LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Munkavédelem

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Egészségtan

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1202

Karakterek száma:9,013

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):5.01

Megtekintések / letöltések száma:5146 / 242

Méret:10.2 kB

Munka: céltudatos, értékteremto, emberi tevékenység. MV szabály-zási rsz.e:1)Törvények 1989 évi 70/D§ munka, egészség, környezet védelem. 1992 XXII tv:A munka tv. Könyve.1993 XCIV tv.: A munka-védelemrol. 2)Rendeletek: kormány r., miniszteri r.3)Szabványok (MSZ=Nemzeti szabv.) 4)Munkáltatói szabályzás 5)Iratlan erkölcsi szokás. MV célja:Az egészséges bizotnságos munkavégzés. Munka-végzés:személyi tárgyi, szervezeti feltételeinek szabályozása a szerve-zetlen m. Végzok miatt. Szervezett munkát végzo: -egészség és m.ké-pesség megorzése –m.körülmények harmonizálása –m.balesetek meg-betegedések megelozése érdekében. MV fobb területei: 1)Biztonság-technika 2)M. egészségvédelem (foglalkozás-egészségügyi szolgálat) célja: megelozés, gyógyítás, rehabilitáció.3)Klíma, zaj, rezgésviszo-nyok, fény, sugárzás: Emisszió:m.helyen termelt veszélyes anyagter-helés. Imisszió: környezetbe kijuttatott veszélyes anyag terhelés. Transzmisszió: átviteli körülmények Veszélyforrások osztályzása: 1)Fizikai v.: (balesetek 95% esés) ho(égés, forrázás, fagyás, levego klíma); légnyomás; áram; zaj, világítás, sugárzás; por, mérgezo anya-gok 2)V. anyagok: fizikailag v.(tuz,robbanás); kémiailag v.(maró mér-gezo); biológiailag v.(ingerlo, szenzibizáló) 3)bilológiai v.: Mikro, makro organizmusok (állatok, bogarak, rovarok) 4)Fiziológiai, ideg-rendszeri és pszichés igánybevétel: túlterhelés, v. túl+alulterhelés. MV 3-as rendszere: táblázat: rv= résztvevok; kv= képviseloik; fk= felada-taik, kötelességeik/ rv: Állam kv:o.gyulés, kormámy, miniszterek fk: meghatározza a követelményeket. Irányít, ellenoriz, segít. Távlati progr.okat készít/ rv: Munkáltató kv: „apurt”, „magyosz”, kamarák kv: teljesíti az állam követelményeit, szabályoz, dolgozók tájékoztatása és oktatása. rv:m.vállalók kv: dolgozók, kamarák, szakszervezetek. fk: Teljesíti a munkáltató köv.eit. Érvényesíti jogait. M.védelmi képvise-lot választ. M.vállalok jogérvényesítés lépései: 1)Dolgozó köteles teljesíteni a munkáltató utasításait. 2)Megtagadhatja, ha az jogsza-bályt, v. egyéb munkaviszonnyal kapcs. szabályba ütk. 3)Meg kell tagadni, ha mások életét egészségét közvetlenul és súlyosan veszé-lyezteti. MV-i képviselo: Ha 10 fonél több fizikai, v. 20 fonél több akármilyen dolgozó van. 3mv. képviselo alapíthat mv-i bizottságot. Mhelyi, mv-i oktatás: Munkáltató ktg-e. Minden m.vállalónak az elso m.-ba állás elott, v. ha a m.körülményei jelentosen megváltoznak. A dolgozóket ugy kell kioktatni, hogy teljes munkavégzésük alatt is-merjék és alkalmazni is tudják a mv. elméleti és gyakorlati szabályait. 1)elozetes oktatás 2)Ismétlodo o. (jogszabály változások, történt káre-semény megbeszélése) 3)Rendkívüli mh mv-i o.(ha a m.helyen súlyos baleset, ha nagy a káresemény, ha az üzem termelési rendje jelentosen megváltozott) Egészséges és biztonságos munkavégzés követelmé-nyei: 1)általános köv.-k: m.eszköz: minden olyan szerszám, gép be-rendezés amellyet a m.végzés során használnak. Egyéni védoeszk.: Az amit jogszabály annak minosít M.v-i minoségi igazolás 2) Létesítés köv.-ei: Új munkahelyek létrehozása, Veszélyes m.hely esetén: m. helyi üzembe helyezési eljárás: m.feladata; munkáltató írásbeli elren-delése; m.v-i szakfeladat; mv-i szakemberrel; jegyzokönyvet kell ké-szíteni. 3-4)tárgyi köv-ek: épületekkel kapcsolatos eloírások (klíma, közlekedés, dohányzás), munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó köv.ek. 5.Személyi köv.-ek: a)egészségügyi (testi, lelki) alkalmasság. b) m.képes c) szakmai ismeret d)m.v.-i ismeretek Bale-set megelozés: Baleset: egyszeri külso hatás, sérült akaratától füg-gedtlen, gyors, hirtelen lefolyású, sérülés, mérgezés, más egészség-károso-dás, esetleg halál következménye. M.baleset: M.vállalót éri, szervezett munkavvégzés közben v. összefüggésben, függetlenül helytol idopont-tól és a sérült közrehatásától. Nem m.b. eset: m.helyre v. tól jövet be-következett baleset, kivéve, ha az a munkaadó jármuvé-vel történik. B. esetén munkáltató feladatai: bejelentés, kivizsgálás (minimum 1 na-pos keresetkieséssel járó balesetet kell kivizsgálni, bi-zottság végzi, jegyzokönyvet kell kitölteni), nyilvántartás. Üzemi bale-set: (TB sza-bályozza) Az a b.eset amely a biztosítottat éri foglalkozá-sában vég-zett munka közben +munkába jövet menet, kivéve: ittasság, engedély nélküli munkavégzés, rendbontás, szabálytalanság, engedé-lyezettnél nagyobb kerülo, szándékosan késlelteti a bejelentést, ellá-tást. Fizikai munkakörnyezet: Azon tényezok összessége, amely-ek a m.helyen túlnyomórészt levegon keresztül érik a dolgozót. M.helyi mikrolíma: 1)mikroklíma: a)L. Homérséklete (jele [T] =ºC) b) pára-tartalma (víz jelenle’te 1m3 -> 1kg 42g/m3 Ha túltelítet kicsapódik. T-elíttet tekintjük 100%-nak. Jele: [φ] = %) c)L. Áramlási sebessége. ( Jele [v]= m/s 0,5-1 az ideális 2m/s már felkapja a papírt) d)sugárzó h-atás ([tg] =ºC) ha tg > t legalább 5º al csak akkor kell figyelembe ven-ni. Mérése: glóbusz gömb (kívül:fekete belül:fehér) könnyu fiz mun-kát végzo, v. szellemit: 20-24 közepesen nehéz: 18-20 nehéz: 15-18.
L. homérséklete
L. nedvességtartalma klíma
L. áramlása hatások
L.összetétele
Zaj és rezgésviszonyok
Világítás nem ionizáló
Elektromágneses sugárzás ionizálo

Munka: céltudatos, értékteremto, emberi tevékenység. MV szabály-zási rsz.e:1)Törvények 1989 évi 70/D§ munka, egészség, környezet védelem. 1992 XXII tv:A munka tv. Könyve.1993 XCIV tv.: A munka-védelemrol. 2)Rendeletek: kormány r., miniszteri r.3)Szabványok (MSZ=Nemzeti szabv.) 4)Munkáltatói szabályzás 5)Iratlan erkölcsi szokás. MV célja:Az egészséges bizotnságos munkavégzés. Munka-végzés:személyi tárgyi, szervezeti feltételeinek szabályozása a szerve-zetlen m. Végzok miatt. Szervezett munkát végzo: -egészség és m.ké-pesség megorzése –m.körülmények harmonizálása –m.balesetek meg-betegedések megelozése érdekében. MV fobb területei: 1)Biztonság-technika 2)M. egészségvédelem (foglalkozás-egészségügyi szolgálat) célja: megelozés, gyógyítás, rehabilitáció.3)Klíma, zaj, rezgésviszo-nyok, fény, sugárzás: Emisszió:m.helyen termelt veszélyes anyagter-helés. Imisszió: környezetbe kijuttatott veszélyes anyag terhelés. Transzmisszió: átviteli körülmények Veszélyforrások osztályzása: 1)Fizikai v.: (balesetek 95% esés) ho(égés, forrázás, fagyás, levego klíma); légnyomás; áram; zaj, világítás, sugárzás; por, mérgezo anya-gok 2)V. anyagok: fizikailag v.(tuz,robbanás); kémiailag v.(maró mér-gezo); biológiailag v.(ingerlo, szenzibizáló) 3)bilológiai v.: Mikro, makro organizmusok (állatok, bogarak, rovarok) 4)Fiziológiai, ideg-rendszeri és pszichés igánybevétel: túlterhelés, v. túl+alulterhelés. MV 3-as rendszere: táblázat: rv= résztvevok; kv= képviseloik; fk= felada-taik, kötelességeik/ rv: Állam kv:o.gyulés, kormámy, miniszterek fk: meghatározza a követelményeket. Irányít, ellenoriz, segít. Távlati progr.okat készít/ rv: Munkáltató kv: „apurt”, „magyosz”, kamarák kv: teljesíti az állam követelményeit, szabályoz, dolgozók tájékoztatása és oktatása. rv:m.vállalók kv: dolgozók, kamarák, szakszervezetek. fk: Teljesíti a munkáltató köv.eit. Érvényesíti jogait. M.védelmi képvise-lot választ. M.vállalok jogérvényesítés lépései: 1)Dolgozó köteles teljesíteni a munkáltató utasításait. 2)Megtagadhatja, ha az jogsza-bályt, v. egyéb munkaviszonnyal kapcs. szabályba ütk. 3)Meg kell tagadni, ha mások életét egészségét közvetlenul és súlyosan veszé-lyezteti. MV-i képviselo: Ha 10 fonél több fizikai, v. 20 fonél több akármilyen dolgozó van. 3mv. képviselo alapíthat mv-i bizottságot. Mhelyi, mv-i oktatás: Munkáltató ktg-e. Minden m.vállalónak az elso m.-ba állás elott, v. ha a m.körülményei jelentosen megváltoznak. A dolgozóket ugy kell kioktatni, hogy teljes munkavégzésük alatt is-merjék és alkalmazni is tudják a mv. elméleti és gyakorlati szabályait. 1)elozetes oktatás 2)Ismétlodo o. (jogszabály változások, történt káre-semény megbeszélése) 3)Rendkívüli mh mv-i o.(ha a m.helyen súlyos baleset, ha nagy a káresemény, ha az üzem termelési rendje jelentosen megváltozott) Egészséges és biztonságos munkavégzés követelmé-nyei: 1)általános köv.-k: m.eszköz: minden olyan szerszám, gép be-rendezés amellyet a m.végzés során használnak. Egyéni védoeszk.: Az amit jogszabály annak minosít M.v-i minoségi igazolás 2) Létesítés köv.-ei: Új munkahelyek létrehozása, Veszélyes m.hely esetén: m. helyi üzembe helyezési eljárás: m.feladata; munkáltató írásbeli elren-delése; m.v-i szakfeladat; mv-i szakemberrel; jegyzokönyvet kell ké-szíteni. 3-4)tárgyi köv-ek: épületekkel kapcsolatos eloírások (klíma, közlekedés, dohányzás), munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó köv.ek. 5.Személyi köv.-ek: a)egészségügyi (testi, lelki) alkalmasság. b) m.képes c) szakmai ismeret d)m.v.-i ismeretek Bale-set megelozés: Baleset: egyszeri külso hatás, sérült akaratától füg-gedtlen, gyors, hirtelen lefolyású, sérülés, mérgezés, más egészség-károso-dás, esetleg halál következménye. M.baleset: M.vállalót éri, szervezett munkavvégzés közben v. összefüggésben, függetlenül helytol idopont-tól és a sérült közrehatásától. Nem m.b. eset: m.helyre v. tól jövet be-következett baleset, kivéve, ha az a munkaadó jármuvé-vel történik. B. esetén munkáltató feladatai: bejelentés, kivizsgálás (minimum 1 na-pos keresetkieséssel járó balesetet kell kivizsgálni, bi-zottság végzi, jegyzokönyvet kell kitölteni), nyilvántartás. Üzemi bale-set: (TB sza-bályozza) Az a b.eset amely a biztosítottat éri foglalkozá-sában vég-zett munka közben +munkába jövet menet, kivéve: ittasság, engedély nélküli munkavégzés, rendbontás, szabálytalanság, engedé-lyezettnél nagyobb kerülo, szándékosan késlelteti a bejelentést, ellá-tást. Fizikai munkakörnyezet: Azon tényezok összessége, amely-ek a m.helyen túlnyomórészt levegon keresztül érik a dolgozót. M.helyi mikrolíma: 1)mikroklíma: a)L. Homérséklete (jele [T] =ºC) b) pára-tartalma (víz jelenle’te 1m3 -> 1kg 42g/m3 Ha túltelítet kicsapódik. T-elíttet tekintjük 100%-nak. Jele: [φ] = %) c)L. Áramlási sebessége. ( Jele [v]= m/s 0,5-1 az ideális 2m/s már felkapja a papírt) d)sugárzó h-atás ([tg] =ºC) ha tg > t legalább 5º al csak akkor kell figyelembe ven-ni. Mérése: glóbusz gömb (kívül:fekete belül:fehér) könnyu fiz mun-kát végzo, v. szellemit: 20-24 közepesen nehéz: 18-20 nehéz: 15-18.

L. homérséklete
L. nedvességtartalma klíma
L. áramlása hatások
L.összetétele
Zaj és rezgésviszonyok
Világítás nem ionizáló
Elektromágneses sugárzás ionizálo

Véleménycsere

REAGOVAT

polo2018 írta - 30. 9. 2018 - 05:32

cheap michael kors, ray bans, burberry online shop, new balance canada, michael kors outlet, pandora, swarovski online, ralph lauren, nike air max, coach factory, louboutin shoes, burberry outlet online, ralph lauren outlet, coach bags outlet, ugg australia, nike, swarovski jewelry, michael kors outlet online, nike mercurial, ferragamo shoes, nike free run, nike.com, ugg australia, polo ralph lauren outlet online, barbour factory, nike free run, nfl texans jerseys, chris paul jersey, vans, basketball shoes, pandora charms, true religion jeans women, beats by dre, versace shoes outlet, babyliss, links of london necklaces, chi hair, kate spade, michael kors handbags, tommy hilfiger outlet stores, long champ, asics gel, cheap eyeglasses, ray ban zonnebril, belstaff leather jackets, nfl packers jerseys, nike soccer shoes, kate spade outlet online, nfl jaguars jerseys, asics, woolrich clearance, nfl eagles jerseys, levis jeans outlet, louboutin shoes, lacoste shirts, dre beats, christian louboutin, oakley sunglasses cheap, supra shoes, roshe run, christian louboutin outlet online, asics shoes usa, nfl bears jerseys, oakley sunglasses cheap, barbour outlet, replica watches, ray ban prezzi, air max 95, ray ban, oakley vault, ray ban outlet online, polo ralph, skechers, dsquared2 outlet, burberry handbags, fred perry polos, sas jersey, mcm backpack, michael kors outlet, nfl saints jerseys, c.c beanies outlet, vans outlet online, converse, burberry outlet, christian louboutin, nfl chargers jerseys, red bottom shoes, michael kors handbags, plein outlet, uggs canada, ferragamo shoes outlet, philadelphia 76ers, cheap barbour jackets, adidas shoes, michael kors handbags, pandora charms, nba jerseys sale, soccer shoes, nike free run 5.0, ugg boots, converse outlet, mcm handbags, oakley sbocco, ralph lauren, air max, nfl ravens jerseys, north face, true religion outlet, nfl patriots jerseys, nfl dolphins jerseys, prada outlet, coach outlet online, uggs boots, converse shoes, timberland shoes, ray ban, nfl panthers jerseys, hogan, ralph lauren factory store, bcbg max, cleveland cavaliers, swarovski crystal, timberland outlet, free run, north face jackets, dsquared2, scarpe hogan, air max 90, michael kors outlet online, mont blanc, coach outlet online, ray ban, skechers outlet , tory burch sale, jordan, juicy couture, nfl giants jerseys, reebok, vibram five fingers, north face, thomas sabo outlet, nfl titans jerseys, nhl jerseys, atl jerseys, marc jacobs, rayban, nfl falcons jerseys, michael kors bags, coach outlet store, nfl colts jerseys, puma online shop, ralph lauren, nike air max 2014, cheap oakley, moncler jackets, ralph lauren uk, michael kors, cheap oakley sunglasses, longchamp, nfl bengals jerseys, utah jazz jerseys, nfl browns jerseys, nfl chiefs jerseys, hermes outlet, portland trail blazers jerseys, softball bats, longchamp outlet, uggs, stone island polos, oakley pas cher, air max, ralph lauren polo, nfl vikings jerseys, the north face, hilfiger online shop, jimmy choo, hermes bags, ray ban wayfarer, huarache, oakley outlet, nfl rams jerseys, oakley sunglasses, oakley sunglasses, nfl seahawks jerseys, jimmy choo, new orleans pelicans jerseys, indiana pacers jerseys, detroit pistons jerseys, iphone 4s cases, tommy hilfiger outlet stores, lal jersey, nike.com, valentino shoes, nfl jerseys, burberry outlet online, philipp plein, ray ban sunglasses outlet, tory burch sandals, roshe run, adidas, swarovski canada, ray-ban sunglasses, mizuno running, bcbg max azria, nfl redskins jerseys, tory burch, uggs, jack wolfskin ca, eyeglasses frames, puma shoes, air jordans, the north face outlet, michael kors, beats headphones, cheap true religion, thomas sabo, air max 1, nfl 49ers jerseys, pandora jewellery australia, mlb jerseys, oakley outlet online, burberry outlet, chrome hearts outlet, ray ban pas cher, ralph lauren outlet, true religion jeans men, guciheaven shoes, nfl broncos jerseys, nike huarache, under armour outlet, nike free, oakley sunglasses, mlb jerseys, le coach des sacs à main, armani outlet, Sac Hermes, nike air max, new balance shoes, true religion jeans outlet, tommy hilfiger online, ed hardy, northface, guess, mizuno running, prada, prada handbags, coach factory outlet online, nike, burberry sale, hermes birkin, cheap michael kors, fidget spinner, mlb jerseys, mcm backpack, nba jerseys sale, ralph lauren outlet online, iphone cases, adidas, michael kors, sacramento kings jerseys, fred perry, memphis grizzlies jerseys, oklahoma city thunder, prada outlet, air jordan shoes, ray ban outlet, vans, adidas mens, giuseppe zanotti, air jordans, under armour basketball shoes, salvatore ferragamo, oakley, polo ralph lauren, shoes outlet, fitflop outlet, coach factory, mont blanc, fendi belts, nfl lions jerseys, new balance, uhren shop, coach outlet, air max 2015, cheap nfl jerseys, new balance outlet, heat jerseys, michael kors outlet, adidas, milwaukee bucks jerseys, nike mercurial, burberry sale, roshe runs, kate spade outlet, dal jerseys, burberry outlet store, coach outlet, marc jacobs outlet, mbt shoes sale, north face jackets, nfl raiders jerseys, converse sneakers, nhl jerseys, polo ralph lauren, tommy hilfiger outlet, burberry outlet online, cheap nba shoes, pandora bracelet, vans shoes, tory burch handbags, ray ban wayfarer, longchamp handbags, ralph lauren, lunette ray ban pas cher, nfl cowboys jerseys, coach purses factory, ferragamo, nuggets jersey, parajumpers coats, nike roshe, salomon, nike, purses and handbags, chh jerseys, cheap ray ban, tommy hilfiger, retro jordans, ferragamo, jack wolfskin outlet online, lacoste, carmelo anthony jersey, designer handbags, bottega bags, toronto raptors jerseys, ralph lauren, coach factory, polo ralph lauren outlet, coach outlet store, hou jerseys, cheap jerseys, chi jerseys, air max, nike, michael kors purses, ecco outlet store, ray ban outlet, washington wizards jerseys, michael kors, nike air max, michael kors canada, nike canada, nfl jets jerseys, adidas schuhe, red bottom shoes, michael kors bags, nfl steelers jerseys, roshe runs, calvin klein underwear, nike factory, michael kors bags, polo outlet store, air jordan retro, north face, nba jerseys, oakley outlet online, moncler jackets outlet, oakley sunglasses, nike outlet, ralph lauren polos, dansko, nike air, barbour jacket outlet, nike outlet, adidas, levis outlet store, orlando magic jerseys, belstaff mens jackets, new balance, nike free run, mcm bags, coach outlet online, tn requin pas cher, jordans for sale, reebok outlet online, www.tommyhilfiger.nl, guess outlet, nfl buccaneers jerseys, minnesota timberwolves jerseys, nfl bills jerseys, belstaff womens jackets, michael kors handbags, mlb jerseys, longchamp taschen, versace shoes outlet, air yeezy shoes, replica handbags, air max, ralph lauren online shop, michael kors purses, swarovski jewelry, boston celtics jerseys, warriors jersey, phoenix suns jersey, skechers shoes, prada shoes, air max schoenen, bottega veneta, hugo boss outlet, nike huarache, timberland femme, the north face outlet, adidas, nfl azcardinals jerseys, hogan, timberland shoes, michael kors, nfl jerseys shop, supra footwear, coach factory outlet, barbour jackets, kate spade outlet, tods, brooklyn nets jerseys, giuseppe shoes, givenchy outlet online, michael kors outlet online, burberry handbags, true religion, nike roche run, burberry, air force, pandora canada, nfl jerseys, coach outlet online canada, air huarache, oakley sunglasses cheap, mcm backpack outlet, ralph lauren, ralph lauren polos, michael kors taschen, juicy couture clothings, christian louboutin shoes

Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Munkavédelem 31. 7. 2007 5251 8.7 2238
 
hu Informatika 9. 2. 2010 5168 33.0 9891
 
hu A munkajog alapvető… 4. 2. 2009 7537 23.9 6328
 
hu Minőségügyi… 19. 3. 2009 4247 3.6 769
 
hu Honvédelmi… 1. 10. 2013 1353 -- --
 
hu KÖRNYEZETGAZDASÁGTA… 13. 8. 2008 9127 93.0 23278
 
hu Társadalmi mozgalmak 12. 11. 2010 3739 4.5 1150
 
hu Környezetvédelmi… 6. 8. 2008 4422 11.0 2916
 
hu A modern… 6. 1. 2014 1644 -- --
 
hu SZOCIÁLPOLITIKA 22. 2. 2007 5193 21.8 5342