LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Betegápolás története

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Egészségtan

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:4511

Karakterek száma:30,240

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):16.80

Megtekintések / letöltések száma:24582 / 470

Méret:34.27 kB

Az ápolás története
Az ápolás történelem korai szakaszában egyfajta közösségi szolgálat volt, és valójában a család egyben tartására és védelmezésére irányuló, ösztönös késztetésbõl eredt. Bár céljai minden korban megegyeztek, a tudomány fejlõdésével a felhasználható eszközei korszerusödtek. Az ápolás kölcsönös függésben fejlõdött az orvostudománnyal. Az ápolás iránti igény egyidõs az emberiséggel, hiszen mindig voltak és lesznek beteg emberek, akik nem csak az orvos által nyújtott terápiára, hanem a gondos, szeretetteljes ápolásra is

Kr.e. ? - Kr.e. 4000

Ebbõl az idobol jelenleg semmiféle megfejtheto írásos emlékkel nem rendelkezünk. Az osi leletanyag tanulmányozása adhat információkat a korai népek életmódjáról, betegségeirõl. A gyógymódokra, ápolásra csak feltevéseink lehetnek, pl. olyan csontleletek alapján, melyek pl. gyógyult koponyalékelésrõl tanúskodnak. A homo erectus idejébõl nagyon kevés csontlelet ismert. Egy gibraltári és egy rhodéziai neandervölgyi - típusú ember koponyamaradványán pl. szuvas fogakat találtak. A csonttörés és izületi kopás gyakran kimutatható a kõkor emberénél. Az újkokorszakból már több csontvázlelet ismeretes. Ebbol a korból több csonton végzett vizsgálatból a tudósok hiánybetegségekre, fertõzésekre, gyulladásokra, daganatos megbetegedésekre következtetnek. A nedves barlangok reumatikus bántalmakat okoztak (\\"barlangi köszvény\\"). Valószínuleg az állatok viselkedését figyelve jöttek rá, hogy egyes növények gyógyító hatásúak. A tapasztalatokat felhalmozva osanyáink türelmesen gyujtögették a virágokat, füveket, hogy azokból az arra rászorultak egészségét megpróbálják visszaadni. Lassan gyujtötték a tapasztalatokat a sebkezelések, csonttörések, ficamok, sérülések ellátásáról, felhasználva a tapasztaltabb öregek véleményét is. Így bontakozott ki a gyógyító- ápoló tevékenység.

476. Kr.e. 4000 - Kr.u.

1. Egyiptomiak A gyógyítás istene Serapis volt. Templomai a serapeionok, a gyógykezeléseket szolgálták. Az ókori egyiptomi leleteken is találhatók ápolásra történo utalások. Az orvosi papiruszok tartalmaznak olyan leírásokat, melyek ápolási folyamatra utalnak. Az ápoló feladata a folyamatban azonban nem világos.
2. Asszírok és babiloniak A papi \\"belgyógyász\\" és a világi \\"sebészorvosokon\\" kívül volt még egy harmadik \\"ápoló- kezelorend\\" is, amely elkészítette a gyógyszereket, a fürdoket és az ellátás során közremuködött, majd gondozta a betegeket.
3. Ókori zsidók Az ápoló esetenként említésre kerül Mózes könyveiben, de az, hogy ki, milyen minoségben teljesített szolgálatot, a dajkák esetét kivéve, nem világos. Úgy tunik, hogy az ápoló otthonukban látogatta meg és gondozta a betegeket és valószínuleg szerepe volt az egészség oktatásában is.
4. Ókori hinduk A kereszténység elõtti Indiában már kiépített kórházi szervezet muködött, valószínuleg elsõként a világon. Itt muködött olyan kórházi személyzet - férfiak - akikhez a nagy felkészültségu sebészek küldték a betegeiket ápolás céljából. A Charaka Samitha címû orvosi kézirat szerint az \\"ápolóknak\\" az alábbi képességekkel kellett rendelkezniük: \\" ... Biztosítani kell egy olyan, jó magaviseletû személyekbõl álló gondozói testületet, akik szokásaikban megkülönböztetett módon érvényesítik a tisztaságot. ... Akik szolgálatban állnak ... Akiknek kedvesnek és ügyesnek kell lenniük és képesnek minden olyan szolgálat elvégzésére, melyekre a betegnek szüksége lehet, beleértve a beteg mosdatását, fürösztését is.Nem kevésbé olyannak, hogy rendelkezésre álljanak azoknak, akik betegeskednek soha nem vonakodva attól, hogy bármi olyan dolgot megtegyenek, amit nekik megparancsolnak. ...Nem tudjuk, hogy kik végezték ezen ápolók képzését.
5. Ókori görögök és rómaiak Aszklepiosz tiszteletére emelt aszklepeionok alkalmasak voltak a pihenésre és az egészség helyreállítására. Hippokratésztõl származtatják az Illem könyvét, ahonnan az alábbi részlet származik: \\" Bízd meg egyik tanítványodat, olyat, aki képes az instrukciókat nehézség nélkül végrehajtani, és képes a kezelést megfeleloképpen végezni. Válassz olyan valakit, aki már megkapta a bevezetést a szakma rejtelmeibe, hogy minden olyan dolgot el tudjon végezni, amire szükség van és hogy a kezelést, biztonsággal megtudja adni. O azért van ott, hogy megakadályozza, hogy olyan dolgok, melyek a vizitek között történnek, elsikkadjanak. Soha ne bízz meg laikust semmivel, mert ha balszerencsés dolog történik, a felelosség téged fog terhelni, de az eredmény dicsoséget fog neked szerezni.\\" Feltételezhetjük, hogy Hippokratész valamilyen ápolókra utal itt. A görögök nem alapítottak kórházakat. A rómaiaknál már találkozunk kórházszerû intézménnyel. Valetudinaria külön épület volt, vagy csupán egy külön szoba, melyben a birtokon dolgozó értékes rabszolgákat gondozták.
6. Az ókori orvosok aggodalom nélkül megtagadták az orvosi segítséget a gyógyíthatatlan betegtõl. A pogány orvosok járványok idején elmenekültek. A kereszténység azonban senkit sem hagyott segítség nélkül. A szegénygondozás központosítására irányuló törekvés létrehozta a szállóhelyek ( hospicium ) és a kórház ( hospitale ) intézményét. Konstantin uralkodása után már minden püspöki városban találunk kórházat.
Hippokratesz korában még az orvosoké volt a meghatározó szerep és gyógyító tevékenységüket ápolás nélkül gyakorolták. Ez a helyzet a középkorra megfordult és az orvosi tevékenység háttérbe szorult, és megerõsödött az ápolók szerepe. Ennek egyik oka az egyházak által felállított tilalmakban kereshetõ, mivel ezek megnehezítették az orvostudomány fejlõdését és a képzést egyaránt. Az õsi kultúrákban az egészségügyi ellátás és a gyógyítás vallási hiedelmeken és mítoszokon alapult. A kórisme felállítása és a kezelés irányítása a vallási vezetõk feladata volt, s számos kultúrában magát a betegséget isteni büntetésnek tartották. Hippokratesz Kr. e. 460 körül született a görög Kósz szigeten. Családja Aszklépiosztól származtatta magát, ezért apja Hérakleidész már gyermekkorától orvosnak szánta és ennek megfelelo szellemben nevelte fiát. Tanulmányairól, fiatal koráról keveset tudunk. Gyógyítási koncepcióját a természet közelsége jellemezte, véleménye szerint az orvos mielott elkezdi munkáját, alaposan meg kell, hogy ismerje a természetet. A betegségeket évszakok és alkati típusok szerint osztályozta (flegmatikus, kolerikus, szangvinikus, melankolikus). Szerinte a betegségek lefolyása már nem az istenek beavatkozásától függ, hanem az orvos racionális és empirikus cselekvésétõl. Az egészségügy minden területén tevékenykedõ szakemberek a mai napig a hippokrateszi eskü szövegében foglalt etikai alapelvek szerint dolgoznak, gyógyítanak. Larissában halt meg, ott is temették el, sírját csodatevõ erõvel ruházta fel a nép, a sírján termõ virágokból nyert mézzel kisgyermekek szájfekélyét gyógyították. Nevéhez több mint ötven munka fûzõdik, ilyenek például:

I. Általános munkák: A betegségekrõl, A tisztességrõl, Az emberi test helyeirõl, A levegõrõl

II. Speciális munkák: A boncolásról, A szívrõl, A mirigyekrõl, A látásról, A diétákról,

Mára kiderült, hogy magát a hippokrateszi eskü szövegét nem Hippokratesz írta le, hanem egy késõbbi korban íródott.
Az ápolást az orvosok, vallási vezetõk határozták meg, tehát az ápoló nem tevékenykedhetett önállóan, nem végezhetett egészségnevelési feladatokat és a családot sem taníthatta meg a beteg ember ápolására. Az ápolással egyszerre fejlõdött a szülésznõi hivatás is, hiszen kezdetektõl fogva a születés és a halál volt a két meghatározó tény az emberek életében. Bár az ápolás egyre inkább emberbaráti tevékenységgé vált, a formális ápolóképzés és - oktatás ekkor még nem alakult ki.

A Középkor (476 - 1492 )

Újabb egyházi rendek alakultak: - férfi és nõi szerzetesrendek ( Bencések, Szt. Erzsébet Nõvérek ) - hadi ápolórendek, Kórházi Lovagrendek ( János - lovagok, Német lovagrend, Templárius lovagrend, Szt. Lázár rendje, Szentháromság rendje, A Szentlélek rendje )
- világi ápolórendek
A középkorban a keresztes háborúk új lendületet adtak az ápolás és az egészségügyi ellátás fejlõdésének. 1633-ban Páli Szent Vince alapította az Irgalmas Nõvérek Rendjét. A nõvérek ispotályokban, menedékhelyeken és szegényházakban ápolták betegeiket.
A XVIII. században a városok terjeszkedése és a kórházak számának gyarapodása miatt az ápoló szerepe is fontossá vált. Az ápolás iránti igényt a sorozatos háborúk is növelték.
A XIX. században a protestáns egyház Theodor Fliedner lelkész segítségével felélesztette a diakonisszák rendjét 1836. október 13-án Németországban, Kaiserwerthben.

IV. Újkor (1493- )

Szt. Louise de Marillac kidolgozta az elsõ nõvérképzõ programot. A hallgatóknak úgy a kórházi, mint az otthoni ápolásban, illetve betegellátásban egyaránt gyakorlatot kellett szerezni. További lovagrendek jöttek létre: Betegápoló Irgalmas Rend, Kamilliánusok, Irgalmas Nõvérek - Páli Szent Vince Szeretetleányai.A XVIII. század végén számos írás keletkezett a kórházakban uralkodó viszontagságos körülményekrõl, ahol az ápolás és a gyógyítás feltételei egyáltalán nem voltak vonzók: részeges, tolvaj nõk \\"dolgozták \\" a betegeket. Néhány kórház azonban megkísérelt magasabb mércét felállítani. Kritériumként a jó egészség, jó látás, hallás, ügyesség, nyugodtság, jó modor, szorgalom, mértékletesség, valamint, hogy egyedül élõ, független no legyen. Már ekkor megjelentek az ápolószemélyzet hierarchikus tagozódása felé tett elsõ kezdeményezések is: pl. segédápolók ( orzok ), akik az ápolók segítségére voltak. Bécsben megjelenik az elsõ ápolástani tankönyv. A XIX. század elején is csak az ápolás sivár képe merül fel az e korszakra figyelo elott. A kórházi ápolók gyakorlatilag az egész életüket a kórházban töltötték, nem részesültek megfelelo képzésben. Nemes, vagy polgári családból származó nok nem dolgozhatnak otthonaikon kívül. Az ápolás nem volt elfogadott szakma.A XIX. század közepén érkezett el az ido az ápolóképzés megreformálására, mely végül,is Florence Nightingale tevékenysége során valósult meg olyan nagy hatással, hogy befolyást gyakorolt a \\"világ egészségére\\". Nightingale véleménye szerint meg kell nemesíteni ezt a hivatást a szenvedõ betegek ezrei érdekében. Mert lehet másféle ápolás is, olyan, amelynek lelke az odaadás. Az ápolás szent és tiszta hivatás, hiszen a szenvedõknek enyhülést, a haldoklóknak könnyebbséget, a gyógyulóknak életet ad. \\" A betegápolás féltékeny valami, nem turi, hogy aki neki él, más utat is szolgáljon \\" - hangoztatta. Egy enciklopédia számára írt cikkében csokorba gyujtötte a jó ápolóno erényeit: \\"Az ápolónõ legyen józan; becsületes és megvesztegethetetlen; legyen igazmondó és megbízható; legyen pillanatra pontos és hajszálig rendes; gyorskezu, de nem kapkodó; szolid, de nem lassú; nyájas, de nem fecsego; tapintatos, de sohasem tétovázó; legyen derus és bizakodó; tiszta saját személyében és tisztaságot teremto a beteg körül; legyen szíves és szolgálatkész, a betegre gondoljon és nem önmagára.\\"
Florence Nightingale az ápolóképzés egyik kiemelkedõ alakja reformer és humanitárius, lett, aki 1860. június 15-én a londoni St. Thomas Kórházban megalapította az elsõ szervezett nõvérképzõ központot. Az ápolóképzés fejlodésével párhuzamosan az ápolás tevékenységi köre is bõvülni kezdett, szakosodni kezdett az ápolás. Florence Nightingale Firenzében született 1820 május 12 - én gazdag brit gyermekeként.. Tanulmányait Párizsban majd a németországi Kaiserswerthben a diakonisszáknál végezte. Szülei Londonba küldték nagynénjéhez, ahol minden tiltás ellenére matematikai tanulmányokat folytatott. Jómódú kortársaival ellentétben, foglalkozott a nyomorban tengodokkel, gyakran látogatta és segítette a szegényeket. 1844 - ben megtalálta azt a célt, amelyre egész életét áldozta: a betegek ellátásának javítását és a betegápoló novérek munkájának hivatássá emelését. Mindent megtanult, amit abban a korban a betegápolói szakmában meg lehetett tanulni.1853 - ban felügyeloi állást vállal a londoni Beteg Úrhölgyek Kórházban, melyet teljesen átszervez a saját, betegközpontú kórházról vallott elvei szerint. Nemcsak a kórházat muködtette kiváló színvonalon, hanem cikkeket tanulmányokat írt, az angol kórházi rendszer hibáiról, amelyek hatására egyre elismertebb szaktekintéllyé vált ország szerte.1854. október 21-én több nõvértársával együtt Szkutariba utazik, hogy a krími háborúban a sebesülteket ápolja. A krimi háborúban Sydney Herbert kérésére vesz részt, mint vezeto novér. Florence a katonáktól kapta a \\" Lámpás Hölgy \\" nevet, mert éjszaka is ápolta a betegeket a laktanyafolyosón berendezett kórházban. Mikor visszatért Angliába, az emberek hosként tisztelték, és óriási hírnévre tett szert. 1860 - ban megnyitotta a róla elnevezett novérképzot. Kidolgozott egy katonai egészségügyi Tapasztalatairól a londoni Times újságban jelent meg tudósítás, melynek hatására feladatul kapta az egészségügyi gondozás megszervezését a hadseregnél. A háborúból való visszatérése után 1860. június 15 - én a londoni St. Thomas Kórházban megszervezte az elsõ ápolónovér iskolát. Több tanulmánya is megjelent nyomtatásban: \\" A kórházakról \\"( 1859 ) és az \\" Az ápolónõkrõl \\"( 1860 ) Kidolgozott egy katonai egészségügyi elszámolási rendszert is, amely még 1947 - ben is jobbnak bizonyult, mint a bevezetendo új. Legfontosabb munkaterületei a következok voltak: az ápolás újjászervezése, törvény a szegénységrol, kórházi reformok, gyermekhalandóság és a novérképzés.1907 - ben VII. Edward király a Becsületrenddel tüntette ki, mely kitüntetést eloször kapta no a brit birodalomban.1909 - ben egy olyan szegénytörvény született, amely az általa javasolt minden reformot végrehajtatta.1910 - ben, a Nightingale Novérképzo Iskola megalapításának évfordulóján, csak az Egyesült Államokban több, mint ezer ilyen intézmény létezett. 1910. Augusztus 13 -án halt meg, az angliai Embleyben temették el.

A világ minden részén születésnapján - Ápolók Világnapján - az ápolókat ünneplik.

Hazánkban az ápolóképzés egyik legkiemelkedobb alakja Kossuth Zsuzsanna kinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli.
Kossuth Zsuzsanna Magyarország elsõ országos fõápolónõje volt. 1817. február 19-én született Sátoraljaújhely Barátszere nevû városrészében, Kossuth László ügyvéd és Wéber Karolina ötödik gyermekeként. Az elsõ és egyetlen fiúgyermek a családban Kossuth Lajos, akinek Kossuth Zsuzsanna a legkedvesebb húga, bizalmasa. Rokon lelkek, szinte elválaszthatatlanok egymástól. Zsuzsanna, aki maga is igen éles látású, tanulékony, intelligens, logikus gondolkodású, sok mindenben segíti a bátyját, s rengeteget tanul tõle. Például az 1831-es kolerajárvány idején bátyja segítõtársa - aki a felvidéki kolerajárvány kormánybiztosa ekkor -, együtt intézik a vesztegzárban lévõ betegek és koleragyanúsak ügyeit.
Kossuth Zsuzsanna életének elsõ igazán nagy sorsfordulója házasságkötése Meszlényi Rudolffal, aki bátyja feltétlen híve, s akinek nõvérét Meszlényi Terézt ugyanebben az esztendõben, 1841-ben Kossuth Lajos veszi feleségül. Boldog, kiegyensúlyozott szerelmi házasságban élnek. Három gyermekük születik, az elsõ kettõ kislány (Ilka és Gizike), a harmadik fiú. A kisfiú megszületését szörnyû tragédia elõzi meg a családban, Kossuth Zsuzsanna elveszíti a férjét. Mély gyászából a történelmi események rázzák fel, a hazaszeretete, a tettvágya, s az a szinte egész életútját meghatározó törekvése, hogy bátyjának segítõtársa legyen. Önfeláldozó tevékenységre, hivatásra, a betegek ápolására vállalkozik a szabadságharc idején. Felismeri, hogy nincs elég ápolóno az országban, az egészségügyi ellátás katasztrofális, a kórházak felszereltsége nagyon hiányos, s kevés a számuk. A bátyja - kormányzóvá választása után két nappal - kinevezi õt a magyar honvéd csapatok országos fõápolónojévé.
A fõápolónõ valóban rengeteg \\"személyes tapasztalást\\" szerez, fáradhatatlanul - bár már ekkor tüdobeteg, - járja az országot. 1849 nyarán 72 tábori kórház kezdi meg a muködését munkája eredményeképpen. Õ maga is ápolja a sebesülteket, sõt lelki vigaszt is nyújt nekik. Gondoskodó figyelme még a betegek elhelyezésében is megnyilvánul. Odafigyel arra is, hogy az egy falubeliek lehetõleg ugyanabba a szobába kerüljenek. Nemcsak a sérült magyar honvédeket, hanem a kórházi ellátásra szoruló osztrák katonákat is ápolja. A sebesültek így emlékeztek Zsuzsannára: \\"Anyai gyengédséggel bánt velünk.\\" Három hónapig járja az országot, nem csak ellenõrzi a kórházak muködését, hanem újabb szükségkórházakat is létrehoz. A végsokig kitart önként vállalt hivatása mellett. A szabadságharc bukását megelozo hetekben is sok kórházban megfordul, mindenütt súlyos sebesülteket lát, s ráadásul kolera is tizedeli a betegeket. A helyzet reménytelenné válik, az orvosok, ápolók hõsies erõfeszítése ekkor már kevésnek bizonyul, hiszen nincs kötszer, gyógyszer,élelmiszer.A bukás után Kossuth emigrációba kényszerül. Zsuzsanna gyermekeivel, édesanyjával, két nõvérével és azok családjaival (négy asszony és kilenc gyermek) menekülni kénytelen. Útközben meghal a másfél éves kisfia, Rudolf. Nagyváradon - egy heti keserves utazás után - orosz fogságba kerülnek. Állandó felügyelet mellett tizenketted magukkal nyomorognak egy szobában. Késõbb valamelyest jobb körülményeket sikerül kiharcolnia Kossuth Zsuzsannának családtagjai számára, mindezt bátor, tiszteletet parancsoló fellépésével éri el. Az oroszok távozása után osztrák fogságba esnek. Az osztrákok arra kényszerítik a családot, hogy visszamenjenek Pestre. Útközben az anyának most vörhenyes kislánya életéért kell aggódnia. Pesten, az Újépületben embertelen körülmények között, közel fél évig tartják fogva õket. Kossuth Zsuzsannát hazaárulással vádolják. Védõügyvédje nincs, önmagát kell megvédenie. A tárgyaláson rendkívül nagy szónoki erõvel, hatásosan, logikusan érvel, mondván: csak azt tette a szabadságharcban, amit joga és kötelessége volt tenni, ápolta a sérülteket, a betegeket. Végül is osztrák katonatisztek állnak ki mellette, akiket magyar honvédkórházban ápoltak a szabadságharc alatt: \\"Ennek az asszonynak köszönhetjük az életünket, õ nem az ellenséget látta bennünk, hanem a szenvedõ embert...\\" Igy felmentik az elsõ országos fõápolónot. Bár mindenki azt tanácsolja a Kossuth család itthon maradt tagjainak, hogy hagyják el az országot, õk maradnak. Zsuzsanna hisz abban, hogy a magyar nép visszavárja a vezérét, s ezért Kossuth Lajos testvérei nem menekülhetnek el. Kossuth Zsuzsanna kosztosokat tart, hogy a mindennapi élelmet elo tudja teremteni testvérei és azok gyermekei, s saját családja számára is.
Valamivel késõbb nevelointézetet is nyit, amelyben a magyart, a történelmet o tanítja, a hazaszeretet érzését plántálva tanítványaiba. Az osztrák hatóságok sorozatos zaklatása miatt 1851. augusztusában már attól is eltiltják, hogy kosztos diákokat tartson. Mindezek ellenére az ötvenes évek elején Kossuth Zsuzsanna részt vesz egy összeesküvés elõkészítésében Makk Józseffel és Jubál Károllyal együtt, abban bízva, hogy Kossuthot sikerül visszahozni az országba, s belsõ felkelést szervezni az osztrákok ellen. Ez volt az ún. Makk-féle szervezkedés. A Kossuth család újabb megpróbáltatások elé néz, miután leleplezõdik a szervezkedés. Kossuth Zsuzsannára ismét börtönbüntetés vár. Az összeesküvés vádját szerencsére nem tudják rábizonyítani. Azzal a feltétellel helyezik szabadlábra, hogy a Kossuth család valamennyi itthon maradt tagja elhagyja a Habsburg Birodalom területét, ezért megkapják az engedélyt az Amerikába történõ kivándorlásra. Elõször Lipcsébe, majd Brüsszelbe utaznak. Maradásuk itt sem lehet, naponta kapják az osztrák hatóságok felszólító levelét, hogy a legközelebbi hajóval hagyják el Belgiumot. Kossuth Zsuzsanna tudja, hogy nagyon beteg, idõs édesanyja nem élné túl a tengeri utazást, ezért a belga királyi családtól kér segítséget, hogy egyelõre maradhassanak Brüsszelben. Kossuth Zsuzsanna maga is igen beteges már ezekben az idõkben, ennek ellenére kitanulja a csipkeverést, hamarosan nyit egy kis üzemet. Miután Kossuth Zsuzsanna édesanyja meghalt - anélkül, hogy még egyszer láthatta volna számuzetésben élõ fiát - az Amerikába történõ kivándorlást már nem lehetett elodázni. 1853. tavaszán érkeznek meg New Yorkba. Az emigránsok közül sokan a család segítségére lettek volna, de Zsuzsanna önérzetesen visszautasítja a felajánlott segítséget: \\"Nem azért jöttünk ebbe az országba, mert itt rokonszenvre számítunk, hanem azért, mert dolgozni akarunk.\\" Itt is csipkeverõ muhelyt nyit, ruhavarrást vállal. Fáradhatatlanul dolgozik a gyermekeiért, hogy örökségül hagyhassa rájuk a kis üzemet. A lányait is munkára neveli, önállóságra. A sok megpróbáltatás, küzdelem ekkora már aláássa egészségét, tüdobetegsége régóta kínozza, elfogy a maradék életereje, 1854. június 29-én meghal. New Yorkban van eltemetve Magyarország elsõ országos foápolónoje, akinek hazaszeretete, erkölcsi tartása, önzetlensége, humánuma példa lehet a mai kor számára is, akinek számûzetésében írott sorai õszinte vallomásként hatnak azóta is küzdelmes élete céljairól:
Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a viharral, megoszthattam a nyomorúságot, hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérzõ hazámba. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthette. A magam szenvedéseit alig éreztem. (...) Kiuztek engem a szeretett, szenvedõ hazából, anélkül, hogy leborulhattam volna földjére, utolsó búcsúszót mondani. És mindez nem az én hibámból történt...\\"

Az ápolásügy helyzete hazánkban, az újkorban
Mivel a középkori egészségügy intézményes kezelése a reformációig a kolostorokban, kisebb mértékben a városi világi szegény - és betegápoló kórházakban történt, - több esetben a káptalani ispotályban - , a reformáció korában itt is változás következett be. Ahol a katolikus intézmény megszunt, vagy nem volt, ott a városnak kellett gondoskodnia az ispotály létesítésérõl és fenntartásáról. Az intézményhez tartozott a templom kántora, aki az istentiszteleteken orgonált, felesége pedig ápolta a betegeket, mosott rájuk. Egyébként a betegek gondozását fizetett személyekre bízták. A hadsereg tábori egészségügyi szolgálata rendkívül szervezetlen volt. Az alkalmi sebészek képtelenek voltak megbirkózni a sebesültek tömegével. Segédszemélyzet hiányában pedig nem tudtak gondoskodni az ápolásról. A XIX. század elején a magyar ápolásügy és ápolóképzés központjainak a szerzetesrendek kórházait, valamint a helyõrségi kórházakat kell tekintenük. II. József idején jelent meg az elsõ olyan rendelet, mely a betegápolás kérdéseivel is foglalkozott. A betegápolásra jelentkezett polgári személyektõl mindössze annyit követelt meg az írni - olvasni tudáson kívül, hogy egészségesek, tiszta erkölcsuek legyenek. Az ápolók tanfolyamszeru kiképzése a késõbbiekben csak a Rókus kórházban maradt fenn. A betegápolás ügyét a magyar 1848 - as forradalom és szabadságharc lendítette elõre.
1849 májusában megalakultak a Nõegyleteken belül a betegápoló egyletek, melyek tagjai részt vettek a kórházak munkájában. 1849 januárjában Debrecenben az Önkéntes Noegylet gyujtést rendezett, hogy kötszert, tépést és egyéb kórházi felszerelést szerezzenek. A felhívásra lelkes asszonyok és leányok kapcsolódtak be a munkába, sot, önként jelentkeztek a tábori kórházakba takarítani és fozni. Flór Ferenc azt javasolta, hogy ugyancsak önként kapcsolódjanak be a hátországi tábori kórházak betegápolásába, s ezzel Kossuth is egyetértett.
Igaz, ezt a gondolatot a honvédorvosi kar nem támogatta egyértelmuen, sot, sokan - joggal vagy jogtalanul - kételkedtek a nok teljes értéku kórházi munkájában. Mások - közöttük Töltényi János törzsorvos, Flór Ferenc állandó helyettese - erkölcsileg károsnak tartották a nok megjelenését a kórházakban, hiszen \\"elvonnák a betegek figyelmét a gyógyulástól, bujaság vágyát hevítené fel bennük\\". Ezt a véleményt mások is osztották: Görgey, Damjanich és Vetter tábornok szintén mereven ellenezte, hogy az önkéntes betegápolónok a kórházakban dolgozzanak. Az ápolásba való bevonásuk azonban enyhítette a súlyos helyzetet.Kossuth Lajos 1849. április 16-án ismerte el, hogy a nok alkalmasak a munkára: kinevezte országos foápolónové Meszlényiné Kossuth Zsuzsannát, a legfiatalabb notestvérét. Kossuth Zsuzsanna 1849 januárjától az egyik szervezoje volt az Országos Noegylet gyujtési munkáinak, s felügyelte a kórházi felszerelések raktárát. Fonovéri kinevezésekor az o hatáskörébe került az akkor életre hívott Országos Kórodai Foápolónoi Intézet. Az intézménynek az lett a feladata, hogy a nyilvántartsa az ápolónoi kart, összehangolja az országos ügyeket, s begyujtse, tárolja, majd szétossza a kórházi ápolási munkához szükséges felszereléseket.Kossuth Zsuzsanna a kinevezésekor, 1849. április 23-án felhívást intézett a tábori kórházak igazgatóihoz. Tájékoztatást kért kórházi felszereltségükrol, s a válaszok alapján kezdte meg kórházszervezési tevékenységét. Ugyancsak ezekben a napokban felhívással fordult a nokhöz is, hogy jelentkezzenek önkéntes ápolónonek. A Honvédelmi Minisztérium egészségügyi osztályától megkapta az intézkedési jogkört, s o lett az ápolásra jelentkezo nok szakmai és fegyelmi elöljárója.Klapka György hadügyminiszter-helyettes 1849. április 25-én rendeletet adott ki a honvédorvosi kar munkájának erosítésére: a kórházparancsnokok kötelesek igénybe venni az önkéntes asszonyok és leányok munkáját, ápolási kiképzésükrol pedig a beosztott orvosok gondoskodnak. Az új szervezet szerint a zászlóaljakban a betegszállítók, a frontvonalakra telepített kórházakban a kórápolók és az orvossegédek ápolták a betegeket, s a hátországban az önkéntes novérek segítették oket.1849 áprilisában a noknek az ápolási munkába való bevonása - a kinevezésektol és a rendelkezésektol függetlenül - még csak elhatározás volt, s a hagyományos katonakórházi gyakorlattal sem kívántak szakítani. Ezt tükrözi Flór Ferenc 1849. május 4-én kelt utasítása is: \\"Az országos foápolóno közremuködésével kórházi ápolókul nok fognak alkalmaztatni, mivel azonban valószínu, hogy a kórházak számához képest kello arányban illy ápolónok rögtön vállalkozni nehezen fognak, ennél fogva minden kórházi parancsnokságok és igazgatóságok oda utasíttatnak: hogy a kórházakban eddig létezett valamennyi férfiápolókat a fentebb érintett kísérlet miatt ne bocsássák el, sot, azokat, kik az ápolásra alkalmasak, s arra kello ügyességet bírnak, az illeto katonai hatóságok a tábori szolgálat alól mentessék fel, és a kórházakban továbbra is múlhatatlanul tartsák meg, annál is inkább, mivel a noi kezek a betegeknek nyújtandó terhesebb erot igénylo ápolásra férfi segítség nélkül nem is elégségesek.\\" Ezzel Kossuth Zsuzsanna foápolóno is egyetértett, s amikor 1849. június 23-án Schweidel tábornok, Pest katonai parancsnoka ohozzá fordult segítségért, mérlegelte a helyzetet, s férfiakat ajánlott a felállítandó pesti kórházba honvédápolóknak.A már említett Kossuth Zsuzsanna-féle 1849. májusi felhívás nyomán az Országos Noegyleten belül megalakultak a betegápolónoi egyletek, s ezeknek a tagjai vállalkoztak ápolási munkára. Kossuth Zsuzsanna egyik feladata az ellenorzés volt, így javasolhatta, hogy hozzanak létre új tábori kórházakat. Az egészségügyi osztály részletes útitervet dolgozott ki számára, elsosorban olyan területekre, ahonnan nem voltak megbízható adatok, vagy éppen úgy vélték, nehéz ott a helyzet. Kísérojéül Barna Ignác törzsorvost rendelték ki, hogy orvosi szakértelmével a segítségére legyen. A szemleutak során szinte minden egészségügyi intézményt felkerestek, csaknem hetven új tábori kórház létesítésére tettek javaslatot, segítséget nyújtottak felszerelésükben, s megszervezték a noi személyzetüket is.
A magyar szabadságharc történetének figyelemre méltó területe, a hadifoglyok gondozása nagy hangsúlyt kapott az egészségügyi ellátásban. A sebesült hadifoglyok ellátásában a kormány és a katonai vezetés szinte egyedülállóan emberséges magatartást tanúsított. Igaz, ebben szerepet játszott az is, hogy a honvédség tisztikarának nagy része hónapokkal azelott még együtt szolgált a császári ellenfél egységeinek katonáival, azaz gyakran volt bajtársaik ellen küzdöttek. Ez a magyarázata annak, hogy a foglyok lefegyverzés után általában szabadon mozogtak a hátországban.
Hasonlóképpen viselkedtek 1849 nyarán a hadifogoly orosz tisztekkel és legénységiekkel is. Ellenpéldaként csak a hadifogságba került magyarokat lehet említeni.A sebesültekkel kapcsolatban e szemlélet még erosebb volt: Flór Ferenc 1849 áprilisában vasra verette és hadbíróság elé állította azt a debreceni honvéd-betegápolót, aki tettleg bántalmazta a sebesült foglyokat. Kossuth Zsuzsanna szemleútjain külön figyelmet szentelt a fogságba esett sebesültek gondozásának, Lumnitzer Sándor, Flór Ferenc hivatali utóda pedig 1849 júniusában különbségtétel nélkül elrendelte, hogy a sebesült foglyokat szállítsák el, s a frontvonalakon kórházi ellátást kapjanak. A különbség csupán annyi volt, hogy ha lehetoség volt végleges kórházi elhelyezésre, a foglyok külön kórterembe kerültek. Több adatunk van arról, hogy Flór Ferenc kiválasztotta a foglyok közül az orvosokat és a képzett betegápolókat, s ha önként vállalkoztak rá, polgári fizetéssel a kórházakban alkalmazta oket. Buda visszafoglalása után majdnem kétezer sebesült császári katona feküdt a pesti Lagerspitalban, miközben a Pestre visszahelyezett központi honvédkórház elhelyezési gondokkal küzdött. Flór külön utasítására a Lagerspitalban mindenki a helyén maradt, s a központi pénztárból fedezték ellátásukat. Ennek az ellenpéldája az volt, amikor 1849 januárjában Windischgrätz fegyverrel távolíttatta el a sebesült honvédeket a pesti kórházakból.A sebesült osztrák és orosz katonákkal való bánásmódról szól Arányi Lajosnak, a pesti orvosi kar késobbi kórbonctanprofesszorának naplója is. Arányi 1849 júniusában tábori foorvosként muködött a Ludovika épületében levo kórházban. A napló szerint 1849. június 5-én a fogoly Kildberger osztrák törzsorvossal és Joppe Antal alorvossal együtt foleg a Buda ostroma során megsebesült foglyokat operálták, majd 1849. július 4-én a Bicske felol Pestre szállított sebesült osztrákokat mutötték.
1879 - ben megalakult a Magyar Országos Segélyezõ Nõegylet. Elfogadva a vöröskeresztes feladatokat és szempontokat, célul tuzte ki az ápolónoképzés megvalósítását, képzo intézmények felállítását. 1885 - ben létrehozták a Betegápolónõi Intézetet, mint oktató és módszertani központot. 1906 - ban megalakult a Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete. A szervezett hazai ápolóképzés kezdetén a magyar azonos szinten volt az európai követelményekkel. A képzés és szaktudás a szézadfordulóra azonban már jelentõs lemaradást mutatott. A kórházépítési programot nem követte az ápolóképzés és intézményeinek fejlesztése.1918 - ban a Stefánia Szövetség megindította az anya - és csecsemõvédõnõi tanfolyamait.1920 - ban a debreceni Egyetem Orvosi Kara mellett felállították az Ápoló- és Védõnõképzõ Intézetet, ahol 2 éves képzés után elsõsorban ápolónõket bocsátottak ki, állami oklevéllel elismerten.1922 - tõl a Magyar Vöröskereszt tanfolyamait újraindította. A felvételi követelményt érettségihez, vagy 6 középiskolai osztály elvégzéséhez kötötte. Megalakult a Mártha Ápolónõ Egyesület, a Diakomissza Ápolónõképzõ Intézet, és a Pesti Izraelita Nõegylet Ápolónõ otthona. 1927 - ben az Országos Közegészségügyi Intézet kidolgozta az egységes ápolónõ- és védõnõképzés alapelveit. 1950 után az egészségügyi szakiskolákban képeztek évtizedekig ápolókat.1965 - tõl egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák nappali képzési formáit kezdik meg mûködésüket. A 12/ 1962. sz. rendelettel megalakult az Egészségügyi Szaktanfolyamok irodája. A 44/ 1970. sz. rendelettel megalakult az Egészségügyi Központi Továbbképzõ és Szakosító Intézet. 1988 - ban Budapesten az Orvostovábbképzõ Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán megalapították a diplomás ápolóképzést. Napjainkban már több városban folyik az ápolók magas szinten történõ képzése.
A XXI. század küszöbén állva kötelezettségünk, hogy cselekedjünk a Régió 870 millió lakosa egészségének a javítása érdekében. Az Egészség21 adja a keretet e kihívás felvállalásához azáltal, hogy alkalmazza az elmúlt 10-15 év során Európa kollektív tapasztalatából kikristályosodott legjobb stratégiákat.
Nem elérhetetlen látomásról van szó - mindez elvégezhetõ! A tapasztalat megmutatta, hogy az óriási mértékben eltérõ politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális feltételekkel rendelkezõ országok képesek olyan egészséget mindenkinek politikákat kidolgozni és a gyakorlatban megvalósítani, amelyek célja, hogy az egészséget kiemelten fontos kérdésként kezeljék, és amikor erre sor kerül, a kedvezõbb fordulatot hozó alapvetõ változásból csak nyerni fognak. A Régió 51 tagállamának legjelentõsebb kihívása most az, hogy az új regionális egészséget mindenkinek politikát iránymutatóként használják saját politikáik és céljaik szükség szerinti naprakésszé tételéhez.
Szerte a Régióban sok-sok helyi közösség tett tanúbizonyságot kezdeményezõkészségrõl és képzelõerõrõl az egészséget mindenkinek elképzelések alkalmazásában arra, hogy mozgósítsák az embereket saját egészségük fejlesztésére és védelmére. Különösképpen a dinamikus és gyorsan bõvülõ Egészséges városok mozgalom mutatott kiemelkedõ potenciált minden tagállamban a helyi közösségek szisztematikus, fenntartható és újító jellegû mozgósítására. További kiváló példák láthatók arra, hogy az állami és a magánszektor kihasználja az egészség-nyereség lehetõségeit. Egészségügyi dolgozók ezrei és számos szervezetük vezetett be újszerû megközelítéseket az ellátás minõségének a javítása terén, továbbá a más ágazatokkal való szorosabb együttmûködésben a kihívásoknak való megfelelés új útjainak keresése során.
Most egyértelmûen összpontosított és elkötelezett cselekvésre van szükség ahhoz, hogy az egészséget mindenkinek jövõképét átalakítsuk gyakorlati és fenntartható realitássá a Régiónak mind az 51 tagállamában. A tapasztalat, a technikai tudás és számos eszköz a egészség meghatározó tényezõinek a befolyásolására rendelkezésre áll. Amire most szükség van, az erõs vezetõi szerep és a politikai akarat ezeknek az átvételére és alkalmazására!

Véleménycsere

REAGOVAT

jianbin0203 írta - 3. 2. 2018 - 04:38

jianbin0203

ugg outlet

canada goose jackets

cheap uggs

ugg outlet

polo outlet online store

fitflops

jordan 4

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors uk

cartier outlet

ugg boots

swarovski outlet

nike free running

michael kors factory outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

mont blanc outlet

michael kors uk

swarovski outlet

hermes belt

longchamp bags

coach factory outlet

polo ralph lauren

ugg cyber monday

coach outlet store online

ysl outlet

nike air huarache

mulberry handbags

canada goose outlet store

longchamp handbags

canada goose outlet store

ugg outlet

mbt shoes

coach outlet store

nfl jerseys wholesale

ugg boots

nike factory outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

hermes birkin

pandora jewelry

michael kors outlet

coach factory outlet

toms sko

hermes belts

michael kors handbags outlet

football shirts

lebron james shoes

hogan scarpe

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora charms

true religion jeans

moncler outlet

christian louboutin

true religion outlet store

ralph lauren outlet

canada goose outlet online

ugg boots

christian louboutin

swarovski outlet

uggs outlet

coach factory outlet

michael kors

foamposite shoes

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

nike blazer pas cher

Girls shoes

snapbacks wholesale

ysl outlet online

pandora charms

air max 90

nike free 5

polo ralph lauren

christian louboutin outlet

ferragamo outlet

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas sko

moncler jackets

oakley sunglasses

longchamp handbags

nike shoes uk

coach factory outlet

jordan shoes

canada goose parka

cheap jordans

coach factory outlet

tory burch outlet

barbour outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

ecco outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

uggs on sale

outlet christian louboutin

uggs outlet

cheap ugg boots

air max shoes

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet

longchamp handbags

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose uk

cheap jordans free shipping

air force 1 shoes

oakley sunglasses

polo outlet

michael kors outlet store

pandora jewelry outlet

salomon chaussures

polo outlet

canada goose uk

uggs on clearance

canada goose outlet store

nba jerseys

christian louboutin sale

christian louboutin

kate spade outlet online

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

timberland boots

ugg boots clearance

pandora charms

pandora jewelry

polo outlet

nike store

coach canada

ralph lauren polo shirts

ferragamo shoes

uggs outlet online

rayban sunglasses

mont blanc pens

michael kors bags

birkenstock sandals

ralph lauren outlet

nike shoes

adidas outlet store

kate spade outlet online

adidas outlet

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses on sale

nike roshe one

polo pas cher

supreme clothing

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

uggs outlet

michael kors handbags

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

new balance outlet

kobe bryants shoes

ralph lauren shirts

christian louboutin sale

ed hardy clothing

pandora charms

tory burch outlet

michael?kors?outlet?online

kate spade sale

tory burch outlet

thomas sabo charms

coach handbags online outlet

nike air max 1

ugg outlet store

canada goose jackets

oakley sunglasses

ralph lauren pas cher

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

uggs outletonline

uggs outlet

air jordan shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

coach outlet canada

true religion jeans for men

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg outlet online clearance

ugg outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

fitflops uk

jordan shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

moncler jackets

uggs outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

coach outlet store online

coach factory outlet

polo ralph lauren

uggs outletonline

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

uggs outlet

pandora outlet

nike factory store

asics shoes

polo outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

coach outlet online

longchamp handbags sale

michael kors outlet

true religion outlet

michael kors online

bottega veneta outlet online

ugg boots

coach factory outlet

nhl jerseys wholesale

longchamp outlet

mulberry bags

ray ban sunglasses outlet

polo outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

uggs outlet

michael kors outlet online

nike sko danmark

coach outlet online

coach factory outlet

mont blanc pens

mont blanc pens

kd shoes

kate spade outlet

tory burch shoes

ugg boots clearance

puma outlet

mulberry handbags

hermes outlet

pandora charms

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet store

ugg boots on sale

canada goose outlet

supreme clothing

cheap ugg boots

nhl jerseys

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

uggs outlet

tory burch outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet online

ugg boots on sale

ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses

michael kors uk

michael kors outlet online

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet online

prada bags

uggs outlet

valentino outlet

ugg outlet

air max trainers

longchamp outlet online

coach outlet

nike shoes

rayban sunglasses

christian louboutin

nike roshe run

oakley sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

ugg boots clearance

michael kors handbags

uggs outlet

coach outlet

coach outlet store online

christian louboutin uk

ray ban sunglasses outlet

mulberry handbags

kate spade outlet

ferragamo shoes

coach outlet

nike trainers

true religion outlet

cheap snapbacks

nike trainers

canada goose jackets

michael kors outlet store

timberland outlet

snapbacks wholesale

ralph lauren outlet

uggs outlet

scarpe hogan

ray-ban sunglasses

chrome hearts outlet

true religion jeans

canada goose outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg boots clearance

true religion outlet

coach outlet

fitflops

canada goose outlet

yeezy boost

soccer cleats

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

pandora charms

nfl jersey wholesale

lacoste shirts

ugg outlet

ralph lauren outlet

nike air sko

uggs outlet

ferragamo shoes

canada goose jackets

ugg boots clearance

oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses sale

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

nike factory shoes

michael kors outlet

nhl jerseys

ugg outlet store

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

coach outlet

chrome hearts

oakley sunglasses wholesale

air max 90

canada goose coats

longchamp pas cher

pandora outlet

uggs outlet online

michael kors outlet clearance

fred perry polo

mcm backpacks

nike air max

true religion jeans

canada goose jackets men

cheap jerseys

ray ban sunglasses

true religion outlet

longchamp pliage

coach outlet online

adidas nmd

polo ralph lauren

nike outlet

mont blanc pens

lacoste polo shirts

michael kors outlet online

coach outlet online

yeezy boost 350

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses outlet

ugg canada

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

nike outlet store

canada goose cyber monday

longchamp pas cher

polo ralph lauren

coach outlet online

nike outlet online

mulberry sale

ugg boots clearance

lacoste pas cher

ray ban sunglasses

tory burch outlet online store

blackhawks jerseys

coach outlet

nike sko

cheap football shirts

michael kors outlet

polo outlet

coach factory outlet

true religion uk

burberry outlet store

mulberry bags

canada goose outlet store

soccer jerseys wholesale

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

basketball sneakers

fitflops outlet

nike sko

canada goose outlet

ralph lauren shirts

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

christian louboutin sale

cheap jordans

cheap jordan shoes

coach outlet

canada goose jackets

canada goose jackets clearance

birkenstock outlet

nfl jersey wholesale

canada goose outlet store

michael kors outlet online

nike outlet store

salomon shoes

christian louboutin outlet

toms sko

canada goose jackets

ferragamo outlet

adidas nmd runner

coach outlet online

nike store uk

michael kors outlet

ecco sale shoes

ugg outlet

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet online

oakley sunglasses wholesale

toms sko

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

true religion outlet

vans greece

polo ralph lauren shirts

cheap ray ban sunglasses

cheap nba jerseys

cheap ray bans

coach outlet store

canada goose outlet store

michael kors outlet

kobe shoes

hermes outlet

kate spade outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

nike air huarache

coach outlet online

ugg boots on sale

canada goose outlet

michael kors wallets

nfl jerseys

cheap nfl jerseys

kate spade outlet

uggs outlet

fitflops

pandora charms

cheap oakley sunglasses

longchamp pliage

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

michael kors handbags clearance

pandora outlet

michael kors outlet online

puma shoes

ugg black friday

ray ban sunglasses outlet

canada goose outlet

ugg boots

cheap ray ban sunglasses

louboutin shoes

prada shoes for men

coach factory outlet

links of london jewellery

polo ralph lauren

michael kors handbags

ugg outlet

michael kors outlet clearance

fred perry polo shirts

polo ralph lauren

oakley sunglasses sale

coach outlet online

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet uk

coach factory outlet

coach outlet online

canada goose

longchamp handbags

ugg boots on sale

coach outlet

mlb jerseys wholesale

ugg boots

true religion outlet store

prada outlet

canada goose jackets

kate spade outlet online

true religion outlet

true religion uk

birkenstock shoes

michael kors canada

ugg boots outlet

polo outlet

michael kors outlet

true religion outlet store

oakley sunglasses

longchamp pas cher

longchamp pas cher

michael kors outlet clearance

true religion jeans

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

true religion outlet

christian louboutin shoes

ferragamo outlet

thomas sabo

canada goose coats

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

tods outlet online

nike shoes outlet

oakley sunglasses

coach handbags outlet

pandora outlet

ugg boots

ferragamo outlet

ugg boots clearance

cheap jerseys wholesale

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet

prada sunglasses for women

polo ralph lauren outlet online

denver broncos jerseys

giuseppe zanotti shoes

ugg outlet

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

burberry outlet sale

true religion outlet

adidas outlet

burberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

longchamp pliage

air max 90

zapatillas salomon

kate spade sale

michael kors outlet online

coach outlet online

mbt shoes outlet

ugg outlet

longchamp solde

michael kors uk

nike air force 1

adidas nmd r1

coach outlet online coach factory outlet

fitflops sale clearance

futbol baratas

canada goose outlet store

moncler outlet

mcm outlet

nike trainers

kate spade outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

christian louboutin shoes

ralph lauren polo

canada goose outlet store

swarovski outlet store

coach outlet

nike outlet online

canada goose outlet

lacoste soldes

oakley sunglasses uk

coach outlet

new balance outlet

true religion outlet

coach outlet

herve leger outlet

nfl jerseys

tods outlet

cleveland cavaliers jerseys

nba jerseys wholesale

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

mulberry outlet??mulberry handbags outlet

ugg outlet

canada goose

true religion jeans

fitflops

cazal sunglasses

ecco sale

fitflops sale clearance

ralph lauren polo

ugg outlet

adidas store

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

fitflops uk

uggs outlet

swarovski uk

polo ralph lauren

air max 90

nike outlet store

polo outlet online

michael kors outlet

ralph lauren factory store

converse shoes sale

coach outlet online

air max 90

adidas shoes

coach outlet online

pandora charms

nike shoes outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

coach outlet online

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet

jordan shoes

broncos jersey

longchamp handbags

oakley sunglasses

soccer shoes

cheap ray ban sunglasses

nike nba jerseys

nike outlet

coach outlet online

christian louboutin outlet

coach outlet store online

oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses wholesale

herve leger dresses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike shoes

ugg outlet online

coach factory outlet

ray ban sunglasses

nike trainers uk

tory burch outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

yeezy boost 350

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

basketball shoes

nfl jerseys

hermes outlet store

canada goose black friday

true religion jeans

ferragamo outlet

pandora charms

chrome hearts online store

canada goose outlet

mbt outlet

air max 1

air huarache

tory burch handbags

canada goose outlet

air max 2015

coach factory outlet

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

montblanc pens

burberry outlet

christian louboutin outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

ugg boots

fitflops shoes

timberland sko

nike roshe

polo ralph lauren

coach outlet store online

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren polo

nba jerseys

true religion jeans

polo outlet factory store

canada goose outlet online

oakley sunglasses

moncler jackets

michael kors outlet

cheap jordan shoes

tory burch outlet online store

canada goose outlet online

soccer jerseys

mulberry handbags

coach outlet

vans outlet

nike outlet

ugg boots

mac cosmetics

marc jacobs outlet

longchamp bags

ugg outlet

ralph lauren polo

ralph lauren polo shirts

polo ralph lauren

ugg boots

coach outlet store online

nike shoes on sale

mulberry bags

moncler outlet

salomon sko

michael kors outlet clearance

jordan shoes

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

oakley sunglasses

prada sunglasses

coach outlet store online

uggs outlet

ugg boots outlet

valentino shoes

nike outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

pandora jewelry

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

coach outlet

kate spade outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet store

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

nike roshe run

uggs outlet

coach outlet

air max 90

longchamp handbags

coach outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

ugg outlet

nike outlet

longchamp outlet online

supreme clothing

ugg outlet

coach outlet

polo outlet

air max 90

pandora charms sale clearance

coach outlet online

mac outlet

mulberry handbags

nhl jerseys for sale

michael kors outlet online

canada goose outlet store

canada goose jackets

canada goose outlet online

cheap jordans

christian louboutin outlet

cheap basketball shoes

canada goose

cheap michael kors handbags

canada goose jackets

ralph lauren

cheap nfl jerseys

hermes online

michael kors outlet

michael kors factory outlet

mulberry outlet

nike shoes

longchamp bags

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

canada goose outlet

jerseys wholesale

coach canada

uggs on sale

new balance shoes

outlet christian louboutin

cheap jerseys

michael kors outlet

ferragamo shoes

michael kors wallets for women

prada shoes

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

coach outlet online

coach outlet store

fitflops shoes

cheap oakley sunglasses

air jordan 4

michael kors outlet clearance

lacoste polo

uggs outlet

moncler outlet

michael kors outlet online

cheap jordans

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

mlb jerseys

michael kors

polo ralph lauren

canada goose jackets for women

canada goose outlet store

huaraches shoes

kate spade outlet online store

christian louboutin outlet

michael kors handbags

uggs outlet

pandora outlet

uggs outlet

michael kors outlet stores

true religion jeans

ugg outlets

tory burch outlet online

canada goose jackets

denver broncos jersey

uggs outlet

michael kors outlet clearance

tory burch outlet

polo ralph lauren outlet

longchamp solde

ferragamo shoes

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet stores

moncler outlet

cheap nfl jerseys

ralph lauren polo shirts

ray ban sunglasses outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

polo ralph lauren outlet

chicago blackhawks jerseys

canada goose jackets

swarovski outlet store

mulberry bags

moncler outlet

ugg boots on sale

ugg boots

canada goose jackets

uggs

coach outlet clearance

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

canada goose outlet store

converse shoes sale

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose coats

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses

canada goose jackets

coach outlet online

ugg boots outlet

kobe 9 elite

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

cheap ugg boots

cheap oakley sunglasses

moncler outlet online

lakers jerseys

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

kobe shoes

adidas wings shoes

swarovski uk

reebok shoes

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin online

michael kors outlet

ferragamo shoes

coach factory outlet

adidas nmd

marc jacobs sale

swarovski jewelry

ugg outlet

fitflops sale clearance

uggs outlet online

cheap nhl jerseys

canada goose jackets

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael?kors?handbags

michael kors

michael kors outlet

canada goose

cheap jordans

polo ralph lauren

kate spade outlet online

nfl jerseys

ugg outlet stores

kobe bryant shoes

ugg outlet online

true religion jeans

cheap ugg boots

canada goose coats

coach outlet online

tory burch sandals

canada goose outlet online

jordan shoes

ed hardy outlet

coach outlet clearance

prada shoes on sale

mac makeup

canada goose outlet

jordan shoes

longchamp outlet

nike blazer pas cher

true religion outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet online

canada goose coats

ugg outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

moncler coats

polo ralph lauren

ugg outlet online clearance

swarovski crystal

pandora jewelry

canada goose outlet store

ray ban sunglasses

coach outlet store online

coach outlet

ferragamo outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

burberry outlet store

ray ban sunglasses

supreme clothing

camisetas futbol baratas

nike air max 2015

oakley sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

michael kors online

soccer jerseys

ugg boots on sale

jordan shoes

oakley sunglasses

cheap mlb jerseys

canada goose outlet sale

nike shoes

coach factory outlet

ugg outlet

polo outlet

canada goose jackets sale

mulberry outlet

true religion canada

canada goose jackets

tory burch outlet online

reebok trainers

christian louboutin shoes

canada goose jackets

mont blanc pens

true religion outlet

fitflops

canada goose outlet store

cheap nba jerseys

canada goose outlet

moncler coats

snapback hats

canada goose jackets

christian louboutin outlet

mulberry handbags sale

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

nike outlet store

yeezy boost

denver broncos jerseys

coach outlet

huaraches shopping

kate spade outlet online

los angeles lakers jerseys

ugg boots

canada goose uk

canada goose outlet store

michael kors outlet

cazal outlet

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike air max 90

ralph lauren

michael kors uk

coach outlet

swarovski crystal

polo ralph lauren

cheap soccer jerseys

ugg boots clearance

nfl jerseys

reebok outlet store

ugg boots

michael kors bags

polo shirts

nike shoes

ray ban sunglasses

converse shoes

ralph lauren polo

uggs outlet

broncos jerseys

ugg outlet

giuseppe zanotti outlet

coach outlet

ugg outlet

coach outlet online

mulberry uk

canada goose coats

oakley sunglasses

air huarache

adidas wings

ugg outlet store

canada goose outlet store

longchamp outlet store

ray ban sunglasses

max 1

true religion jeans

air max shoes

longchamp outlet

burberry canada

michael kors outlet online

cheap jordans

canada goose outlet online

canada goose jackets outlet

salomon outlet

pandora charms outlet

burberry outlet

pandora outlet

polo outlet

nike store uk

ugg outlet online

polo outlet

coach outlet

nike shoes

polo ralph lauren

true religion jeans

cartier watches

tory burch outlet stores

canada goose outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

michael kors outlet

coach outlet

coach handbags

prada handbags

cleveland cavaliers jersey

uggs outlet

longchamp solde

sport's shoes

coach outlet online

ray bans

ugg outlet??ugg outlet stores

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

uggs outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

pandora outlet

ugg outlet

jordan shoes

canada goose jackets sale

true religion jeans

michael kors outlet

new balance shoes

puma outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

adidas uk

cheap nhl jerseys

mulberry handbags

coach outlet online

oakley sunglasses

kobe 9

coach factory store

ugg boots on sale

coach handbags on sale

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

longchamp solde

coach outlet

ugg outlet

converse shoes

air max uk

canada goose uk

cheap jordans for sale

oakley sunglasses wholesale

lebron shoes

bottega veneta outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

reebok shoes

true religion jeans sale

coach outlet online

ugg boots clearance

max 90

oakley sunglasses

nike sko

asics running shoe

coach outlet online

barbour outlet store

uggs outlet

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

kate spade sale

vans shoes

michael kors outlet clearance

kate spade outlet online store

cheap oakley sunglasses

chrome hearts outlet

uggs outlet

ugg boots clearance

oakley sunglasses

longchamp pliage

pandora charms sale clearance

michael kors outlet

christian louboutin sale

true religion jeans

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet online

salomon sko

polo outlets factory store

ugg outlet

polo outlet stores

christian louboutin sale

cheap snapbacks

oakley sunglasses

ralph lauren polo

ferragamo shoes sale

coach factory outlet

canada goose outlet store

swarovski crystal

coach outlet store online

coach outlet store online

pandora charms

uggs outlet

canada goose coats

cheap uggs

adidas shoes

polo ralph lauren

polo outlet

tory burch outlet online

polo outlet

broncos jerseys

coach outlet online

canada goose outlet

michael kors uk

coach outlet store online

canada goose outlet online

ralph lauren outlet

coach outlet

true religion jeans

michael kors outlet

nike uk store

canada goose outlet

supra shoes sale

pandora jewelry

ralph lauren

michael kors handbags

fitflops sale clearance

coach outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

jordan shoes

ugg outlet

ralph lauren outlet

michael kors

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren shirts

kate spade outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet online

canada goose outlet

air max trainers

michael kors handbags

canada goose jackets

nike air max 90

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

denver broncos jersey

lacoste outlet

adidas trainers

mulberry uk

nfl jerseys wholesale

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

true religion jeans sale

puma shoes

cheap football shirts

links of london

ugg boots for women

birkenstock shoes

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

football shirts

air max uk

fitflops sale

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren factory store

kicks nice

hermes birkin bag

michael kors outlet

canada goose outlet store

cheap ugg boots

ecco shoes

pandora outlet

uggs canada

coach outlet

ralph lauren polo

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet store

nike foamposite

polo ralph lauren

ugg boots clearance

mulberry bags

canada goose outlet online

dansko shoes

coach factory outlet

ralph lauren polo

canada goose outlet

canada goose parka

coach outlet online

coach outlet online

uggs outlet

true religion jeans

michael kors outlet

ugg outlet

supra shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

uggs clearance

cheap mlb jerseys

salomon outlet

coach outlet store

uggs outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike air max 90

swarovski outlet

vans sko

oakley sunglasses sale

fitflops sale clearance

canada goose outlet

mlb jerseys

christian louboutin shoes

tory burch outlet online

moncler coats

tory burch outlet

coach handbags

burberry outlet

mulberry handbags

Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Palliatív gondozás… 30. 3. 2011 1508 -- --
 
hu Szociologia 26. 7. 2007 3144 -- --