LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5791)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Ady Endre költészete(VERSELEMZÉS)

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Irodalom

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:2068

Karakterek száma:11,245

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):6.25

Megtekintések / letöltések száma:41133 / 354

Méret:13.22 kB

Ady Endre költészete

I. A halál motívum
A fekete zongora c. vers
Párisban járt az osz c. versII. Szerelem motívum
Lédával a bálban c. vers
Héja nász az avaron c. versIII. Ars poéticája és lírai önszemlélete
Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetu vers
Hortobágy poétája c. vers
A Tisza parton c. vers
A magyar Messiások c. nyolcsorosIV. Az összetett szimbólum Ady verseiben
A fekete zongora c. vers
Vár fehér asszony c. vers

I. A halál motívumA halál, a halálvágy, az elmúlás nosztalgiája jellegzetes témája volt mind a francia szimbolizmusnak, mind a századvégi magyar lírának.Adynál a Vér és Arany kötetben (1907) − a címlapon feltüntetett évszám (1908) − már önálló ciklust kapott (A Halál rokona). A Léda-verseknek is állandó kíséroje volt a halál, az oszi avarba való lehullás, az élet fényét kioltó fekete szín.Ady verseiben kétféle halálkép jelenik meg, az átesztétizáló és az abszurdizáló.


A fekete zongora c. versben az abszurdizáló halál jelenik meg, vagyis az a halál, amely az életet céltalanná, abszurddá teszi.A versben összetett szimbólum van, amelynek alapmetafórája: élet (jelölt/melódia/kép). A fo motívum: a fekete zongora kép, az egyén a jelölt. A vak mester az Isten, aki az életet irányítja, egy bordélyházban zongora, mámorra van szükség. Ha nincs mámor, nem lehet megmaradni: „fusson, akinek nincs bora”. Az életbe bele kell halni: „szívemnek vére kiömlik az o ütemére”. A vers idon és téren kívüli.


A Párisban járt az osz c. vers egy pillanat elemzése, a két halál egyszerre jelenik meg. Az elso versszakokban még az átesztétizáló halál: Osz kánikulában találkozott velem − a nagy meleg után jön az enyhülés: „égtek lelkemben kis rozse-dalok: füstösek, furcsák, búsak, bíborak” − tábortuz otthonos képe. A harmadik versszaktól viszont már abszurdizáló halálkép jelenik meg: beleremegett.Már az elso versszakban bevezeti a költo a halált, az Osz és Szent Mihály említésével. A vers elején lévo enyhe motívumok: suhant, nesztelen, halk lombok − a vers végére felerosödnek: szaladt, beleremegett, nyögo lombok. Az Osz kacagva szaladt, a tréfás falevelek kárörvendoek, kinevetik az élet jelentéktelenségét, A falevelek már halottak. Beleremegek…A halált szépnek mutatja be még akkor is, ha az életet értelmetlenné teszi. Mindkét halált az élethez viszonyítja. A negyedik versszak vegyes: itt mind az abszurdizáló, mind az átesztétizáló halál megjelenik (beszökik, elér, súg, kacagva, szaladt; − kánikula, beleremeg, nyögo).

II. A szerelem motívum
A Lédával a bálban c. vers balladaszeru, mert megjelennek benne balladai elemek, pl. idotlen, a hely bizonytalan, van cselekménye. Nincs elotörténet, ez elvonttá, általánosság teszi a cselekményt. A cselekmény: bejön egy pár a bálba, ahol ifjú és boldog párok táncolnak. A bejövo pár a halálból jön: halál arcunk, sötét fátyol. A szerelem halálából jönnek, mivel a rózsa is hervadt, amely a szerelmet jelképezi. A bálban esküvo van, boldog párok táncolnak friss rózsákkal, tehát az o szerelmük még él. A másik pár inkább temetésre utal a fátyol miatt. Elorevetítik, hogy szerelemnek mi lesz a sorsa. A szerelem halálát hordozzák, ez fertoz, megöli a többi pár szerelmét is. Már az elso sorban eloreutalást találunk a szerelem rövid voltára: (sikolt) és figyelmeztetés (tornyosul, omlik).A vers az Adynál oly gyakori látomásos verstípusba tartozik. A leírt egyetlen képet jeleníti meg roppant plasztikusan (megragadhatóan, kifejezoen). A kép romantikus (vadromantikus), tipikus kép a kísértethistóriákból. A vers fo eszköze a kontraszt, de olyan rikító, mint egy ponyvaregényben. A nyelvi, a képi világ tipikusan szecessziós.A helyzet sajátos változata a haláltánc-motívumnak. Erre utal az elfátyolozott halál-arc is.A vers a Vér és Arany kötet Léda arany szobra címu ciklusában található. Körülötte csupa szerelmes vers, így joggal gyanakodhatunk: igen, ez egy szerelmes vers. A különös pár súlyát a szenvedély, a szerelem adja, amely mint minden igazi szenvedély: tragikus. Erre utal a fekete jelzo. A külvilággal nem törodés a szenvedély nagyságát, a halál-szimbolika pedig a szecesszióban oly egyértelmu szerelem-halál összefonódást jelzi. A vers tudatos szembefordulás a népnemzeti líra rózsakoszorús szerelmi költészetével. Az idillel az igazi szenvedély tragikumát állítja szembe. S mivel a címben konkrét név szerepel, így a vers valóban szerelmes vers, áttételes vallomás Lédának.
A Héja-nász az avaron c. versben a szerelem, mint létharc része, a férfi és a no közötti küzdelem jelenik meg. Ez a szociáldarwinizmus felfogásának felel meg, miszerint a természettudományokban meglévo törvényeket át lehet vinni a társadalomtudományokba. A harc jelzoje az is, hogy a költo a szerelmet nem galambbal, hanem egy ragadozó madárral, a héjával akarja bemutatni. A szerelemre nem igazán találunk pozitív jelzot, pl. „szerelmesen”, az elozmények negatívvá teszik, „felborzolt toll” ez ambivalens (többféle megítélésu, kimenetelu), lehet szerelmi szenvedély, de lehet düh, harci düh is. Negatív motívumok: vijjogva (harc, fájdalom, veszély), sírva (szomorúság), kergetozve (lehet pozitív is, mint a játékosság).Ok a régi madarak, már kiábrándultak a szerelembol, a szerelem halálhoz vezet, ténylegesen belepusztulnak, pozitív benne, hogy együtt halnak meg. A szerelem beteljesülése a halál.A verset még verselése is zaklatottá teszi. A költo jambusokat felcseréli (trocheusra), így choriambus keletkezik a sor elején (ez az anaclasys) és még sok helyen találhatunk aprózást (uu).III. Ady Endre: Ars poetica és lírai önszemlélet

Adyt messiáshit, tragikus küldetéstudat jellemzi, mártírságot is vállaló elhivatottság-érzet, lázadó magyarságtudat.


Az Új versek elohangja a cím nélküli Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetu költemény (1905), lírai ars poética és programadás is egyben.A versben a költo saját önarcképét tárja az olvasó elé, bemutatva az új magyar karaktert (jellemet). A régi, Beothy Zsolt által jellemzett magyar alkat az osi magyar pusztában élt, nyugodt, nem képzelodik, nem fél, mindent világosan lát.Ady más, harcias: dönget, kérd, jön, betörni akar. Szándéka a hódítás (Verecke), a gátak lerombolása. Honfoglaló magyar képében jelenik meg, ugyanakkor nyugati is (Dévénynél akar betörni). Az osi dal, amit hoz magával, a hagyományt jelenti, de új is, mert Dévénynél jön… Folytatja a magyar hagyományokat, de nyugatiakat is tartalmaz. Régi is, új is a magyar dal, tehát örök, de feltétlenül magyar. A dal már dekadens: „sírva, kínban, mit se várva”, a reménytelenség jelenik meg. Gyozelmi dal, nem Pusztaszerhez kapcsolódik.Ady hangsúlyozza azonosságát Góg és Magóg népének ércfalakkal (Kárpátok) elzárt közösségével, a „keleti” magyarsággal. A küldetés hiábavaló, reménytelen, ezzel szemben cselekszik a dacos, szembeszegülo „én”.A lázadó, pogány „új, énekes Vazult” az új dalokat elátkozó hatalom el akarja tiporni, mégis vállalja sorsát, hogy diadalra vigye az új, gyoztes, magyar dalt.A meg nem alkuvó, büszke dac miatt „mégis-morál” ez a magatartás.
A Hortobágy poétája c. versben a költo bemutatja a Beothy-féle karakter lesüllyedését: bamba lett, nem fogja fel, amit mondanak neki, a versben a lírai én társai ilyenek. Nem hagyják a lírai ént, hogy költové válton. A lírai én karaktere is megváltozott, csak helyzetében van meg az osi állapot: csordát terel, nomád, pásztor, lelkében viszont poéta: vágyakozik, érzelmei vannak (virág no szívében, költészetének témái: pusztulás, mámor, szerelem- a dekadencia témái). A költo az osi nemzeti karaktert dekadensé (hanyatlássá) írta át. Párhuzamot vonhatunk az elhallgattatott hortobágyi poéta és Ady között.A Hortobágy poétája (1906) az Új versek kötet A Magyar Ugaron c. ciklusának nyitó verse, így különösen hangsúlyos. Témája a költészet lehetetlensége ill. vállalhatatlansága Magyarországon. A körülmények teszik lehetetlenné ill. vállalhatatlanná a költosorsot. Késobb a szerzo sok versében visszatér ez a téma. Az ugar motívumkörbe kapcsolható, s mint az ide tartozó szimbólumok közül nem egy, szinte köznyelvi fordulattá vált.A címbeli Hortobágy jelképpé no a versben. A pusztát, a kopárságot jelképezi szellemi értelemben is. A másik jelkép a csorda. Egyrészt orzi a vers címszereploje, másrészt a közönségre is utal: csorda-népek.A poétát kínzó, költészetére ösztönzo dolgok egyfajta rejtett ars poétikát adnak: alkony, délibáb, halál, bor, no. A vers tragikumát nem a költészet fogadtatása, hanem meg sem születése adja.A vers jelentésszerkezete egyszeru, üzenete egyértelmu. A cím tárgymegjelölés, maga a vers leírás.Hatása az akkor elfogadott szemlélettel gyökeresen ellenkezo látásmódban van. A romantikus, nagyszeru puszta – lásd Petofit – itt mint pusztító elem van jelen. A konvencionális (meggyökeresedett, megszokott) hazafiság arculvágása: „minden más táján a világnak („Szent dalnok lett volna belole”).A vers – hangsúlyos helyzete miatt – programadó versként is felfogható.
A Tisza-parton c. vers arra utal, hogy a költo idegen jelenlegi saját hazájában. (Ennek már van költoi hagyománya pl. Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról). Összehasonlítva a két világot: a költo hazája, ahonnan jött, a finomságot képviseli (álmodozás, finom érzelmek, virág- termékeny élet), ezzel szemben áll a Magyar haza, amely a durvaságot képviseli: bamba, vad csókok, sivatag – terméketlenség. A Tisza-part Magyarország jelképe. A Tisza=jelen, Kelet Magyarország – a Gangesz=múlt, Nyugat, India kultusza, muvelodés (a szembeállítás módszere). A sivatag szó a jelenlegi Mo. helyzetét jelképezi. A sivatag terméketlen, kopár terület, de valaha termo lehetett vagy azzá változtatható. Ady az orosz polgári forradalom nyomán érzékelteti, hogy Mo-on is változások kellenének, politikai, gazdasági változások, mert az ország elmaradott. A „durva kezek” utalás a politikai, hatalmi viszonyokra, amelyek gátolják a fejlodést, a jelen ezért kilátástalan.Ady egy sajátos mufajban ragadja meg a problémákat, ez a zsáner, mivel a cselekményelemek általánosítottak, jelképesek és idotlenek. A lírai én is általánosított, mivel nem azonos Adyval, de magában rejti a költoi lét a lírai ént.
A magyar Messiások (1907) c. nyolcsoros költeményben a hiábavalóság élménye s ennek ellenére a mártírium vállalása szólal meg. A kétszer eloforduló ezerszer számhatározó ero túlzása fokozza a mondanivaló hatását, ugyanígy a szóismétlésekbol fakadó rímek fáradt egyhangúsága.Nincs feloldás a második versszakban sem: nemcsak megokolt, hanem elmélyített is a reménytelenség és a céltalanság: a megváltódás vágyát hangsúlyozó üdv szót rögtön a nincs követi, a tevéssel pedig a semmi kapcsolódik egybe. A magyar Messiások sorsa a meddo változat, az elbukás, mégis vállalják küldetésüket (mégis-morál). A strófák végén a ráüto rímek költészettani eszközökkel emelik ki ezt a meg nem hátráló bátorságot.IV. Az összetett szimbólum Ady verseiben:Két versre jellemzo: A fekete zongora és A vár fehér asszonya címuekben. Mindkét vers a korabeli közönség számára nehezen értheto volt. Ignotus is, aki Ady barátja és híve volt, ezt írta a Fekete zongora c. versrol: „Akasszanak fel, ha értem”, de mégis jónak találta.


Az értelmezési nehézségek az összetett szimbólum tulajdonságából következik: pl. A vár fehér asszonya c. versben az alapmetaforát könnyen értelmezhetjük, hiszen az elso sor kényszerít erre: „A lelkem ódon, babonás vár”. A lélek a jelölt, a vár a kép. A továbbiakban viszont már csak a képeket (egyszeru metafora) tudjuk meg, és a jelölt megtalálásához semmilyen segítséget nem kapunk, se hagyományok, sem harmadik o nem jelenik meg, így ez nagyon szabad, olvasótól függ (pl. elátkozott had, mint kép, és a jelölt lehetnek az eddigi szeretok, gonosz emberek, rossz emlékek. Tehát nem egyértelmu: fehér asszony (kép), Léda (jelölt) csak ötletszeru. Ez nevezik irracionális többletnek, mivel a versben nincs benne, az olvasótól függ, mozgósítja a tudattalanból jövot. Ezzel az eszközzel az író úgy viszi át az olvasó tudatába a versben lévo tartalmat, hogy közben az nem válik tudatossá.Jellemzo az imprecizitás: a költo nem akar pontos lenni, csak hívószavakat mond. A versben egyébként balladai és leíró elemek keverednek. Az összetett szimbólum olyan metaforákat tartalmaz, amelyeket nem lehet egyértelmuen lefordítani, jelentése fokozatosan mélyül el, ezért önkifejto szimbólumnak is hívják.


A fekete zongora c. vers még az elozonél is nehezebben értheto, mivel az alapmetafora nem a vers elején található, és kötodik a fomotívumhoz. Az alapmetafora: melódia (kép) – élet (jelölt) – ezt megértve már a többi is értelmezheto: fekete zongora=ember, én; vak mester =Isten, sors. Ennek megértésében Ady segített egy nyilatkozatával: Ha szabad volt régen Istent fehérszakállas öregúrral azonosítani, én miért nem hasonlíthatom vak zongoristához? Bor=boldogság, mámor. Az impresszionista kritika szerint a szimbolista muvekhez nem tudatos gondolkodásmód, több jelentés és a szöveg önmagában való értelmezése szükséges. Az életbe belehal az ember (szívemnek vére kiömlik az o ütemére). Az élet egy bordélyház, amelyhez mámor kell – akinek nincs, az nem tud itt megmaradni. Az élet melódiája azonosítás: élet=melódia.

Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!