LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló A modern dráma

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Esztétika

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1793

Karakterek száma:11,180

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):6.21

Megtekintések / letöltések száma:6168 / 215

Méret:12.8 kB

- a fejezet központi kérdése: létezhet-e ’modern dráma’ elméleti síkon, mik a modern élet drámai
elemei, hogyan nyilvánulnak meg ezek a drámában

1) - a modern dráma a polgári dráma, melyet tudatos szükségletek hoztak létre és már kialakult színpadot talált készen
- ez a tudatosság okozza, hogy ez az elso drámai stílus, amely nem a miszticizmusból született
- ez az elso drámatípus, amely nem a szánpadból no ki, hanem attól külön születik meg  a már adott színpad korlátaihoz kénytelen alkalmazkodni, ha meg akar ott jelenni (hagyományok ereje, az új színpad végérvényesen nem születik meg sem Hamburgban/Lessing/, sem Weimarban/Goethe/ sem Düsseldorfban/Immermann/, majd csak a naturalizmus korában Berlinben/Brahm/ és Párizsban/Antoine/)
- az irodalomnak csak egy kis része feleltetheto meg a színpadnak, ezért megalkuvásokra kényszerül
- dráma és színház végérvényesen külön vált egymástól
- a modern színház csak mint ideál létezik  közönsége sincs, mert a megváltozott nézo már nem fogadja be a lényegeset önmagában, ahogyan az antik színház közönsége
- a dráma és színház összeférhetetlensége abból fakad, hogy a dráma didaktikus, tanító jellegu lett, míg a színház pusztán mulattató szerepet töltött be  mindketto nélkülözi az antik színház és dráma alapveto sajtosságát: az ünnepi ill. vallásos jelleget, s ennek elvesztésével nem lehet szimbolikus, általános érvényu többé
- eltávolodik egymástól muvészet és közönség, az irodalom elveszíti drámai jellegét, intellektuális kifejezés lesz, ezáltal mind nehezebb érzéki megjelenítése, s így nem hathat tömegekre (pl. színpadra állítás által)  könyvdráma
- mindez a megváltozott életben gyökerezik: minden korábbinál intellektuálisabb (lírizáló és epikus) a modern élet, elvesznek belole a nagy konfliktusok, a szimbolikusság, a konfliktusok inkább belso finom elmozdulások formájában jelennek meg (ezért is nehéz általánosítva megjeleníteni mindenki számára érheto módon), s a minoség helyett a mennyiségek gyoznek (modern tudományosság)  szimbólum helyett definíció v. analízis
- az új dráma megbontja a tömeget is: túlintellektualizálódik, ezáltal mérhetové teszi a szellemi különbségeket az emberek között, egy vékony ’értelmiségi’, arisztokratikus réteghez szólnak  intim színház (ami már önmagában is tévedés, hiszen teljesen ellent mond a színház gyökereinek – gazdasági okok is mozgatják: eltartója nem föltétlenül a legmuveltebb, hanem a legelitebb, leggazdagabb réteg)
- a típus helyére az individuum lép – izolálódik a tömeg, nem jöhet létre a nagy közös misztikus élmény
- a problémát elso sorban úgy igyekeztek megoldani, hogy levetkozték az esztétaságot: az eredmény egy puritán, tiszta lényeg, ami ugyanakkor már olyan szinten asszociatív, impresszióra hajló, hogy még kevesebb embert érint (hiszen teljesen elrugaszkodott a gyakorlati élettol, minden közös életérzésétol)
- a lényeg a sémahoz való visszatalálás volna, de a muvészet törekvéseitol (legalábbis a modern muvészet individualisztikus gyökerétol) ez teljesen eltéro

2) - a modern dráma problémája az élet megváltozásának szimptómája
- históriai élmény: a nagy forradalmak kora után bebizonyosodott, hogy az ideák, az eszmék nem
megvalósíthatók (lsd. francia rémségek), az emberek szembesülnek a dolgok önmagukban való
létével, azzal, hogy nem befolyásolhatók a legszentebb eszmék megvalósulásai sem
- mind hangsúlyosabb lesz az életnek a tényeken való megtörése, s a környezet, a milio meghatározó volta
- a milio nem háttér, nem kulissza többé, hanem aktív cselekvo  befolyásolja az egyén sorsát, akinek ezzel a miliovel lép kölcsönhatásba, s már nem emberekkel/istenekkel/természeti törvényekkel viaskodik, hanem egy teljesen pillanatnyi, esetleges (éppen ezért nem drámai) meghatározottsággal ( a háttér ezzel szemben arra volt hivatva, hogy a centrumot hangsúlyozza a régi drámákban)
- az emberei sorsokat tehát nem csak belso meghatározottságuk befolyásolja a továbbiakban, hanem külso, társadalmi meghatározottságuk is (condition-Diderot)
- tovább szaporodnak a dráma dimenziói a szociális szinttel: a korábbi drámákban (még a shakespeare-iben is) ugyan megjelent többféle különbözo társadalmi csoport, de mindegyik tudta a maga helyét, a maga szerepét, s ebbol nem volt konfliktus  a modern polgári dráma harcol a feudalizmus nemességével, a polgári dráma tragikus hose hangsúlyozottan polgár, akinek tragédiájához ezen meghatározottsága is erosen hozzájárul
- új dimenzió az értékelés is: megszunik a fönnálló, mindenki által elfogadott, stabil világkép, új eszmék, ideológiák jelennek meg, megerosödnek a dolgok önmagukban, ettol az egyén orientációját veszíti, nincs már igazság, s ezeknek a különféle világlátásoknak a harca a szánpadon is megjelenik  ideológiák küzdelme (hiányzik a közös etikai alap, pl. a Hamletben senki számára sem kérdéses, hogy Claudius bunös-ezt o maga is tudja, nincs teoretikus indoka tettének, pusztán lélekbol fakadó, ez a fajta egyértelmuség megszunik a modern drámában  az igazság nézopont, vélemény kérdése)
- új konfliktus a generációk közti, korábban a tragédia mindig kívülrol jött, és legföljebb családon belül bontakozott ki (Oidipusz, Oresztész) de nem magából a családban létbol fakadt  a modern dráma konfliktusa a generációk, a családon belüli individuumok önmegvalósítási törekvéseibol is fakad (pl. Nóra), apa és fiú két különbözo világ képviseloje (már nem azonos az alapjuk és világnézetük)
- a tragikus hos térbeli meghatározottsága, körüljárhatósága is többrétuvé válik ezek által: korábban az egyént el lehetett választani sorsától, s nyomon követheto volt kettejük találkozásának pillanatától a tragédia felé vivo út  modern drámában elmosódnak a határok ember és sors között, elvész a kiegyenlítodés, az egyensúly tragikus vétség és tragikus büntetés közt, fölmerül a kérdés: tevoje-e egyáltalán az ember a maga tettének? (s ezáltal megkérdojelezodik a hosnek hos volta is) s ha nem, akkor egyáltalán tragikus szereplo?
- a centrum, ami köré korábban épült a dráma kifelé tolódik – nem az ember tetteibol fakad többé a konfliktus, sot, az ember többé nem feleltetheto meg cselekedeteinek (a lényegi határok elmosódnak, sokkal levegosebbé válik a dráma, no az atmoszféra szerepe)
- a szituáció uralkodik a karakter fölött
- a megváltozott helyzet mégis engedélyezi a tragédiát: hiszen konfliktus van, harcolni ellene kell, csak iránya, eredete más (nem belso, hanem külso), amíg van ellene harcoló, elbukásra ítélt akarat, addig van tragédia
- minden szenvedés befelé fordított cselekvés, és minden cselekvés akkor válik szenvedéssé, ha az a sorssal szemben megnyilvánuló tett, drámaivá az ember akaratintenzitása által válik, azáltal, hogy elmegy-e sorsa mellett, vagy megéli azt (Hebbel)
- a modern dráma heroizmus a sors kétségbeesett vállalása, nem bátor szembeszegülés azzal, s a valódi küzdelem az egyénen belül zajlik le  a küzdelem oka, a mu centruma mind kintebb helyezkedik (a körülmények meghatározó voltának sokasodása által), a konfliktus pedig mind bentebb nyilvánul meg
- az ember eszköz, játékszer a külso erok (absztraktumok) kezében

3) - a modern dráma alapja tehát szociológiai s ebbol fakadóan polgári, históriai és
individualisztikus
- a modern dráma az individualizmus drámája  az egyéniség kifejezésre juttatása korábban nem volt probléma, mert az élet maga individualisztikus volt, a modern korban viszont az egyén életben maradása is veszélyeztetett
- az élet a maga tragikus voltában a középpontba állított
- korábban az akarás irányán volt a hangsúly, most pedig az akarás tényén
- a probléma abból a paradoxból fakad, hogy bár a kor maga a szabadságot és az egyén kibontakozásának lehetoségét hangsúlyozza, gyakorlatilag ezer módon, láthatatlan szálakkal megköti (pl. az egyén munkája is teljesen személytelen, nem fejezi ki a munkát végzot)  az új tragikus hos ezeket a megkötöttségeket próbálja fölszámolni eredménytelenül
- a karakter több is (hiszen érte, az o középpontjáért folyik a küzdelem, az o személyiségként maradásáért) ugyanakkor kevesebb is (csak ennyiért folyik a küzdelem)
- ezt a rengeteg irányú szétaprózódást csak a misztikum visszaállítása oldhatná meg, ami újra egységes légteret teremtene a drámán belül
- a görög drámák halálfelfogása: elszántság a halállal szemben  a modern: mámorszeru halálvágy, mert csak ezzel a mozzanattal juthat tökéletes kifejezodésre a személyiség (a tragédia elsodleges az élettel szemben, a rezignáció a tragédia legfobb alkotóeleme /Schoppenhauer/  ehhez képest gondoljunk el egy ’rezignált’ Antigonét  )
- újabb konfliktus: az egyéniség autonómiája nem juttatható érvényre másik egyénis romba döntése nélkül

4) - milyen viszonyban van ez az új ember a környezetével? (hiszen a dráma csak emberek közti
viszonyrendszer által muködhet)
- ember és környezete kapcsolata (világ, istenek) ember és ember viszonyára redukálódik,
a fo jellegzetesség egymás meg nem értése
- a drámai cselekmény letéteményese maga a dialógus (innen lehet megtudni minden fontosat), viszont, ha a szereplok nem értik és érzik egymást (mint ahogyan pl. Hamlet és Horatio értették) akkor a nézo számára sem derül ki a párbeszédekbol a valódi konfliktus  tovább absztrahálódik a dráma (az állandó egyedüllét alapérzete és motívuma által)
- az emberek nem azért nem értik meg egymást ebben az új drámában, mert valamit kénytelenek eltitkolni (mint pl. Hamlet) hanem azért, mert képtelenek eljutni egymáshoz  a szavak nyitottak, többértelmuek, impresszionisztikusak, a dráma szükségszeru zártsága tovább bomlik
- a modern dráma tárgyilagosabbá is válik az objektív igazság elvesztése által: a küzdelem ember és ember közt pusztán vita, feloldása nem a halál, hanem a kölcsönös megbocsátás, egymás igazának elismerése vagy: teljesen önmaguktól függetlenül, a meghatározottság, a véletlen folytán (mert épp egymás mellé sodródtak az életben) KELL, hogy tönkre tegyék egymást (de nincsenek már intrikusok, kifejezetten gonosz jellemek)
- a tragikusság is szempont kérdésévé válik (lsd. tragikomédia)
- a konfliktus belülre helyezésével megszunik, igen fölöslegessé válik a cselekvés  ezáltal a dráma érzékiségétol fosztódik meg
- az új élet nem drámai, a heroizmus turés, a pátosz néma szenvedés, az elokeloség, nemesség a bántás meg nem torlása, elhallgatása  nincs is lehetoség nagy, valódi érzelmeket kiváltó, megmozgató konfliktusokra
- az új élet mitológia nélküli  története önkényes, és túlságosan közel van (idoben, térben) a jelenhez, képtelen szimbolikus lenni
- retorikusabb is lesz a dráma, hiszen a hos nem egyértelmuen az, kifejezésre kell azt juttatnia
- ha nincs mitológia, tehát küldo megokoltsága az eseményeknek, akkor egyetlen okot lehet fölmutatni: a szereplobol fakadót – ezáltal viszont patologikussá, betegessé válik a jellem, mert annyira túloz (a sors belole fakad, egyáltalán nem általános, de óriásivá kell növelni, hogy muködtesse a tragédiát)
- hangsúlyozottan: mindez az élet szimptómája – a modern kor képtelen megélni saját tragédiáját, az egyén szép lassan, jelzés és jelentés nélkül orlodik föl benne, a sorssal való szembeszegülés nincs, erejét és akaratát vesztett az egész, küzdelem sincs

5) - a modern dráma stílusproblémájának megoldási kulcsa: sorsprobléma megoldása
- keresni kell egy életcentrumot, ahonnan értelmesek, átláthatók és megoldhatók a problémák
- a probléma az, hogy az író és közönsége elveszítette közös alapját: ezért az író által
meghatározott centrum nem objektív, nem szükségszeru, nem általánosan elfogadandó
- az esztétikai probléma etikaivá válik, megoldásának kulcsa egy etikai probléma megoldása
- a muvészi koncepció révén viszont problematikussá válik a tömeghatás
- a dráma egységének föltétele a séma szükségszerusége, a probléma: hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, hogy ez az emberek közi viszonyban fejezodjön ki? (hiszen már nincsenek misztikus szükségszeruségek, általános etikai parancsok)
- sors és ember úgy kapcsolható össze, ha az emberben (a nézoben is) tudatosul összetartozásuk (a történések szükségszerusége)
- a milio ugyanakkor stilizált és szimbolikus legyen – meghatározó háttér, hasson a dráma szereploire, de ne veszítse el szimbolikus voltát – lényeges: „az embertol örökre idegen dolgoknak vele szemben való ereje”  szükségszeruség szimbóluma
- a szükségszeruségek formaiak, a dráma muködtetése végett, de már nem mindenki által elfogadottak: emberek közti, ember és környezete közti, emberen belüli
- a modern dráma lehetosége, hogy a kor pszichológiai és tudományos ismeretei révén minden korábbinál mélyebben volna képes fölfedni az emberben összpontosuló szükségszeruségeket (ugyanakkor a hatás az alapprobléma muvészi volta miatt –az etikai közös nevezo elvesztése révén – sokkal felületesebb: nem mindenki fogadja el a drámában ábrázolt szükségszeruségeket)

Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

REAGOVAT

chenlina írta - 20. 4. 2018 - 03:30

chenlina20180420

oakleys

flops

celine outlet

adidas outlet

pandora jewelry

louis vuitton

giuseppe zanotti shoes

jordan 12

burberry outlet canada

birkenstock sandals

asics

polo ralph lauren

nike revolution

longchamp

louis vuitton

air max

louboutin shoes

cartier jewelry

supreme uk

gucci outlet

oakley sunglasses

ralph lauren

ray ban sunglasses

hermes kelly bag

nike shoes for men

oakley sunglasses

dansko shoes

ralph lauren uk

asicsasics running shoes

louis vuitton outlet

coach factory outlet online

hermes

louis vuitton handbags

nike tn

jordans

snapbacks wholesale

nike outlet store

timberland outlet

louis vuitton

nike free

nike kyrie 3

air max 2018

baseball bats

nfl jerseys

nike air

nike outlet

oakley sunglasses

ralph lauren

adidas stan smith

light up shoes

tod's shoes

nike epic react flyknit

air jordan

manolo blahnik

polo outlet

adidas football boots

carnival shoes

ray ban outlet

michael kors outlet

adidas originals

swarovski jewelry

cheap nfl jerseys

tory burch

jordans

beats by dre

adidas wings

toms outlet

barcelona jersey

cheap rolex watches

jordan 3

undefeated shoes

rolex replica watches

air force 1

adidas jeremy scott

jordan 4

ray ban

alexander mcqueen shoes

nike blazer shoes

mcm bags

adidas outlet store

michaelkors outlet

christian louboutin

nike free run

nhl jerseys

blackhawks jersey

nike outlet

flip flops

mont blanc pens

true religion jeans

ferragamo shoes

louis vuitton

kate spade outlet

nike tennis

ray ban sunglasses

converse shoes

nike mercurial superfly

coach outlet

new balance

coach outlet online

balenciaga sandals

james harden shoes

nike shoes

prada

off-white shoes

true religion jeans

longchamp handbags

stussy hoodie

true religion jeans

louboutin

cheap rolex watches

louis vuitton outlet

supreme

vans shoes

nike outlet

air max 1

timberland pro

nike outlet store online

nike air force

jordans

mac cosmetics

cheap replica watches

roshe run

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

coach handbags

pandora charms

jordan shoes

michael kors handbags

air jordan

louis vuitton

mulberry

ralph lauren

burberry outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

curry shoes

fila shoes

louis vuitton outlet

cheap nba jerseys

kate spade outlet

ray ban

adidas yeezy

air jordan

givenchy handbags

adidas slides

ray ban sunglasses wholesale

manchester united jersey

birkenstock sandals

coach outlet online

christian louboutin outlet

adidas nmd

nike air max

hermes outlet

nfl jerseys wholesale

baseball jerseys

christian louboutin

timberland boots

michael kors outlet

air max 270

ray bans

christian louboutin

michael kors outlet

swarovski

birkenstock outlet

louboutin

mishka clothing

pandora jewelry

y3 shoes

longchamp

adidas ultra boost

jimmy choo shoes

mont blanc

nike free

links of london

michael kors

nike air max

new balance sandals

coach outlet online

coach handbags

ray ban

scarpe mbt

soccer jerseys

rolex watches

longchamp

coach

ray ban

oakley sunglasses

coach outlet online

air max 2017

birkenstock outlet

michael kors outlet

gucci slides

ray ban

adidas outlet

nike uk

burberry outlet

flipflops

cheap jerseys

breguet watches

ralph lauren

valentino shoes

malone souliers shoes

air max

balenciaga triple s

flip-flops

louis vuitton

nike dunks

kate spade outlet

pandora jewelry

air jordan

cheap ray bans

prada handbags

bcbg

vans shoes

audemars piguet

nike cortez

oakley sunglasses

ray ban

nike flip-flops

air jordan 11

kevin durant shoes

nike huarache

dior handbags

converse shoes

polo ralph lauren

michael kors

adidas superstar

tory burch outlet

herve leger dresses

van cleef & arpels jewelry

oakley sunglasses wholesale

supreme outlet

salvatore ferragamo

nike shox

air max plus

mont blanc

fitflops

pandora charms

rolex watches

michael kors

stuart weitzman shoes

swarovski crystal

nike lunarglide

louboutin

flip flops

michael kors outlet

louis vuitton

adidas yeezy 350

supreme

true religion

polo ralph lauren

jordan shoes

puma fenty

coach outlet online

air max 97

jordan 8

michael kors outlet

ralph lauren

jordan 6

pandora jewelry

air jordan

michael kors handbags

coach outlet online

louis vuitton outlet

coach

louboutin

prada

timberland

kate spade

michael kors outlet online

air max

air max

oakley vault

nike uk

michael kors handbags

basketball shoes

miu miu shoes

coach factory outlet

polo ralph

kate spade

coach handbags

balance shoes

michael kors

mlb jerseys

juicy couture

birkenstock outlet online

nike blazer

jordan

cheap mlb jerseys

coach factory outlet

jordan shoes

louis vuitton outlet

tory burch outlet

air max 95

puma slides

adidas uk

mizuno running shoes

air huarache

cheap nfl jerseys

coach factory outlet

polo outlet

coach outlet

ferragamo

nike air max

polo outlet

flops

timberland boots

suicoke

red bottoms

coach outlet

under armour outlet

balenciaga shoes

polo shirts

hermes bags

nike roshe

tag heuer watches

oakley sunglasses

kate spade

fitflops

nike sb

pandora jewelry

mbt shoes

hollister outlet

wholesale nfl jerseys

ralph lauren outlet

marc jacobs

louis vuitton

michael kors handbags

christian louboutin

yeezy shoes

coach

yeezy 500

bvlgari rings

rayban

oakley sunglasses

air max 90

wedding shoes

bottega veneta

nike huarache

nike presto

michael kors taschen

michael kors outlet

jordans

fingerlings monkey

nfl jerseys

jordan xx9

polo ralph

converse

pandora jewelry

prada bags

lebron 15

burberry outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

adidas shoes

vibram fivefingers

asics running shoes

jordan

longchamp outlet

cheap nhl jerseys

coach outlet

cheap mlb jerseys

polo ralph

kobe 11

jordan 1

nike free

adidas outlet

breitling watches

jordan 5

coach factory online

belstaff jackets

pandora charms

michael kors outlet clearance

burberry scarf

off-white

adidas flip flops

tory burch uk

supreme

nike outlet

michael kors

louis vuitton handbags

air jordan

nike shoes

true religion jeans

beats by dre headphones

jordan

longchamp outlet

supra shoes

adidas nmd

louis vuitton

harden vol 1

toms outlet

coach outlet online

oakley sunglasses cheap

louis vuitton outlet

coach outlet online

air jordan shoes

michael kors outlet online

hermes

dolce and gabbana

chenlina20180420

Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu A modern dráma a XX… 22. 11. 2013 1264 1.7 445
 
hu Lukács György: A… 22. 4. 2009 4937 3.7 1116
 
en Americká literatúra 9. 5. 2007 4402 -- --
 
en britská literatúra 9. 5. 2007 4415 -- --
 
en Culture of India 25. 10. 2005 3680 -- --
 
hu Film 25. 2. 2007 13246 102.8 29191
 
hu IRODALOMI FOGALOMTÁR 24. 2. 2011 4949 23.1 6687
 
hu Kisebbségi magyar… 26. 5. 2014 2267 -- --
 
hu AZ AXIÁLIS KOR… 4. 12. 2009 7290 93.6 25263
 
hu A Biblia kultúra… 15. 4. 2008 9441 78.5 23035