizujúce verejnú prácu........................................ 5

2.4Členenie stavby na stavebné objekty, technické zariadenia, etapy výstavby a samostatne prevádzkovatelné časti................................................................ 5

2.5Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu........................................................ 5

2.6Súlad s koncepciou územného rozvoja Slovenska........................................ 5

2.7Súlad s koncepciou rozvoja odvetvia................................................................... 6

2.8Súlad s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie.......................... 6

2.9Súlad so záverečným stanoviskom posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie .......................................................................................................................... 6

3Technická správa.......................................................................................................... 7

3.1Charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu....................................... 7

3.2Vhodnosť pozemku určeného na zastavanie z hľadiska jeho geologických a hydrogeologických pomerov v území.............................................................. 7

3.3Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít 7

3.4Stavebné a technické riešenie stavby z hľadiska statického, hlavných nosných konštrukcii, tepelno-technického, materiálového, technického vybavenia,............................................................................................................................ 7

3.5Súhrnné požiadavky na plochy a priestory vrátane prípadných požiadaviek stavebno-technického charakteru vyplývajúcich z vyhlášky o požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu...... 8

3.6Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, bilancia násypov a výkopov, možné zdroje materiálu.................................................................. 8

3.7Hlavné výrobné činnosti, výrobný program, projektované kapacity, rozhodujúce výrobné stroje................................................................................. 8

3.8Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory............................. 8

3.9Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov, spôsob zúžitkovania alebo likvidácie odpadu............................................................................................ 9

3.10Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany......................... 9

3.11Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení................ 9

3.12Požiadavky civilnej ochrany vrátane mierového využívania............ 9

3.13Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností..................................................................................................... 9

3.14Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej dopravy a možnosti jeho využívania............................................ 9

4Použitá literatúra..................................................................................................... 10

5Prílohy............................................................................................................................... 11

5.1Skladby podláh.................................................................................................................. 11

5.2Výpis prvkov podľa druhu profesií........................................................................ 14

5.3Teplo-technické posúdenie vybraných konštrukcií.................................. 20

5.3.1Posúdenie obvodovej steny: (podľa STN 73 0540, zmena 5).................... 20

5.3.2Posúdenie strešného plášťa: (podľa STN 73 0540, zmena 5)................... 20

5.4Technické listy................................................................................................................... 21