LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Keresőképtelenség és keresőképesség elbírálása az orvosi alapellátásban

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (2)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Egészségtan

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:3632

Karakterek száma:23,493

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):13.05

Megtekintések / letöltések száma:10609 / 197

Méret:26.86 kB

Egészségügyi Ügyvitelszervezo Szak I. évfolyam levelezo tagozat
Vázlat

1. Keresoképtelenség és keresoképesség elbírálása és annak ellenorzése
2. Táppénz
2.1 Méltányosságból igénybe veheto pénzbeli ellátások
3. Irodalomjegyzék
4. Ábrajegyzék

1. Keresoképtelenség és keresoképesség elbírálása és annak ellenorzése

A keresoképtelenség és keresoképesség elbírálását és annak ellenorzését a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Az eredeti kormányrendelet egyes részeit a késobbi korm. rendeletek kiegészítették, módosították illetve helyesbítették.

Az 1995. évi LXXIII. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak '95. évi költségvetésérol, és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló törvény 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben a következoket rendelte el:

- A keresoképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított), betegsége, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatt nem tudja ellátni munkáját.

- A keresoképtelenség elbírálása egészségügyi szakértoi tevékenység, melynek során az eljáró orvos köteles olyan diagnosztikai és terápiás eljárást alkalmazni, amely elosegíti és lehetové teszi a munkavállaló (biztosított) mielobbi gyógyulását, keresoképességének helyreállítását.

- Az 1997. évi LXXXIII. Törvény 45. §-a szerinti keresoképtelenség, illetve a keresoképesség elbírálására és igazolására jogosult:

a. A háziorvos, házi gyermekorvos (továbbiakban együtt: háziorvos)

b. A járóbeteg-szakellátás orvosa

c. Az ideggondozó, bor- és nemibeteg gondozó, tüdogondozó, valamint onkológiai gondozó szakorvosa

d. A Megyei (Fovárosi) Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP) ellenorzo tevékenysége során eljáró foorvos

~ A kórházi kezelés idotartamára, valamint az elmebeteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a keresoképtelenséget a kórház igazolja. Az utóbbi esetnél a betegség mellett az "adaptációs szabadság" megjelölést és annak idotartalmát is fel kell tüntetni.

~ A háziorvos akkor jogosult a keresoképtelenség elbírálására és igazolására, ha a MEP-pel szerzodést kötött a háziorvosi tevékenységre

~ A járóbeteg-szakellátás, valamint az ideg-, bor- és nemibeteg-, tüdo-, és onkológiai gondozó szakorvosa akkor jogosult keresoképtelenség elbírálására, ha az intézmény vezetoje finanszírozási szerzodést kötött a MEP-pel a feladat ellátására. A keresoképtelenség elbírálására jogosult szakorvosok adatait a finanszírozási szerzodés melléklete tartalmazza.

~ További kikötés, hogy a járóbeteg-szakellátás orvosa csak akkor bírálhatja el a keresoképtelenséget, ha a járóképes beteg ellátására területileg, vagy a háziorvos beutalása alapján illetékes.

~ Amennyiben a keresoképtelenséget nem a munkavállaló (biztosított) vagy gyermekének háziorvosa állapítja meg, úgy errol az eljáró orvosnak - a megállapítással egyidejuleg - a munkavállaló (biztosított), vagy gyermekének háziorvosát írásban haladéktalanul értesítenie kell.

- A keresoképtelenség megállapításának feltétele, hogy a biztosított a keresoképtelenségét elbíráló orvosnak bejelentse keresoképtelensége alatti tartózkodási helyét. Ha a biztosított tartózkodási helye megváltozik keresoképtelenségének ideje alatt, a keresoképtelenséget megállapító orvos a keresoképtelen állományba vételt lezárja, és arról, valamint a beteg állapotáról igazolást ad ki, amellyel a biztosított felkeresi az új tartózkodási helyén lévo, keresoképtelenség megállapítására jogosult orvost.

- Ha a biztosított egészségi állapotának javulása következtében alkalmassá válik munkája elvégzésére, illetve ha az általa ápolt gyermek egészségi állapota miatt további gondozást nem igényel, a keresoképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresoképesnek kell nyilvánítania.

- A biztosított a keresoképtelenségének elbírálásához köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének (tevékenységének) az egészségi állapotával összefüggo körülményeirol, annak egészségi szempontból lényeges elemeit a betegdokumentációban rögzíteni kell.

~ A keresoképtelen biztosított köteles:

a. Betartani az orvos utasításait

b. Megjelenni az elrendelt vizsgálatokon

c. Tájékoztatni a keresoképtelen állományban tartó orvost arról, ha a keresoképtelenség alatt más orvos is kezelte.

~ A munkáltató jogosult a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló keresoképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni az illetékes MEP-nél. A felülvizsgálat elvégzéséért a munkáltató az E. Alap kezeloje által meghatározott térítési díjat fizet.

- A keresoképtelenség és a keresoképesség elbírálását az ellenorzo foorvosok ellenorzik.

~ Foorvosi tevékenységet elláthat:

a. A MEP erre kijelölt foorvosa

b. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a feladat ellátására, szerzodés alapján feljogosított, társadalombiztosítási szakismeretekkel rendelkezo szakorvos, az illetékes MEP felügyelete mellett ( a továbbiakban az a, b pont alattiak együtt: ellenorzo foorvosok)

~ Az ellenorzo foorvos az ellenorzés keretében jogosult:

a. A beteg vizsgálatára

b. Betekinteni a betegdokumentációba

c. A beteget szükség szerint szakorvoshoz utalni

d. A keresoképtelenség illetve a keresoképesség elbírálására

e. Javaslatot tenni a táppénzfolyósító szerv felé a táppénz megszüntetésére

f. Közli a munkáltatóval a felülvizsgálat eredményét

~ Az ellenorzo foorvos a munkáltató által közölt, valamint a betegdokumentációból megállapított adatok és a keresoképtelenséget megállapító orvos megkeresése után :

a. Dönt a biztosított keresoképtelenségérol, vagy

b. A keresoképesség elbírálása céljából a beteget a FOB (Foorvosi Bizottság) elé utalja, és

c. Döntését követoen arról a munkáltatót és a munkavállalót, valamint a keresoképtelenséget elbíráló orvost írásban értesíti.

~ A döntéssel szemben az érintett felek a közléstol számított 8 napon belül az illetékes FOB-hoz benyújtandó, halasztó hatályú jogorvoslattal élhetnek.

~ Ha a keresoképtelen személy az ellenorzo foorvos általi vizsgálathoz , illetve az ellenorzo foorvos általi szakorvosi vizsgálatra való beutaláshoz nem járul hozzá, az ellenorzo foorvos kezdeményezi a táppénz folyósítás megszüntetését a folyósító szervnél.

~ Az ellenorzés eredménye alapján az ellenorzo foorvos észrevételeirol írásban tájékoztatja az ellenorzött orvost, indokolt esetben a MEP-pel finanszírozási, és keresoképtelenség elbírálására szerzodést kötött intézményt (személyt) is. A betegvizsgálat eredményét a betegdokumentációban rögzíti.

~ Ha az ellenorzés során az ellenorzo foorvos ismételt, vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresoképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását, vagy az elbírálásra kötött szerzodés felmondását kezdeményezi.

- Amennyiben a keresoképtelenséget elbíráló orvos és az ellenorzo foorvos a keresoképtelenséget illetoleg nem ért egyet, a vita eldöntésére az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott, területileg illetékes FOB jogosult.

~ Ha a biztosított az ellenorzo foorvos által eloírt vizsgálatokhoz nem járul hozzá, illetve ha a keresoképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresoképtelenség elbírálását kérheti a területileg illetékes FOB-tól.

~ A FOB elé irányítás a "Beutaló a fekvobeteg-gyógyintézetbe, felülvéleményezésre a foorvosi bizottsághoz, OOSZI orvosi bizottsághoz" nyomtatvány kiállításával történik.

- A FOB tagjai az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértoi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) kijelölt orvosi bizottságának két orvosszakértoje, akik közül az elnök a beteg fodiagnózisa szerint illetékes szakorvos.

~ A FOB döntését a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció alapján hozza. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvobeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

~ Ha a beteg a FOB általi vizsgálathoz nem járul hozzá, a FOB kezdeményezi a táppénz megvonását a folyósító szervnél.

~ A FOB muködésének helye az OOSZI területileg illetékes I. fokú orvosi bizottságának székhelye. A FOB munkarendjét az OOSZI foigazgatója határozza meg, a MEP igazgatójával egyetértésben.

~ A FOB naponta ülésezik, döntése végleges.

- A keresoképtelenség okát a keresoképtelenséget megállapító és igazoló orvos a biztosított kartonjára rávezeti, továbbá kiállítja az "Orvosi Igazolás a keresoképtelen állományba vételrol" elnevezésu nyomtatványt. Az igazolást az orvos munkahelyének bélyegzojével és saját személyi orvosi bélyegzojével is ellátja.

~ A keresoképtelenséget megállapító orvos a keresoképtelen biztosítottakról az "Orvosi Napló a keresoképtelen biztosítottakról" (továbbiakban: Napló) elnevezésu nyilvántartást vezeti. A Napló adattartalma meghatározott. (1. ábra) A nyilvántartást az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelmérol szóló 1997. évi XLVII. Törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból kell vezetni.

~ Az "Orvosi Igazolás a keresoképtelen állományba vételrol" nevu nyomtatvány, illetve a "Napló" nevu orvosi dokumentációk közokiratok .

~ Az ellenorzo foorvos az ellenorzés tényét a Naplóba jegyzi be.

~ A FOB a "Beutaló a fekvobeteg-gyógyintézetbe, felülvéleményezésre a foorvosi bizottsághoz, OOSZI orvosi bizottsághoz" nyomtatványon rögzíti döntését.

~ A keresoképtelenséget megállapító orvos és a FOB egymás közötti ügyvitelében a "Beutaló a fekvobeteg-gyógyintézetbe, felülvéleményezésre a foorvosi bizottsághoz, OOSZI orvosi bizottsághoz" nyomtatványt használja, valamint ha szükséges -a keresoképtelenséget megállapító orvos a keresoképtelenség elbírálásához kórrajz kivonatot ad.

- Ha a keresoképtelenséget a beteg gyermek ápolása címén állapították meg, az igazoláson a szülo adatain kívül a gyermek személyi adatait is fel kell tüntetni, és a kórisme rovatban a gyermek betegségét kell bejegyezni. A keresoképtelenség kezdo idopontjának megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek közösségbol történo kitiltásának idopontját.

~ Ha a keresoképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetve közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás, vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelo tiszti foorvos értesíti a keresoképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresoképtelenségét igazolja.

- Az orvos saját dokumentációjában a keresoképtelenség okát (betegség, állapot megjelölés) , illetve a keresoképtelenség egyéb jogcímét (gyermekgondozás stb..)- a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) mindenkori érvényes fogalmaival és számjeleivel- megjelöli.

~ Az "Orvosi Igazolás a keresoképtelen állományba vételrol" igazoláson, illetve a beteg gyermek ápolása címen megállapított keresoképtelenségnek igazolásán, valamint a Naplóban a táppénz jellegére utaló megjelöléseket kell alkalmazni (2.ábra)

- Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság idotartamát kimerítette, keresoképtelenként a Naplóban tovább nyilvántartani nem kell, de ezt a tényt a Naplóban és a beteg kartonján is fel kell tüntetni. Amennyiben a biztosított továbbra is keresoképtelen, ezt kérésére igazolni kell. A biztosított, a munkáltató vagy a társadalombiztosítási szerv kérésére az orvos a keresoképtelenséget- a táppénzre jogosult keresoképtelen biztosítottra irányadó szabály szerint- véleményezi. Az ilyen véleményen fel kell tüntetni, hogy kinek a kérésére és milyen célból adták ki.

~ Amennyiben a keresoképtelenség igazolását táppénzre nem jogosult személy kéri, azt a keresoképtelenség elbírálására jogosult orvos adja ki.

- A keresoképtelenséget elbíráló orvos a keresoképtelenné, illetve keresoképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követo elso munkanapon köteles jelentést tenni a területileg illetékes MEP-hez (heti jelentés). A heti jelentést a 3. ábrán foglalat nyomtatvány szerinti mágneses adathordozón kell megtenni.[1] , feltüntetve rajta a 2. ábrán összefoglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket. A MEP a heti jelentésben foglalt adatokat , az adatvédelmi eloírások betartásával kezeli, és azokat személyazonosításra alkalmatlan módon továbbíthatja.

- A fegyveres erok és rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egészségügyi szolgálatai, a keresoképtelenség elbírálását és ellenorzését, az illetékes miniszter által szabályozott külön eljárási rendben végzik.[2].

~ Felhatalmazást kap a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, hogy az országos közforgalmú vasutak egészségügyi szolgálataira vonatkozó keresoképesség elbírálási rendet- az Egészségbiztosítási Önkormányzattal és a népjóléti Miniszterrel egyetértésben- e rendelet keretei között szabályozza.

-v Ez a rendelet hatálybalépését megelozoen kezdodo keresoképtelenség további elbírálására a keresoképessé nyilvánítás idopontjáig, a keresoképtelenséget megállapító orvos (egészségügyi intézmény) jogosult.

2. Táppénz

A táppénzre illetve a táppénzre való jogosultságra vonatkozó szabályozást az 1997. évi LXXXIII. A kötelezo egészségbiztosítás ellátásiról szóló törvény tartalmazza.

v Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszunését követo elso, második, vagy harmadik napon keresoképtelenné válik, és Tbj.- ben meghatározott mértéku egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett.

~ Egyidejuleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresoképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok idotartalmát, az ellátás mértékét, illetve összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelet vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

~ Ha a biztosított táppénzre jogosultsága a megszunt biztosítása és a keresoképtelenség bekövetkezésekor fennálló újabb biztosítása alapján is megállapítható, táppénzre csak az újabb biztosítása alapján jogosult.

v Keresoképtelen az:

a. Aki munkáját betegsége miatt nem tudja ellátni

b. Aki terhessége, illetve szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult

c. Az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja

d. Az anya vagy az egyedülálló apa, ha egyévesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja

e. Az a szülo, aki egyévesnél idosebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja

f. Aki fekvobeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása, vagy gyógykezelése miatt részesül

g. Akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetoleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

v A betegség okozta keresoképtelenség elbírálásának az a foglalkozás, illetve az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresoképtelenségét közvetlenül megelozoen dolgozott.

~ A keresoképesség elbírálására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzodésben nevesített orvosa, és a keresoképesség elbírálására jogosító szerzodést kötött orvos jogosult.

~ A keresoképtelenség a vizsgálatra jelentkezés idopontjától eltéroen, legfeljebb öt napra visszamenoleg is igazolható

~ Kivételesen indokolt esetben-a fentiektol eltéroen- a külön jogszabály szerinti Foorvosi Bizottság a keresoképtelenséget a vizsgálatra jelentkezés idopontjától legfeljebb hat hónapra visszamenoleg is igazolhatja.

v Táppénz a keresoképtelenség tartalmára jár, legfeljebb azonban:

a. Egy éven át

b. Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve ápolása címén a gyermek egyéves koráig

c. Egyévesnél idosebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át

d. Háromévesnél idosebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként negyvenketto, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át

e. Hatévesnél idosebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át

~ A fent leírtaktól eltéroen a biztosított, ha részére külön törvény rendelkezése szerint betegszabadság jár, keresoképtelenség megállapítása esetén táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát követo naptól jogosult.

~ Az, aki keresoképtelenségét közvetlenül megelozo egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelo idon át kaphat.

~ Biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki:

a. Tizennyolc éves kora elott válik keresoképtelenné, vagy

b. Iskolai tanulmányai megszunését követo 180 napon belül biztosítottá válik, és keresoképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított

~ Ha a biztosított a keresoképtelenség elso napját közvetlenül megelozo egy éven belül már táppénzben részesült, ennek idotartamát az újabb keresoképtelenség alapján járó táppénz folyósításának idotartamába be kell számítani.

~ Nem számít ilyen elozménynek az az ido, amely alatt a biztosított:

a. Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása

b. Beteg gyermek ápolása

c. Közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés, vagy a járványügyi, illetve állategészségügyi zárlat miatt részesült táppénzben

~ A biztosításban töltött ido akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás idotartamába nem számít bele a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély folyósításának ideje.

- A táppénz minden naptári napra jár, beleértve a heti pihenonapot, és a munkaszüneti napot is.

~ Kivétel ez alól, és nem jár táppénz:

a. A keresoképtelenségnek arra az idoszakára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követo szabadnapra és heti pihenonapra, ha az azt követo munkanapon (munkaszüneti napon) a keresoképtelenség már nem áll fenn.

b. A keresoképtelenségnek arra az idoszakára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve részben megkapott keresett után,

c. A gyermekgondozási segély folyósításának idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján járó táppénzt

d. Az elozetes letartóztatás, és szabadságvesztés tartamára

e. A saját jogú nyugdíj folyósításának idotartamára

~ A táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy a keresoképesség elbírálását külön jogszabályban foglaltak szerint ellenorzo foorvos vizsgálatához nem járult hozzá. A táppénz folyósítását meg lehet szüntetni, ha a táppénzre jogosult gyógyulását tudatosan késlelteti.


- A táppénz napi összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezett volt.

~ A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdo napját közvetlenül megelozo naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képezo jövedelem (továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.

~ Ha a biztosított a fent említett idotartam alatt nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdo napját megelozo 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a keresoképtelenség kezdo napját közvetlenül megelozo naptári év elso napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási ido folyamatos. A folyamatos biztosítási ido megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelozo jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

~ Ha a biztosított a fent leírt (irányadó idoszakban) táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét a jogosultság kezdo napján árvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerzodés szerinti, vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerzodés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.

~ Ha a biztosítottnak azért nem volt figyelembe veheto jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesült, vagy katonai (polgári) szolgálatot teljesített, a táppénz alapja megegyezik az irányadó idoszakban ténylegesen elért, ennek hiányában a szerzodés szerinti jövedelmével.

~ A naptári év folyamán ismételten keresoképtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képezo kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha:

a. A korábbi keresoképtelensége is az újabb keresoképtelensége elso napját magába foglaló naptári évben kezdodött

b. A korábbi táppénzét a fent leírtak alapján állapították meg.

~ A táppénz alapjaként figyelembe veheto naptári napi átlagkereset kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány állapítja meg.

~ A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási ido esetén a figyelembe veheto napi átlagkereset 70 %-a , ennél rövidebb biztosítási ido esetében, vagy a fekvobeteg-gyógyintézeti ellátás tartama 60 % -os.

- A gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, vagy az ápolási díj mellett munkát végzo biztosítottakra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy:

a. A táppénzfolyósítás idotartamának megállapításánál csak a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, vagy az ápolási díj folyósításának idotartama alatt keletkezett biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet figyelembe venni

b. A táppénz összegének megállapításánál az a., pontban meghatározott, biztosítási jogviszonyból származó egészségbiztosítási járulék alapját képezo jövedelmet kell figyelembe venni az eddig leírtak szerint.

~ Ugyanezt kell alkalmazni arra a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottra ia, aki egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

2.1. Méltányosságból igénybe veheto pénzbeli ellátások

- Az OEP foigazgatója- Az E. Alap éves költségvetésében meghatározott keretek között- méltányossági jogkörében a biztosított részére akkor engedélyezheti a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz folyósítását, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idovel nem rendelkezik[3].

~ A méltányossági jogkör gyakorlása során az OEP foigazgatója a biztosítottat indokolt esetben segélyben részesítheti.

- A betegszabadság jelenleg 15 munkanap. A táppénzt a TB fizeti, míg a betegszabadságot a munkáltató fizeti. A betegszabadság a 3 havi átlagbér 75 %-a.

~ A táppénzrol a háziorvosnak illetve a keresoképtelenséget megállapító orvosnak nyilvántartást kell vezetnie. Ez a nyilvántartás a már korábban említett: "Orvosi Napló keresoképtelen biztosítottakról" , röviden Napló. A nyilvántartás , vagy dokumentáció egy része az orvosnál marad, másik részét megkapja a keresoképessé nyilvánított beteg.

~ A táppénz igazolására 2 féle dokumentum szolgál, ezt kapja meg a beteg:

a. Van a nagyalakú táppénzes papír, ez 7 nap igazolására szolgál, a beteg azonosító adatain kívül szerepel még rajta: a táppénz kezdete és vége, ha baleset miatt került rá sor ezt jelölni kell rajta, a baleset fajtáját is, pl.: üzemi baleset. Üzemi baleset esetén 100%-os táppénz jár. A táppénzre vétel oka, valamint a baleset típusa kódszámmal van jelölve. Alul a nyomtatványon a naplóban található sorszám, naplószám található

b. Ha a beteg 7 napnál tovább is táppénzen van, akkor az úgynevezett "kutyanyelvet" (orvosi igazolást) adnak. Ezen 2 hét igazolására van lehetoség.

c. Ha a beteg sokáig van táppénzen eloször a nagy alakú igazolást, majd 2 hetenként "kutyanyelvet" kap.

d. A kórházban fekvobeteg-ellátás során úgynevezett kisigazolást adnak. Ezen a beteg adatain kívül, a kórház azonosító, ellátás ideje és a diagnózis (kódszámmal) szerepel.

A beteg az orvostól kapott táppénzes igazolást köteles leadni a munkáltatójának. Általában 100 fonél nagyobb munkahelyen van üzemi kifizetohely, ahol elszámolják a táppénzt, ha nincs a MEP számolja el.

3. Irodalomjegyzék

1) 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet -a keresoképtelenség és keresoképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenorzésérol. CompLex CD Jogtár

2) 1997. évi LXXXIII. Törvény A kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól. CompLex CD Jogtár

4. Ábrajegyzék

Napló

..........................év...........................hó

Sor-

szám
A keresoképtelen személy adatai
Kórisme
FM*
T*
K*

Neve:

Szül. éve: fogl.:

Lakcíme:

TAJ száma:
BNO kód:
FM*= Felvétel módja (kód)

T*= Táppénz jellege (kód)

K*= Megszüntetés (kiírás) módja(kód)

1. ábra

Napló

Napló

Keresoképtelen


-tol
Keresoképtelen állományból kiírt


-tol

Fekvobeteg intézetben
-tól -ig
Ellenorzés idopontja
Feljegyzések1. ábra Napló 2. oldala

Felvétel módja

(Felv. mód.)
Kód

Induló
I

Átvett
A

Új diagnózis
D

Kórházból
H

Visszamenoleges
V

Neme
Kód

Férfi
1

No
2

Eset megszuntetés módja

(Megsz. Mód)
Kód

Keresoképes
K

Átadva
A

Kórházba
H

Táppénz joga lejárt
L

Beteg kérésére
B

Diagnózisváltozás
D
Rokkantosítva
R

Meghalt
E

Táppénz jellege

(TP. jell.)
Kód

Üzemi baleset
''1

Foglalkozási megbetegedés
''2

Közúti baleset
''3

Egyéb baleset
''4

Beteg gyermek ápolása
''5

Terhesség-szülés miatti keresoképtelenség
''6

Közegészségügyi okból foglalkozástól való eltiltás vagy hatósági elkülönítés
''7

Egyéb keresoképtelenség, illetve veszélyeztetett terhesség
''8


2. ábra

A heti jelentéshez és a keresoképtelenség igazolásához, valamint a Naplóban használandó kódok

3. ábra

Heti jelentés a keresoképtelen állományba vett esetekrol

A heti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) az intézmény vagy praxis nevét, kódjelét

- a rendelés kódjelét

- az orvos nevét

- az orvos specifikus bélyegzo számát

- a tárgyhét sorszámát

b) a tárgyhéten keresoképtelen állományba vett betegek esetén

- táppénzes naplószámát

- TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát)

- A beteg korát, nemét

- A felvételt jelölo kódot

- A táppénz jellegét jelölo kódot

- A keresoképtelenséget indokoló diagnózis BNO kódját

- A keresoképtelen állományba vétel dátumát

c) A tárgyhéten keresoképtelen állományból kiírt betegek esetén

- A táppénzes napló számát

- TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát)

- A keresoképtelen állományból kiírás dátumát

- A megszüntetés módját jelölo kódot

d) A jelentéskészítés dátumát

- Az orvos aláírását

- Az orvos specifikus bélyegzo lenyomatát


--------------------------------------------------------------------------------

[1] A heti jelentés mágneses adathordozón történo megküldése a területileg illetékes MEP-hez 2000.január 01.-tol kötelezo

[2] Lásd: 21/2000 (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet

[3] Lásd:3/2001. (Tb.K.5.) OEP utasítás

Véleménycsere

REAGOVAT

xiaojun írta - 7. 11. 2017 - 03:09

20171107 junda

christian louboutin

christian louboutin shoes

coach outlet store

christian louboutin

tory burch outlet online store

mlb jerseys

nfl jerseys

michael kors outlet

true religion uk

coach handbags on sale

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

adidas nmd runner

canada goose jackets for women

michael kors outlet

polo ralph lauren

prada shoes on sale

ugg outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

cheap jordans

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet online

uggs outlet

canada goose jackets

moncler jackets

tory burch outlet stores

michael kors handbags

tory burch outlet online

mulberry handbags

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

uggs outlet

ugg boots outlet

true religion jeans

ray ban sunglasses outlet

air huarache

cheap snapbacks

cheap uggs

michael kors outlet online

ysl outlet online

true religion jeans for men

canada goose jackets

oakley sunglasses uk

ray ban sunglasses

canada goose outlet

supra shoes

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

uggs outlet

michael kors outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

moncler jackets

christian louboutin shoes

coach factory outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

oakley sunglasses

cheap jerseys wholesale

futbol baratas

michael kors outlet online

polo outlet

michael kors outlet

nike trainers uk

burberry outlet store

cheap ugg boots

canada goose outlet online

swarovski outlet

uggs outlet

canada goose coats

hermes belt

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet

coach outlet online

canada goose parka

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

uggs outlet

canada goose outlet store

polo ralph lauren

michael kors outlet online

reebok shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

puma shoes

canada goose outlet store

michael kors handbags

oakley sunglasses wholesale

soccer jerseys wholesale

ugg outlet

michael kors uk

ugg boots

tory burch sandals

pandora outlet

ralph lauren uk

polo outlet

cheap nhl jerseys

snapback hats

hermes outlet

coach outlet store

christian louboutin sale

canada goose outlet online

hermes belts

ray ban sunglasses

ralph lauren polo

canada goose jackets

cheap uggs

canada goose jackets

mulberry bags

ugg outlet online

ray ban sunglasses outlet

longchamp pas cher

michael kors outlet online

longchamp handbags

canada goose outlet

michael kors handbags

michael kors handbags

polo outlet

coach outlet online

jordan 4

michael kors outlet

coach factory outlet

ugg outlet online

montblanc pens

michael kors outlet online

ralph lauren outlet

chrome hearts

mont blanc pens

cheap basketball shoes

michael kors uk

michael kors handbags outlet

coach outlet

coach outlet online

michael kors wallets

polo ralph lauren outlet

coach outlet

ralph lauren outlet

michael kors handbags

canada goose jackets

ferragamo shoes

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

ralph lauren polo

true religion jeans

tods outlet online

converse shoes

canada goose jackets

nike air max 90

links of london jewellery

canada goose outlet store

christian louboutin shoes

canada goose coats

longchamp solde

ralph lauren polo

lacoste outlet

uggs outlet

ralph lauren polo

nike uk store

ralph lauren shirts

michael kors handbags

michael kors outlet

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

ray-ban sunglasses

uggs outlet

ugg boots

true religion jeans

ralph lauren outlet

nike air huarache

canada goose jackets

coach factory outlet

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses wholesale

michael kors factory outlet

canada goose jackets men

polo ralph lauren

canada goose outlet online

hermes outlet store

cheap uggs

ugg outlet

true religion jeans

longchamp outlet

marc jacobs outlet

ray ban sunglasses

canada goose

longchamp outlet

coach outlet

polo outlet

uggs outlet

burberry canada

mcm outlet

coach outlet

canada goose

ugg outlet online clearance

ugg outlet

ralph lauren pas cher

ugg boots on sale

coach outlet store online

prada outlet online

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet store online

ugg outlet

pandora charms

canada goose outlet

kate spade outlet

ugg boots

fitflops uk

ugg boots

polo outlet

longchamp outlet online

nba jerseys

coach outlet

kate spade

cleveland cavaliers jerseys

canada goose jackets

canada goose jackets

michael kors handbags outlet

polo ralph lauren

coach outlet

canada goose uk

ugg outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

prada outlet

adidas wings

nike outlet online

true religion jeans

cheap jordan shoes

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

michael kors

michael kors

canada goose jackets

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray bans

canada goose jackets

cheap uggs

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

longchamp outlet

oakley sunglasses

true religion outlet

longchamp pas cher

nike blazer pas cher

true religion outlet

air max shoes

swarovski outlet store

coach outlet store online

ferragamo shoes sale

nhl jerseys for sale

coach outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

pandora charms sale clearance

canada goose outlet online

mac outlet

coach factory outlet

ray bans

oakley sunglasses

swarovski uk

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

ugg cyber monday

nike shoes for women

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

air max 90

michael kors outlet

ugg outlet store

coach handbags online outlet

fitflops shoes

chicago blackhawks jerseys

ferragamo outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg outlet

nike outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

ugg outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap uggs

michael kors handbags

michael kors outlet

mulberry handbags

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

true religion jeans

coach outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet

longchamp pas cher

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

asics running shoe

canada goose outlet store

coach outlet

air max trainers

nike outlet

coach outlet online

ray ban sunglasses

ugg canada

canada goose outlet

canada goose uk

ugg outlet online

nike roshe run

canada goose outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

fitflops outlet

pandora charms

coach handbags

ferragamo shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

cheap jordan shoes

ugg outlet

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose parka

nike factory store

christian louboutin sale

mulberry uk

ugg outlet

coach outlet online

ugg outlet stores

tory burch outlet

christian louboutin shoes

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

soccer jerseys

canada goose coats

cartier outlet

tory burch outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

ralph lauren outlet

fitflops

ugg outlet

ugg outlet

canada goose uk

ralph lauren polo

hermes birkin

ugg outlet

canada goose outlet

pandora jewelry

michael kors outlet online

yeezy boost 350

canada goose outlet store

oakley sunglasses

tory burch outlet

cheap nba jerseys

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet stores

ugg outlet

uggs outlet online

oakley sunglasses

michael kors outlet online

cheap ugg boots

uggs outlet

ugg boots on sale

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

adidas shoes

oakley sunglasses

true religion outlet store

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

uggs on sale

coach outlet

adidas uk

ugg outlet

michael kors outlet

jordan shoes

canada goose outlet

kate spade sale

canada goose coats

canada goose jackets on sale

swarovski uk

tory burch shoes

coach outlet

lacoste soldes

cheap ray ban sunglasses

canada goose coats

canada goose parka

coach outlet

cheap football shirts

ecco outlet

ralph lauren polo shirts

ugg boots

basketball sneakers

air max 2015

ugg outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet store

cheap uggs

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

thomas sabo charms

michael kors online

reebok shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

michael kors outlet online

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

michael kors outlet

uggs outlet

mulberry handbags

ralph lauren shirts

longchamp handbags

tory burch outlet online

ferragamo outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

cheap jordan shoes

coach handbags outlet

lacoste shirts

kd shoes

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose outlet

prada shoes for men

true religion outlet

canada goose outlet store

michael kors

tory burch outlet online

uggs on sale

yeezy boost 350

louboutin shoes

uggs outlet

moncler coats

uggs outlet

ugg boots clearance

true religion jeans

canada goose jackets outlet

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online clearances

ugg boots

ugg boots for women

fred perry polo shirts

chrome hearts outlet

supra shoes sale

michael kors uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

ugg boots outlet

true religion jeans

mulberry handbags

canada goose outlet online

cheap ugg boots

canada goose uk

coach outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

fitflops sale clearance

coach factory store

michael kors wallets for women

ugg boots on sale

coach outlet store

canada goose outlet

nike air max 90

canada goose uk

canada goose outlet store

nfl jerseys wholesale

michael kors outlet

ysl outlet

mcm backpacks

cheap ray ban sunglasses

new balance shoes

ugg outlet

true religion jeans sale

cheap jordans

coach outlet store online

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

kevin durant shoes

ralph lauren outlet

ugg boots cyber monday

louboutin shoes

michael kors outlet online

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose jackets

canada goose coats

giuseppe zanotti outlet

ugg boots on sale

moncler sale

michael kors handbags clearance

michael kors outlet clearance

ugg boots

canada goose outlet store

ugg boots on sale

moncler outlet

swarovski outlet store

nike shoes outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

canada goose outlet store

ugg boots clearance

longchamp bags

uggs outlet

ed hardy outlet

ugg outlet

cheap nba jerseys

coach outlet

canada goose jackets

ugg boots outlet

michael kors handbags

cheap jerseys

longchamp handbags

burberry outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

uggs outlet

pandora jewelry

bottega veneta outlet online

mulberry handbags

adidas wings shoes

michael kors outlet

air max uk

canada goose jackets

polo ralph lauren

coach outlet online

ugg boots outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors bags

coach handbags

canada goose outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

tory burch outlet

polo ralph lauren

michael kors outlet online

nike trainers

nfl jerseys

cheap soccer jerseys

birkenstock outlet

uggs outlet

coach outlet online

air max shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

coach outlet canada

canada goose outlet store

coach outlet

max 1

christian louboutin shoes

mulberry bags

michael kors outlet sale

ugg boots

oakley sunglasses

uggs outlet

canada goose coats

canada goose outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg clearance

prada handbags

kate spade outlet online

canada goose uk

vans shoes

nike air max 90

hermes online

canada goose jackets

canada goose jackets

coach outlet store

canada goose jackets

nba jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

cheap nike shoes

michael kors outlet

mulberry bags

polo ralph lauren outlet

canada goose uk

ugg outlet

ugg outlet

canada goose outlet

nba jerseys

coach factory outlet

ralph lauren

michael kors factory outlet

canada goose outlet

uggs outlet

canada goose outlet

canada goose outlet store

ugg outlet

coach factory outlet

ralph lauren outlet

kate spade handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

pandora charms

longchamp pliage

canada goose outlet

coach outlet online

mulberry sale

puma outlet

fred perry polo

mont blanc pens

true religion outlet

ugg boots

cheap nfl jerseys wholesale

canada goose coats

burberry outlet store

coach outlet online

ray ban sunglasses

coach outlet online

air max 90

swarovski outlet

canada goose outlet store

mulberry uk

ferragamo outlet

coach outlet

michael kors outlet

fitflops sale clearance

fitflops

links of london

ray-ban sunglasses

coach factory outlet

oakley sunglasses

mulberry outlet

polo ralph lauren

michael kors uk

true religion uk

nike air max 2015

moncler outlet

oakley sunglasses wholesale

mbt outlet

mulberry handbags

ugg outlet

prada sunglasses

polo outlet factory store

ugg outlet online clearance

ralph lauren factory store

michael kors outlet online

longchamp outlet store

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

michael kors outlet clearance

ugg outlet

longchamp handbags

canada goose outlet

cheap ugg boots

cheap ray bans

cheap nhl jerseys

vans shoes

canada goose jackets

longchamp handbags

michael kors outlet

coach outlet online

coach outlet online

christian louboutin outlet

snapbacks wholesale

michael kors cyber monday

coach outlet online coach factory outlet

true religion canada

cartier watches

uggs outlet

ugg outlet online

pandora charms

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

michael kors outlet clearance

ferragamo outlet

coach outlet online

kate spade outlet online

canada goose outlet

giuseppe zanotti shoes

moncler outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

michael kors black friday

canada goose coats

coach outlet online

basketball shoes

cheap uggs for sale

kate spade outlet online store

air jordan 4

michael kors outlet online

kate spade outlet online

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

salomon outlet

air jordan shoes

michael kors bags

christian louboutin online

ferragamo shoes

soccer shoes

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose outlet

christian louboutin uk

air max 1

nike outlet store

swarovski outlet

michael kors outlet clearance

mulberry handbags sale

cheap snapbacks

canada goose outlet

canada goose outlet

nfl jersey wholesale

michael kors outlet

canada goose outlet store

michael kors

cheap oakley sunglasses

bottega veneta outlet

coach handbags online outlet

michael kors outlet online

tory burch outlet

coach outlet store online

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

canada goose outlet

adidas nmd r1

ugg boots outlet

longchamp bags

kobe 9

nike shoes uk

mulberry bags

kobe bryant shoes

michael kors outlet

nike outlet

michael kors factory outlet

ugg outlet

longchamp solde

ralph lauren

oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

coach canada

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

herve leger dresses

canada goose outlet

ugg boots

ugg boots

ugg outlet

oakley sunglasses wholesale

burberry outlet

mulberry handbags

oakley sunglasses wholesale

polo outlet online store

cleveland cavaliers jersey

longchamp outlet online

kate spade outlet

michael kors outlet

ed hardy clothing

lebron shoes

true religion outlet

canada goose outlet

uggs outlet

longchamp pas cher

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet online

nike blazer pas cher

ugg sale

cheap oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet store

asics shoes

oakley sunglasses

ugg outlet,ugg outlet stores

ugg boots uk

michael kors outlet

nike free running

salomon shoes

canada goose outlet

nike roshe run

swarovski crystal

cheap oakley sunglasses

louboutin shoes

cheap ugg boots

swarovski jewelry

canada goose uk

canada goose outlet

michael kors bags

moncler coats

ugg boots outlet

michael kors outlet

air force 1 shoes

canada goose outlet store

uggs outlet

oakley sunglasses wholesale

prada shoes

ray ban sunglasses outlet

coach handbags

ugg boots

moncler coats

ralph lauren polo

canada goose cyber monday

mulberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

adidas trainers

polo ralph lauren shirts

polo shirts

ugg boots

converse shoes sale

michael kors outlet clearance

uggs outlet

nike nba jerseys

soccer cleats

true religion outlet uk

ugg boots clearance

christian louboutin sale

canada goose uk

true religion outlet

uggs outlet

ugg boots on sale

michael kors outlet

coach outlet store online

coach canada

ray-ban sunglasses

swarovski crystal

lebron james shoes

michael kors outlet clearance

cheap michael kors handbags

coach outlet online

longchamp outlet

pandora outlet

michael kors uk

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

coach outlet

true religion outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet store

canada goose outlet online

michael kors outlet online

cheap ugg boots

ray ban sunglasses

air max trainers

michael kors outlet clearance

ugg outlet

coach outlet

nhl jerseys

polo ralph lauren

uggs

nike shoes

hermes outlet

polo ralph lauren outlet

cheap nfl jerseys

ugg outlet store

oakley sunglasses wholesale

longchamp pliage

christian louboutin shoes

longchamp solde

michael kors outlet

ugg outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

coach outlet store online

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

coach outlet store online

ugg boots

coach factory outlet

true religion jeans

prada sunglasses for women

christian louboutin outlet

coach outlet store online

ugg outlet stores

canada goose uk

cheap jordans

oakley sunglasses

polo outlet

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

ray ban sunglasses

ugg outlet online

coach factory outlet

canada goose uk

tods outlet

uggs outlet

canada goose jackets

ugg outlet

lacoste polo shirts

cheap mlb jerseys

uggs clearance

canada goose black friday

polo outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

ugg boots

nike outlet store

canada goose outlet

burberry outlet sale

oakley sunglasses sale

nike store uk

canada goose jackets

kobe shoes

true religion outlet store

canada goose jackets

uggs outlet

michael kors outlet clearance

ugg outlet

michael kors outlet clearance

uggs outlet

coach factory outlet

canada goose outlet store

ralph lauren outlet stores

canada goose outlet store

nfl jerseys

ugg outlet

nike shoes

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

ugg boots clearance

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose coats

coach factory outlet

coach outlet

birkenstock shoes

kate spade outlet

nfl jersey wholesale

longchamp pliage

michael kors outlet online

true religion jeans

michael kors outlet

christian louboutin sale

nike factory outlet

true religion jeans

ferragamo shoes

cheap jordans free shipping

coach outlet

oakley sunglasses

kobe 9 elite

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ugg outlet

nike free 5

christian louboutin sale

coach outlet online

canada goose outlet online

coach outlet

air huarache

cheap jordans for sale

canada goose coats

canada goose outlet

marc jacobs sale

mbt shoes outlet

uggs outlet

uggs outlet

uggs on clearance

ugg outlet

cheap jordans

coach outlet

michael kors outlet clearance

cheap ugg boots

coach outlet

canada goose coats

kate spade outlet

nhl jerseys

coach outlet

lakers jerseys

adidas outlet

cheap uggs

michael kors outlet

ray ban sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

ferragamo shoes

air max 90

yeezy boost

canada goose jackets

canada goose uk

oakley sunglasses

cheap jordans

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet store

ralph lauren outlet

canada goose coats

cheap ugg boots

longchamp handbags

nike foamposite

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet online

canada goose jackets

uggs outlet

coach factory outlet

coach outlet store

coach outlet online

longchamp pliage

burberry outlet

nike outlet online

michael kors outlet stores

michael kors outlet

cazal sunglasses

ray ban sunglasses outlet

fitflops

coach outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren polo shirts

christian louboutin shoes

fitflops sale clearance

canada goose outlet store

football shirts

ray ban sunglasses

nike roshe

coach outlet

canada goose outlet store

jerseys wholesale

ugg outlet

nike store

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

canada goose uk

canada goose outlet

ugg outlets

michael kors outlet clearance

ugg black friday

michael kors outlet

true religion outlet

cheap oakley sunglasses

true religion jeans

coach outlet

ugg boots clearance

cheap nfl jerseys

ralph lauren

ugg outlet

moncler jackets

moncler jackets

valentino outlet

michael kors outlet online

jordan shoes

ray bans

reebok trainers

christian louboutin shoes

uggs outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

nhl jerseys wholesale

soccer jerseys

michael kors outlet

uggs outlet

michael kors factory outlet

ecco shoes

cheap uggs

michael kors outlet clearance

ugg outlet store

ugg outlet

ugg outlet

kate spade outlet

canada goose uk

yeezy boost

canada goose coats

canada goose uk

nike air max 1

uggs outlet

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose outlet store

longchamp bags

ugg outlet

ugg boots outlet

uggs outlet

canada goose coats

canada goose jackets

kobe shoes

lacoste pas cher

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach outlet

thomas sabo

mac tools

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

nike factory shoes

los angeles lakers jerseys

uggs outlet

ferragamo outlet

uggs outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

mont blanc outlet

tory burch outlet online store

michael kors outlet online

jordan shoes

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

birkenstock shoes

ugg boots

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose uk

longchamp handbags sale

lacoste polo

ferragamo outlet

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

ugg boots

coach outlet clearance

uggs outlet

nike trainers

nike trainers

michael kors outlet

fitflops uk

cheap oakley sunglasses

prada bags

vans outlet

ugg outlet sale

ralph lauren uk

oakley sunglasses sale

air max 90

michael kors outlet

canada goose coats

ray ban sunglasses outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

nike air max

fitflops sale clearance

cheap mlb jerseys

swarovski outlet

michael kors outlet online

ugg boots black friday

polo outlet online

canada goose outlet

reebok outlet store

air max 90

fitflops sale clearance

polo outlet

canada goose

ugg boots

cheap nfl jerseys for sale

kate spade outlet online

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

ugg boots

vans outlet

uggs canada

oakley sunglasses sale

ugg outlet

fitflops shoes

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

ugg outlet

canada goose coats

canada goose jackets

michael kors outlet

coach handbags on sale

canada goose coats

canada goose uk

polo ralph lauren

polo ralph lauren

true religion jeans

michael kors outlet online

polo ralph lauren

kobe bryants shoes

mulberry bags

coach factory outlet

nfl jersey wholesale

adidas store

adidas outlet store

coach factory outlet

longchamp solde

ralph lauren

canada goose outlet clearance

ugg boots on sale

canada goose coats

michael kors handbags

canada goose outlet

true religion outlet

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

ferragamo shoes

ugg boots

coach outlet store online

new balance outlet

nike store uk

canada goose outlet online

blackhawks jerseys

canada goose uk

max 90

canada goose jackets

cheap ugg boots

canada goose outlet

tory burch handbags

ugg boots clearance

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

michael kors canada

canada goose jackets

ugg boots outlet

ugg outlet

canada goose jackets

mlb jerseys wholesale

air max 90

swarovski crystal

ugg boots australia

christian louboutin shoes

christian louboutin outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

chrome hearts outlet

true religion outlet

canada goose coats

snapbacks wholesale

air max uk

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

uggs outlet

michael kors uk

true religion jeans sale

cheap oakley sunglasses

ugg boots on sale

oakley sunglasses

ugg outlet

coach outlet online

moncler outlet online

canada goose coats

pandora outlet

mlb jerseys

michael kors outlet online

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

michael kors outlet store

nike air huarache

kate spade outlet store

michael kors outlet

canada goose coats

foamposite shoes

nike roshe one

fitflops sale

valentino shoes

coach outlet online

uggs on sale

canada goose jackets

fitflops

coach outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet

ralph lauren polo

uggs outlet

cazal outlet

tory burch outlet

kate spade outlet online store

burberry outlet

ugg clearance

ugg boots on sale

coach factory outlet

pandora jewelry

uggs outlet

canada goose outlet

polo outlet

ugg boots

herve leger outlet

ugg outlet online

michael kors

mac cosmetics

michael kors outlet

mbt shoes

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

coach outlet online

ugg outlet

canada goose jackets

chrome hearts online store

ugg boots

cheap ugg boots

canada goose outlet store

nike shoes

uggs outlet online

true religion jeans

fitflops

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

ugg outlet

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet

ugg boots outlet

coach outlet

air max 90

ferragamo shoes

nike air force 1

true religion outlet

hermes birkin bag

REAGOVAT

Beáta írta - 23. 3. 2015 - 15:27

Tisztelettel írok önöknek a nevem Beáta,az lenne a kérdésem hogy mi a tenni valóm abban az esetben hogy ma háziorvosomnál jártam mert megbetegedtem,és keresoképtelen vagyok,ezért kaptam egy rózsaszin nagy papírlapot,amin csak a mai dátum van,de az nem hogy meddig.Az lenne a kérdésem hogy ezt a papírt igy kell leadnom?és mi a következo lépés?Nagyon szépen köszönöm

Csatlakozz a beszélgetéshez (2)