LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Dialektológia fogalmak

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Magyar nyelv

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:4987

Karakterek száma:34,453

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):19.14

Megtekintések / letöltések száma:8423 / 147

Méret:38.88 kB1. Nyelvjárási részrendszer:

Nyelvjárási jelenség: Ennek a fogalomnak szukebb és tágabb értelmezése egyaránt van. A tágabb értelmezés szerint a nyelvjárási jelenség minden, ami a nyelvjárásban megvan (tehát esetleg a köznyelvben is). A másik értelmezés szerint nyelvjárási jelenség csak az, ami csupán a nyelvjárásokban (vagy akár csak egy nyelvjárásban van meg, de nincs meg a köznyelvben. A terminus szukebb értelmezése (= csak nyelvjárásban használatos) jóval gyakoribb. A szakirodalomban felbukkant dialektalizmus ebben az értelemben használatos. Tehát: dialektalizmus = nyelvjárásokhoz kötodo nyelvi regionalizmus; regionalizmus = nyelvjárásokhoz és/vagy a regionális köznyelviséghez kötodo, a köznyelvtol való eltérés.

Nyelvjárási variáns: A dialektológiai kutatásokban nyelvi változóknak nevezzük azokat a nyelvjárási variánsokat, amelyeknek használata társadalmilag szignifikánsan különül el. Pl.
a) fonológiai szintuek: szép – szíp, seper – söpör, ember – embör, föld – fod, árpa – árpo, borjú –borgyu, mogyoró – magyaró, tyúk – tik stb.
b) morfológiaiak: erdész – erdos, adja – adi, látja – láti stb.
c) lexikailag: napraforgó – szotyola, liba – lúd, varjú – kánya, légy – bogár stb.

2. A nyelvjárást meghatározó legfontosabb kategóriák:

Nyelvjárási analfabetizmus: A nyelvjárási jelenségek alapján ismerjük fel és azonosítjuk a köznyelvtol eltéro, területi alapú nyelvhasználatot, illetoleg érzékeljük azt (ha van kello ismeretünk), hogy melyik nyelvjárásról van szó. A pontatlan ismereteknek, illetoleg azok átvételének következménye a nyelvjárási analfabetizmus jelensége: amikor nem létezo nyelvjárási alakokat tipikus nyelvjárási formáknak tüntetünk föl. Pl. Szeged hagyományos helyi kiejtésu névalakja Szöged, de nincsen sem Szegöd, sem pedig Szögöd, ahogy egyébiránt nincsen szüröt sem a szüret mellett. Még egy példa: Amikor a Vas megyeieket a Vazsmegye szóalakkal emlegetjük vagy nyelvhasználatukat azzal „jellemezzük”. A tévedés abban van, hogy a zöngésíto v területén valóban azt mondják, hogy Vazs vármegye (meg azt, hogy id van, meg van ködvö), az m azonban nem zöngésít sehol, így nemcsak az nincs, hogy kéd malom, nincsen bizony Vazs megye sem.

A nyelvjárás stigmatizáltsága: A nyelvjárások széles köru hazai megbélyegzettsége (stigmatizáltsága) miatt a nyelvjárási beszélok idegenek jelenlétében többnyire kerülik nyelvjárásukat, s mivel a regionális köznyelviség szintjén a köznyelvet birtokolják már, könnyedén elrejthetik az otthoni környezetben használt nyelvjárást az idegenek elott azzal, hogy tájias köznyelven beszélnek.

3. A nyelvjárás elsodleges funkciói:

4. A nyelvjárás másodlagos funkciói:

Nyelvjárási univerzálék: Az írók, költok általában jó érzékkel hasznáják a ~-kat, azaz azokat a minden nyelvjárásra jellemzo regionális jegyeket, amelyeket általános népnyelvi sajátosságoknak is nevezhetünk, s aminok például az l-kieséses szóalakok (fod, szótam, vót, zod).

Betunépiesség: Stilisztikai eszköz: a fonetikai írásmódnak a szóelemzo írásmód helyett való alkalmazása. Ezzel is sokan élnek. Azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy az irodalmi mu szereploi nyelvjárásban beszélnek (annya, eccer, ojan). Az írók a nyelvjárási sajátosságok fölhasználásával a szereplok környezetének, társadalmi helyzetének, illetoleg világlátásának az érzékeltetésére törekedtek. Ezért az ilyenkor eloforduló tévedéseket nem szabad olyan szigorú mércével mérni. Archaizálási szándékkal is használják oket: a régiség érzetét keltik bennünk.

Helyi nyelvjárás: Háromféle nyelvjárási alakulatot kell elkülönítenünk: 1. helyi nyelvjárás 2. nyelvjáráscsoport 3. nyelvjárási régió. Most a helyi nyelvjárásról lesz szó: Az egymással rendszeres kommunikációs kapcsolatban lévo beszélok (egy beszéloközösség tagjai) nyelvhasználata a legegységesebb és a leginkább rendszerszeru. A közösségek, az ún. primér csoportok tagjai közötti társas kapcsolathálózat ugyanis eros, ennélfogva a csoport tagjai közötti kommunikációs kapcsolat is közvetlen és rendszeres. Ezért a kistelepülések, a falvak nyelvhasználata nemcsak a leginkább egységesnek, hanem egyszersmind kommunikációs egységnek is tekintendo. Így ezek nyelvjárása a leginkább kézzelfogható nyelvjárási egység. Emiatt tekintjük a területileg egyértelmuen elkülönítheto települések, illetve beszéloközösségek nyelvhasználatát nyelvjárási alapegységnek = helyi nyelvjárásnak. A helyi nyelvjárás megvan a kollektív (beszéloközösségi) tudatban, s a nyelvjárási beszélok eme (tudatos és nem tudatos) normatudat szerint beszélik nyelvjárásukat. A Nyugat-Dunántúlon van erre példa.

Nyelvjáráscsoport: A következo nyelvjárási alakulat a nyelvjáráscsoport. Ez a terminus több, egymással szorosabb-lazább kapcsolatban lévo települések nyelvjárásának az összefoglaló elnevezése. Olyan terület nyelvjárásairól van szó, amely terület gazdasági és földmuvelési stb. szálak fuznek össze. A nyelvjáráscsoportot alkotó helyi nyelvjárások közötti nyelvi különbségek csekélyek. Ebben az esetben nem szólhatunk kollektív beszéloközösségi (nyelvi) normatudatról. Nyelvjáráscsoport pl. a csallóközi, a csíki székely, a déli csángó, a göcseji, a kalotaszegi, az orségi és a rábaközi nyelvjáráscsoport. Korábban ennek a nyelvjárási alakulatnak a jelölésére használták a táj-szólás(részleg) kifejezést is.

Izoglossza: JELENSÉGHATÁR: A nyelvjárások osztályozásának tényleges alapja a nyelvjárások meghatározott nyelvi sajátosságai, pontosabban egymástól való bizonyos eltéréseiknek egyrészt a jellege, másrészt pedig a mértéke, foka. A különbségek – térképre vetítve – nyelvjárási jelenséghatárokat (izoglosszákat) adnak, amelyek alapján többnyire megállapíthatók bizonyos nyelvjárási jelenséghatárok. A magyar nyelvterületet számos határvonal szabdalja keresztül-kasul, s ezeknek az izoglosszáknak, sot izoglosszanyaláboknak a vizsgálatából kiderül, hogy a nyelvterület bizonyos nagyobb részeit is olyan közös nyelvhasználati jegyek jellemzik, amelyek a) vagy hiányoznak a többi terület beszéloinek a nyelvhasználatától, vagy b) más arányban vannak jelen.

Nyelvjárási régió: A legnagyobb nyelvjárási alakulat. Egy-egy nyelvjárási régió nyelvjáráscsoportok azon együttese, amelyet meghatározott, nem nagy számú nyelvjárási jelenség közös, csak az adott nyelvjáráscsoportra jellemzo együttes elofordulása tesz elkülöníthetové. Így a mai magyar nyelvterületen 10 nyelvjárási régiót különíthetünk el (területi nagyság szerinti sorrendben): 1. dél-alföldi, 2. Tisza-Körös vidéki, 3. palóc, 4. közép-dunántúli-kisalföldi, 5. északkeleti, 6. mezoségi, 7. székely, 8. dél-dunántúli, 9. nyugat-dunántúli, 10. moldvai régió.

Nyelvjárástípus: Egy-egy kisebb-nagyobb területnek, feltétlenül pedig több helyi nyelvjárásnak viszonylagos egységet mutató nyelvjárását jelenti. A mi felosztásunkban ennek a nyelvjáráscsoport felel meg. Mert a nyelvjáráscsoport összetétellel világosan kifejezzük, hogy olyan nyelvjárási alakulatról van szó, amelynek (helyi) nyelvjárások a közvetlen összetevoi.

Tájnyelv, tájszólás: tekinthetok a nyelvjárás szinonimáinak is. A tájnyelv (= valamely tájnak a nyelve) ugyanakkor lefoglalható az ’egy adott tájegység nyelve/nyelvjárása’ értelmu terminusként. Ebben az esetben a területi egység kijelölését nyelven kívüli támpontok adják, többnyire történetileg kialakult tájhatárokhoz igazodva.

Fedetlen nyelvjárás: Olyan nyelvjárás, amely az azonnyelvi köznyelv közvetlen hatókörén kívül van, amely fölé nem boltozódik az anyanyelvi beszélt és írott köznyelv, illetoleg amelynek beszéloi számára az anyanyelvi köznyelv teljes köru hozzáférhetosége nincs adva. Ilyenek a nyelvsziget helyzetu közösségek nyelvjárásai, tehát a mindenkori magyar szórványok nyelvjárásai.

Archaikus nyelvjárás: Olyan nyelvjárás, amely összességében, tehát valamennyi részlegében több régi elemet és jelenséget orzi, mint a nyelvjárások zöme. Értelemszeruen azok a nyelvjárások a leginkább archaikusak, amelyeknek a beszéloit az azonnyelvi más nyelvváltozatok, különösen pedig a köznyelv hatása kevésbé érintette és érinti, tehát a kisebbségi nyelvjárások. A legarchaikusabb magyar nyelvjárásokat a magyar nyelvterületrol mintegy fél évezrede leszakadt moldvai csángók leszármazottai beszélik.

Hagyományos nyelvjárás: A hagyományos paraszti életformában, illetoleg környezetben egykor élt és ma élo nyelvjárási beszélok dialektusa. Jellemzo jegye a köznyelvi hatás hiánya vagy csekély volta, illetoleg általában a nyelvi kiegyenlítodési folyamatok gyenge foka.

Alapnyelvjárás: A dialektus hagyományozódott, jellemzo, leginkább nyelvjárási, tehát a köznyelvtol legtávolabb eso regionális jelenségeinek az összefoglaló elnevezése. Szinonimája a nyelvjárási alapréteg. Az alapnyelvjárás tehát nem az egész nyelvjárást, hanem annak csupán egy részlegét jelöli. Azt, amelyiknek egyik részét a tipikus archaizmusok, másik részét pedig az adott dialektust korábban is jellemzo, általános használatú, meghatározó nyelvjárási jelenségek alkotják. Azok a jelenségek tehát, amelyeket a köznyelvi hatás nem vagy alig érintett. Egy másik értelmezés szerint az alapnyelvjárás nem a nyelvjárások társadalmi (diasztratikus) rétegzodésének legalsó rétegét jelenti, hanem nyelvészeti modellként értendo, tudniillik mint az adott településen beszélt valamennyi nyelvjárási változatnak nyelvtu-dományi eszközökkel rekonstruált alapja.

A nyelvjárásleírás alapelvei:
Az adatok szempontjából:
1. A leíró adekvátság: Ez azt jelenti, hogy a nyelvi adatnak megbízhatónak, hitelesnek, megfelelonek kell lennie. Vagyis a természetes beszédhelyzetet, nyelvi állapotot kell pontosan tükröznie.
2. A reprezentativitás: Az adatoknak egyrészt olyan adatközloktol kell származniuk, akik a vizsgált beszéloközösség nyelvhasználatát hitelesen közvetítik, jól képviselik. Másrészt olyannak kell lenniük, hogy a reprezentatív mintavétel követelményének megfelelve kifejezzék, hordozzák az adott nyelvi részleg egészének a jellemzo jegyeit.
3. Az ellenorizhetoség: Ez akkor van biztosítva, ha a vizsgálati anyag rögzítve van (magnó, átírás stb.), s hozzáférheto. Ha az adatok nincsenek rögzítve, akkor a gyujtés körülményeirol, mikéntjérol való érdemi számadás elengedhetetlen (az adatokat ki, hol, mikor, kivel, milyen körülmények között gyujtötte).
A nyelvi leírás elvi követelményei:
1. A teljes köru elemzés elve: Ez azt jelenti, hogy szükséges a korpusz valamennyi releváns elemének teljes és pontos szemrevételezése, illetoleg kapcsolatainak, vonatkozásainak a földerítése és számbavétele.
2. A leírási adekvátság elve: A leírási célok és az alkalmazott, követett elméletnek, modelleknek világosnak kell lenniük, illetoleg a céloknak és a leírási, valamint magyarázó elveknek egymással összhangban kell lenniük.
3. A magyarázati adekvátság elve: Ez azt jelenti, hogy olyan elvekkel kell magyaráznunk a nyelvi folyamatokat, amelyeknek a kategóriái alkalmasak a vizsgálandó jelenség leírására, a belso összefüggések, illetoleg külso feltétel- és hatáskomplexum interpretálására.
Vizsgálati módszerek:
1. Analitikus módszer: A kutató mások által vagy másoktól saját maga által gyujtött adatokkal foglalkozik, azokat elemzi.
2. Introspektív (önreflexiós vagy intuíciós) módszer: A kutató saját nyelvi kompetenciájából merített, tehát saját nyelvérzékére támaszkodó, saját gyujtésu adatokkal dolgozik.
3. Elohívós (elicitációs) módszer: A kutató maga vagy mások által megfogalmazott, illetoleg sugalmazott elohívó kérdésekre másoktól adott válaszokban található olyan adatokkal dolgozik, amelyeknek a vizsgált nyelvváltozatbeli megjelenése más módszeru gyujtéssel az adott idopontban nem biztosítható.

5. A nyelvjárásvizsgálat fo módszerei:

Önelvu nyelvjárásleírás: A nyelvjárást (vagy annak valamely szintjét, részlegét, jelenségét) önmagában, más nyelvváltozatokhoz való viszonyítás nélkül írjuk le.

Viszonyító nyelvjárásleírás: A nyelvjárást más nyelvváltozathoz, tudniillik a köznyelvhez, esetleg valamely nyelvjáráshoz/nyelvjárásokhoz viszonyítva, azzal/azokkal egybevetve írjuk le. Az egybeveto vizsgálatoknak három típusa van: a) vertikális, b) horizontális, c) diakrón. Vertikális a társadalmi rétegek nyelvhasználatát összehasonlító, horizontális a területi alapon elkülönülo nyelvhasználat egybeveto vizsgálata, a diakrón pedig a különbözo idopontok szinkrón állapotának, metszeteinek nyelvjárás-történeti összehasonlítása. Ez utóbbi lehet vertikális és horizontális is.
A viszonylattípusok: az egyezés és a részleges egyezés, tehát az egybevetett elemek teljes vagy részleges azonossága. Ezenkívül van még eltérés is.
Részleges egyezés:
- Állománybelik: Pl. az azonos denotátumot nem azonos számú lexémával jelölik a köznyelvben és a nyelvjárásokban. Pl. a hülye szó mellett még használják bizonyos helyeken a böszme szót is, ez többletet jelent.
- Azonos állomány bizonyos elemei között van különbség a következo területeken:
- Jelentés (funkció): pl. a jelentésbeli tájszavak = az azonos lexémának bizonyos nyelvjárásokban van a köznyelvben ismeretlen jelentése is (a kecske pl. bizonyos nyelvjárásokban szabó-t is jelent).
- Realizáció (megjelenési forma): Alaki tájszavak = ugyanaz a lexéma van meg köznyelvben és a nyelvjárásolban is, csakhogy a nyelvjárásokban többé-kevésbé eltéro alakban használják oket (pl. szép – szíp)
- Gyakoriság: Ugyanazon jelenség (elem, szerkezet, szabály) elofordulási, használati gyakorisága más a köznyelvben s más a nyelvjárásokban.
- Produktivitás: A –gál és a –rog igeképzovel a köznyelvben már nem, a kalotaszegi nyelvjárásban még alkotnak új származékokat.
- Társadalmi érvény: Bizonyos szavak a nyelvjárásokban ma is aktív szavak, míg ezek a köznyelvben már archaizmusok és viszont (ami nálunk használatos, az ott neologizmus).
Az eltérés: Az egybevetett jelenségek teljes különbözosége. Pl. a tulajdonképpeni tájszavak = mert azok a köznyelvben ismeretlen fogalmat a köznyelvben nem használatos lexémával fejezik ki.

Nyelvföldrajz: térnyelvészet: A nyelvföldrajz vizsgálati módszer és szemlélet, amely nyelvészeti és nyelvészeten túlmutató kérdésekre a maga sajátos eszközeivel és módszereivel ad választ. A nyelv földrajzi, azaz térbeli vizsgálatára utal a kifejezés. Sajátos nyelvtudományi kutatási terület. A nyelvföldrajz a nyeliv variabilitást a térben ábrázolja, a nyelvi jelenségeket térképekre vetíti, a térbeli összefüggéseket rendszerszerunek elfogadva, belolük nyelvi és nyelven kívüli következtetéseket von le. A dialektológiában a nyelvjárásföldrajz az, amely kizárólag nyelvjárás-specifikus. Az a terület, ahol a nyelvrol, nyelvekrol való leíró és történeti nyelvészeti fölismerésekre juthatunk, amelyekre a köznyelv vizsgálatával nem.

6. Nyelvföldrajzi atlasz:

Nyelvközi atlasz: nyelvek közötti összetevo kutatásokat szolgál, gyakran sok nyelv bevonásával (multilingvális atlaszok), akár kontinentális méretekben is. A vizsgálatba bevont nyelveket általában rokonsági vagy areális kötelékek fuzik össze.

Nemzeti atlasz (nagyatlasz): A nyelvjárási atlaszok egyik fajtája. A nemzeti atlaszok igyekeznek egy nyelv minden nyelvjáráscsoportját átfogni, országhatárokra való tekintet nélkül, úgy, hogy minden lényeges hangtani, alaktani sajátosság a kutatás látóterébe kerüljön, a szókincsbol pedig egy reprezentatív válogatás elsosorban a hagyományos népi kultúra körébol.

Regionális atlasz (táji atlasz): A nyelvjárási atlaszok másik fajtája. Az elozovel szemben egy szukebb terület, gyakran valamilyen földrajzi, néprajzi, nyelvjárási egység és közvetlen környéke dialektológiai föltérképezését tuzik ki célul. Míg a nemzeti atlaszok a településeknek csak egy bizonyos hányadát jelölik ki kutatópontul, addig a tájatlaszok többsége teljes suruségu hálózattal dolgozik. A regionális atlaszok foleg az adott vidékre jellemzo nyelvjárási jelenségeket veszik tüzetesebb vizsgálat alá, illetve azokat, amelyeknek izoglosszái a választott területen futnak, mintegy ütközozónát alkotva. A nemzeti és regionális atlaszok tehát egymást kiegészítik, pontosítják.

Adatbeíró módszer: Elonye, hogy nincs áttétel az adatközlés és –megjelenítés között, viszont nem elég szemléletes, és a helyszuke miatt vagy nem fér fel minden adat egy lapra, vagy esetleg zsúfolt lesz a térkép. A legtöbb magyar nyelvatlasz adatbeíró technikájú.

Szemlélteto módszer: szemlélteto ábrázolás: Az említett problémákon úgy segítenek, hogy a térképezés elott a gyujtött anyagot osztályozzák, a nyelvileg releváns csoportokhoz szimbólumokat rendelnek és a térképekre – megfelelo jelmagyarázat kíséretében – csak a szimbólumokat viszik fel, az adatokat külön lapon közlik.

Összesíto térkép: A szólapokból az azonos nyelvi jelenségek kiemelhetok, s összesíto térképeken ismét ábrázolhatók. Ezeket jelenségtérképeknek is nevezzük. A jelenségtérkép már nem lehet adatbeíró jellegu, csak szemlélteto, a szemléltetés során azonban olyan technikát kell alkalmazni, amely a helyi realizációs arányokat, az egyes típusok megoszlását jól mutatják. Mivel az összesíto térképek készítése nagyon munka- és idoigényes, eddig legtöbbször csak az atlaszokból készült tanulmányok, monográfiák lapjain találkoztunk velük.

7. Többdimenziós atlasz:

Az anyaggyujtés két fo módja: Az anyaggyujtés az empirikus tudományokban alapveto kutatási szakasz, amely dönto módon befolyásolhatja a kutatás eredményét. Fontos a mintavétel. Véletlen a mintavétel akkor, ha tudatos elokészítés nélkül választunk ki személyeket, akiket megkérdezünk. A rétegzett mintavétel során figyelembe vesszük a település szociológiai paramétereit, s ennek ismeretében úgy határozzuk meg a megkérdezendo személyeket, hogy a minta is megfelelo arányban tükrözze a társadalmi csoportokat, rétegeket. A célzott mintavétel az, amikor a kutató meghatározott nyelvjárási jelenségeket akar összegyujteni. Ebben az esetben tudatosan keres olyan adatközloket, akik érdemben tudnak válaszolni.
- passzív gyujtési mód: amikor a gyujto nem avatkozik bele a nyelvi kommunikációs folyamatba, nem alakítja a beszédhelyzetet, csupán jelen van, figyel.
- aktív gyujtés: a gyujto a beszédhelyzet irányító résztvevoje, aki megszabja a társalgás menetét.

Kérdoíves gyujtés: A nyelvjárási jelenségek tanulmányozásához szükséges anyagokat a szakemberek kérdoívek segítségével gyujtik össze. Ennek esetei:
- 1879 és 1888 között Georg Wenker 40, köznyelven megfogalmazott mondatot küldött szét a nyelvterület különbözo pontjaira azzal a céllal, hogy a helyben lakó értelmiségiek „fordítsák le” azokat a település nyelvjárására.
- A késobbiek során mondatok lefordítása helyett címszójegyzéket állítottak össze, kiválasztották az atlasz témakörének megfelelo tárgyak, fogalmak köznyelvi elnevezéseit, és ezeknek a nyelvjárási megfeleloit a helyszínen szakemberek jegyezték fel.
- A kérdezo mondat lényege az, hogy nem lehet benne a keresett szó még köznyelvi formában sem. A kerek kérdezo mondatot foként lexikai típusú címszavak nyelvjárási megfeleloinek összegyujtésére alkalmazzák.
- Mondatkiegészítés: Akkor alkalmazzák, ha meghatározott grammatikai formában kívánják megkapni a keresett adatot. Pl. Tavasszal elültetjük a krumplit, osszel, ha megérett….
- Kérdezés rámutatással: Egyszeruen csak rámutatunk a tárgyra, és megkérdezzük, hogy azt hogy hívják.
- Kérdezés képek, rajzok segítségével: Rajzon mutatjuk a tárgyat, s megkérdezzük, mi az.
Ide tartozik még az interjú is. Lásd alább.

Interjú: Az utóbbi évtizedekben elotérbe került a nyelvi interjú készítése, amelynek során többek között nemcsak nyelvi adatokat rögzítettek, hanem egyéb más fontos háttér-információk gyujtése is szükségessé vált. Egy részük az adatközlo szociális körülményeire, más részük pedig arra vonatkozik, hogy a megkérdezett személy hogyan viszonyul a saját beszédstílusához, és milyen helyzetben tartja elfogadhatónak a nyelvjárás használatát stb. (metalingvisztikai ismeretek).

Szöveggyujtés: Fontos rögzíteni a nyelvjárási beszédet, mert bármilyen hanghordozón rögzített szöveg utólag tetszoleges számban megismételheto, másrészt azért, mert akkor évszázadokkal késobb is tudomást szerezhetnek a kutatók az elmúlt korszakok beszédbeli, nyelvjárási jelenségeirol is. Törekedjünk arra, hogy olyan témák iránt érdeklodjünk, amelyekrol az adatközlo szívesen beszél. Fontos az adatközlok bizalmának megnyerése.

Az adatközlore vonatkozó rögzítendo adatok: Ezek azért szükségesek, mert nem közömbös az adatok értékelésekor, hogy milyen életkorú, foglalkozású, muveltségu személytol kaptuk a választ vagy válaszokat. Ezek a szociológiai változók, háttérinformációk. Ide tartoznak:
- a nem
- az életkor: az alábbi csoportokat különítjük el: 1. gyermekkor: 1-10 év; 2. fiatalkor: 10-30 év; felnottkor: 30-60 év; idoskor: 60 év felett
- a születési hely: A nyelvi kompetencia szempontjából az emberi élet elso 15 éve kiemelkedoen fontos. Ha valaki kikerül a faluból, új lakóhelyén sokat megoriz azokból a nyelvi sajátosságokból, amelyekkel gyermekkorában ismerkedett meg. Arra is van számos példa, hogy öregkorra újra visszatérnek a gyermekkori sajátságok. Közismert (?), hogy idos korúak sokkal jobban emlékeznek azokra az eseményekre, amelyek gyermekkorukban történtek velük, mint a közeli múltban átéltekre. Az anyanyelvjárás jelenségei fokozottan elotérbe kerülnek 60-70 év fölött még akkor is, ha életük delén általában a köznyelvi nyelvhasználat volt jellemzo rájuk.
- a foglalkozás: Azért fontos, mert a nyelvi változások az egész falu lakosságát érintik, és kölcsönösen hatnak egymásra a különbözo foglalkozású személyek. A helybeli értelmiségi szerepe különösen fontos. Figyelembe kell vennünk a foglalkozás szerinti társadalmi rétegzodést is.
- az iskolai végzettség: három fo csoport: alsó-, középfokú és felsofokú végzettség
- nyelvi életrajz egyéb kérdései: hol töltötte a gyermekkorát, volt-e huzamosabb ideig távol a falujából, honnan származnak a szülei, mi a foglalkozásuk, a házastársa hová való, milyen nyelven beszél anyanyelvén kívül, vannak-e barátai, gyakran jár-e városba, milyen hobbi tevékenysége van, milyen társadalmi réteghez tartozó emberekkel érintkezik stb.
- a név: a hitelesség szempontjából fontos

Attitudtípusok: nyelvi attitud: a nyelvjárásokhoz és a köznyelvhez való viszonyulás. Ezek történetében 4 szakasz különítheto el:
1. semleges-távolságtartó viszonyulás: az irodalmi nyelv színre lépésétol a beszélt köznyelv falun való megjelenéséig, tehát a 19-20. század fordulójáig tart: ekkor a nyelvjárási beszélok a köznyelv iránt nem viseltettek ellenszenvvel, csak másnak tartották. Nem követték a köznyelvet.
2. ellenszenvezo-védekezo viszonyulás: A két világháború között: nemcsak a köznyelvi beszélok állnak szemben lenézo módon a nyelvjárásokkal, hanem a nyelvjárási beszélok is a köznyelvvel. A felülrol jövo és erosödo köznyelvi szorításra válaszul muködésbe lép az önvédelmi reflex: a nyelvjárási beszélok ösztönös védekezéssel, saját nyelvi normájuk védésével, a behatoló köznyelv elleni támadással reagálnak. A „pesties” nyelvhasználatot a falu erkölcse elleni vétségnek tekintik.
3. szégyenlo-önfeladó attitud: ’50-es évek: a nyelvjárási beszélok szégyellik nyelvjárásukat. Idegenek jelenlétében kerülik a tolük nyelvjárásinak tartott formák használatát, sot, meg is tagadják, hogy használják oket. Felgyorsul a nyelvjárások térvesztése. A paraszti társadalom önszabályozó belso rendjének, közösségi hálózatának, értékrendjének a szétrombolódása a Rákosi-évek parasztpolitikájának s a mezogazdaság nagyrészt eroszakos kollektivizálása kísérojelenségeinek (padláslesöprések, kulákosítás, deportálások, az emberi jogok és a méltóság rendszeres és gyakori megsértése, sot lábbal tiprása) s természetesen egyéb okoknak, a modernizációs kényszer pozitív és negatív kísérojelenségeinek volt a következménye.
4. kiegyensúlyozó-funkcióelkülöníto attitud: A ’90-es évektol napjainkig: A nyelvjárási beszélok szemszögébol nézve a nyelvjárások és a köznyelv egymás mellett élésének békésebb korszaka következik. A kettosnyelvu nyelvjárási beszélok beszédhelyzettol függoen vagy nyelvjárásukat, vagy a köznyelvet (a köznyelv táji színezetu változatát) beszélik. Tehát megtartják nyelvjárásukat, de használják a köznyelvet is – a megfelelo helyen és idoben.

Összegzés:

A nyelvjárási beszélok attitudje (nyelvjárás kontra köznyelv)
semleges-távolságtartó a 20. század elejéig
ellenszenvezo-védekezo a 20. század elejétol a század közepéig
szégyenlo-önfeladó a 20. század ötvenes-nyolcvanas évei
kiegyensúlyozó-funkcióelkülöníto a 20. század kilencvenes éveitol

Általában:
- a köznyelvi beszéloknek a nyelvjárások és a köznyelv viszonylatában érvényesülo attitudje: többé-kevésbé lenézo, lekicsinylo, amelyet mindig színezett ellenszenv, idegenkedés, másrészt valami jóindulatú, de lesajnáló, lekezelo érdeklodés. Foként értelmiségiek körében azonban találkozhatunk a nyelvjárások eszményítésével.
- a nyelvjárási beszélok: saját nyelvjárásukat a köznyelvnél különbnek tartják. Mások értéktelennek, csúnyának, szégyellnivalónak tartják nyelvjárásukat. Ennek társadalmi oka van: a parasztság lenézettsége, az iskolai oktatás nyelvjárásellenessége.

Hibridalakulat: A nyelvjárási és köznyelvi formák találkozása gyakran hoz létre keverékformákat, hibridalakulatokat, tehát interferenciajelenségeket. Pl. hanni < hannyi x hagyni, külgyo < kuggyo x külgye, vigyík < vügyík x vigyék. A kiegyensúlyozott kettosnyelvu beszéloközösségben kevés, illetoleg szórványos, kivételes a hibrid alakulatok jelenléte; a nyelvjárási domináns kettosnyelvu közösségekben pedig gyakoribb a hibrid alakulatok elofordulása.

Kettosnyelvuség (diglosszia): Két, egymástól nemcsak stiláris alapon elkülönülo azonnyelvi nyelvhasználati forma ismeretét és így két azonnyelvi kód tudását jelenti. A kettosnyelvuség és a kettosnyelvu beszélok a szóban forgó személyek és a kommunikációs kompetenciájuk (nyelvi és nyelvi közlésbeli tudása) szerint ekként tipizálhatók:
Teljes: mind a nyelvi, mind a kommunikációs kompetencia mindkét nyelvváltozatban teljes és kiegyensúlyozott.
Nem teljes:
1. részleges: csak a nyelvi kompetencia teljes, a kommunikációs valamelyik nyelvváltozatban nem az
2. redukált: mind a nyelvi, mind a kommunikációs kompetencia redukált valamelyik nyelvváltozatban, éspedig úgy, hogy az elobbi alacsonyabb szinten áll, mint az utóbbi.
3. passzív: csak a megértés szintjén beszélhetünk kompetenciáról valamelyik nyelvváltozatban, az aktív használat területén nem

Kisebbségi regionális köznyelviség: A regionális köznyelviség azon sajátos típusa, amely kisebbségi körülmények között alakul ki. Anyanyelvi körülmények között a regionális köznyelviség kiegyenlítodés, integrálódás, a nyelvjárások köznyelvhez közeledése s a köznyelv nyitása a nyelvjárások irányába. Kisebbségi körülmények között különfejlodés is! Az erdélyi regionális köznyelv, akárcsak a felvidéki és a délvidéki, a magyar köznyelvtol való elszigetelodés és különfejlodés jegyeit is magán viseli.

Funkcionális nyelvjárásvesztés: a nyelvhasználat pragmatikai vagy funkcionális zsugorodása. Ahol tehát csökken valamely nyelvnek vagy nyelvhasználatnak a használata, ott elobb vagy utóbb csökken az adott nyelvi, illetve nyelvváltozatbeli tudás is. Azaz, a mi esetünkben a nyelvjárási nyelvhasználat csökkenését, mennyiségi visszaszorulását (funkcionális nyelvjárásvesztés) elobb-utóbb követi a beszélok nyelvjárási ismereteinek a halványulása, majd redukálódása, más szóval a nyelvjárási teljesítoképességnek a gyengülési, a nyelvjárási kommunikációs kapacitás zsugorodása (strukturális nyelvjárásvesztés – vagyis: funkcionális  strukturális nyelvjárásvesztés). A nyelvjárási beszélok nyelvjárási kompetenciájának zsugorodását, nyelvjárási teljesítoképességének csökkenését strukturális nyelvjárásvesztésnek nevezzük.

8. Nyelvi variáció:

9. Változásvizsgálat:

Nyelvjárásszigetek (és típusai):
A nyelvjárásszigetek és a nyelvszigetek is spontán áttelepülésekkel vagy szervezett áttelepítésekkel (migrációval) jöttek létre. Példák a magyarországi és jugoszláviai nyelvjárásszigetekre: Alpár, Csanádpalota, Csépa, Soltvadkert,
- A nyelvszigetek (külso nyelvjárássziget) más nyelvi környezetben élo, tehát egy vagy több idegen nyelv változataival több-kevesebb kontaktusban lévo nyelvjárások.
- A nyelvjárásszigetek (belso nyelvjárássziget) azonnyelvi más nyelvjárásszigetek között élo nyelvjárások.
- Létezik még peremnyelvjárás is: azok a nyelvterület szélein elhelyezkedo nyelvjárások, amelyek azonnyelvi és idegen nyelvi nyelvjárásokkal egyaránt szomszédosak.

10. Kisebbségi nyelvjárásszigetek:

Fonémagyakoriság = fonémamegterheltség (példákkal): Fonémagyakoriságon a fonémák használatának, beszéd-, illetve szövegbeli elofordulásának gyakoriságát értjük. A fonémagyakoriságban mutatkozó eltérés a nyelvjárások közötti különbségek egyik fontos, laikusoktól is azonnal észlelheto tényezoje. Ezek a gyakorisági mutatók olyan nyelvjárási jelenségekre utalnak, amelyek igen jellemzoek lehetnek egy-egy nyelvjárásra. Látható: kiugróan magas az északnyugati és tiszántúli í-zo területeken az í gyakorisága, ugyanakkor például a zalai nyelvjárásban egyáltalán nincs, a Dél-Dunántúlon alig van í. Azonban teljesebb képet kapunk, ha valamennyi magánhangzó gyakorisági viszonyait vetjük össze.
1. Az észak-mezoségi nyelvjárás fonémaállománya – bár nem a teljes régióra jellemzoen – a köznyelvivel azonosnak tekintheto, 7 rövid és 7 hosszú magánhangzóból áll. A nyelvjárás í-zo a-zó, e két fonéma gyakorisága nagyobb a köznyelvinél, sot, a terület egy részén o fonémahiány is tapasztalható, olyan mértéku az a-zás. Az í-zés erosségétol függoen kisebb az é gyakorisága. Az e és i elofordulása is gyakoribb a köznyelvinél a nyelvjárásra jellemzo illabiális jelleg miatt, ez viszont az ö és az ü fonémák számát csökkenti.
2. A nyugat-dunántúli nyelvjárás északi altípusában az „eredeti” ú, u, í megrövidül, a köznyelvi ó, o és é helyén viszont gyakran jelentkezik egy fokkal zártabb magánhangzó, így a felso nyelvállású magánhangzók másodlagosan jelen vannak a rendszerben – a köznyelvhez képest gyakoribb az u, ü, i, kevesebb az ú, u, í és az ó, o, é. A nyelvjárás ë–zo és enyhén ö-zo, ezért a köznyelvhez képest gyakoribb az ö, de ritkább az e. Az í-zo jelleg miatt ez a magánhangzó gyakoribb, monoftongusos é viszont nem jelenik meg, helyén mindig ië diftongust ejtenek.
3. Bácskertes (Kupuszina) nyelvjárásszigeten hiányoznak a labiális palatális magánhangzók, és zárt ë–zés jellemzi. E két sajátosság következménye, hogy erosen megterhelt az ë és az i, valamint az é és az í. A köznyelvhez képest ritkább az e elofordulása, ugyanakkor valamennyi nyelvjárásunk közül itt van a legtöbb ë.

11. Hangmegfelelések: A köznyelv és a nyelvjárások közötti hangtani különbségek egyik legfontosabb típusát és legtöbb tagot számláló csoportját alkotják az alaki tájszavak (pl.: asztó, íl, kégyó stb.). Azok a szavak, szóalakok tehát, amelyek megvannak mind a köznyelvben, mind a vizsgált nyelvjárásokban, de amelyek a nyelvjárások egy részében más hangalakban használatosak, mint a köznyelvben. Amikor a lexémaszinten azonos köznyelvi és nyelvjárási szavakat, szóalakokat fonémánként szembesítjük egymással, akkor azt állapítjuk meg, hogy az adott szóalakokban mely köznyelvi fonémáknak mely nyelvjárásiak felelnek meg, vagy fordítva. A szóban forgó szembeállítások a hangmegfelelések.
Az é hangmegfelelései:
a) a köznyelv felol nézve (milyen fonémák fordulnak elo a köznyelvi é-k helyén a nyelvjárásokban): (csak néhány példa)
Köznyelvi é: nyelvjárási é2 viér, ebiéd
í szíp, kötni
u fusu, kiherulik
o fosu, korozik
ü büllög, fürüsz
i kezibe, karalábi
o dërok
b) a nyelvjárások felol nézve (milyen fonémák fordulnak elo a nyelvjárási é-k helyén a köznyelvben): (csak néhány példa)
Nyelvjárási é: köznyelvi é szép, ebéd
í kénozza, tanét
o csé, teté
u méhel, keserén
e hétet, zell
A nyelvjárási hangtani tendenciák a nyelvjárás aktív, gyakori, a nyelvjárás hangtani arculatát megszabó, azonos fonológiai típusba tartozó hangmegfelelései. Beszélhetünk pl. zárt tendenciáról, ha a megfelelo köznyelvi fonémák helyén a nyelvjárásban a köznyelvinél zártabb magánhangzók fordulnak elo számos esetben: az o helyén u (mostoha-mustoha, ez a zárt u-zás), az é helyén í (kék-kík, ez a zárt í-zés), az ö helyén ü (püföl-püfül, ez a zárt ü-zés).

12. Magánhangzórendszer-típusok:

13. Mássalhangzórendszer-típusok:

Fonématöbblet: A hangmegfelelések részben olvashatunk róla.

Fonémahiány: A hangmegfelelések részben olvashatunk róla.

14. Névszói és igei továltozatok:

15. Fontosabb névszóragozási sajátosságok:

16. Fontosabb igeragozási sajátosságok:

Aspektualitás: Egy-egy jellemzo szintaktikai szerkezetben megnyilvánuló jelentéstani minoség. Nyelvjárásaink egy része (foként az északi területeken, így a Szamosháton) a folyamatosság érzékeltetésére a fele, felé szót használja. Pl. Éppen csinálta megfelé, mikor az apja meggyütt. Ugyanerre használják a szokik/szokott igét. A mihályi nyelvjárásban a jelen ideju alak a cselekvés, történés bármikori, akadály nélküli elofordulhatóságát mutatja, a múlt ideju pedig mint a múltban szokásszeruen ismétlodo folyamatot jelöli a cselekvést (fölkelés után én ki szokok szelloztetni, régebben a lakodalmas népek a hintóról szokták szórni a kalinkót). Az ige jelen és múlt idejének kettos használata az egész Dunántúlon általános. A Tiszántúlon, Szatmárban inkább a felszólító mód sajátos felhasználását találjuk a gyakori és szokásszeru cselekvés általános kifejezésére. Pl. Mikor ez megfott, többször megmozgassuk. A palóc vidékeken is megtalálható ez a jelenség.

Fatikus elemek: Szinte minden magyar nyelvjárásban hallani olyan tartalmatlan, a beszéd, a beszélgetés kezdetét vagy folytatását segíto szavakat, kifejezéseket, mint: igaz-e, aranyoskám, érted? stb. A gyöngyösi nyelvjárásban (és más palóc nyelvjárásokban is) sokszor még a köszönést is megelozik, illetve helyettesítik bizonyos válaszra készteto, a beszélgetést elindító kifejezések: De kiátá! Felfele? Van-e még?

17. Modalitás:

Inkongruencia: Az írott köznyelv következetes egyeztetés gyakorlatához képest az egyeztetésbeli hiányok elofordulása a beszélt nyelv egyik jellegzetessége. De bizonyos nyelvjárásokban, foként a palóc régió nyelvjárásai körében a beszélt nyelvi jelenségeken túlmeno egyeztetési különbségeket is találunk: Pl.
- határozatlan számnév után többes számú névszót: Sok emberek álltak a községháza elott mise után.
- egyes számú állítmányt többes számú alany mellett: Hamar elmúlt az ünnepek.
- ez, az kijelölo jelzo esetbeli inkongruenciája a jelzett szóval: Az a gyermeket láttam mán.
- élo és élettelen inkongruenciája: Hát azokat a ruhákat vitte, akibe járt.
- határozott tárgy mellett határozatlan ragozás: Ezt a fonalat megfehérítettünk.

18. Családi helyragok: A határozóragok között igen érdekes a személyekkel kapcsolatos –nott, -nól, -ni ragcsoport, amely a nyelvterület északi és keleti peremén fordul elo. Pldák: Sándornott ’Sándoréknál’, apámnott ’apáméknál’, Sándoréknúl ’Dánoréktól’, bírónul ’bíróéktól’,

Tájszótípusok:
- valódi tájszó: amely szóalak a köznyelvben ismeretlen és az adott nyelvjárást nem ismero, illetve beszélo számára jelentése kikövetkeztethetlen
- tautonimikus értéku tájszók: Vannak olyan tájszók, amelyeknek denotátuma a köznyelvben is ismert. Ezeket a tájszótárak köznyelvi szinonimával – tautonimával = ugyanazt jelölo szóval – értelmezik. Ezeket a szótári értelmezés szempontjából tautonimikus értéku (máként: névbeli) tájszavaknak nevezhetjük.
- fogalmi tájszó: ha a szóval jelölt denotátum csupán az adott nyelvjárás sajátja, a köznyelvbol hiányzik
- alaki tájszavak: minden olyan nyelvjárási szó, amely legalább egy fonémájában eltér a köznyelvi megfelelojétol
- mozgó szócsoport: átmenetet alkot az alaki tájszó és a valódi tájszó kategóriája között. Ide tartoznak a rétegnyelvek (foként az argó), a nyelvjárások és a köznyelv határterületein sokszor az igénytelenebb beszélt nyelvben megjeleno szavak.

Fogalmi kódolás: Azt jelenti, hogy a beszélo-, illetve a nyelvközösség nyelvileg megjelöli, kifejezi, nevesíti a fogalmakat. Ez kétféleképpen történhet: vagy egyetlen szóval vagy szószerkezettel, összetétellel. Ha szóval, akkor az adott fogalmat lexémával kódoljuk (lexikai kódolás – pl. fa: trák). Ha szószerkezettel vagy összetétellel, akkor pedig szintagmával tesszük ugyanazt (szintaktikai kódolás – pl. villanyborotva: tüzes ember).

19. Nyelvjárási frazeologizmusok:

Tájszótári minosítések: Újabb tájszótárainkban egyre inkább elotérbe kerülo szempont a szavak szociális érvényességének tükröztetése. A szavak szinkrón társadalmi érvénye szerint a következo kategóriák állíthatók fel:
 a közösség tagjai által általánosan használt/ismert,
 kihalóban lévo, visszaszoruló, ritkán használt, inkább csak a közösség idosebb tagjai által használt/ismert,
 kihalt, csupán régebbi közlésekben megtalált, illetoleg aktív rákérdezés során elobukkanó,
 terjedo, a közösség nyelvhasználatában új (általában a fiatalabb korosztály körében használatos) szó.

Tájszótártípusok:

a lefedett terület csak a köznyelvben ismeretlen szavakat tartalmazza a köznyelvvel megegyezo s az abban ismeretlen szavakat egyaránt tartalmazza
elvben az egész nyelvterület általános tájszótár általános szótár
kisebb-nagyobb régió regionális tájszótár regionális szótár
egyetlen település helyi tájszótár helyi szótár

Azok a szótárak, amelyek csak a köznyelvben ismeretlen nyelvjárási szavakat tartalmazzák, a tájszó-tárak, azok pedig, amelyek a köznyelvben ismerteket is magukba foglalják, a táj-szótárak. Külön típus a nyelvföldrajzi szótár, amely egy-egy régió, tájegység nyelvatlaszmódszerrel gyujtött lexikai adatait tartalmazza a kutatópontok megjelölésével, valamint a nyelvjárási hiányszótár, amely a köznyelvben meglévo, a vizsgált nyelvjárásban nem használatos szavakat foglalja magában. A diakrónia elveit érvényesíti a történeti regionális szótár, amely egy régió adott idohatárok között összegyujtött köznyelvi és nyelvjárási történeti szóanyagát tárja elénk.

1. Általános tájszótár (a köznyelvben ismeretlen szavakat elvben a nyelvterület egészérol tartalmazó szótár): Magyar tájszótár = Tsz.; Szinnyei József: Magyar tájszótár I-II. (= MTsz.); B. Lorinczy Éva szerk.: Új magyar tájszótár I-III. (=ÚMTsz.)
2. Regionális szótár (egy-egy régió, tájegység szókészletét a viszonylagos teljesség igényével tartalmazó szótár): Csury Bálint: Szamosháti szótár I-II. (=SzamSz.); Vyrjö Wichmann: = CsángSz.; Kiss Géza – Keresztes Kálmán: Ormánysági szótár. (= OrmSz.); Bálint Sándor: Szegedi szótár. I-II. (=SzegSz.); Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár. I-III. (SzlavSz.). Történeti regionális szótár: Szabó T. Attila szerk. Erdélyi magyar szótörténeti tár. I-IX. (= EMSzT.)
3. Regionális tájszótár (egy-egy régió, tájegység, illetoleg több, egymással kapcsolatban lévo település tájszavait tartalmazza): Kriza János: Erdélyi tájszótár. (= Kriza); Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótár stb.
4. Helyi szótár (egyetlen település szókészletét: a köznyelvivel megegyezo s a köznyelvben ismeretlen szavakat tartalmazó szótár). Markó Imre Lehel: Kiskanizsai szótár. stb.
5. Helyi tájszótár (egy településnek a köznyelvben nem használatos szavait feldolgozó szótár): Imre Samu: Felsoori tájszótár. (= FTsz.); Kiss Jeno: Mihályi tájszótár. (= MihTsz.); Villám Judit: Nagykorosi tájszótár. stb.
6. Nyelvföldrajzi szótár (egy-egy régió, tájegység nyelvatlasz-módszerrel gyujtött lexikai adatait tartalmazza a kutatópontok megjelölésével): Gállfy Mózes – Márton Gyula: Székely nyelvföldrajzi szótár.
7. Nyelvjárási hiányszótár (a köznyelvben meglévo, a vizsgált nyelvjárásban nem használatos szavak szavakat tartalmazó szótár): Hegedus Attila: Kisnémedi tájszótár. Hiányszótár.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

REAGOVAT

jianbin0203 írta - 3. 2. 2018 - 04:42

jianbin0203

ugg outlet

canada goose jackets

cheap uggs

ugg outlet

polo outlet online store

fitflops

jordan 4

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors uk

cartier outlet

ugg boots

swarovski outlet

nike free running

michael kors factory outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

mont blanc outlet

michael kors uk

swarovski outlet

hermes belt

longchamp bags

coach factory outlet

polo ralph lauren

ugg cyber monday

coach outlet store online

ysl outlet

nike air huarache

mulberry handbags

canada goose outlet store

longchamp handbags

canada goose outlet store

ugg outlet

mbt shoes

coach outlet store

nfl jerseys wholesale

ugg boots

nike factory outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

hermes birkin

pandora jewelry

michael kors outlet

coach factory outlet

toms sko

hermes belts

michael kors handbags outlet

football shirts

lebron james shoes

hogan scarpe

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora charms

true religion jeans

moncler outlet

christian louboutin

true religion outlet store

ralph lauren outlet

canada goose outlet online

ugg boots

christian louboutin

swarovski outlet

uggs outlet

coach factory outlet

michael kors

foamposite shoes

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

nike blazer pas cher

Girls shoes

snapbacks wholesale

ysl outlet online

pandora charms

air max 90

nike free 5

polo ralph lauren

christian louboutin outlet

ferragamo outlet

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas sko

moncler jackets

oakley sunglasses

longchamp handbags

nike shoes uk

coach factory outlet

jordan shoes

canada goose parka

cheap jordans

coach factory outlet

tory burch outlet

barbour outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

ecco outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

uggs on sale

outlet christian louboutin

uggs outlet

cheap ugg boots

air max shoes

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet

longchamp handbags

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose uk

cheap jordans free shipping

air force 1 shoes

oakley sunglasses

polo outlet

michael kors outlet store

pandora jewelry outlet

salomon chaussures

polo outlet

canada goose uk

uggs on clearance

canada goose outlet store

nba jerseys

christian louboutin sale

christian louboutin

kate spade outlet online

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

timberland boots

ugg boots clearance

pandora charms

pandora jewelry

polo outlet

nike store

coach canada

ralph lauren polo shirts

ferragamo shoes

uggs outlet online

rayban sunglasses

mont blanc pens

michael kors bags

birkenstock sandals

ralph lauren outlet

nike shoes

adidas outlet store

kate spade outlet online

adidas outlet

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses on sale

nike roshe one

polo pas cher

supreme clothing

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

uggs outlet

michael kors handbags

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

new balance outlet

kobe bryants shoes

ralph lauren shirts

christian louboutin sale

ed hardy clothing

pandora charms

tory burch outlet

michael?kors?outlet?online

kate spade sale

tory burch outlet

thomas sabo charms

coach handbags online outlet

nike air max 1

ugg outlet store

canada goose jackets

oakley sunglasses

ralph lauren pas cher

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

uggs outletonline

uggs outlet

air jordan shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

coach outlet canada

true religion jeans for men

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg outlet online clearance

ugg outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

fitflops uk

jordan shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

moncler jackets

uggs outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

coach outlet store online

coach factory outlet

polo ralph lauren

uggs outletonline

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

uggs outlet

pandora outlet

nike factory store

asics shoes

polo outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

coach outlet online

longchamp handbags sale

michael kors outlet

true religion outlet

michael kors online

bottega veneta outlet online

ugg boots

coach factory outlet

nhl jerseys wholesale

longchamp outlet

mulberry bags

ray ban sunglasses outlet

polo outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

uggs outlet

michael kors outlet online

nike sko danmark

coach outlet online

coach factory outlet

mont blanc pens

mont blanc pens

kd shoes

kate spade outlet

tory burch shoes

ugg boots clearance

puma outlet

mulberry handbags

hermes outlet

pandora charms

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet store

ugg boots on sale

canada goose outlet

supreme clothing

cheap ugg boots

nhl jerseys

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

uggs outlet

tory burch outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet online

ugg boots on sale

ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses

michael kors uk

michael kors outlet online

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet online

prada bags

uggs outlet

valentino outlet

ugg outlet

air max trainers

longchamp outlet online

coach outlet

nike shoes

rayban sunglasses

christian louboutin

nike roshe run

oakley sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

ugg boots clearance

michael kors handbags

uggs outlet

coach outlet

coach outlet store online

christian louboutin uk

ray ban sunglasses outlet

mulberry handbags

kate spade outlet

ferragamo shoes

coach outlet

nike trainers

true religion outlet

cheap snapbacks

nike trainers

canada goose jackets

michael kors outlet store

timberland outlet

snapbacks wholesale

ralph lauren outlet

uggs outlet

scarpe hogan

ray-ban sunglasses

chrome hearts outlet

true religion jeans

canada goose outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg boots clearance

true religion outlet

coach outlet

fitflops

canada goose outlet

yeezy boost

soccer cleats

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

pandora charms

nfl jersey wholesale

lacoste shirts

ugg outlet

ralph lauren outlet

nike air sko

uggs outlet

ferragamo shoes

canada goose jackets

ugg boots clearance

oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses sale

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

nike factory shoes

michael kors outlet

nhl jerseys

ugg outlet store

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

coach outlet

chrome hearts

oakley sunglasses wholesale

air max 90

canada goose coats

longchamp pas cher

pandora outlet

uggs outlet online

michael kors outlet clearance

fred perry polo

mcm backpacks

nike air max

true religion jeans

canada goose jackets men

cheap jerseys

ray ban sunglasses

true religion outlet

longchamp pliage

coach outlet online

adidas nmd

polo ralph lauren

nike outlet

mont blanc pens

lacoste polo shirts

michael kors outlet online

coach outlet online

yeezy boost 350

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses outlet

ugg canada

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

nike outlet store

canada goose cyber monday

longchamp pas cher

polo ralph lauren

coach outlet online

nike outlet online

mulberry sale

ugg boots clearance

lacoste pas cher

ray ban sunglasses

tory burch outlet online store

blackhawks jerseys

coach outlet

nike sko

cheap football shirts

michael kors outlet

polo outlet

coach factory outlet

true religion uk

burberry outlet store

mulberry bags

canada goose outlet store

soccer jerseys wholesale

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

basketball sneakers

fitflops outlet

nike sko

canada goose outlet

ralph lauren shirts

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

christian louboutin sale

cheap jordans

cheap jordan shoes

coach outlet

canada goose jackets

canada goose jackets clearance

birkenstock outlet

nfl jersey wholesale

canada goose outlet store

michael kors outlet online

nike outlet store

salomon shoes

christian louboutin outlet

toms sko

canada goose jackets

ferragamo outlet

adidas nmd runner

coach outlet online

nike store uk

michael kors outlet

ecco sale shoes

ugg outlet

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet online

oakley sunglasses wholesale

toms sko

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

true religion outlet

vans greece

polo ralph lauren shirts

cheap ray ban sunglasses

cheap nba jerseys

cheap ray bans

coach outlet store

canada goose outlet store

michael kors outlet

kobe shoes

hermes outlet

kate spade outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

nike air huarache

coach outlet online

ugg boots on sale

canada goose outlet

michael kors wallets

nfl jerseys

cheap nfl jerseys

kate spade outlet

uggs outlet

fitflops

pandora charms

cheap oakley sunglasses

longchamp pliage

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

michael kors handbags clearance

pandora outlet

michael kors outlet online

puma shoes

ugg black friday

ray ban sunglasses outlet

canada goose outlet

ugg boots

cheap ray ban sunglasses

louboutin shoes

prada shoes for men

coach factory outlet

links of london jewellery

polo ralph lauren

michael kors handbags

ugg outlet

michael kors outlet clearance

fred perry polo shirts

polo ralph lauren

oakley sunglasses sale

coach outlet online

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet uk

coach factory outlet

coach outlet online

canada goose

longchamp handbags

ugg boots on sale

coach outlet

mlb jerseys wholesale

ugg boots

true religion outlet store

prada outlet

canada goose jackets

kate spade outlet online

true religion outlet

true religion uk

birkenstock shoes

michael kors canada

ugg boots outlet

polo outlet

michael kors outlet

true religion outlet store

oakley sunglasses

longchamp pas cher

longchamp pas cher

michael kors outlet clearance

true religion jeans

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

true religion outlet

christian louboutin shoes

ferragamo outlet

thomas sabo

canada goose coats

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

tods outlet online

nike shoes outlet

oakley sunglasses

coach handbags outlet

pandora outlet

ugg boots

ferragamo outlet

ugg boots clearance

cheap jerseys wholesale

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet

prada sunglasses for women

polo ralph lauren outlet online

denver broncos jerseys

giuseppe zanotti shoes

ugg outlet

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

burberry outlet sale

true religion outlet

adidas outlet

burberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

longchamp pliage

air max 90

zapatillas salomon

kate spade sale

michael kors outlet online

coach outlet online

mbt shoes outlet

ugg outlet

longchamp solde

michael kors uk

nike air force 1

adidas nmd r1

coach outlet online coach factory outlet

fitflops sale clearance

futbol baratas

canada goose outlet store

moncler outlet

mcm outlet

nike trainers

kate spade outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

christian louboutin shoes

ralph lauren polo

canada goose outlet store

swarovski outlet store

coach outlet

nike outlet online

canada goose outlet

lacoste soldes

oakley sunglasses uk

coach outlet

new balance outlet

true religion outlet

coach outlet

herve leger outlet

nfl jerseys

tods outlet

cleveland cavaliers jerseys

nba jerseys wholesale

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

mulberry outlet??mulberry handbags outlet

ugg outlet

canada goose

true religion jeans

fitflops

cazal sunglasses

ecco sale

fitflops sale clearance

ralph lauren polo

ugg outlet

adidas store

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

fitflops uk

uggs outlet

swarovski uk

polo ralph lauren

air max 90

nike outlet store

polo outlet online

michael kors outlet

ralph lauren factory store

converse shoes sale

coach outlet online

air max 90

adidas shoes

coach outlet online

pandora charms

nike shoes outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

coach outlet online

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet

jordan shoes

broncos jersey

longchamp handbags

oakley sunglasses

soccer shoes

cheap ray ban sunglasses

nike nba jerseys

nike outlet

coach outlet online

christian louboutin outlet

coach outlet store online

oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses wholesale

herve leger dresses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike shoes

ugg outlet online

coach factory outlet

ray ban sunglasses

nike trainers uk

tory burch outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

yeezy boost 350

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

basketball shoes

nfl jerseys

hermes outlet store

canada goose black friday

true religion jeans

ferragamo outlet

pandora charms

chrome hearts online store

canada goose outlet

mbt outlet

air max 1

air huarache

tory burch handbags

canada goose outlet

air max 2015

coach factory outlet

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

montblanc pens

burberry outlet

christian louboutin outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

ugg boots

fitflops shoes

timberland sko

nike roshe

polo ralph lauren

coach outlet store online

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren polo

nba jerseys

true religion jeans

polo outlet factory store

canada goose outlet online

oakley sunglasses

moncler jackets

michael kors outlet

cheap jordan shoes

tory burch outlet online store

canada goose outlet online

soccer jerseys

mulberry handbags

coach outlet

vans outlet

nike outlet

ugg boots

mac cosmetics

marc jacobs outlet

longchamp bags

ugg outlet

ralph lauren polo

ralph lauren polo shirts

polo ralph lauren

ugg boots

coach outlet store online

nike shoes on sale

mulberry bags

moncler outlet

salomon sko

michael kors outlet clearance

jordan shoes

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

oakley sunglasses

prada sunglasses

coach outlet store online

uggs outlet

ugg boots outlet

valentino shoes

nike outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

pandora jewelry

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

coach outlet

kate spade outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet store

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

nike roshe run

uggs outlet

coach outlet

air max 90

longchamp handbags

coach outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

ugg outlet

nike outlet

longchamp outlet online

supreme clothing

ugg outlet

coach outlet

polo outlet

air max 90

pandora charms sale clearance

coach outlet online

mac outlet

mulberry handbags

nhl jerseys for sale

michael kors outlet online

canada goose outlet store

canada goose jackets

canada goose outlet online

cheap jordans

christian louboutin outlet

cheap basketball shoes

canada goose

cheap michael kors handbags

canada goose jackets

ralph lauren

cheap nfl jerseys

hermes online

michael kors outlet

michael kors factory outlet

mulberry outlet

nike shoes

longchamp bags

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

canada goose outlet

jerseys wholesale

coach canada

uggs on sale

new balance shoes

outlet christian louboutin

cheap jerseys

michael kors outlet

ferragamo shoes

michael kors wallets for women

prada shoes

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

coach outlet online

coach outlet store

fitflops shoes

cheap oakley sunglasses

air jordan 4

michael kors outlet clearance

lacoste polo

uggs outlet

moncler outlet

michael kors outlet online

cheap jordans

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

mlb jerseys

michael kors

polo ralph lauren

canada goose jackets for women

canada goose outlet store

huaraches shoes

kate spade outlet online store

christian louboutin outlet

michael kors handbags

uggs outlet

pandora outlet

uggs outlet

michael kors outlet stores

true religion jeans

ugg outlets

tory burch outlet online

canada goose jackets

denver broncos jersey

uggs outlet

michael kors outlet clearance

tory burch outlet

polo ralph lauren outlet

longchamp solde

ferragamo shoes

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet stores

moncler outlet

cheap nfl jerseys

ralph lauren polo shirts

ray ban sunglasses outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

polo ralph lauren outlet

chicago blackhawks jerseys

canada goose jackets

swarovski outlet store

mulberry bags

moncler outlet

ugg boots on sale

ugg boots

canada goose jackets

uggs

coach outlet clearance

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

canada goose outlet store

converse shoes sale

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose coats

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses

canada goose jackets

coach outlet online

ugg boots outlet

kobe 9 elite

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

cheap ugg boots

cheap oakley sunglasses

moncler outlet online

lakers jerseys

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

kobe shoes

adidas wings shoes

swarovski uk

reebok shoes

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin online

michael kors outlet

ferragamo shoes

coach factory outlet

adidas nmd

marc jacobs sale

swarovski jewelry

ugg outlet

fitflops sale clearance

uggs outlet online

cheap nhl jerseys

canada goose jackets

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael?kors?handbags

michael kors

michael kors outlet

canada goose

cheap jordans

polo ralph lauren

kate spade outlet online

nfl jerseys

ugg outlet stores

kobe bryant shoes

ugg outlet online

true religion jeans

cheap ugg boots

canada goose coats

coach outlet online

tory burch sandals

canada goose outlet online

jordan shoes

ed hardy outlet

coach outlet clearance

prada shoes on sale

mac makeup

canada goose outlet

jordan shoes

longchamp outlet

nike blazer pas cher

true religion outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet online

canada goose coats

ugg outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

moncler coats

polo ralph lauren

ugg outlet online clearance

swarovski crystal

pandora jewelry

canada goose outlet store

ray ban sunglasses

coach outlet store online

coach outlet

ferragamo outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

burberry outlet store

ray ban sunglasses

supreme clothing

camisetas futbol baratas

nike air max 2015

oakley sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

michael kors online

soccer jerseys

ugg boots on sale

jordan shoes

oakley sunglasses

cheap mlb jerseys

canada goose outlet sale

nike shoes

coach factory outlet

ugg outlet

polo outlet

canada goose jackets sale

mulberry outlet

true religion canada

canada goose jackets

tory burch outlet online

reebok trainers

christian louboutin shoes

canada goose jackets

mont blanc pens

true religion outlet

fitflops

canada goose outlet store

cheap nba jerseys

canada goose outlet

moncler coats

snapback hats

canada goose jackets

christian louboutin outlet

mulberry handbags sale

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

nike outlet store

yeezy boost

denver broncos jerseys

coach outlet

huaraches shopping

kate spade outlet online

los angeles lakers jerseys

ugg boots

canada goose uk

canada goose outlet store

michael kors outlet

cazal outlet

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike air max 90

ralph lauren

michael kors uk

coach outlet

swarovski crystal

polo ralph lauren

cheap soccer jerseys

ugg boots clearance

nfl jerseys

reebok outlet store

ugg boots

michael kors bags

polo shirts

nike shoes

ray ban sunglasses

converse shoes

ralph lauren polo

uggs outlet

broncos jerseys

ugg outlet

giuseppe zanotti outlet

coach outlet

ugg outlet

coach outlet online

mulberry uk

canada goose coats

oakley sunglasses

air huarache

adidas wings

ugg outlet store

canada goose outlet store

longchamp outlet store

ray ban sunglasses

max 1

true religion jeans

air max shoes

longchamp outlet

burberry canada

michael kors outlet online

cheap jordans

canada goose outlet online

canada goose jackets outlet

salomon outlet

pandora charms outlet

burberry outlet

pandora outlet

polo outlet

nike store uk

ugg outlet online

polo outlet

coach outlet

nike shoes

polo ralph lauren

true religion jeans

cartier watches

tory burch outlet stores

canada goose outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

michael kors outlet

coach outlet

coach handbags

prada handbags

cleveland cavaliers jersey

uggs outlet

longchamp solde

sport's shoes

coach outlet online

ray bans

ugg outlet??ugg outlet stores

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

uggs outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

pandora outlet

ugg outlet

jordan shoes

canada goose jackets sale

true religion jeans

michael kors outlet

new balance shoes

puma outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

adidas uk

cheap nhl jerseys

mulberry handbags

coach outlet online

oakley sunglasses

kobe 9

coach factory store

ugg boots on sale

coach handbags on sale

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

longchamp solde

coach outlet

ugg outlet

converse shoes

air max uk

canada goose uk

cheap jordans for sale

oakley sunglasses wholesale

lebron shoes

bottega veneta outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

reebok shoes

true religion jeans sale

coach outlet online

ugg boots clearance

max 90

oakley sunglasses

nike sko

asics running shoe

coach outlet online

barbour outlet store

uggs outlet

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

kate spade sale

vans shoes

michael kors outlet clearance

kate spade outlet online store

cheap oakley sunglasses

chrome hearts outlet

uggs outlet

ugg boots clearance

oakley sunglasses

longchamp pliage

pandora charms sale clearance

michael kors outlet

christian louboutin sale

true religion jeans

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet online

salomon sko

polo outlets factory store

ugg outlet

polo outlet stores

christian louboutin sale

cheap snapbacks

oakley sunglasses

ralph lauren polo

ferragamo shoes sale

coach factory outlet

canada goose outlet store

swarovski crystal

coach outlet store online

coach outlet store online

pandora charms

uggs outlet

canada goose coats

cheap uggs

adidas shoes

polo ralph lauren

polo outlet

tory burch outlet online

polo outlet

broncos jerseys

coach outlet online

canada goose outlet

michael kors uk

coach outlet store online

canada goose outlet online

ralph lauren outlet

coach outlet

true religion jeans

michael kors outlet

nike uk store

canada goose outlet

supra shoes sale

pandora jewelry

ralph lauren

michael kors handbags

fitflops sale clearance

coach outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

jordan shoes

ugg outlet

ralph lauren outlet

michael kors

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren shirts

kate spade outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet online

canada goose outlet

air max trainers

michael kors handbags

canada goose jackets

nike air max 90

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

denver broncos jersey

lacoste outlet

adidas trainers

mulberry uk

nfl jerseys wholesale

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

true religion jeans sale

puma shoes

cheap football shirts

links of london

ugg boots for women

birkenstock shoes

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

football shirts

air max uk

fitflops sale

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren factory store

kicks nice

hermes birkin bag

michael kors outlet

canada goose outlet store

cheap ugg boots

ecco shoes

pandora outlet

uggs canada

coach outlet

ralph lauren polo

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet store

nike foamposite

polo ralph lauren

ugg boots clearance

mulberry bags

canada goose outlet online

dansko shoes

coach factory outlet

ralph lauren polo

canada goose outlet

canada goose parka

coach outlet online

coach outlet online

uggs outlet

true religion jeans

michael kors outlet

ugg outlet

supra shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

uggs clearance

cheap mlb jerseys

salomon outlet

coach outlet store

uggs outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike air max 90

swarovski outlet

vans sko

oakley sunglasses sale

fitflops sale clearance

canada goose outlet

mlb jerseys

christian louboutin shoes

tory burch outlet online

moncler coats

tory burch outlet

coach handbags

burberry outlet

mulberry handbags

Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Fonetické špecifiká… 27. 6. 2007 2238 -- --