LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló A beszédfejlõdés menete

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (4)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Egészségtan

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:3498

Karakterek száma:24,137

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):13.41

Megtekintések / letöltések száma:9676 / 202

Méret:27.27 kB

A beszédnek alapvetõen két nagyon fontos mozzanata van a beszédészlelés-megértés és a kivitelezés. A gyermek beszédelsajátítása folyamán szoros kapcsolatban fejlõdik mind a percepciós, mind az artikulációs bázis. Elsõdleges azonban mindig a beszédészlelés-megértés, majd ehhez kapcsolódóan a beszédhasználat fejlõdése.
A beszéd megfelelõ elsajátításához alapvetõen 4 alapvetõ dolog szükséges:
• ép beszédszervek
• ép hallás
• ép idegrendszer
• beszélõ emberi környezet.
Amennyiben ezek közül bármelyik sérül, vagy hiányzik, a beszéd nem, vagy nem megfelelõen alakul ki. Ezt láthatjuk az egyes beszédhibáknál, nyelvi zavaroknál.
De most nézzük, hogyan történik a normál beszédfejlõdés:
Egyes kutatók már az anyaméhen belüli intrauterin életben megfigyeltek elemi kommunikációt. Truby vizsgálatai azt mutatták, hogy a magzat az anya beszédének ritmusát, prozódiáját, intonációját érzékeli. A kutatók szerint a terhesség idején egy meghatározott percepciós feltételrendszer alakul ki, amire a gyermek a születés után építeni fog.
Születés után az elsõ kommunikációs kapocs az újszülött és a környezete között a sírás, amely már közvetlenül a születést követõen hallható. Az elsõ idõszakban elsõdlegesen a beszédészlelés-megértés fejlõdik. Két hetes korban az újszülött már képes az emberi hangot más hangoktól, pl. dobpergés, csengõ hangja megkülönböztetni. Nazális és monoton hangok.
A sírás, mint kommunikációs forma hamar differneciálódik. Gósy Mária 6 hetes kor körül már 4 fajta megkülönböztethetõ sírásnemrõl beszél:
a. Fájdalomsírás magas, erõs hang, ami egy idõ múlva halkul
b. Éhségsírás magas erõs sír hangon végig
c. Kisebb kellemetlenségek miatti sírás nem túl hangos sírás
d. Unalomsírás kis intenzitású sírás.
2 hónapos kortól 6 hónapig tart a gagyogás 1. szakasza. Ekkor kezd el az újszülött a sírástól eltérõ hangokat használni. Ezek többnyire kisebb energia kifejtését követelõ hangok, és jellemzõen a különféle nyelvi környezetben felnövõ csecsemõknél hasonlóak. Emellett mindenfajta más hangprodukciót is találunk; pl. cuppogás, gurgulázás, amik mind funkciógyakorlások, izomtréningek. Mindez még akaratlan, funkcióörömet nyújtó játék a hanggal, mely leginkább akkor figyelhetõ meg, mikor a csecsemõ jól érzi magát, pl. fürdés után. A sírás kezdetben még nazális marad.
A beszédészlelés fejlõdését jellemzi, hogy a csecsemõk 2 hónapos kortól az emberi hang emocionális megnyilvánulásait is érzékelik.
6-8 hónapos kor a gagyogás 2. szakasza. Ekkor már eltûnnek azok a hangok, amiket a környezet nem erõsít meg, csak az adott anyanyelvre jellemzõ hangokkal találkozhatunk. A magyar nyelvben a magánhangzók közül kezdetben az a-t, á-t hallhatjuk, míg a mássalhangzók közül a két ajakkal képzett p, b, m, a leggyakoribb. A késõbbiekben természetesen fokozatosan a többi beszédhang képzése is kialakul. Megjelenik az ún. cirkuláris reakció, vagyis a csecsemõ kiejt valamit, ezt az anya megerõsítve utánozza, majd a csecsemõ megismétli. Ez az akusztikus visszacsatolás hiányzik a súlyosan hallássérült gyermekeknél. Addig náluk is találkozunk gagyogással, de innen kezdve elsivárosodnak a hangmegnyilvánulásaik.
8-10 hónap az ún. echolálás , vagyis az értelem nélküli utánmondás idõszaka. Ekkor már kizárólag az anyanyelv hangjai szerepelnek és itt már nem reflexrõl, hanem akaratlagosságról beszélhetünk.
1 éves kor körül jelennek meg az egyszavas mondatok, holofrázisok, amiknek szituációtól függ az aktuális jelentése. Ezek a szavak többnyire szótöredékek, hangutánzó szavak, vagy a felnõtt által használt szavak torzításai.
Ekkor globális beszédmegértésrõl beszélünk, vagyis a hallási információt egészben érzékeli a gyermek és a hallottak, a mimika, a gesztus, a zenei elemek alapján értelmezi azt. Pl. Ne nyúlj a késhez!
1,5 éves korban a gyermekek már összekapcsolják az egyszavas mondatokat, megjelennek a 2, majd a 3-4 szavas mondatok. A mondatszerkesztést alapvetõen ebben az idõszakban kétféle forma jellemzi: alany+cselekvés (baba sír) és a cselekvés+cselekvés tárgya, helye (adjál kifli).
A globális beszédértés is tovább finomodik. 2 évesen már jól elkülönítik az idegen nyelveket, és azok megértésével nem is próbálkoznak. A gyermek ebben az idõszakban fokozottan érdeklõdik környezete iránt. Az ún. Mi ez? korszakot lassan a Miért?- korszak vált fel. Fokozatosan elhagyja a bébinyelvet. Beszédértési képessége fejlettebb, mint amennyire verbálisan ki tudja magát fejezni → dadogás

3 éves korra alakul ki az anyanyelvre jellemzõ hang- és fonémarendszer, melynek ejtésében az élettani pöszeség miatt lehet ingadozás. 4,5-5 éves korra az élettani pöszeség megfelelõ akusztikus és motoros fejlõdésnél autokorrekcióval javul. Megfelelõ beszédfejlõdésnél elõször észreveszi a gyermek a környezete rossz ejtését, de a sajátját mégs nem pl. nem szapka, hanem szapka, következõ fok, amikor már a sajátját is érzékeli nem szapka, de nem tudom kimondani, majd végül, amikor javít: nem szapka, hanem sapka. Mivel az élettani pöszeség teljesen fiziológiás, nem kell a gyermeket terápiában részesíteni.
Az élettani pöszeség mellett 3 éves kor körül jelenhet meg az ún. nem folyamatos beszéd korszaka, amit régebben élettani dadogásnak neveztek, de miután az élettani pöszeséggel szemben ez nem minden gyermeknél figyelhetõ meg, megváltozott az elnevezése. Ez még nem igazi dadogás. A gyermek leginkább szavakat, szótagokat ismételget. Ebben az életkorban még nem szükséges logopédiai terápia, viszont a szülõknek mindenképp tanácsot kell adni, mert így elkerülhetik a dadogás esetleges rögzõdését, súlyosbodását. Mik ezek a tanácsok:
1. Ne mondják a gyermeknek, hogy dadog.
2. Ne ismételtessék meg, ne javítsák a beszédét.
3. Ne szakítsák félbe a gyermek beszédét, mindig legyen idõ õt meghallgatni.
4. Ne produkáltassák mások elõtt, ha õ nem szeretné.
5. Ne fárasszák túl a gyermeket sem szellemileg, sem fizikailag.
6. Amikor fáradt a gyermek, keveset beszéltessék.
7. Ajánlott a közös bábozás, mesekönyv-nézegetés, éneklés.
8. Nyújtsanak nyugodt, halk, dallamos beszédpéldát.
A tényleges dadogás fellépésének leggyakoribb idõpontja az iskolába lépés, illetve a pubertáskor ideje. Ekkor már nem szóismétlésekkel találkozunk, hanem görcsös megakadásokkal, amik a légzésre, a beszéd folyamatosságára és az egész vázizomzatra is kiterjednek. A beszédben a hang- és szótagismétlések, megakadások, sajátos tempóváltások és szabálytalan szünetek bontják meg az anyanyelv természetes harmóniáját. A beszédben jelentkezõ görcsös akadozások többfélék is lehetnek. Az ún. klónusos görcsöt a hang-, szótag, vagy szó gyakori ismétlése jellemzi, míg a tónusos görcsnél a dadogó nem tudja a beszédet elkezdeni, hanem görcsösen elnyújtja a kezdõhangot. A kétfajta görcs kevert formáival is találkozhatunk. A dadogás hatása a viselkedésben, szorongásban, befeléfordulásban, érzelmi bizonytalanságban, önértékelési zavarban, önbizalomhiányban is megjelenik. Dadogás esetén a logopédiai terápia abban az esetben a legeredményesebb, ha pszichológus segítségével is kiegészül.
Hátterében örökletes tényezõk, koragyermekkori idegrendszeri sérülések, pszichés tényezõk egyaránt állhatnak.
3 éves korban a gyermek átlagos szókincse kb. 1000 szó, ami iskolába lépéskor átlag 2000-2500 szóra bõvül. A szókincs folyamatosan gazdagodik, a nyelvtani elem fokozatosan beépülnek. Különválasztja a beszédet a gesztusoktól. 4 éves kortól gyakorlatilag már minden szófaj elõfordul. A mondatszerkesztés is árnyaltabbá válik, alárendelõ mondatokkal is találkozhatunk már.
4,5-5 éves kor körül amennyiben még mindig nem megfelelõ a gyermeknél a hangok kiejtése, akkor pöszeségrõl beszélünk. A pöszeség érinthet 1 és több hangot egyaránt. Amennyiben csak néhány hangnál van gond, részleges, míg 10-nél több hang érintettsége esetén általános pöszeségrõl beszélünk. A pöszeség tünete lehet hangkihagyás (pl. h hang kihagyása), felcserélés (pl. s hang helyett sz hang ejtése), torz ejtés (pl. sz hang ejtése úgy, hogy a nyelv hegye kicsúszik a fogak közé). A legsérülékenyebbek az ún. sziszegõ (sz-z-c-s-zs-cs) hangok, ahol már egy enyhébb hallássérülés, fogsorzáródási rendellenesség is torzításhoz vezethet. A pöszeség hátterében állhat emellett a motoros kivitelezés, illetve az akusztikus észlelés zavara. A motoros problémák, valamint renyhe nyelv esetében gyakori ok, hogy nem szoptatta az anya a gyermeket csecsemõkorában, hanem kivágott cumisüvegbõl etette, így elmaradt a kellõ izomtréning. Gyakran lenõtt nyelvfékkel is találkozhatunk.
Ezek felvágására abban az esetben van szükség, ha a gyermeke E-hang állásban a nyelvét nem tudja felemelni a felsõ foga mögötti íny területére.
A pösze gyermekek logopédiai szûrése minden évben megtörténik az óvodákban: szeptemberben a nagycsoportosok, januárban pedig a középsõ csoportosok körében végzünk artikulációvizsgálatot. Amennyiben problémát találunk, a gyermeket elõjegyzésbe vesszük, és amint lehet, a beszédhibák súlyosságának figyelembe vételével terápiában részesítjük. Természetesen a felvételkor elõnyben részesülnek azok, akiknél több hangra terjed ki a pöszeség. Általában a kizárólag R hangot nem megfelelõen ejtõ óvodás gyermeket csak második félévben vesszük fel. Náluk, miután az R a legnehezebben kivitelezhetõ, legkésõbb kialakuló beszédhang, gyakori a spontán javulás is. Szeptemberben az iskolában is elvégezzük az artikulációvizsgálatot, és akinél szükséges, folytatjuk a terápiát.
Fontos, hogy a tájnyelvi ejtés nem tartozik a pöszeség körébe.
Óvodáskorban ún. mutizmussal is találkozhatunk. Ennek a tünete, hogy a gyermek nem, vagy bizonyos helyzetekben nem beszél. A leggyakoribb, hogy otthon mindenkivel rendesen beszél, de mihelyt bekerül az óvodába, vagy találkozik egy idegennel, nem szólal meg. Jobb eset, ha megszólal, de csak suttogva. Ez a jellegû probléma mindenképp terápiát igényel, hiszen az iskolába lépve fontos a beszédprodukció, de ilyenkor nem logopédiai, hanem pszichológus által vezetett pszichoterápia szükséges.
A beszédértés-beszédészlelés finomodását mutatja, hogy 6 éves korban már képesek szegmentálni a szavakat pl. szótagolás, b-vel szómondás, értelmetlen szavak utánmondása.
A beszédfejlõdés 6 éves korban nem áll meg, hanem az iskolába lépést követõen tovább alakul. A 6 éves gyermek beszéde leginkább abban tér el a felnõttekétõl, hogy kizárólag a tárgyi tartalom jelentését fogja fel, a mögöttest pl. közmondásoknál nem, beszédét nem tudatosan szerkeszti, kifejezéseit nem válogatja.
Az iskolában 6-10 év között a fogalmazás tovább csiszolja a stílust, serdülõkorban pedig a személyiség változása hat a beszédre: ebben az életkorban gyakori a beszédsebesség növekedése és nõ a beszéd emotív tartalma is.
A beszédészlelés-megértés fejlõdése is tovább halad. 14 éves korban a hallásérzékenység eléri a felnõtt hallásérzékenységét jellemzõ szintet, de az egyes kutatások szerint a beszédpercepcióban még 17 éves kor körül is van egy minõségi ugrás.

A beszédfejlõdés menete az elõbbiekben elmondottaktól kisebb-nagyobb mértékben eltérhet. A kisebb mértékû eltérést okozhatják többek között az idegrendszeri-, környezeti tényezõk, vagy a nemiség. Gyakori az, hogy a fiúk általában valamivel késõbb tanulnak meg beszélni. Ezt a tényt a kutatók a myelenizáció folyamatával magyarázzák. Abban az esetben viszont, ha már nagymértékû eltéréseket tapasztalunk, akkor beszéd-nyelvi fejlõdési zavarokról van szó.
________________________________________________________________________
Beszédrendellenesség = a beszédtevékenységhez szükséges valamennyi képesség sérülése.
Beszédhiba = a beszéd artikulációs összetevoinek torzulása, általában veleszületett, ill. a korai szakaszban kialakuló – és a beszédapparátus perifériás részeivel kapcsolatos
Beszédzavar = a beszéd tartalmi részének zavara, a beszédapparátus centrális részének sérülése, késobb alakul ki, vagyis a kialakult beszéd sérülését jelenti.
A beszédrendellenességek háttere:
1. Organikus háttér:
 beszédszervek torz képzodése
 ajak-szájpadhasadék
 állkapocs rendellenesség
 fogrendellenesség
 vastag, tónustalan nyelv
2. Hallással összefüggo elmaradás
 nagyothallás
3. Értelmi akadályozottsággal összefüggo elmaradás
 figyelem, emlékezet, akarat, koncentráció gyengesége
 beszédfejlodés késik
 a helyes artikuláció és ritmus nem idegzodik be
4. Mozgás területén jelentkezo sérülések
5. A gondolkodás sérülése
6. A beszédészlelés- és megértés sérülése
 akusztikus figyelem, emlékezet és érdeklodés
7. Környezeti hatások

Beszédrendellenességek vizsgálatai:
 orvosi vizsgálat
 szakértoi vélemény
 anamnézis
 beszédvizsgálat
o beszédértés
o artikuláció vizsgálat
o beszédfolyamatosság – és ritmusvizsgálat
o beszédhang vizsgálata ( orrhangzós, rekedt, színtelen )
o hallásvizsgálat
 mozgásvizsgálat
o finommotorika
o beszédszervek
o lateralitás
 rajzvizsgálat ( bácsi, néni, fa, virág )
 muzikalitás vizsgálata
 kiegészíto vizsgálatok
• Bender
• SON
• IQ tesztek
• Token

A beszédrendellenesség terápiája:
 beszéd alacsonyabb szintrol indítása
 gyermek egyéni képességeihez viszonyítás
 hagyományos beszédfejlesztés + jelnyelv + pszichomotoros fejlesztés
 egyéni fejlesztési terv
 megismerési funkciók fejlesztése
 kiemelkedo szemléltetés
 kislépések elve
 terápia idotartamának fokozatos növelése
 állandó ellenorzés, korrigálás, ismétlés
 rendszeres napi gyakorlás
 egyéni foglalkozás
 utógondozás
A tanulásban akadályozottak beszédprodukcióinak jellemzoi:
 beszédfejlodésük késik, általában 3-4 éves korban indul meg
 beszéd és nyelvi készség diffúz zavara
 szókincs – minoségileg, mennyiségileg redukált
 grammatikai szervezodésben sok hiba
Tünetek:
 artikulációs hibák
 pöszeség ( multiplex, ill. általános pöszeség )
 szópöszeség ( szavak hangzási eltorzítása )
 olvasáshoz szükséges képességek gyengesége
 tónusos, klónusos dadogás, ill. hadarás
 grafomotoros gyengeség
 diszgráfiás tünetek:
 betuk, szótagok kihagyása, felcserélése
 felesleges betuk, szótagok beiktatása
 szavak teljes eltorzítása
 leszukült kód jellemzo nyelvi megnyilatkozásaira
 szegényes szókincs
 közléseiket az emóciók irányítják
Beszédrendellenességek
A pöszeség
A beszédfejlodés folyamán 3 éves korra alakul ki az anyanyelvre jellemzo hang- és fonémarendszer, melynek ejtésében az élettani pöszeség miatt lehet ingadozás. 4,5-5 éves korra az élettani pöszeség jó akusztikus és motoros fejlodésnél autokorrekcióval javul. Megfelelo beszédfejlodésnél eloször észreveszi a gyermek a környezete rossz ejtését, de a sajátját még nem pl. nem szapka, hanem szapka, következo fok, amikor már a sajátját is érzékeli nem szapka, de nem tudom kimondani, majd végül, amikor javít: nem szapka, hanem sapka. Mivel az élettani pöszeség teljesen fiziológiás, nem kell a gyermeket terápiában részesíteni.
4,5-5 éves kor körül amennyiben még mindig nem megfelelo a gyermeknél a hangok kiejtése, akkor pöszeségrol beszélünk. A pöszeség érinthet 1 és több hangot egyaránt. Amennyiben csak néhány hangnál van gond, részleges, míg 10-nél több hang érintettsége esetén általános pöszeségrol beszélünk. A pöszeség tünete lehet hangkihagyás (pl. h hang kihagyása), felcserélés (pl. s hang helyett sz hang ejtése), torz ejtés (pl. sz hang ejtése úgy, hogy a nyelv hegye kicsúszik a fogak közé). A legsérülékenyebbek az ún. sziszego (sz-z-c-s-zs-cs) hangok, ahol már egy enyhébb hallássérülés, fogsorzáródási rendellenesség is torzításhoz vezethet. A pöszeség hátterében állhat emellett a motoros kivitelezés, illetve az akusztikus észlelés zavara. A motoros problémák, valamint renyhe nyelv esetében gyakori ok, hogy nem szoptatta az anya a gyermeket csecsemokorában, hanem kivágott cumisüvegbol etette, így elmaradt a kello izomtréning. Gyakran lenott nyelvfékkel is találkozhatunk. Ezek felvágására abban az esetben van szükség, ha a gyermeke E-hang állásban a nyelvét nem tudja felemelni a felso foga mögötti íny területére.
A pösze gyermekek logopédiai szurése minden évben megtörténik az óvodákban: szeptemberben a nagycsoportosok, januárban pedig a középso csoportosok körében végzünk artikulációvizsgálatot. Amennyiben problémát találunk, a gyermeket elojegyzésbe vesszük, és amint lehet, a beszédhibák súlyosságának figyelembe vételével terápiában részesítjük. Természetesen a felvételkor elonyben részesülnek azok, akiknél több hangra terjed ki a pöszeség. Általában a kizárólag R hangot nem megfeleloen ejto óvodás gyermeket csak második félévben vesszük fel. Náluk, miután az R a legnehezebben kivitelezheto, legkésobb kialakuló beszédhang, gyakori a spontán javulás is. Szeptemberben az iskolában is elvégezzük az artikulációvizsgálatot, és akinél szükséges, folytatjuk a terápiát.
Fontos, hogy a tájnyelvi ejtés nem tartozik a pöszeség körébe.
A hadarás
A hadarás a folyamatos beszéd zavara. Kapkodó légzés, gyors, szaggatott beszéd, hang- és szótagkihagyás, pontatlan, elmosódott kiejtés, egyhangú beszéddallam és egyenetlen beszédritmus jellemzi. A hadaró beszédében gyakoriak a mondatszerkesztés hiányosságai és a szókincsszegénység. A tünetek az írásban és az olvasásban egyaránt tükrözodnek. Kézírásban a szöveg olvashatóságát megnehezíti a betuk, szótagok, esetleg szavak kihagyása. Emellett az írás rendezetlen, kusza. Olvasásban szintén jellemzo a gyors, kapkodó tempó, a szórészek elhagyása, az ismétlések, illetve a mondatok egybemosása.
A hadarás hátterében öröklött hajlam és/vagy a központi idegrendszer muködési eltérése állhat. Terápiája a beszédre és a személyiségre egyaránt irányul.
Bizonyos esetekben a dadogás és hadarás együttes fellépésével, az ún. hadarásos dadogással is találkozhatunk.
Az orrhangzós beszéd
Az orrhangzós beszéd az élettani nazális rezonancia kóros megváltozását jelenti. Nyílt, zárt és kevert változata létezik. A nyílt orrhangzósság leggyakrabban veleszületett ajak- és szájpadhasadék következménye. Ilyenkor a száj- és orrüreg közötti zárást a lágyszájpad és a garat hátsó, illetve oldalsó falának izomzata nem tudja biztosítani. A hasadékos gyermekeknél a gyakori kórházi tartózkodás, a családtól való távollét a testi és lelki fejlodést egyaránt visszaveti. A hasadékok mutéti zárása teremti meg a korai beszédfejlodés alapját, ezért fontos, hogy a születés követoen egy szoros team-munka alakuljon ki az orvos, pszichológus és logopédus között. Nyílt orrhangzósság emellett fennállhat más organikus ok (pl. lágyszájpad-rövidülés, -bénulás, -sérülés) és funkcionális okok (rossz beszédszokás) hatására is.
A zárt orrhangzós beszéd jellemzoje, hogy az orrban, vagy az orrgaratban levo valamilyen akadály miatt az m, n, ny hangok nazális színezete eltunik. Az okok között organikusat (pl. nátha, orrpolip) és funkcionálisat (lágyszájpad fokozott muködése) egyaránt találhatunk.
A kevert típusban a nyíl- és zárt orrhangzósság okai, illetve tünetei ötvözodnek.
A diszfónia
A diszfónia a hangképzés jellegzetes zavara, melynek tünetei között szerepel:
• a rekedtség, fátyolos, levegos hang,
• a rossz légzéstechnika, ami következtében a vállak megemelkednek, a nyakizmok eroteljesen megfeszülnek,
• a nem megfelelo hangmagasság ( ez gyermekkorban leginkább mélyebb hangot jelent),
• a görcsös a nyakizomzat,
• a csökkent hangero,
• és a megrövidült hangtartás.
Emellett a diszfónás gyakran krákog, a torkában lévo "gombócra", illetve a nyak szorító, kaparó érzésére panaszkodik.
Gyermek- és felnottkorban egyaránt kialakulhat. Hátterében állhat:
• a hang túleroltetése (foként impulzív, sokat kiabáló, síró gyermekeknél),
• gyermekkori diszfónia esetén az érzékeny gyermeket ért trauma,
• valamint a különféle megbetegedések, mint pl. gégehurut idején alkalmazott eros, préselt hang megszokása, rögzülése.
A helytelen hangképzés veszélye, hogy miután a hangszalagok ez esetben nem zárnak megfeleloen, a hangszalagok megvastagodhatnak és rajtuk ún. hangszalagcsomók alakulhatnak ki. Éppen ezért nagyon fontos az elobbiekben leírt tünetek fennálltakor a fül-orr-gégészeti, foniátriai vizsgálat. A vizsgálattal eldöntheto, hogy valóban diszfóniával állunk-e szemben, illetve annak mely formájával, s ezek ismeretében megkezdheto a logopédiai hangterápia.
Az afázia és a dizartria
Az afázia az egész személyiséget érinto kommunikációs zavar. Hátterében az agyféltekék különféle területeinek sérülései állnak. A sérüléseket agyvérzés, vagy baleset egyaránt okozhatja. Kiterjedhet a beszéd kivitelezésére és/vagy a beszédmegértés folyamatára egyaránt. A tünetek súlyossága a kiterjedés, a károsodás helye és mértéke függvényében változik. Érintett lehet a hangos beszéd, a beszédértés, a megnevezés, a beszédismétlés és az írás, olvasás is. Az afáziások rehabilitációjában az orvossal, pszichológussal, gyógytornásszal team-munkában vesz részt a logopédus, akinek feladata a kommunikáció, a beszéd és a nyelv helyreállítása.
A dizartria hátterében szintén agyi sérülések húzódnak meg. Ez a beszédhiba a beszédmozgások koordinációs kivitelezésének, a kiejtésnek a zavarát jelenti. Tüneteit - csakúgy, mint az afáziánál - a sérülés helye és kiterjedése határozza meg. Megnyilvánulhat a légzés, a hangadás, a kiejtés eltérésében és a beszéd zenei elemeinek változásában. A terápia szintén az orvos, a gyógypedagógus-logopédus és a gyógytornász együttes munkája.

Fogazati rendellenességek és beszédhibák
A pöszeség a kiejtés olyan zavara, amelyet az adott nyelv ejtési normájától való eltérés jellemez. Ez azt jelenti, hogy egyes nyelvekben a fonológiai (hangtani) rendszer szabályos részei lehetnek olyan beszédhangok, amelyeket a magyarban a beszédhibák körébe sorolunk. Pl. a franciában megfelelnek a normának az orrhangú ejtésu magánhangzók és az uvuláris r; az angolban az sz hang két fogsor közötti ejtése, a th önálló fonéma (hang); a japán nyelvben viszont nincsen r hang.
Részleges pöszeség esetén mindössze egy vagy csak néhány hang képzése hibás (pl. r, sz, z, c, s, zs, cs). Általános vagy teljes a pöszeség, ha a mássalhangzók nagy részére és esetleg az ö, ü ejtésére is kiterjed az eltéro képzésmód. Elofordulhat teljesen érthetetlen beszéd is. A pöszeségre jellemzo lehet a hangok helyettesítése (pl. r helyett l, ty helyett t), torzítása (pl. a fogsorok közötti sz hang ejtése) vagy kihagyása (gyakori a h hang elhagyása). Súlyos esetben a mássalhangzók nagy részét t hanggal helyettesítik a gyermekek.
Jellemzo tünetek
A pöszeség leggyakrabban az óvodás- és kisiskolás korban van jelen, de felnottkorban is elofordulhat. Javítása egyszerubb és hatékonyabb fiatalkorban, mert a beszédhiba ekkor még nem rögzodött. Különbözo típusai léteznek a pöszeségnek, attól függoen, hogy a háttérben milyen kóroktani tényezok húzódnak meg, és ezek milyen tünetekkel járnak. Mindegyikre érvényes azonban az artikulációs hiba jelenléte.
A beszédgyengeség tünetegyüttese a családon belüli hajlamosító tényezore vezetheto vissza. Ezeknél a gyermekeknél a következo beszédtünetek épülnek egymásra: megkésett beszédfejlodés (3 éves kor után indul meg), általános pöszeség, a beiskolázáskor olvasás- és/vagy helyesírászavar (diszlexia, diszgráfia), a pubertásban hadarás. Mindezeken kívül általános motoros ügyetlenség, amuzikalitás, szókincsszegénység, a grammatikai készség gyengesége színezheti a képet.
Általános motoros ügyetlenség önmagában is elofordulhat. Ebben az esetben a nagymozgások (járás, futás), a finommozgások (rajz, gyurmázás, írás), valamint a beszédszervi mozgások (a nyelvtest és/vagy a nyelvhegy különféle helyzetének) koordinációja renyhe, merev, esetleg görcsös.
Akusztikai diszgnózia esetén, ép hallás ellenére zavart a hallási információk értelmezése, feldolgozása, emlékezeti tárolása, illetve elohívása. Ilyenkor a személy nehezen vagy egyáltalában nem tud különbséget tenni zörejek, zenei hangok, illetve a finom hallási elkülönítést igénylo beszédhangok (sziszego hangok, zöngés-zöngétlen párok) között.
Az inger-egymásutániság észlelési zavara is jelen lehet a részleges pöszeséggel együtt. Ez a következo tünetekben érheto tetten: a gyermek nem képes a hét napjait, a hónapok neveit felsorolni, mondókát, verset, számsorokat megjegyezni.
Ajak- és nyelvproblémák
A perifériás beszédszervek közül az ajkak és a nyelv eltérései foként a sziszegok, az ajakhangok (p, b, m, f, y) és a magánhangzók képzését befolyásolják. Ezek az eltérések leggyakrabban sérülések, bénulások, daganatok, fejlodési rendellenességek.
A lenott nyelv abban akadályozza a gyermeket, hogy nyelve hegyét vagy hátát a kívánt képzési területhez emelje a szájtérben. Ilyenkor ún. kom-penzatív képzés jön létre. A nyelv felszabadítása a nyelvfék felmetszésével történik, ami viszont önmagában nem jelenti a nyelv mozgásos koordinációs készségének helyreállását, ezért a végleges megoldáshoz logopédus szakember segítségét kell igénybe venni.
A beszédcsatorna felépítése: szubglottális, glottális és szupraglotális térség

1. Szubglottális terület (gége alatt): ezek a beszédszervek biztosítják a levegoáramot a beszédképzéshez: a tüdobol kiáramló levegot a légcso vezeti tovább a gége felé
2. Glottális terület (gégében): a két hangszalag különféle állásai között a levego csoszukületben halad tovább ® ez akusztikai effektusokat eredményez: ezek közül a legfontosabb beszédhang-összetevo a zönge (a hangrésben képzett periodikus rezgés)
3. Szupraglottális terület (gége fölött): a rezgés továbbhalad a toldalékcso üregeibe ® ezek az üregek különféle fizikai hatásokat gyakorolnak a zönge rezgéseire ® a zönge tovább alakul. A toldalékcso részei: garatüreg, orrüreg, szájüreg

A beszédképzo szervek: a beszédképzo szervek együttesét beszédcsatornának vagy hangcsatornának nevezzük - az orrtól a rekeszizomig tartó rész:
a tüdo, légcso, gége a hangszalagokkal, toldalékcso, amely 3 üregbol áll: garatüreg, orrüreg, szájüreg, benne: ajkak, pitvar, nyelv, fogak, szájpadlás és lágy szájpadlás: fogmeder, nyelvcsap vagy ínyvitorla ( uvula ) amely az orrüreget zárja elNyelvi fejlodés

Alakilag Tartalmilag Mozgásfejlodés
Születés sírás, kiáltozás éhség, fájdalom, rossz közérzet koordinálatlan kapálózás
Elso pár hét sír, kiáltozik zörejek elkülönítése az emberi hangtól, az anyai hangra megkülönböztetett módon reagál fényre, hangra odafigyel
1. félév 6. hóig gogicsélés eros hangra sírva fakad, kedveskedo hangra nevet, jókedvu, kifejezi örömét a fejét önállóan emeli
2. félév 12. hóig gagyogás kérés kifejezése, figyelem, emlékezet fejlettebb, az utánzás egyre nagyobb szerepet kap Felülés, felállás, járás megindulása
( kúszás, mászás )
3. félév 12-18 hó elso szavak, utasítás megértése hangjai jellemzoek az adott nyelvre, passzív szókincs elég nagy, szituációkban megjegyzi a tárgyak nevét egyre biztosabb lesz a járás
4. félév 18-24 hó 20-100 szó, egyszerubb mondatok használata sok hiba a beszédben, hangokat kihagy,felcserél és kihagy szótagokat, ragokat, képzoket nem, vagy helytelenül használ önálló járás, futás
2. év után szókincs rohamos fejlodése, többtagú mondatokat használ 4 év után befejezodik a beszédfejlodés, nyelvtanilag helyes mondatokban beszél, kreativitásra képes kéz finom mozgásának használata, ujjak mozgásának koordinálása

Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

REAGOVAT

wq123 írta - 22. 10. 2018 - 02:38

his will nfl 49ers be michael kors outlet online the first time pandora bracelets India will be supra footwear playing michael kors international matches in nfl colts the USA. The Central Broward armani clothing Regional Park coach outlet in mia jersey Lauderhill, close air jordan retro to vans outlet online 50kms dsquared2 shoes north of cheap true religion Miami, air max is the only ICC ferragamo outlet certified ODI standard stadium facility nfl bears in the USA pandora and hosted philipp plein clothes six Caribbean Premier kanye west shoes League matches last month.I certainly didnt mcm bags expect puma the facilities to barbour women jackets be flat iron as burberry outlet online good as ugg what it is in the United States, oakley Kumble michael kors outlet said in long champ Lauderhill converse on denver nuggets Thursday. I certainly burberry outlet online felt that it hogan could be mizuno running shoes a salvatore ferragamo makeshift. nfl vikings I had oakley outlet heard barbour outlet about Florida coach factory outlet online and juicy couture this ground, but very impressed with the facilities that ralph lauren shirts we have seen today. Its nfl falcons the first coach bags time cheap jerseys that vibram shoes Im seeing this ground and mont blanc pens the tommy hilfiger online shop wickets are good, ideal probably cheap oakley sunglasses for a cleveland cavaliers jerseys T20, jack wolfskin outlet online and the practice facilities have portland trail blazers been good, ray ban the nfl jerseys outlet outfield looks nike roshe fantastic. nfl rams So hugo boss outlet all in all, nike free shoes really nfl ravens impressed dansko shoes with nike outlet the chrome hearts jewelry facilities nike air max 2015 here.Its a wonderful initiative and oakley outlet online we nike air max are really suns jerseys looking forward nfl jerseys to burberry handbags our nike air max matches timberland boots here, its going to be a nike huaraches sell moncler outlet online out. We hilfiger know US...the expats and lunette oakley pas cher the huge Indian diaspora polo outlet online who are wanting for quality cricket to michael kors come to the US. We have the north face outlet played pandora in stone island store the past in the West washington wizards Indies charlotte hornets jersey and a longchamp outlet lot of christian louboutin Indians coach outlet come over form the north face the US to huaraches watch nike.com us. reebok So nfl patriots this timberland homme is michael kors australia a great polo ralph lauren opportunity under armour curry for tods mens shoes all of them hilfiger outlet and michael kors purses Im sure true religion jeans outlet this nike.de is the start polo ralph lauren of barbour mens jackets a new beginning in the United States and Im vans outlet sure polo ralph lauren there will be levi's jeans a nike air force lot more ralph lauren of lacoste polos the nike free run Indian coach outlet online team in ray ban sunglasses the guciheaven US going forward.The cheap oakley two-match Hermes series is coach outlet going tommy hilfiger to be the first of what will develop north face outlet into ralph lauren uk an michael kors handbags annual event in www.tommyhilfiger.nl the tory burch shoes USA ralph lauren as coach factory outlet online part cheap jerseys of efforts to reach burberry online shop out to new the north face markets and ralph lauren outlet audiences, michael kors v?skor BCCI president Anurag nfl steelers Thakur hermes birkin had coach outlet online said. minnesota timberwolves The Indian valentino shoes outlet squad los angeles clippers arrived michael kors outlet online in Florida from pandora jewellery the nfl packers West Indies on Tuesday, before they rayban were joined fitflop by nba jerseys outlet T20 captain MS adidas neo Dhoni and nike air fast bowler Jasprit Bumrah ray ban on cheap oakley sunglasses Wednesday. Even though India won oakley sunglasses the louboutin shoes Test soccer shoes series 2-0, his will jerseys from china be belstaff the first time guess bags outlet India will nfl bills be pandora playing bottega veneta international gafas oakley matches skechers womens shoes in adidas the USA. The Central Broward Regional Park in Lauderhill, close ralph lauren to 50kms ralph lauren outlet north of ray bans Miami, is the only nba jerseys ICC certified ODI standard north face backpacks stadium facility in the USA and hosted fidget spinner six true religion outlet Caribbean kevin durant shoes Premier League burberry outlet online matches last michael kors handbags month.I givenchy bags outlet certainly nike.dk didnt coach outlet sale expect the russell westbrook jersey facilities to dre beats be as good as nike max what nets jersey it is in the United States, Kumble said in nfl azcardinals Lauderhill mcm handbags on fred perry Thursday. nike air I certainly thomas sabo felt asics gel that it links of london bracelets could be dallas mavericks jersey a roshe run makeshift. I nike air max had bos jersey heard about vans shoes Florida air jordan and true religion this ground, christian louboutin but very skechers impressed with the facilities versace outlet that beats audio we michael kors outlet online sale have bcbg max azria seen kate spade today. ralph lauren factory store Its nfl redskins the first asics time that mcm backpack outlet Im seeing coach outlet en ligne this thomas sabo ground and ferragamo shoes the nfl browns wickets are jordans for sale good, mbt shoes outlet ideal ralph lauren uk probably for a T20, and kate spade outlet the coach factory outlet online practice facilities pistons jersey have nfl texans been good, the outfield iphone 4s cases looks marc jacobs outlet fantastic. north face So moncler women jackets all tommy hilfiger outlet stores in burberry uk all, air jordan shoes really impressed with the facilities here.Its mcm outlet a wonderful initiative and we philadelphia 76ers jersey are really jordan shoes looking forward to our coach factory online matches air max here, its belstaff sale going to be a sell ugg australia out. We cheap eyeglasses know US...the expats and the burberry sale huge rayban sunglasses Indian ecco women shoes diaspora coach purses who are air max 95 wanting for christian louboutin shoes quality nfl lions cricket to come to baseball jerseys the US. We mizuno running have played in the cheap jerseys past in converse outlet the gsw jerseys West michael kors canada Indies and tommy hilfiger a louboutin lot nfl panthers of Indians salomon schuhe come belstaff mens jackets over form the scarpe hogan US to ray ban wayfarer watch us. red bottoms So this is polo ralph a great michael kors bags opportunity for longchamp taschen all of sac jerseys them and adidas superstar Im free run sure true religion jeans women this uhren is fendi outlet online the start of a supra shoes new kobe bryant jersey beginning in nike online the United States and Im sure jerseys from china there will be a lot nfl buccaneers more of the nba jerseys Indian team in the ray ban sunglasses US going michaelkors.com forward.The oakley sunglasses outlet two-match pandora rings series swarovski jewelry is replica watches going coach outlet to be barbour mens jackets the first of what will develop roshe run into an annual event prada sunglasses in san antonio spurs the USA as part of under armour ua shoes efforts to mont blanc reach out iphone 5 cases to toronto raptors new adidas shoes outlet markets nfl jaguars and beats by dre audiences, BCCI president Anurag Thakur had said. nfl chargers The jack wolfskin Indian cheap true religion squad arrived ray ban zonnebril in Florida from ed hardy clothing the the north face West Indies air max shoes on Tuesday, before nfl dolphins they giuseppe shoes were joined by T20 ralph lauren captain MS nike.se Dhoni woolrich outlet online and fast bowler Jasprit plein outlet Bumrah on Wednesday. cheap michael kors Even nike air force though nike store India puma outlet store won shoes on sale the burberry handbags Test series swarovski 2-0, his will be nba jerseys the first time India new balance store will be playing international ralph lauren online matches in the USA. The Central Broward Regional Park in barbour women jackets Lauderhill, close to 50kms north adidas shoes of swarovski Miami, is the nfl titans only ICC certified ODI standard stadium nfl bengals facility in oakley the longchamp USA and hosted ray ban sunglasses six tory burch sale Caribbean dsquared2 jeans Premier League matches michael kors purses last adidas sneakers month.I mcm bags certainly didnt jimmy choo expect the facilities to be jerseys from china as good new balance as northface what it new balance is in roshes the United prada outlet States, uggs Kumble lacoste shirts said michael kors bags in nike mercurial Lauderhill cheap basketball shoes on Thursday. chicago bulls I certainly tory burch shoes felt ray ban sunglasses that it orlando magic could ray ban sbocco be polo ralph lauren outlet online a makeshift. I polo ralph lauren outlet had heard about Florida adidas.se and this ground, but converse chucks very michael kors outlet online sale impressed ralph lauren polo with nfl broncos the facilities nike air max 2014 that indiana pacers we have memphis grizzlies seen ray ban outlet today. Its juicy couture clothings the zapatillas nike first time that Im replica handbags seeing this prada outlet ground and the michael kors wickets are good, ideal guess jeans probably for a louboutin outlet T20, and ray ban sunglasses outlet the coach black friday practice milwaukee bucks facilities have been good, cheap glasses the outfield fred perry shoes looks fantastic. So jimmy choo shoes all nike roshe in all, really impressed hermes bags with michael kors bags the katespade outlet facilities timberland outlet here.Its softball bats a wonderful soccer outlet online initiative and roche run we designer handbags are burberry handbags really houston rockets looking forward cheap nike shoes to nfl seahawks our matches ferragamo here, utah jazz its adidas.de going longchamp to be nfl raiders a burberry outlet sell out. nfl eagles We know US...the expats and the ray ban sunglasses outlet huge Indian salvatore ferragamo diaspora who are michaelkors.com wanting ugg australia for prada handbags quality cricket to burberry come nop jerseys to bottega the air max 90 US. We have nfl giants played in the past in converse shoes the West rayban Indies and a lot of asics Indians come jordan release dates over form the US to watch reebok shoes us. So this calvin klein is a levis outlet store great cheap oakley sunglasses opportunity giuseppe zanotti for free running all of air max 2014 them and coach factory outlet online Im burberry sure tory burch sandals this occhiali oakley is c&c beanies wholesale the michael kors outlet online start michael kors purses of a new beginning louboutin in the United States swarovski and prada Im knicks jerseys sure there swarovski crystal will ralph lauren outlet online be a lot versace shoes outlet more nike tn requin of the new balance Indian team in vans schuhe the US nike mercurial vapor going forward.The two-match series is nike free 5.0 going to be the uggs first of what will develop into an ugg annual north face pas cher event in uggs the hogan shoes outlet USA polo ralph lauren outlet as part cheap jerseys of efforts new balance shoes to babyliss reach out to nike outlet store new markets and audiences, BCCI president skechers Anurag Thakur nike huarache had said. The Indian squad arrived parajumpers outlet online in nike air max Florida from the cheap oakley West Indies wholesale handbags on nba jerseys outlet Tuesday, before they were nfl jets joined by nfl saints T20 captain air jordans MS Dhoni timberland shoes and hermes outlet fast bcbg dresses bowler Jasprit Bumrah cheap michael kors on oakley prescription Wednesday. Even though lunette ray ban pas cher India won nfl chiefs the kate spade outlet online Test marc jacobs handbags series 2-0, nfl cowboys

oakley sunglasses outlet

REAGOVAT

xiaojun írta - 7. 11. 2017 - 03:31

20171107 junda

christian louboutin

christian louboutin shoes

coach outlet store

christian louboutin

tory burch outlet online store

mlb jerseys

nfl jerseys

michael kors outlet

true religion uk

coach handbags on sale

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

adidas nmd runner

canada goose jackets for women

michael kors outlet

polo ralph lauren

prada shoes on sale

ugg outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

cheap jordans

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet online

uggs outlet

canada goose jackets

moncler jackets

tory burch outlet stores

michael kors handbags

tory burch outlet online

mulberry handbags

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

uggs outlet

ugg boots outlet

true religion jeans

ray ban sunglasses outlet

air huarache

cheap snapbacks

cheap uggs

michael kors outlet online

ysl outlet online

true religion jeans for men

canada goose jackets

oakley sunglasses uk

ray ban sunglasses

canada goose outlet

supra shoes

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

uggs outlet

michael kors outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

moncler jackets

christian louboutin shoes

coach factory outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

oakley sunglasses

cheap jerseys wholesale

futbol baratas

michael kors outlet online

polo outlet

michael kors outlet

nike trainers uk

burberry outlet store

cheap ugg boots

canada goose outlet online

swarovski outlet

uggs outlet

canada goose coats

hermes belt

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet

coach outlet online

canada goose parka

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

uggs outlet

canada goose outlet store

polo ralph lauren

michael kors outlet online

reebok shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

puma shoes

canada goose outlet store

michael kors handbags

oakley sunglasses wholesale

soccer jerseys wholesale

ugg outlet

michael kors uk

ugg boots

tory burch sandals

pandora outlet

ralph lauren uk

polo outlet

cheap nhl jerseys

snapback hats

hermes outlet

coach outlet store

christian louboutin sale

canada goose outlet online

hermes belts

ray ban sunglasses

ralph lauren polo

canada goose jackets

cheap uggs

canada goose jackets

mulberry bags

ugg outlet online

ray ban sunglasses outlet

longchamp pas cher

michael kors outlet online

longchamp handbags

canada goose outlet

michael kors handbags

michael kors handbags

polo outlet

coach outlet online

jordan 4

michael kors outlet

coach factory outlet

ugg outlet online

montblanc pens

michael kors outlet online

ralph lauren outlet

chrome hearts

mont blanc pens

cheap basketball shoes

michael kors uk

michael kors handbags outlet

coach outlet

coach outlet online

michael kors wallets

polo ralph lauren outlet

coach outlet

ralph lauren outlet

michael kors handbags

canada goose jackets

ferragamo shoes

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

ralph lauren polo

true religion jeans

tods outlet online

converse shoes

canada goose jackets

nike air max 90

links of london jewellery

canada goose outlet store

christian louboutin shoes

canada goose coats

longchamp solde

ralph lauren polo

lacoste outlet

uggs outlet

ralph lauren polo

nike uk store

ralph lauren shirts

michael kors handbags

michael kors outlet

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

ray-ban sunglasses

uggs outlet

ugg boots

true religion jeans

ralph lauren outlet

nike air huarache

canada goose jackets

coach factory outlet

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses wholesale

michael kors factory outlet

canada goose jackets men

polo ralph lauren

canada goose outlet online

hermes outlet store

cheap uggs

ugg outlet

true religion jeans

longchamp outlet

marc jacobs outlet

ray ban sunglasses

canada goose

longchamp outlet

coach outlet

polo outlet

uggs outlet

burberry canada

mcm outlet

coach outlet

canada goose

ugg outlet online clearance

ugg outlet

ralph lauren pas cher

ugg boots on sale

coach outlet store online

prada outlet online

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet store online

ugg outlet

pandora charms

canada goose outlet

kate spade outlet

ugg boots

fitflops uk

ugg boots

polo outlet

longchamp outlet online

nba jerseys

coach outlet

kate spade

cleveland cavaliers jerseys

canada goose jackets

canada goose jackets

michael kors handbags outlet

polo ralph lauren

coach outlet

canada goose uk

ugg outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

prada outlet

adidas wings

nike outlet online

true religion jeans

cheap jordan shoes

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

michael kors

michael kors

canada goose jackets

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray bans

canada goose jackets

cheap uggs

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

longchamp outlet

oakley sunglasses

true religion outlet

longchamp pas cher

nike blazer pas cher

true religion outlet

air max shoes

swarovski outlet store

coach outlet store online

ferragamo shoes sale

nhl jerseys for sale

coach outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

pandora charms sale clearance

canada goose outlet online

mac outlet

coach factory outlet

ray bans

oakley sunglasses

swarovski uk

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

ugg cyber monday

nike shoes for women

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

air max 90

michael kors outlet

ugg outlet store

coach handbags online outlet

fitflops shoes

chicago blackhawks jerseys

ferragamo outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg outlet

nike outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

ugg outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap uggs

michael kors handbags

michael kors outlet

mulberry handbags

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

true religion jeans

coach outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet

longchamp pas cher

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

asics running shoe

canada goose outlet store

coach outlet

air max trainers

nike outlet

coach outlet online

ray ban sunglasses

ugg canada

canada goose outlet

canada goose uk

ugg outlet online

nike roshe run

canada goose outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

fitflops outlet

pandora charms

coach handbags

ferragamo shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

cheap jordan shoes

ugg outlet

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose parka

nike factory store

christian louboutin sale

mulberry uk

ugg outlet

coach outlet online

ugg outlet stores

tory burch outlet

christian louboutin shoes

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

soccer jerseys

canada goose coats

cartier outlet

tory burch outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

ralph lauren outlet

fitflops

ugg outlet

ugg outlet

canada goose uk

ralph lauren polo

hermes birkin

ugg outlet

canada goose outlet

pandora jewelry

michael kors outlet online

yeezy boost 350

canada goose outlet store

oakley sunglasses

tory burch outlet

cheap nba jerseys

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet stores

ugg outlet

uggs outlet online

oakley sunglasses

michael kors outlet online

cheap ugg boots

uggs outlet

ugg boots on sale

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

adidas shoes

oakley sunglasses

true religion outlet store

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

uggs on sale

coach outlet

adidas uk

ugg outlet

michael kors outlet

jordan shoes

canada goose outlet

kate spade sale

canada goose coats

canada goose jackets on sale

swarovski uk

tory burch shoes

coach outlet

lacoste soldes

cheap ray ban sunglasses

canada goose coats

canada goose parka

coach outlet

cheap football shirts

ecco outlet

ralph lauren polo shirts

ugg boots

basketball sneakers

air max 2015

ugg outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet store

cheap uggs

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

thomas sabo charms

michael kors online

reebok shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

michael kors outlet online

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

michael kors outlet

uggs outlet

mulberry handbags

ralph lauren shirts

longchamp handbags

tory burch outlet online

ferragamo outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

cheap jordan shoes

coach handbags outlet

lacoste shirts

kd shoes

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose outlet

prada shoes for men

true religion outlet

canada goose outlet store

michael kors

tory burch outlet online

uggs on sale

yeezy boost 350

louboutin shoes

uggs outlet

moncler coats

uggs outlet

ugg boots clearance

true religion jeans

canada goose jackets outlet

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online clearances

ugg boots

ugg boots for women

fred perry polo shirts

chrome hearts outlet

supra shoes sale

michael kors uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

ugg boots outlet

true religion jeans

mulberry handbags

canada goose outlet online

cheap ugg boots

canada goose uk

coach outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

fitflops sale clearance

coach factory store

michael kors wallets for women

ugg boots on sale

coach outlet store

canada goose outlet

nike air max 90

canada goose uk

canada goose outlet store

nfl jerseys wholesale

michael kors outlet

ysl outlet

mcm backpacks

cheap ray ban sunglasses

new balance shoes

ugg outlet

true religion jeans sale

cheap jordans

coach outlet store online

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

kevin durant shoes

ralph lauren outlet

ugg boots cyber monday

louboutin shoes

michael kors outlet online

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose jackets

canada goose coats

giuseppe zanotti outlet

ugg boots on sale

moncler sale

michael kors handbags clearance

michael kors outlet clearance

ugg boots

canada goose outlet store

ugg boots on sale

moncler outlet

swarovski outlet store

nike shoes outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

canada goose outlet store

ugg boots clearance

longchamp bags

uggs outlet

ed hardy outlet

ugg outlet

cheap nba jerseys

coach outlet

canada goose jackets

ugg boots outlet

michael kors handbags

cheap jerseys

longchamp handbags

burberry outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

uggs outlet

pandora jewelry

bottega veneta outlet online

mulberry handbags

adidas wings shoes

michael kors outlet

air max uk

canada goose jackets

polo ralph lauren

coach outlet online

ugg boots outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors bags

coach handbags

canada goose outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

tory burch outlet

polo ralph lauren

michael kors outlet online

nike trainers

nfl jerseys

cheap soccer jerseys

birkenstock outlet

uggs outlet

coach outlet online

air max shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

coach outlet canada

canada goose outlet store

coach outlet

max 1

christian louboutin shoes

mulberry bags

michael kors outlet sale

ugg boots

oakley sunglasses

uggs outlet

canada goose coats

canada goose outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg clearance

prada handbags

kate spade outlet online

canada goose uk

vans shoes

nike air max 90

hermes online

canada goose jackets

canada goose jackets

coach outlet store

canada goose jackets

nba jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

cheap nike shoes

michael kors outlet

mulberry bags

polo ralph lauren outlet

canada goose uk

ugg outlet

ugg outlet

canada goose outlet

nba jerseys

coach factory outlet

ralph lauren

michael kors factory outlet

canada goose outlet

uggs outlet

canada goose outlet

canada goose outlet store

ugg outlet

coach factory outlet

ralph lauren outlet

kate spade handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

pandora charms

longchamp pliage

canada goose outlet

coach outlet online

mulberry sale

puma outlet

fred perry polo

mont blanc pens

true religion outlet

ugg boots

cheap nfl jerseys wholesale

canada goose coats

burberry outlet store

coach outlet online

ray ban sunglasses

coach outlet online

air max 90

swarovski outlet

canada goose outlet store

mulberry uk

ferragamo outlet

coach outlet

michael kors outlet

fitflops sale clearance

fitflops

links of london

ray-ban sunglasses

coach factory outlet

oakley sunglasses

mulberry outlet

polo ralph lauren

michael kors uk

true religion uk

nike air max 2015

moncler outlet

oakley sunglasses wholesale

mbt outlet

mulberry handbags

ugg outlet

prada sunglasses

polo outlet factory store

ugg outlet online clearance

ralph lauren factory store

michael kors outlet online

longchamp outlet store

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

michael kors outlet clearance

ugg outlet

longchamp handbags

canada goose outlet

cheap ugg boots

cheap ray bans

cheap nhl jerseys

vans shoes

canada goose jackets

longchamp handbags

michael kors outlet

coach outlet online

coach outlet online

christian louboutin outlet

snapbacks wholesale

michael kors cyber monday

coach outlet online coach factory outlet

true religion canada

cartier watches

uggs outlet

ugg outlet online

pandora charms

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

michael kors outlet clearance

ferragamo outlet

coach outlet online

kate spade outlet online

canada goose outlet

giuseppe zanotti shoes

moncler outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

michael kors black friday

canada goose coats

coach outlet online

basketball shoes

cheap uggs for sale

kate spade outlet online store

air jordan 4

michael kors outlet online

kate spade outlet online

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

salomon outlet

air jordan shoes

michael kors bags

christian louboutin online

ferragamo shoes

soccer shoes

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose outlet

christian louboutin uk

air max 1

nike outlet store

swarovski outlet

michael kors outlet clearance

mulberry handbags sale

cheap snapbacks

canada goose outlet

canada goose outlet

nfl jersey wholesale

michael kors outlet

canada goose outlet store

michael kors

cheap oakley sunglasses

bottega veneta outlet

coach handbags online outlet

michael kors outlet online

tory burch outlet

coach outlet store online

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

canada goose outlet

adidas nmd r1

ugg boots outlet

longchamp bags

kobe 9

nike shoes uk

mulberry bags

kobe bryant shoes

michael kors outlet

nike outlet

michael kors factory outlet

ugg outlet

longchamp solde

ralph lauren

oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

coach canada

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

herve leger dresses

canada goose outlet

ugg boots

ugg boots

ugg outlet

oakley sunglasses wholesale

burberry outlet

mulberry handbags

oakley sunglasses wholesale

polo outlet online store

cleveland cavaliers jersey

longchamp outlet online

kate spade outlet

michael kors outlet

ed hardy clothing

lebron shoes

true religion outlet

canada goose outlet

uggs outlet

longchamp pas cher

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet online

nike blazer pas cher

ugg sale

cheap oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet store

asics shoes

oakley sunglasses

ugg outlet,ugg outlet stores

ugg boots uk

michael kors outlet

nike free running

salomon shoes

canada goose outlet

nike roshe run

swarovski crystal

cheap oakley sunglasses

louboutin shoes

cheap ugg boots

swarovski jewelry

canada goose uk

canada goose outlet

michael kors bags

moncler coats

ugg boots outlet

michael kors outlet

air force 1 shoes

canada goose outlet store

uggs outlet

oakley sunglasses wholesale

prada shoes

ray ban sunglasses outlet

coach handbags

ugg boots

moncler coats

ralph lauren polo

canada goose cyber monday

mulberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

adidas trainers

polo ralph lauren shirts

polo shirts

ugg boots

converse shoes sale

michael kors outlet clearance

uggs outlet

nike nba jerseys

soccer cleats

true religion outlet uk

ugg boots clearance

christian louboutin sale

canada goose uk

true religion outlet

uggs outlet

ugg boots on sale

michael kors outlet

coach outlet store online

coach canada

ray-ban sunglasses

swarovski crystal

lebron james shoes

michael kors outlet clearance

cheap michael kors handbags

coach outlet online

longchamp outlet

pandora outlet

michael kors uk

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

coach outlet

true religion outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet store

canada goose outlet online

michael kors outlet online

cheap ugg boots

ray ban sunglasses

air max trainers

michael kors outlet clearance

ugg outlet

coach outlet

nhl jerseys

polo ralph lauren

uggs

nike shoes

hermes outlet

polo ralph lauren outlet

cheap nfl jerseys

ugg outlet store

oakley sunglasses wholesale

longchamp pliage

christian louboutin shoes

longchamp solde

michael kors outlet

ugg outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

coach outlet store online

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

coach outlet store online

ugg boots

coach factory outlet

true religion jeans

prada sunglasses for women

christian louboutin outlet

coach outlet store online

ugg outlet stores

canada goose uk

cheap jordans

oakley sunglasses

polo outlet

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

ray ban sunglasses

ugg outlet online

coach factory outlet

canada goose uk

tods outlet

uggs outlet

canada goose jackets

ugg outlet

lacoste polo shirts

cheap mlb jerseys

uggs clearance

canada goose black friday

polo outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

ugg boots

nike outlet store

canada goose outlet

burberry outlet sale

oakley sunglasses sale

nike store uk

canada goose jackets

kobe shoes

true religion outlet store

canada goose jackets

uggs outlet

michael kors outlet clearance

ugg outlet

michael kors outlet clearance

uggs outlet

coach factory outlet

canada goose outlet store

ralph lauren outlet stores

canada goose outlet store

nfl jerseys

ugg outlet

nike shoes

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

ugg boots clearance

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose coats

coach factory outlet

coach outlet

birkenstock shoes

kate spade outlet

nfl jersey wholesale

longchamp pliage

michael kors outlet online

true religion jeans

michael kors outlet

christian louboutin sale

nike factory outlet

true religion jeans

ferragamo shoes

cheap jordans free shipping

coach outlet

oakley sunglasses

kobe 9 elite

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ugg outlet

nike free 5

christian louboutin sale

coach outlet online

canada goose outlet online

coach outlet

air huarache

cheap jordans for sale

canada goose coats

canada goose outlet

marc jacobs sale

mbt shoes outlet

uggs outlet

uggs outlet

uggs on clearance

ugg outlet

cheap jordans

coach outlet

michael kors outlet clearance

cheap ugg boots

coach outlet

canada goose coats

kate spade outlet

nhl jerseys

coach outlet

lakers jerseys

adidas outlet

cheap uggs

michael kors outlet

ray ban sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

ferragamo shoes

air max 90

yeezy boost

canada goose jackets

canada goose uk

oakley sunglasses

cheap jordans

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet store

ralph lauren outlet

canada goose coats

cheap ugg boots

longchamp handbags

nike foamposite

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet online

canada goose jackets

uggs outlet

coach factory outlet

coach outlet store

coach outlet online

longchamp pliage

burberry outlet

nike outlet online

michael kors outlet stores

michael kors outlet

cazal sunglasses

ray ban sunglasses outlet

fitflops

coach outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren polo shirts

christian louboutin shoes

fitflops sale clearance

canada goose outlet store

football shirts

ray ban sunglasses

nike roshe

coach outlet

canada goose outlet store

jerseys wholesale

ugg outlet

nike store

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

canada goose uk

canada goose outlet

ugg outlets

michael kors outlet clearance

ugg black friday

michael kors outlet

true religion outlet

cheap oakley sunglasses

true religion jeans

coach outlet

ugg boots clearance

cheap nfl jerseys

ralph lauren

ugg outlet

moncler jackets

moncler jackets

valentino outlet

michael kors outlet online

jordan shoes

ray bans

reebok trainers

christian louboutin shoes

uggs outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

nhl jerseys wholesale

soccer jerseys

michael kors outlet

uggs outlet

michael kors factory outlet

ecco shoes

cheap uggs

michael kors outlet clearance

ugg outlet store

ugg outlet

ugg outlet

kate spade outlet

canada goose uk

yeezy boost

canada goose coats

canada goose uk

nike air max 1

uggs outlet

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose outlet store

longchamp bags

ugg outlet

ugg boots outlet

uggs outlet

canada goose coats

canada goose jackets

kobe shoes

lacoste pas cher

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach outlet

thomas sabo

mac tools

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

nike factory shoes

los angeles lakers jerseys

uggs outlet

ferragamo outlet

uggs outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

mont blanc outlet

tory burch outlet online store

michael kors outlet online

jordan shoes

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

birkenstock shoes

ugg boots

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose uk

longchamp handbags sale

lacoste polo

ferragamo outlet

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

ugg boots

coach outlet clearance

uggs outlet

nike trainers

nike trainers

michael kors outlet

fitflops uk

cheap oakley sunglasses

prada bags

vans outlet

ugg outlet sale

ralph lauren uk

oakley sunglasses sale

air max 90

michael kors outlet

canada goose coats

ray ban sunglasses outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

nike air max

fitflops sale clearance

cheap mlb jerseys

swarovski outlet

michael kors outlet online

ugg boots black friday

polo outlet online

canada goose outlet

reebok outlet store

air max 90

fitflops sale clearance

polo outlet

canada goose

ugg boots

cheap nfl jerseys for sale

kate spade outlet online

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

ugg boots

vans outlet

uggs canada

oakley sunglasses sale

ugg outlet

fitflops shoes

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

ugg outlet

canada goose coats

canada goose jackets

michael kors outlet

coach handbags on sale

canada goose coats

canada goose uk

polo ralph lauren

polo ralph lauren

true religion jeans

michael kors outlet online

polo ralph lauren

kobe bryants shoes

mulberry bags

coach factory outlet

nfl jersey wholesale

adidas store

adidas outlet store

coach factory outlet

longchamp solde

ralph lauren

canada goose outlet clearance

ugg boots on sale

canada goose coats

michael kors handbags

canada goose outlet

true religion outlet

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

ferragamo shoes

ugg boots

coach outlet store online

new balance outlet

nike store uk

canada goose outlet online

blackhawks jerseys

canada goose uk

max 90

canada goose jackets

cheap ugg boots

canada goose outlet

tory burch handbags

ugg boots clearance

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

michael kors canada

canada goose jackets

ugg boots outlet

ugg outlet

canada goose jackets

mlb jerseys wholesale

air max 90

swarovski crystal

ugg boots australia

christian louboutin shoes

christian louboutin outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

chrome hearts outlet

true religion outlet

canada goose coats

snapbacks wholesale

air max uk

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

uggs outlet

michael kors uk

true religion jeans sale

cheap oakley sunglasses

ugg boots on sale

oakley sunglasses

ugg outlet

coach outlet online

moncler outlet online

canada goose coats

pandora outlet

mlb jerseys

michael kors outlet online

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

michael kors outlet store

nike air huarache

kate spade outlet store

michael kors outlet

canada goose coats

foamposite shoes

nike roshe one

fitflops sale

valentino shoes

coach outlet online

uggs on sale

canada goose jackets

fitflops

coach outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet

ralph lauren polo

uggs outlet

cazal outlet

tory burch outlet

kate spade outlet online store

burberry outlet

ugg clearance

ugg boots on sale

coach factory outlet

pandora jewelry

uggs outlet

canada goose outlet

polo outlet

ugg boots

herve leger outlet

ugg outlet online

michael kors

mac cosmetics

michael kors outlet

mbt shoes

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

coach outlet online

ugg outlet

canada goose jackets

chrome hearts online store

ugg boots

cheap ugg boots

canada goose outlet store

nike shoes

uggs outlet online

true religion jeans

fitflops

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

ugg outlet

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet

ugg boots outlet

coach outlet

air max 90

ferragamo shoes

nike air force 1

true religion outlet

hermes birkin bag

Csatlakozz a beszélgetéshez (4)